L15: V. porta, pancreas og milt Flashcards Preview

Makroanatomi > L15: V. porta, pancreas og milt > Flashcards

Flashcards in L15: V. porta, pancreas og milt Deck (28):
0

V. portas dræneringsområde

Gaster
Tyndtarm
Tyktarm
Pancreas
Splen
Vesica biliaris

1

V. portas længde

8 cm

2

V. porta bliver dannet af

V. mesenterica superior
V. splenica

3

V. portas forløb

Bag pancreas og pars sup. duodeni
I lig. hepatoduodenale
Ender ved porta hepatis og deles

4

Dræneringsområde for:
V. mesenterica superior
V. splenica
V. mesenterica inferior

VMS: Mellemtarmen
VS: Pancreas, splen
VMI: Bagtarmen

5

V. portae modtager i lig. hepatoduodenale

V. gastrica sin et dex
V. cystica

6

Hvad er levercirrhose?

Skrumpelever: Bindevævsdannelse i lever. Leversinusoider degenererer. Ødelægger karrene.
De fleste tilfælde skyldes alkoholisering.

8

Oesophagus porta-cava anastomose

V. porta -->
Vv. gastrica -->
Vv. oeosophageale -->
V. azygos -->
V. cava superior

Oesophagusvaricer

9

Rectale porta cava anastomose

V. porta -->
V. splenica -->
V. mesenterica inferior -->
V. rectalis superior -->
V. rectales med et inf -->
V. iliaca interna -->
V. iliaca communis -->
V. cava inferior

Hæmorrhoider

10

Anterior kropsvægs porta-cava anastomose

V. portae -->
Vv. paraumbulicalis -->
1) V. epigastrica superior --> V. thoracica interna --> V. subclavia --> V. cava superior
2) V. epigastrica inferior --> V. iliaca externa --> V. cava inferior

Caput medusae

10

Pancreas inddeling

Caput: duodenalbuen
Collum: Smal del
Corpus: Tilhæftning til mesocolon transversum
Cauda
Incisura pancreatis
Processus uncinatus

11

Pancreas topografi

Caput ud for L1-L2
Retroperitonealt(sekundært): Mesocolon transversum hæfter ved pancreas forflade.

12

Pancreas inddeling

Caput: duodenalbuen
Collum: Smal del
Corpus: Tilhæftning til mesocolon transversum
Cauda
Incisura pancreatis: Adskiller uncinatus fra corpus
Processus uncinatus: På caput

13

Pancreas relationer

Vasa mesenterica superior
Ductus choledochus: Ved caput.
Duodenalbuen: Ligger hele vejen rundt om caput.
Forfladen: Mesocolon transversum + colon, gaster, jejunum.
Bagfladen: Vasa renales dxt. et sin., v. portae, v. cava inf + aorta, vasa splenica, ren sin + gl. suprarenalis sin

14

Hvilket ligament har cauda pancreas relation til?

Lig. splenorenale

15

Nævn pancreas to udførselsgange

Ductus pancreaticus: Papilla duodeni major
Ductus pancreaticus accesorius: Papilla duodeni minor

16

Pancreas lymfedrænage

Lnn. pancreaticosplenici, hepatici, pylorici til lnn. coeliaci og mesenterici

17

Pancreas arteriorforsyning

Truncus coeliacus:
A. hepatica communis
--A. gastroduodenalis
---A. pancreaticoduodenalis superior
A splenica
--rr. pancreatici

A. mesenterica superior
--A. pancreaticoduodenalis inferior

18

Pancreas innervation

Vagus
Plexus coeliacus og mesenterica superior

19

V. portaes relationer

Pancreas
Pars superior duodeni
Lig. hepatoduodenale
A. hepatica propria
Ductus choledochus
Foramen omentale
V. cava inferior

20

Splens funktion

Sekundært lymfoidt organ
Blodreservoir
Destruerer gamle erythrocytter
Føtalt: Hæmopoiesen

21

Splens peritonealforhold

Intraperitoneal

22

Splens topografi

Følger costa X
Regio hypochondriaca sin
Forreste pol når midtaxillærlinien

23

Nævn de to ligamenter som bliver dannet af peritoneum ved splen

Lig. splenorenale: Vasa splenica løber i gennem dette.
Lig. gastrosplenicum

24

Splens flader

Facies viscerale
-impressio gastrica
-impressio renalis
-impressio colica
Facies diaphragmatica

25

Splens karforsyning

A. splenica: gennem lig. splenorenale
V. splenica: gennem lig. splenorenale
Lnn. splenici

26

Splens innervation

Plexus coeliacus + n. vagus
Ligesom for fortarmen

28

Splens relation

Pancreas
Ren sin
Flexura colica sin
Diaphragma(facies diaphragmatica)
Gaster