L8: Trachea og lunger Flashcards Preview

Makroanatomi > L8: Trachea og lunger > Flashcards

Flashcards in L8: Trachea og lunger Deck (24):
1

Hvad forstår man, når man taler om konduktivt og respiratorisk afsnit i forbindelse med luftens vej?

Konduktiv er luftvejene
Respiratorisk er der hvor der forekommer alveoler og dermed gasudveksling

2

Angiv udstrækning af trachea

Fra underkanten af cartilago cricoidea til birfurcatio tracheae (også kaldet Carina) ved T4/T5

3

Trachea deler sig i bronchus principales sinister og bronchus principales dexter, men hvordan kan man kende forskel?

Venstre er længere, da den skal passere hjertet + vinklen ml. bronchus principales dexter og trachea er mere stump end på venstre side

4

Trachea kan inddeles i to dele. Angiv hvad de to dele hedder samt længde

Pars cervicalis trachea (5cm)
Pars thoracica trachea(5cm)

5

Angiv tracheas relation

Ventralt har vi:
- Arcus aorta som krydser ved T4
- Truncus brachiocephalicus og a. carotis communis som ascenderer og bevæger sig ud lateralt
- v. brachiocephalica sinister
- n. laryngeus recurrens
- thymus, mm. sternothyroidei og manubrium sterni)

posteriort:
- Oesophagus

Lateralt - højre:
v. azygos + pulmo dexter

Lateralt - venstre:
- Arcus aorta
- a. carotis communi sinister.
- a. subclavia sinister
- n. laryngeus recurrens
(ingen kontakt med venstre lunge)

6

Hvilken muskel har vi i luftvejene og hvilken type muskel er det?

m. trachealis (glat muskulatur)

7

Hvilke store kar har bronchus principales dexter relation til?

Foran:
- aorta ascendens
- v. cava superior
- a. pulmonales dexter

v. azygos, som rider henover højre bronkie

8

Hvilke store kar har bronchus principales sinister relation til?

Aorta, som rider henover

a. pulmonales sinister, som i starten ligger foran, men under sit forløb ender arterien over venstre bronkie

9

Angiv luftvejenes kar

rr. tracheales (fra a. thyroidea inferior)
rr. bronchiales (fra pars thoracica aorta)

vv. tracheales (som tømmer sig i vv. thyroidea inf, som yderligere tømmes i vv. brachiocephalicae)
vv. bronchiales (tømmer sig i azygossystemet)

lnn. tracheales + lnn. tracheobronchiales

10

Angiv luftvejenes innervation

n. vagus sørger for det parasympatiske (kontraktion)
Truncus sympaticus sørger for det sympatiske (dilatation)

11

Angiv vægt og lungekapacitet (bonus: samt vitalkapacitet)

vægt: sammenlagt 1kg, men højre er lidt tungere end venstre

lungekapacitet: 3L

(Bonus - vitalkapacitet: 6L)

12

Lungerne har tilsammen form som en kegle. Angiv hvordan deres apex, basis samt flader og kanter vender.

Apex: Opad. afrundet, fure fra costa 1
Basis: Nedad. Facies diaphragmatica

Facies costalis: lateralt mod costae
Facies mediastinalis: mod mediastinum

Margo anterior: vertikal, skarp, tynd og kort
Margo inferior: skarp og adskiller facies diaphragmatica fra facies costalis og mediastinalis

13

Hvor mange lungelapper har venstre hhv. højre og hvad er de kaldt?

Pulmo dxt (3)
- Lobus superior
- Lobus media
- Lobus inferior

Pulmo sin (2)
- Lobus superior
- Lobus inferior

14

Lungelapperne er adskilt af nogle fissure. Angiv hvor mange der er på hver lunge, hvad de hedder og hvordan de løber, hvis man projicerer det på costa

Dxt har to fissure, mens sinister har en.

Fissura obliqua: Er på begge lunger. Afgår posterior ud for caput costa IV og løber nedad og fremad.

Fissura horizontalis: Er kun på højre. Løber fra costa IV i midaxillærlinjen og følger costa IV til margo anterior

15

Beskriv lungeroden i forhold til placering, hindebeklædning og indhold

Er forbindelsen mellem mediastinum og pulmones
Omhyllet af pleura, som nedadtil danner lig. pulmonale
Indhold(BAV -fra):
-Bronchus principalis
-A. pulmonalis
-Vv. pulmonales superior et inferior

16

Angiv pulmones topografi

Apex: 3-4 cm over mediale 1/3 af clavicula
Basis:
-Costa 6: Medioclaviculærlinjen
-Costa 8: Midtaxillærlinjen
-Costa 10: Angulærlinjen

Margo anterior: Følger sternum, på venstre side: Incisura cardiaca

17

Angiv alle strukturer som danner impressioner på pulmo sinister

Cor -> Impressio cardiaca
Arcus aortae + aorta descendens
A. subclavia sin.
A. carotis communis sin.
Oesophagus

18

Angiv alle strukturer som danner impressioner på pulmo dexter

Cor -> impressio cardiaca
V. cava sup. et inf.
V. azygos
Aorta ascendens
Trachea
Oesophagus

19

Angiv blodforsyningen til pulmones

Funktionelle kar:
-Aa. pulmonales
-Vv. pulmonales

Nutritive kar:
Rr. et vv. bronchiales (i ikke-respiratorisk væv)

20

Beskriv lig. arteriosum

Ligament mellem arcus aorta og truncus pulmonalis
Var i føtallivet ductus arteriosus

21

Beskriv hvorledes arterierne og venerne til lungerne deler sig

Arterierne deler sig før de træder ind i lapperne -> Lobære -> Segmentale grene der følger tilsvarende bronchier -> løber segmentært.
Der foregår derfor ikke nogen anastomose mellem de forskellige lapper og underlapper.

Vener løber intersegmentært. De anastomoserer derfor for hvert niveau.

22

Angiv placeringen af vv. pulmonales

Vv. pulmonales ligger anteriort og inferiort for aa. pulmonales

Vv. pulmonales dextrae ligger bag v. cava sup. og atrium dxt.

Vv. pulmonales sinistrae ligger foran aorta thoracica

23

Angiv lungernes lymfedrænage

Lnn. tracheales, tracheobronchiales superiores et inferiores, bronchopulmonales, pulmonales

Løber til lnn. parasternales og lnn. mediastinales anteriores = truncus bronchomediastinalis

24

Angiv pulmones nerveforsyning

Innerveres af plexus pulmonalis fra n. vagus(parasympatisk) og sympaticus