L6: Ductus thoracicus, halsens lymfeknuder, de fire sidste kranienerver og sympaticus Flashcards Preview

Makroanatomi > L6: Ductus thoracicus, halsens lymfeknuder, de fire sidste kranienerver og sympaticus > Flashcards

Flashcards in L6: Ductus thoracicus, halsens lymfeknuder, de fire sidste kranienerver og sympaticus Deck (37):
1

Angiv ductus thoracicus' forløb på halsen (kort)

Fra mediastinum sup.
Gennem apertura thoracis sup.
Ligger på venstre side af columna

2

Angiv forløbet af ductus thoracicus i trigonum scalenovertebrale

Bag vagina carotica
Foran a. et v. vertebralis
Ofte relation til en af de dybe halslymfeknuder
--Derfor risiko for overskæring af DT ved eksstirpation
Krydser fremover a. subclavias 1. stykke
Udmunder i v. brachiocephalica sin

3

Ductus thoracicus udmunder i vinklen mellem ... og ... i ...

1. v. jugularis interna sin
2. v. subclavia sinister
3. v. brachiocephalica sin

4

Angiv hvilke trunci(store lymfekar) DT modtager ved indmundingen. Herunder disses dræneringsområder

1. Truncus jugularis sinister
-- venstre side af hoved og hals
2. Truncus subclavius sinister
-- venstre overekstremitet og thoraxvæg
3. Truncus bronchomediastinalis sinister
-- venstre thoraxdels organer

5

Angiv lymfekarret der på højre side svarer til DT

Ductus lymphaticus dexter

6

Angiv de superficielle og profunde lymfeknuders
overordnede dræneringsområder

Superficielle:
Hoved og hals
--Hud og overfladisk væv
Vestibulum oris og næse
--Slimhinde
Profunde:
Det dybereliggende væv

7

Angiv de superficielle lymfeknudegrupper

lnn. submentales
lnn. submandibulare
lnn. parotidei
lnn. mastoidei
lnn. occipitales
lnn. cervicales superficiales

8

Angiv for lnn. submentales:
- Beliggenhed
- Dræneringsområde
- Efferenter

Beliggenhed:
- Regio submentales
Dræneringsområde:
- Med. del af labia inf.
- hagen
- forreste del af regio sublingualis
- incisiverne i munden
- Apex lingua
Efferenter:
- Lnn. submandibulares
- Lnn. cervicales profundi

9

Angiv for lnn. submandibulare:
- Beliggenhed
- Dræneringsområde
- Efferenter

Beliggenhed:
- Ml. basis mandibulae og gl. submandibulare(i logen)
Dræneringsområde:
- Hud fra angulus mandibulae til med. øjenkrog
- slimhinden på i munden
- gl. submandibulare
- de fleste tænder
Efferenter:
- Lnn. cervicales profundi

10

Angiv for lnn. parotidei:
- Beliggenhed
- Dræneringsområde
- Efferenter

Beliggenhed:
- I gl. parotidea
Dræneringsområde:
- Forreste del af auricula
- Forreste del af meatus acusticus externus
- Lateral del af cavitas tympanica
- Hud i forreste del af tindinge- og isseregionen
- Gl. parotidea
Efferenter:
- Lnn. cervicales superficiales
- Lnn. cervicales profund

11

Angiv for lnn. mastoidei:
- Beliggenhed
- Dræneringsområde
- Efferenter

Beliggenhed:
- På processus mastoideus
Dræneringsområde:
- Bageste del af tindinge- og isseregionen
- Bagsiden af auricula
- Bageste del af meatus acusticus externus
Efferenter:
- Lnn. cervicales superficiales
- Lnn. cervicales profundi

12

Angiv for lnn. occipitales:
- Beliggenhed
- Dræneringsområde
- Efferenter

Beliggenhed:
- Ved protuberantia occipitalis externa
Dræneringsområde:
- Øverste del af regio cervicalis posterior
- Regio occipitalis
Efferenter:
- Lnn. cervicales profundi

13

Angiv for lnn. cervicales superficiales:
- Beliggenhed
- Efferenter

Beliggenhed:
- Fortsættelse af lnn. parotidea
- Langs v. jugularis externa på m. SCM
Efferenter:
Lnn. cervicales profundi

14

Angiv hvorledes og af hvilken struktur de profunde lymfeknuder inddeles

Deles af venter inferior m. omohyoideus i:
- Øvre gruppe
- Nedre gruppe

15

Hvor starter ductus thoracicus?

Starter fra cisterna chyli(L1-L2)

16

Angiv lymfeknuderne i den nedre gruppe, hvad de står i forbindelse med og hvad de danner terminalt

- Langs v. jugularis interna
- Omkring vasa subclavia og plexus brachialis
Står i forbindelse med mamma, axillen og de parasternale lymfeknuder
Danner trunci jugularis dxt et sin

17

Angiv for n. glossopharyngeus:
1 Apparente udspring
2 Forløb
3 Hul
4 Videre forløb
5 Ganglier
6 Trådkomponenter
7 Innervationsområde
8 Grene

1 Sulcus retroolivarus, medulla oblongata

2 Lat. gennem spatium subarachnoidale i fossa cranii posterior

3 Foramen jugulare i egen duraskede

4
- I mellem carotiderne i spatium lateropharyngeum
- Under øvre konstriktor gennem svælgvæggen
- Medialt for m. hyoglossus
- Ender i bageste del af tungen

5 Ganglion superius et inferius n. glossopharyngeus

6 Somatosensorisk, viscerosensorisk, somatomotorisk, visceromotorisk

7
- Bagerste 1/3 af lingua
- Pars oralis pharyngis
- Cavitas tympanica
- Glomus caroticum
- Sinus caroticus
- Bagerste 1/3 af lingua
- M. stylopharyngeus
- Gl. parotidea

8
- Rr. linguales
- Rr. tonsillares
- N. Tympanicus -> n. petrosus minor
- R. Sinus carotici

18

Angiv for n. vagus:
1 Apparente udspring
2 Forløb
3 Hul
4 Videre forløb
5 Ganglier
6 Trådkomponenter
7 Innervationsområde
8 Grene

1 Sulcus retroolivarus i rostrale medulla oblongata

2 Lat. gennem spatium subarachnoidale i fossa cranii posterior

3 Forreste del foramen jugulare i duraskede med n. accesorius

4
- I vagina carotica
- Gennem apertura toracis superior (herfra asymmetrisk)

5 Ganglion superius et inferius (nodosum) n. vagus

6 Somatosensorisk, viscerosensorisk, somatomotorisk, visceromotorisk

7
- Ganemuskler (u. ten. v. pa)
- Pharynxmuskler (u. m. sty. ph.)
- Larynxmuskler
- Øv. del af oesophagus
- Meatus acusticus externus Trommehinde
- Vallecula epiglottica
- Laryngopharynx
- Larynx
- Organer i thorax + abdomen(s.s.)
- Vallecula epiglottica
- Fra organer
- Organer i thorax og abdomen (v.m.)

8
- rr. pharyngei,

- n. laryngeus sup r. externus
- n. laryngeus recurrens
- r. auricularis
- n. laryngeus sup r. internus,
- Rr. cardiaci -> plexus cardiacus
- andre


19

Angiv for n. accesorius:
1 Apparente udspring

3 Hul
4 Videre forløb

6 Trådkomponenter
7 Innervationsområde
8 Grene

1
Radix cranialis afgår fra medulla oblongata
Radix spinalis fra 5-6 øverste cervicalsegmenter midt på sidestrengen -> forener sig over foramen magnum

3
Radix cranialis - Forreste del af foramen jugulare i duraskede med n. vagus
Radix spinalis - Foramen magnum, foramen jugulare sammen med radix cranialis

4
Radix cranialis fortsætter alene som r. internus i n. vagus
-------------------------------
Radix spinalis fortsætter alene som r. externus (den egentlige n. accessorius)
Fortsætter nedad og bagud, enten superficielt el. profundt for v. jugularis interna i spatium lateropharyngeum
- Dækket af m. dig. venter post. og SCM
- Frem ved SCM bagkant
- Skråt nedad og bagud i regio cervicalis lat og ender i m. trapezius

6 Somatomotorisk

7 Pharynx og larynx, M. trapezius + M. SCM

8
- R. internus -> n. vagus
- R. externus – n. accessorius

20

Angiv for n. hypoglossus:
1 Apparente udspring

3 Hul
4 Videre forløb

6 Trådkomponenter
7 Innervationsområde

1 Sulcus anterolateralis mellem pyramis og oliva

3 Canalis n. hypoglossi -> spatium lateropharyngeum

4
Dybt i spatium lateropharyngeum medialt for kar- og nerve streng
superficielt for carotiderne, dækket af m. stylohyoideus + m. digastricus
ind i spalte mellem m. mylohyoideus og m. hyoglossus
ender vifteformet i tungens muskulatur

6 Somatomotorisk

7
Tungemuskulatur
Extrinsic: genioglossus, hyoglossus, styloglossus
Intrinsic muskulatur

21

Beskriv lnn. phrenici superior

Ovenpå diaphragma
Lymfe fra lever, pericardiet og diaphragma

22

Angiv truncus sympaticus placering i thorax og antal ganglier

Beliggenhed på hver side lateralt for columna
Ventralt: Pleura parietalis
Dorsalt: Intercostalkar- og nerver
10-11 ganglier

23

Angiv hvor de postganglionære tråde fra de 6 øverste ggl. fra truncus sympaticus i thorax afgår til

Hjerte
Lunger
Oesophagus

24

Angiv hvor de postganglionære tråde fra de 6 nederste ggl. fra truncus sympaticus i thorax afgår til

De synapser i udflytterganglier omkring aorta i abdomen:
-N. splanchnicus major(Ggl. 6-9 til plexus coeliacus)
-N. splanchnicus minor(Ggl. 10-11 til plexus coeliacus og plexus mesentericus superior)
-N. splanchnicus imus(Ggl. 12 til plexus coeliacus og plexus mesentericus superior)

25

Hvad bliver truncus bronchomediastinalis dannet af?

Lnn. parasternales
Lnn. mediastinalis anterior
Lnn. tracheobronchiales

26

Angiv lymfeknuderne i den øvre gruppe

- Langs v. jugularis interna
- Ln. jugulodigastricus
- Ln. Jugulo-omohyoideus
- Lateral række langs n. accesorius

27

Angiv lymfeknuderne i den nedre gruppe

- Langs v. jugularis interna
- Omkring vasa subclavia og plexus brachialis
Står i forbindelse med mamma, axillen og de parasternale
lymfeknuder

28

Hvad sker der i truncus sympaticus?

De præ- og postganglionære sympatiske neuroner synapser (de fleste)

29

Hvor er truncus sympaticus 1. neurons cellelegeme beliggende?

I medulla spinalis i T1-L2

30

Hvad kaldes truncus sympaticus 1. neuron når det træder over i TS?

Rami communicantes albi (T1-L2)

31

Hvad kaldes truncus sympaticus 2. neuron når det forlader TS og hvor skal det hen?

Rami communicantes grisei tilbage til n. spinalis

32

Angiv truncus sympaticus' placering på halsen

Ligger op ad prævertebralmuskulaturen indlejret i fascien

33

Angiv TS' tre cervicale ganglier

Ganglion cervicale superior, media et inferior

34

Angiv ganglion cervicale superiors topografi og relationer

Ligger under foramen jugulare ud for C2
Ramus communicans griseus til C1-C4

Relationer:
- Fire sidste hjernenerver: afgiver tråde
- N. Caroticus int.: danner Plexus omkring Arteria
- Plexer om carotiderne(øje, hypofyse): danner plexus som vasokonstriktorer
- N. petrosus profundus: afgives ved Foramen lacerum
- Plexus pharyngeus: afgiver tråde
- N. cardiacus cervicalis superior: afgiver tråde

35

Angiv ganglion cervicale mediums topografi og hvilke grene det afgiver

Ligger ud for C6
Rami communicantes grisei C5-C6

- Grene til gl. Thyroidea
- N. Cardiacus cervicalis medius

36

Angiv ganglion cervicale inferiors topografi og hvilke grene det afgiver

Ligger mellem C7 og collum costa I

- Rami communicantes grisei C7-T1
- Grene omkring a. subclavia til OE
- N. cardiacus cervicalis inferior

37

Angiv hvilken sygdom der ses ved afbrydelse af truncus sympaticus og dermed ganglion cervicale superius og hvilke symptomer der ses

Horners syndrom

Miosis - m. Dilator pupillae
Ptose - m. tarsalis
Enopthalmus - m. orbitalis
Varme og tørhed - ingen vasokonstriktion og svedsekretion