L18: Kar og nerver på bageste bugvæg Flashcards Preview

Makroanatomi > L18: Kar og nerver på bageste bugvæg > Flashcards

Flashcards in L18: Kar og nerver på bageste bugvæg Deck (25):
1

Beskriv kort aorta abdominalis forløb fra den træder igennem hiatus aorticus til den deler sig i sine endegrene

Træder igennem hiatus aorticus(T12) -->
Den fortsætter nedad og en lille grad til venstre på columnas forflade -->
Ved underkanten af L4 deler den sig i aa. iliaca communes

2

Angiv aorta abdominalis relationer

Højre:
-V. cava inferior(opadtil lidt anteriort, nedadtil lidt posteriort)
Posteriort:
-Ductus thoracicus og cisterna chyli(lidt til højre)
Anteriort:
-Peritoneum i bagvæggen af lillesæk(recessus superior)
-V. splenica
-V. renalis sin.
-Corpus pancreatis
-Pars horisontalis duodeni
-Radix mesenterii(lidt under duodenum)
-Peritoneum parietale i bagvæggen af storesæk

3

Angiv aorta abdominalis grene og inddeling af disse

Parietale grene:
-Aa. phrenicae inferiores
-Aa. lumbales
-A. sacralis mediana

Viscerale grene:
--Parrede grene---
-A. suprarenalis media
-A. renalis
-A. testicularis / ovarica
--Uparrede grene---
-Truncus coelicacus
-A. mesenterica superior
-A. mesenterica inferior

4

Beskriv aa. phrenicae inferiores i forhold til antal, afgang, forløb, forsyning og grene

Antal: 2, dexter et sinister
Afgang: Hiatus aorticus
Forløb: Ascenderer lateralt foran crura diaphragmae
Forsyning: Diaphragma fra undersiden
Grene: Aa. suprarenalis superior

5

Beskriv aa. lumbales i forhold til antal, afgang, forløb, forsyning og grene

Antal: 8(4 par)
Afgang: Bagvæggen af aorta ud for vertebrae lumbales I-IV
Forløb:
1)Passerer forfladen af corpora columna
2)Løber ind under psoasarkaderne
Forsyning:
-Muskulaturen og huden over ryg og laterale bugvæg
Grene: Ramus spinal a. lumbalis(forsyner lidt af rygmarven)

6

Beskriv a. sacralis mediana i forhold til antal, afgang, forløb og grene

Antal: 1
Afgang: Tæt ved aortabifurcaturen
Forløb: Løber ned i midtlinien på forfladen af L5+os sacrum+os cyccygis
Grene:
-A. lumbalis ima(svarer til en a. lumbalis)
-Glomus cyccygeum(minder i struktur om glomus caroticus)

7

Beskriv a. suprarenalis media i forhold til antal, forløb og forsyning

Antal: 2
Afgang: Bag ved pancreas, lige oven over a. renalis
Forløb: Den højre løber bag om v. cava inferior
Forsyning: Er en lille gren til binyren

8

Beskriv a. renalis i forhold til antal, afgang, forløb og grene

Antal: 2
Afgang:
-Aortas sidevæg ud for 2. lændehvirvel
-Ofte lidt højere på venstre end på højre
Forløb:
1)Løber let descenderende lateralt bag v. renalis
2.dxt)På højre side ligger den bag ved v. cava inferior, caput pancreatis og pars descendens duodeni
2.sin)På venstre side bag corpus pancreatis
3) Kort før nyrens hilum deler den sig i 5 segmentarterier
Grene:
-5 segmentarterier(aa. renales)
-A. suprarenalis inferior: Binyren
-Rami ureterici: Pelcus renalis og øverste del af ureter

9

Beskriv a. testicularis i forhold til antal, afgang, forløb og grene

Antal: 2
Afgang:
-Spidsvinklet fra aortas forflade
-Få cm fra under a. renalis udspring
Forløb:
1) Retroperitonealt nedad og lateralt
2.dex) Krydser på højre side foran v. cava inferior
3) Den hviler på m. psoas major og løber foran ureter
4.dex)Passerer bag ved ileum terminale
4.sin)Bag colon sigmoideum
------------------------ kun for manden -----------------------
5)Løber langs linea terminalis og krydser foran de dsitale ender af vasa iliaca externa
6) Træder ind i anulus inguinalis profundus
7) Fortsætter som en del af funiculus spermaticus
Grene:
-Grene til ureter
-Grene til indholdet i funiklen og til epididymis

10

Beskriv a. ovarica i forhold til antal, afgang, forløb og grene

Antal: 2
Afgang:
-Spidsvinklet fra aortas forflade
-Få cm fra under a. renalis udspring
Forløb:
1) Retroperitonealt nedad og lateralt
2.dex) Krydser på højre side foran v. cava inferior
3) Den hviler på m. psoas major og løber foran ureter
4.dex)Passerer bag ved ileum terminale
4.sin)Bag colon sigmoideum
-------------------------kun for kvinden----------------------------
5)Fortsætter ved linea terminalis ind i lig. suspensorium ovarii
6) Herfra videre ind i mesovariet
Grene: Grene til ureter

11

Beskriv truncus coeliacus i forhold til antal, afgang, forløb, forsyning og grene

Antal: 1
Afgang: Forfladen af aorta mellem diaphragmas to crura ud for den øverste del af 1. lændehvirvel
Forløb: Kort stamme som deler sig ved overkanten af corpus pancreatis
Forsyning: (Den del af fordøjelseskanalen der udvikles fra den infradiaphragmatiske del af fortarmen)
-Abdominale del af oesophagus
-Ventriklen
-Duodenum ned til papilla dudeni major(Vateri)
-Splen
-Hepar
-Størstedelen af pancreas
Grene:
-A. gastrica sinistra
-A. hepatica communis
-A. splenica

12

Beskriv a. mesenterica superior i forhold til antal, afgang, forløb, forsyning og grene

Antal: 1
Afgang: Aortas forflade lige under truncus coeliacus ud for underkanten af 1. lændehvirvel
Forløb:
1) Løber bag corpus pancreatis
2) Krydser foran processus uncinatus pancreatis og forfladen af pars horizontalis duodeni
3) Løber ind i den øverste del af radix mesenterii
4) Fortsætter til højre fossa iliaca
Forsyning: (Alt der er deriveret fra mellemtarmen)
-Fra papilla Vateri til flexura coli sinistra
Grene:
-A. pancreaticoduodenalis inferior
-A. jejunales
-A. ileales
-A. ileocolica
-A. colica dectra
-A. colica media

13

Beskriv a. mesenterica inferior i forhold til antal, afgang, forløb, forsyning og grene

Antal: 1
Afgang: Forfladne af aorta ud for 3. lændehvirvel
Forløb: Løber nedad til venstre mod bækkenindgangen bag peritoneum
Forsyning: (Bagtarmen)
-Tyktarmen fra overgangen mellem højre 2/3 og venstre 1/3 af colon transversum til tæt over anus
Grene:
-A. colica sinistra
-Aa. sigmoideae
-A. rectalis superior(endegren)

14

Angiv grenene fra "tripus Halleri"(truncus coeliacus' grenes grene)

A. gastrica sinistra:
-Grene til oesophagus
-Grene til ventriklens for- og bagflade

A. hepatica communis:
-A. gastroduodenalis
--A. gastroomentalis dextra
--A. pancreaticoduodenalis superior
-A. gastrica dextra
-A. hepatica propria(endegren)

A. splenica
-Aa. gastricae breves
-A. gastroomentalis sinistra

15

Beskriv v. cava inferiors forløb

1) Vv. iliacae communes foran 5. lændehvirvel
2) Ascenderer langs højre side af pars abdominalis aortae
3) Skilles fra aorta af crus dextrum diaphragmatis og passerer gennem foramen venae cavae
4) Kort intrathorakalt forløb
5) Indmunder i atrium dextrum

16

Beskriv v. cava inferiors tilløb

(nedenfra og op)
Vv. lumbales: Ledsager arterierne af samme navn
Vv. testiculares/ovaricae: Indmunder på højre side
Vv. renales
Vv. suprarenales
Vv. phrenicae inferiores(kun højre)
Vv. hepaticae

17

Beskriv de parietale lymfeknuder

Lnn. lumbales:
-Forskellige størrelse
-Flertallet ligger langs siderne af aorta
-Endestation for knuderne langs a. mesenterica inferior
-Får lymfe fra nodi iliaci
-Får lymfe fra retroperitonealt viscera og testes, epididymis, ovarier, tubae euterinae og corpus uterinae

18

Angiv lymfeknuderne langs truncus coeliacus og beskriv deres beliggenhed

Lnn. coeliaci : 1-3 knuder omkring truncus
Lnn. gastrici sinistri: Kæde langs curvatura minor
Lnn. pylorici: Bag pars superior duodeni
Lnn. gastroomentale: Ligger i omentum majus
Lnn. hepatici: Langs a. hepatica communis og a. hepatica propria
Lnn. pancreatici: Kæde langs a. splenica

19

Angiv lymfeknuderne langs a. mesenterica superior

Lnn. mesenterici superior: Udgør legemets største lymfeknudegruppe
Lnn. ileocolici: Ligger i kæde langs a. ileocolica
Lnn. colici dextri: Langs a. colica dextra
Lnn. colivi medii: I mesocolon transversum langs a. colica media

20

Angiv lymfeknuderne langs a. mesenterica inferior

Lnn. mesenterici inferiores: Modtager lymfe fra arteriens forsyningsområde
Lnn. colici sinistri: Nogle fordeler sig langs a. colica sinistra

21

Beskriv plexus coeliacus i forhold til alternativ navn, størrelse, placering, ganglier, modtagelser, innerveringsområde,

"Solarplexet"/ "Solarplexus"

-Det største prævertebrale plexus.

-Ligger i mellemrummet mellem de to binyrer i højde med 12. brysthvirvel og 1. lændehvirvel.
-Ligger i løst retroperitonealt bindevæv bag pancreas og på forfladen af aorta abdominalis

-Ganglion coeliacus er et sympatisk ganglie, danner en skiveformet plade, hvor fibrene radierer ud som en sol

-Modtager nn. splanchnici thoracici majores et minores

-Forsyner den abdominale del af fortarmen og derivater herfra

22

Beskriv plexus mesentericus superior i forhold til ganglie, placering, modtagelse og forsyningsområde

Ganglie: Ganglion mesentericum superius(lille)
Placering: Ligger i fortsættelse af plexus coeliacus
Modtager: Nn. splanchnici thoracici og grene fra nn. vagi
Forsyner: Mellemtarmen og derivater

23

Beskriv plexus mesentericus inferior i forhold til placering, ganglie

Placering: Omkring afgangen af a. mesenterica inferior
Ganglie: I små grupper
Forsyner: Den anale tredjedel af colon transversum, descendens og sigmoideum samt den øverste del af rectum
Modtager: Sympatiske tråde fra plexus aorticus abdominalis (nn. splanchnici lumbales) og parasympatiske tråde fra nn. splanchnici pelvici

24

Beskriv plexus aorticus abdominalis i forhold til placering, modtagelse og forsyningsområde

Placering: Omspinder pars abdominalis aorta
Modtager: Nn. splanchnici lumbales
Forsyner: aortavæggen, funiklen, epididymis, testis, ovariet, tuba uterina

25

Hvilke arterier forløber i følgende peritonealduplikaturer:
1) Omentum minus?
2) Omentum majus?
3) Lig. gastrosplenicum?

1) A. gastrica dxt et sin
2) A. gastroomentalis dxt et sin
3) A. gastricae breves