L12: Bughulen, abdomen og gaster Flashcards Preview

Makroanatomi > L12: Bughulen, abdomen og gaster > Flashcards

Flashcards in L12: Bughulen, abdomen og gaster Deck (32):
0

Peritoneums 2 blade

Peritoneum parietalis
Peritoneum visceralis

2

Angiv et andet navn for peritoneums omslagsfold

Omentum(ved gaster)

2

Betydning af retroperitoneal

Organet er dækket af peritoneum
Bageste bugvæg
Fx. nyren

3

Angiv placeringen af kar og nerver i forhold til krøset

Kar og nerver passerer igennem krøset til og fra organerne.

4

Betydning af intraperitoneal

Omsluttet af peritoneum.
Har et krøs.

5

Betydning af subperitoneal

Under peritoneum
Fx. blæren

6

Foramen omentale

Forbindelse mellem store sæk og lille sæk

7

Ganglion coeliacus:
-Nerver
-Spinalsegment

Nn. splanchnicus major, minor et imus
T6-T12

8

Funktion af gaster

Opbevaring
Fordøjelse
Inaktivering af mikroorganismer

9

Gasters to åbninger

Cardia
Pylorus

10

Latinsk ord for surt opstød

Gastrooesophageal reflux

11

Gasters lukkemuskel i pylorus

M. sphincter pylori

12

Gasters inddeling

Fundus gaster: Altid luftfyldt
Corpus gaster: største del af gaster
Pars pylorica: corpus til pylorus

13

Cardias projicering

Til venstre for medialplanet ud for th11

14

Gasters relationer

Milt
Diaphragma
Venstre nyre
Venstre binyre
Pancreas
Mesocolon transversum
Colon transversum

15

Omentum minus er dannet af

Lig. Hepatogastricum
Lig. Hepatoduodenale

16

Omentum majus er dannet af hvilke ligamenter?

Lig. Gastrophrenicum: Til diaphragma
Lig. Gastrosplenicum: Til splen
Lig. Gastrocolicum: Til colon transversum

17

Alle arterier til gaster kommer fra:

Truncus coeliacus

18

Alle vener fra gaster går til:

V. Porta

19

Truncus coeliacus tre grene

A. Gastrica sinistra
A. Hepatica communis
A. Splenica

20

De 4 porta-cava anastomoser

Via oesophagus
Via rectum
Via antero-laterale kropsvæg
Via retroperitoneale vener

21

Lymfe fra gaster


Lnn. Pylorici
Lnn. Gastrici sinistri
Lnn. Pancreaticosplenici
til
Lnn. Coeliaci til cisterna chyli

23

Forklar om innervationen af gaster

Parasympatikus: nn. Vagi
Truncus vagalis anterior
--Latarjets nerve: Pylorus
Truncus vagalis posterior
--rr. Coeliaci
Sympatikus:
Ganglion coeliacus(T6-T12)

24

Angiv inddelingen af abdomen og benævn den linje som adskiller disse

Cavitas abdominalis propria
Cavitas pelvis

Linea terminalis

25

Hvorledes er der kommunikation mellem peritonealcaviteten og omverdenen?

Hos kvinden gennem tubae uterinae
Hos manden: Ingen kommunikation

26

Angiv alle krøs i abdomen

Mesenteriet: Jejunum og ileum
Mesocolon transversum: Colon transversum
Mesocolon sigmoideum: Colon sigmoideum
Omentum majus: Gaster
Omentum minus: Gaster

27

Angiv abdomens topografi

Ribbenskurvaturen til symfysen, ligg. inguinales et crista iliaca
Lateralt: Kroppens sidekonturer

28

Angiv karforsyning, parasympatikus og sympatikus for hhv. fortarmen, mellemtarmen og bagtarmen

Fortarmen:
-Truncus coeliacus
-N. vagus
-plexus coeliacus

Mellemtarmen:
-A. mesenterica superior
-N. vagus
-Plexus mesentericus superior

Bagtarmen:
-A. mesenterica inferior
-N. splanchnici pelvici
-Plexus mesentericus inferior et plexus hypogastricus superior et inferior

29

Benævn de incisurer som findes ved hhv. cardia og pylorus

Incisura cardiaca: "knæk" som dannes af oesophagus og cardia

Incisura angularis: "knæk" som dannes af den mest inferiore del af curvatura gastrica minor og pylorus

30

Angiv arterieforsyningen til curvatura gastrica minor

A. gastrica sinistra et dextra: Danner en enkelt eller en dobbelt arteriebue langs med curvatura minor og afgiver 6-9 grene til fladerne.

31

Angiv arterieforsyningen til curvatura gastrica major

A. gastroomentales sinister et dextra

32

Angiv arterieforsyningen til fundus

A. gastrica breves: 5-6 grene