L23: Grænsestrengen, plexus hypogastricus og regio perinealis Flashcards Preview

Makroanatomi > L23: Grænsestrengen, plexus hypogastricus og regio perinealis > Flashcards

Flashcards in L23: Grænsestrengen, plexus hypogastricus og regio perinealis Deck (23):
1

Angiv grænsestrengens placering i bækkenet

På facies pelvina ossis sacri
-medialt for foramina sacralia pelvina
Nedadtil konvergerer de to strenge og mødes i et ganglion på os cyccygis

2

Beskriv plexus hypogastricus inddeling

Den caudale fortsættelse af plexus aorticus abdominalis

Inddeles i:
Øverste upparet del: Plexus hypogastricus sup(plexus presacralis)
Nederste parret del: Plexus hypogastricus inf(plexus pelvicus)

Forbundet ved nn. hypogastrici sin et dex
Modtager nn. splanchnici pelvici(parasympatisk)

3

Beskriv n. hypogastricus dxt et sin

Længdeforløbende nerver som kommunikerer mellem plexus hypogastricus sup et inf

4

Angiv plexus hypogastricus trådkomponenter

Plexus aorticus abdominalis: Sympatiske tråde
Ganglier fra grænsestrengen i lumbal og sacral del
Parasympatisk fra S2-S4.

5

Angiv plexus hypogastricus forsyning

Bækkenviscera
Colon sigmoideum
Rectum
Slimhinden i canalis analis

Giver tråde til plexus prostaticus // uterovaginalis

6

Beskriv plexus prostaticus placering, forsyning og fortsættelse

Ligger i prostatalogen

Forsyner prostata, cervix vesicae, vesiculae seminales

Fortsætter som nn. cavernosi penis i diaphragma urogenitale

7

Beskriv plexus uterovaginalis placering og forsyning

Ligger i parameteriet

Forsyner uterus, tuba og ovarium, vagina, urethra og clitoris

8

Beskriv regio perinealis placering, inddeling(og adskillelse)

Det er det rudeformede region hvis overflade dækker apertura pelvis inferior
Den strækker sig i dybden til diaphragma pelvis
Fra de 2 tuber ischiadicum til os coccygis

Forreste region: Regio urogenitalis
Bageste region: Regio analis

Adskilles af m. transversi perinei superficiales

9

Beskriv regio urogenitalis inddeling og simpel afgrænsning

Spatium superficiale perinei:
-Er afgrænset af fascia perinei superficialis opadtil og membrana perinei nedadtil

Spatium profundum perinei


Stor forskel på mandlig og kvindelig regio urogenitalis

10

Beskriv det mandlige regio urogenitalis i forhold til inddeling og indhold

Spatium superficialis(penislogen)
-Radix penis med muskler

Spatium profundum(diaphragma urogenitalis)
-Gll. bulbourethrales
-Kar og nerver til bulbus penis
-Muskler

11

Angiv udspring, insertion og funktion for m. transversus perinei superficialis

U: Ramus ossis ischii foran tuber ischiadicum
I: Centrum perinei
Funktion: Fikserer centrum perinei i midtlinjen

12

Angiv udspring, insertion og funktion for m. ischiacavernosus

U: Langs cirkumferensen af det everterede parti på de forenede rami
I: Tunica albuginea penis ud for den bageste del af dorsum penis
Funktion: Komprimerer crura penis, presser blod fremad i corpora cavernosa

13

Angiv udspring, insertion og funktion for m. bulbospongiosus

U: Centrum perinei og fra en median raphe langs undersiden af bulbus penis
I: Fascia penis profunda
Funktion: Komprimerer bulbus penis, presser blod frem i corpus spongiosum, presser de sidste dråber ud

14

Angiv udspring og insertion for m. transversus perinei profundus

U: Rami ossium ischiorum
I: Midtlinjen af diapragma urogenitale sammen med den modsidige

15

Angiv udspring for m. sphincter urethrae externus

U: De forende rami, lig. transversum perinei, membrana perinei

16

Beskriv fascia perinei superficialis i forhold til placering, hvad den er indbundet i, fæstning og hvad den fortsætter som

Tynd fascie, som dækker regio urogenitalis og er bundet ind i m. bulbospongiosus
Lateralt fæstnet til de forenede rami
Fortsætter i tunica dartos

17

Beskriv diaphragma urogenitales form, placering, bindevæv

Trapezformet muskulotendinøs vævsplade
Udfylder rummet mellem de forende rami

Diaphragma urogentiale er dækket af bindevæv på over- og undersiden: Membrana perinei

18

Angiv kar- og nerveforsyningen til regio perinealis

Aa. pudendae internae
-A. perinealis
-Rr. scrotales//labiales posteriores

Vener ligesom arterier

Lnn. inguinales superficiales

19

Beskriv regio analis

Indeholder canalis analis og fossae ischioanales

20

Beskriv og afgræns fossa inschioanales

Kileformede region
Ligger på hver side under diaphragma pelvis imellem analkanalen og bækkenvæggen

Indeholder et stort fedtlegeme, corpus adiposum fossae ischioanalis

Basis: Vender nedad og svarer til huden i regio analis
Medialt:
-Nedadtil begrænset af m. sphincter ani externus
-Højere oppe af m. levator ani
Lateralt:
-M. obturatorius internus med fascia obturatoria

21

Angiv m. pubococcygeus udspring og insertion

O: Os pubis
I: Centrum tendineum, rectum, lig. anococcygeum, os coccygis

22

Angiv m. iliococcygeuss udspring og insertion

O: Arcus tendineus

I: Lig. anococcygeum, os coccygis

23

Angiv m. coccygeus udspring og insertion

O: Os sacrum
I: Spina ischiadica