L19: Urinblæren, rectum, canalis analis Flashcards Preview

Makroanatomi > L19: Urinblæren, rectum, canalis analis > Flashcards

Flashcards in L19: Urinblæren, rectum, canalis analis Deck (23):
1

Beskriv urinblærens funktion, placering, indmundinger, volumen, form og hjørner, kanter

Funktion: Reservoir for urinen, muskulær pumpe
Placering: Forrest i det lille bækken, bag ved symfysen
Indmunding: Ureteres indmunder i blæren
Volumen: op til 500 mL
Form: Tetraeder med afrundede kanter
Hjørner: 1+2) Ureteres 3) Urethra 4)Lig. umbilicale medianum

2

Angiv inddelingen af urinblæren

Apex vesicae: Ligger fortil, lig. umbilicale medianum
Fundus vesicae: Blærebunden, trekantet, indmunding af de to ureter
Corpus vesicae: Superior og 2 infero-laterale flader
Cervix vesicae: Blærehalsen, forbindelse til urethra via ostium urethrae internum

3

Angiv urinblærens relationer

Apex: Symfysens overkant(ved tom blære)

Fundus:
-Dorsalt: Rectum, (vesiculae seminalis og ampulla ductuum deferentium), (cervix uteri og vagina)

Corpus:
-Superiort: Colon sigmoideum og ileum +(corpus uteri)
-Inferolaterale flader: M. obturatorius internus og m. levator ani +(ductus deferens)
-Anteriort: Spatium retropubicum(relevant ved uroplani)

4

Beskriv urinblærens peritonealforhold

Subperitonealt: Under peritoneum
Kun beklædt på den superiore flade
Fortil/lateralt: Danner fossa paravesicalis
Bagtil: (Excavatio rectovesicalis) , (excavatio vesicouterina)

5

Beskriv blærens fiksation

Fikseret ved blærehalsen
Kvinde: Lig. pubovesicale(parret, direkte fiksation)
Mand: Lig. puboprostaticum(indirekte fiksation)
Til siderne: bindevævsstrøg i fascia pelvis
Lig. umbilicale medianum

6

Beskriv blærens slimhinde

Stærkt foldet slimhinde når blæren er tom
Trigonum vesicae: Helt glat slimhinde som ligger ud for fundus vesicae mellem ostium urethrae internum og åbningerne af de to ureteres opadtil til højre og venstre

Ostium urethrae internum: Børn rundt, voksne seglformet
Ostium ureteris: Oval spalte, seglformet slimhinde

7

Beskriv blærens muskulatur

Blærevæggen er 1 cm tyk
M. detrusor vesicae: Blærens uddrivningsmuskulatur, 1 cm
-Cirkulære elastiske fibre: Holder ostium internum urethrae lukket
-Longitudinelle fibre fra m. detrusor vesicae: Åbner
M. pubovesicalis: Glatte muskelceller som går over i ligg. pubovesicalia og fikserer blærehalsen fortil til symfysens bagflade
M. rectovesicalis: Til forsiden af rectum
M. sphincter urethrae internus(for manden):
-hindring af retrograd ejakulation
M. sphinchter urethrae externus

8

Angiv kar- og nerveforsyningen til vesica urinaria

Aa. vesicales superiores
A. vesicalis inferior
A. ductus deferentis(mand): Fundus
A. uterina + aa. vaginales(kvinde): Cervix vesicae
Vv. vesicales --> plexus venosus vesicalis --> vv. iliacae internae

Lymfekar i flere sæt: Lnn. iliaci og lnn. sacrales

Plexus hypogastricus inferior danner plexus vesicalis
-parasympatisk: nn. splanchnici pelvici S2-S4

9

Beskriv rectums placering, længde, bredde, flexurer og forløb

Placering: Mellem colon sigmoideum og bækkengulvet
Længde: 12-15 cm
Bredde: Tiltager analt
Flexurer: Flexura sacralis(oralt), flexura perinealis(ved bækkenbunden)
Forløb:
-Frontalplan er det zigzag-formet
-Saggitaltplanet mest oralt: Bagud konveks(flexura sacralis), analt: fremad konveks(flexura perinealis)

10

Beskriv rectums relationer

Dorsalt: Os sacrum, os coccygis og lig. anococcygeum(oral del)
Lateralt: Fossa pararectales, ileum, colon sigmoideum
Nedadtil: Mm. levatores ani og bækkenvæggen
Forvæg:
Mand: Excavatio rectovesicalis, fundus vesicae, vesiculae seminalis, ductus deferens
Kvinde: Excavatio rectouterina, fossa douglassi, vaginas bagvæg

11

Beskriv rectums peritonealforhold

Øverste 1/3: Forflade og sideflade
Midterste 1/3: Kun på forfladen
Nederste 1/3: Ingen beklædning

Lateralt: Fossa pararectalis
Anteriort: Excavatio rectovesicalis // rectouterina

12

Beskriv rectums fiksation

Fikseret af muskulaturen i diaphragma pelvis
Strøg af glat muskulatur der sammenblandet med fibrøst bindevæv afspaltes fra hhv. for- og bagsiden af rectums længdemuskulatur
Uterus(kvinde): m. rectouterinus(i lig. rectouterinum)

13

Beskriv rectums slimhinde

Tre store horisontale seglformede folder: Plicae transversae recti, skyder sig ind i rectums lumen

Den orale: 3cm oralt for den største/midterste, venstre væg
Den største: Højre rectalvæg 7-8 cm fra anus
Den anale: 3cm analt for den største/midterste, venstre væg

14

Angiv rectums karforsyning

A. mesenterica inferior:
-A. rectalis superior
A. iliaca interna:
-A. rectalis media(lille betydning)
-A. rectalis inferior(fra a. pudenda interna): analkanalen

Plexus venosus submucosus(hæmorrider(rectalvaricer))
V. rectalis superior -> v. mesenterica inferior
V. rectalis media -> v. iliaca interna
V. rectalis inferior -> v. iliaca interna

Øverste sæt: til lnn. mesenterici inferiores
Mellemste sæt: Lnn. iliaci interni
Nederste sæt(analkanalen): Lnn. iliaci interni, lnn. inguinales superficiales
(Blær: Fremskudte pararectale knuder + lnn. sacrale)

15

Angiv rectums innervation

Parasympatisk: Nn. splanchnici pelvici
Sympatisk: Plexus mesentericus inferior og pelvicus--> danner plexus rectalis

16

Angiv forløbet af en miktion (Refleks!)

1) Viscerale afferente tråde registrer stræk
2) Reflekscenter(S2-S4)
3) Præganglionære tråde synapser i blærevæggen
4) M. sphincter urethra externus og m. levator ani afslappes
5) Kontraktion af bugmuskulatur
6) Refleks kan hæmmes efter det 2-3 leveår

17

Beskriv canalis analis

3,5-4 cm lang
Starter ved flexura perinealis som dannes af m. puborectalis

18

Angiv de to lukkemuskler i canalis analis samt den linje som adskiller dem

M. sphincter ani externus:
-Viljestyret
-Pars subcutanea, pars superficialis, pars profunda

M. sphcinter ani internus:
-Glat muskulatur

Linea anocutanea

19

Hvordan bliver columna anales dannet?

Det bliver dannet af plexus venosus submucosus

20

Beskriv columna, valvula, sini, linea pectinata og pecten analis

Columna anales: 5-10 longitudinale folder i slimhinden
Valvulae anales: Forbinder columna, halvmåneformede
Sini anales: Furen imellem columna
Linea pectinata: Nederste dele af columna analis og valvulae anales
Pecten analis: Område under linea pectinata og over linea anocutanea

21

Angiv canalis analis karforsyning

Aa. rectales inf(til aa. pudendae internae)

Plexus venosus submucosus

Lymfe:
Lnn. iliaci og lnn. inguinalis superficialis

22

Canalis analis innervation

Plexus hypogastricus inferior et superior + plexus mesentericus inferior: Sympatisk
Nn. splanchnici pelvici: Parasympatisk
N. pudendus: Somatomotorisk

23

Hvad kan der mærkes ved en rektaleksploration?

Mand:
-Prostata
-Vesiculae seminales
-Vesica
-Spina ischiadica, tuber ischiadicum, os coccygis også sacrum
[patologiske forhold: lymfeknuder, excavatio rectovesicales, ureter]

Kvinde:
-Cervix uteri, corpus uteri
-Ovaria
-Salpinx
-Parametrier
-Udspilet vesica
-Spina ischiadica, tuber ischiadicum, os coccygis også sacrum
-Uterus(hvis retroverteret)
[patologiske forhold: Fossa douglasi, forandringer i genitalia interna(svulster, cyster)]