L3: Bihuler, pharynx, spiserør på hals Flashcards Preview

Makroanatomi > L3: Bihuler, pharynx, spiserør på hals > Flashcards

Flashcards in L3: Bihuler, pharynx, spiserør på hals Deck (33):
1

Inddel bihulerne

Forreste sæt:
Sinus maxillaris
Sinus frontalis
Sinus ethmoidalis anterior

Bageste sæt:
Sinus ethmoidalis posterior
Sinus sphenoidalis

2

Angiv sinus maxillaris afgrænsninger og form

Pyramideformet
Medialvæg: Basis mod næsehulen
Forvæg: Kanaler med kar og nerver fra canalis infraorbitalis
Bagvæg (tyk): Mod fossa pterygopalatina og regio infratemporalis
Gulv: Processu alveolaris maxillae, relation til tænderne(!)
Loft(tyndt): Mod orbita

3

Angiv afløbsforhold og klinik for sinus maxilla

Er skrånende nedad, mens udløb sidder superiort. Derfor dårligt afløb
Infektionsspredning til tænder
Blow out fraktur

4

Angiv sinus frontalis form og afgrænsning

Kileformet med basis nedad
Strækker sig op i squama frontalis

5

Angiv sinus frontalis afløbsmuligheder

Primært: Sinus ethmoidalis anterior
Sekundært: Pars nasalis os frontalis

6

Angiv sinus sphenoidalis relationer og klinik

Opadtil: Hypofysen og n. opticus
Lateralt: Sinus cavernosus med indhold
Afløb: Apertura sinus sphenoidalis
Kirurgisk vej til hypofysen

7

Sinus ethmoidales udmundinger

Forreste sæt: Bulla ethmoidalis
Bageste sæt: Meatus nasi superior

8

Nerveforsyning til sini paranasales

Sinus maxillaris:
N. infraorbitalis
Nn. alveolares superior

Sinus frontalis: N. supraorbitalis

Sinus sphenoidalis: N. ethmoidalis posterior

Sinus ethmoidalis: Nn. ethmoidales ant et post

9

Superior og inferior afgrænsning af pharynx

Basis cranii
Underkanten af cartilago cricoidea

10

Inddeling af pharynx

Naso-, oro- og laryngopharynx

11

Afgrænsning af nasopharynx

Loft: Tonsilla pharyngealis
Bagvæg: Ud for atlas og dens axis med constrictormuskel
Forvæg: Choanae
Gulv: Palatum molle og isthmus pharyngonasalis
Sidevæg:
Ostium pharyngeum tuba auditivae
Torus tubarius
Plica salpingopalatina
Plica salpingopharyngea
Torus levatorius

12

Beskriv tuba auditivas funktion, inddeling og åbninger

Forbindelse mellem cavitas tympanica og pharynx
Trykudligning
Ossøs bageste 1/3
Cartilaginøs forreste 2/3:
-Lamina mediales et lateralis
-Lamina membranacea
Isthmus tubae auditivae(160°)
Ostium tympanicum
Ostium pharyngeum

13

Beskriv tuba auditivas relation til ganemusklerne

M. tensor veli palatini og m. salpingopharyngeus hæfter begge i lamina membranacea: Begge åbner tuba auditiva
M. levator veli palatini ligger langs medialsiden

14

Afgrænsning af oropharynx

Fra palatum molle -> overkanten af epiglottis
Bagvæg: Ud for C2+C3 med muskler
Forvæg: Isthmus faucium og vallecula epiglottica
Lateralt:
Arcus palatoglossus
Arcus palatopharyngeus
Tonsilla palatina

15

Hvorfor er vallecula epiglottica klinisk vigtig?

Fordi der kan sætte sig fremmedlegemer der især
fiskeben ...

16

Beskriv tonsilla palatinas beliggenhed, form, flader og hvilken struktur den er en del af

I fossa tonsillaris
Del af Waldeyers svælgring
Øvre og nedre pol
Lateral flade: Hæfter via tonsilkapsel til fossa tonsillaris
Medial flade: Fossulae tonsillae

17

Karforsyning og innervation til oropharynx

A. facialis
A. palatina ascendens fra a. facialis
A. pharyngea ascendens fra a. carotis externa

V. lingualis
Plexus pharyngeus

Lnn. cervicales profundi
-Ln. jugulodigastricus!

N. glossopharyngeus

18

Hvilke dele indgår i den lymfatiske svælgring?

Tonsilla pharyngealis
Tonsilla palatina
Tonsillae linguales

Lymfen ender i lnn. retropharyngei et cervicales profundi

19

Afgræns laryngopharynx

Fra overkanten af strubelåget til underkanten af cartilago cricoidea
Bagvæg: ud for C4-C6
Forvæg:
-Bagvæg af larynx
-Aditus laryngis
-Recessus piriformis

20

Hvad indeholder plica n. laryngei?

R. internus n. laryngei superioris

21

Hvilke rum har pharynx relation til?

Omgivet af løst bindevæv: Spatium paripharyngeum

Spatium retropharyngeum
Spatium lateropharyngeum:
-store kar og nerver

22

Angiv og inddel pharynx' muskulatur

Indre longitudinelt(levatorer):
M. stylopharyngeus
M. palatopharyngeus
M. salpingopharyngeus

Ydre cirkulært:
M. constrictor pharyngis superior, medius et inferior

23

M. constrictor pharyngis superiors udspring og insertion

O:
Lamina medialis processus pterygoideus
Bagkanten af raphe pterygomandibularis
Linea mylohyoidea
Tungens siderand

I:
Tuberculum pharyngeum
Raphe pharyngis

24

M. constrictor pharyngis medius udspring og insertion

O:
Cornu majus os hyoideum
Nedre del af ligamentum stylohyoideum

I: Raphe pharyngis

25

M. constrictor pharyngis inferiors udspring og insertion

O:
Lateralfladen af cartilago thyroidea og cartilago cricoidea

I: Raphe pharyngis

26

Nævn 3 vigtige relationer til constrictormusklerne i pharynx

Mellem øvre og midterste:
-m. stylopharyngeus
-n. glossopharyngeus(IX)

Langs overkanten af den nederste:
-r. internus n. laryngeus superior(X)
-.a. laryngea superior

Mellem nederste og oesophagus:
-n. laryngeus recurrens(X)

27

Motorisk innervation af pharynx muskulatur

Rr. pharyngei n. vagus:
-pharynxconstrictorerne
-m. palatopharyngeus
-m. salpingopharyngeus

N. glossopharyngeus:
-m. stylopharyngeus

28

Sensorisk innervation af pharynx

Pars nasalis: N. maxillaris
Pars oralis: N. glossopharyngeus
Pars laryngea(+ vallecula epiglottica): N. vagus

29

Angiv pars cervicales oesophagei begyndelsespunkt

Begynder ud for C6: Underkant af cartilago cricoidea

30

Angiv synkningsprocessens 3 faser

Orale fase: Tygning afsluttes. Mundhulens bund kontraheres. Tungen mod ganen trykker bolus bagud til isthmus faucium.

Pharyngeale fase: Istmus faucium åbnes. Bolus presses ned i svælgen. Isthmus pharygonasalis lukkes af mm. veli palatini. To strømme via recessus piriformis. Og ned i oesophagus.

Oesophageale fase: Peristaltisk bølge.

31

Angiv tonsilla palatinas laterale relation og arterier som kan beskadiges under kirugisk ingreb

Svælgmuskulaturen

Enten a. carotis externa eller interna
Evt. enten a. facialis eller a. pharyngea ascendens (alt efter deling)

32

Beskriv tonsilla tubaria

Kan ved hævelse lukke tuba auditiva

Ligger i slimhinden omkring tubæ auditivas indmunding til svælget

33

Afgræns istmus faucium

superior: Palatum molle
inferior: Dorsum linguae
lateralt: Arcus palatoglossus