L16: Nyrer, øvre urinveje, binyrer Flashcards Preview

Makroanatomi > L16: Nyrer, øvre urinveje, binyrer > Flashcards

Flashcards in L16: Nyrer, øvre urinveje, binyrer Deck (34):
0

Nyrens funktion

Udskillelse af affaldsstoffer
Væske-, syre- og saltbalance
Syntese af EPO og vitamin D

1

Nyrens form

Bønneformet/nyreformet

2

Hvordan ligger nyrestilkens strukturer?

BAV fra:
Bækken
Arterie
Vene

3

Nyrens projicering

T12-L2/3
Ve. krydses af costa 11 +12
Hø. krydses af costa 12

Hilum: I det transpyloriske plan

4

Nyrenes indbyrdes placering

Højre nyre og venstre nosse hænger lavt på hver en tosse!

5

Nyrens relation til pleura

Recessus costodiaphragmaticus

6

Binyrenes form

Sin: Halvmåneformet
Dxt: Pyramideformet

7

Nyrenes anteriore relationer

Øvre pol: Binyre
Højre: Hepar, pars desc. duod., flexura coli dxt
Venstre: Flex. coli. sin., colon desc., jejunum, gaster, milt, pancreas

8

Rens peritonealforhold

Retroperitonealt- primært
Højre: Beklædt af store sæk ud for lever
Venstre: Lille sæk ud for gaster, store sæk bag splen og jejunum

9

Nyrens mediale relationer

V. cava inferior
Aorta abdominalis
(ikke direkte kontakt til nogen af dem)

10

Fascie renalis er deriveret fra?

Facies transversalis

11

Hvor står facies renalis åbent?

Nedadtil.
Den er lukket medialt, lateralt og superiort

12

Fedt uden for fascia renalis
Fedt inden for fascia renalis

Pararenalt fedtvæv
Perirenalt fedtvæv

13

Længden af v. renalis på venstre og højre side?

Højre: Kort
Venstre: Lang. Skal over aorta

14

Forskel på ureter og urethra

Ureter: Urinleder
Urethra: Urinvej

15

Ureteres længde

25-30 cm

16

Beskriv ureter pars parietale

Foran incisura ischiadica major og a. iliaca int.
Krydser n. og vasa obturatorius
Bag peritoneum

17

Ureter pars abdominalis relationer

Hviler på psoas major
medialt:
Truncus sympathicus, Lnn. lumbales, Aorta, V. cava inf
Lateralt:
- højre: Colon ascendens
- venstre: Colon descendens

18

Glandula suprarenalis arterieforsyning

A. suprarenalis superior: A. phrenica inferior
A. suprarenalis media: Aorta
A. suprarenalis inferior: A. renalis

19

Hvad løber hen over ureter pars abdominalis på venstre side?

Vasa colica sin
Vasa testicularis/ovarica sin
ureter løber over A. iliaca communis

20

Glandula suprarenalis venedrænage

V. suprarenalis:
Dxt til V. cava inferior
Sin til V. renalis sinistra til v. cava inferior

21

Ureters arterieforsyning

Forsynes langs sit forløb af grene fra:
A. renalis
A. testicularis/ovarica
A. Iliaca externa
Aa. vesicales
A. ductus deferentis

22

Glandulae suprarenales innervation

Medulla kan betragtes som et sympatisk ganglion. Sympaticus kommer fra plexus coelicaus, - men de er præsynaptiske. En af de rigest innerveret organer.

23

Glandula suprarenalis lymfe

Lnn. lumbalis

24

Glandulae suprarenales relationer

Fast fikseret til fascia renalis, - den højre er hæftet til area nuda (stor del, der ikke har peritoneum)
På venstre vender den op mod gaster. Den venstre får også lidt relation til pancreas og a. splenica.
Posteriort: diaphragma

25

Hvad danner glandulae suprarenales?

Aldosteron og cortisol

27

Hvad løber henover ureter pars abdominalis på højre side?

Vasa colica dxt
Vasa testicularia/ovarica dxt
Radix mesenterii m/ kar
Ureter løber over A. iliaca ext.

28

I hvilket niveau ligger pars abdominalis ureteris?

L3-L5

29

Hvordan opdeler man ureteres

Pars abdominalis ureteris
--linea terminalis--
Pars pelvica ureteris
- parietalt forløb
- visceralt forløb (kønsforskel)

30

Benævn ureteres snævre steder (relevant i forhold til nyresten)

1. Overgang fra pelvis renalis -> ureter
2. Ved krydsning af linea terminalis
3. Ved passagen gennem vesica urinaria (passagen gennem blæren, - mest snævert)
Urinlederne er også retroperitoneale

30

Rens lymfe og nerver

Lnn. lumbalis
Nerverne kommer fra sympatiske prævertebrale plexer.

31

Rens arterieforsyning og venedrænage

Aa. renales (fra aorta) og v. renales (går ind i v. cava inferior). Aa. renales deler sig i 5 segmentgrene, - "endearterier"

32

Nedadtil er der en prop, der lukker den åbne fascia renalis, - hvad er denne fedttype?

Fysiologisk fedt.

33

Hvad er nyren omgivet af?

Capsula fibrosa
Fascia renalis.
Helt yderst: peritoneum