L5: Gl. thyroidea, gll. parathyroidea og halsens kar Flashcards Preview

Makroanatomi > L5: Gl. thyroidea, gll. parathyroidea og halsens kar > Flashcards

Flashcards in L5: Gl. thyroidea, gll. parathyroidea og halsens kar Deck (22):
1

Navngiv indholdet i trigonum caroticum

A. carotis communis
V. jugularis interna
N. vagus

2

Angiv a. carotis communis udspring

Venstre: Arcus aorta
Højre: Truncus brachiocephalicus

3

Angiv a. carotis communis relationer, palpabilitet og delingssted

Adskildt medialt af trachea/oesophagus
Bagtil:
-Prævertebralmuskulatur
-Truncus sympaticus
-N. vagus
Superficielt dækket af:
-Infrahyoidmuskulatur
-SCM
-M. omohyoideus

Palpabel i trigonum caroticum

Bifurkaturen i overkanten af cartilago thyroidea

4

Angiv a. carotis externas forløb

Begynder på højde med overkanten af cartilago thyroidea
Krydses superficielt af:
-N. hypoglossus
-Venter posterior m. digastricus
-M. stylohyoideus
Træder ind i gl. parotidea
-Deler sig i
- A. maxillaris
- A. temporalis superficialis

5

Navngiv a. carotis externas grene og grenenes grene

TLF På Ottende Afd. Til Max
Forside:
A. thyroidea superior: A. laryngea superior
A. lingualis: A. sublingualis, a. profunda linguae
A. facialis: A. labialis sup et inf, a. palatina ascendens, a. angularis

Bagside:
A. pharyngea ascendens: Gren til trommehulen, a. meningea posterior
A. occipitalis: Anastomose til a. cervicalis profunda
A. auricularis posterior

Endegrene:
A. temporalis superficialis: Deler sig i 2 subcutane grene
A. maxillaris: Alle Andre Mennesker Tager Bus Atten Ind På Skolen

6

Angiv a. carotis internas topografi på halsen

Ascenderer i kar-nervestrengen
Foran tubercula anteriores processus transversus C2-C4

Afgiver ingen grene på halsen

7

Angiv relationer til carotiderne

Profundt:
-N. laryngeus superior

Mellem:
-M. styloglossus
-M. stylopharyngeus
-N. glossopharyngeus
-Rr. pharyngei n. vagus

Superficielt:
-N. hypoglossus
-M. digastrucus venter posterior
-M. stylohyoideus

8

Beskriv sinus caroticus og glomus caroticum

Baroreceptor
N. glossopharyngeus registrerer spænding i sinusvæggen

Kemoreceptor
N. glossopharyngeus registrerer fald i blodets ilt-indhold og stigning af CO2

9

Hvad er v. jugularis interna en fortsættelse af?

Sinus sigmoideum

10

Hvilke vener modtager v. jugularis interna?

V. facialis
V. lingualis
V. thyroidea superior
V. thyroidea media
Plexus pharyngeus

11

Benævn a. subclavias fire grene

A. vertebralis
A. thoracica interna
Truncus thyrocervicalis
Truncus costocervicalis

12

Angiv a. subclavias relationer

1. stykke:
-Lunge-apex og n. phrenicus
-Højre: n. vagus + n. laryngeus recurrens
-Venstre: Ductus thoracicus

13

Angiv de arterier og steder hvor der kan palperes puls

A. facialis: Basis mandibulae
A. temporalis superficialis: Arcus zygomaticus
A. subclavia: Regio cervicalis lateralis
A. carotis communis: Trigonum caroticum

14

Angiv glandula thyroideas funktion

Endokrint organ
T3, T4 hormon
Calcitonin:
-sænker koncentration af calcium i blodet

15

Angiv glandula thyroideas struktur

Lobus dexter
Lobus sinister
(Lobus pyramidalis)
H-formet og hesteskoformet
De to lapper er forbundet via istmus

16

Angiv glandula thyroideas relationer

Superficielt:
-hud
-platysma
-overfladiske halsfascie
-mellemste halsfascie
-infrahyoidmuskulatur
-mere lateralt SCM

Profundt:
-sideflader af larynx/trachea,pharynx/oesophagus
-n. laryngeus recurrens i fure
-r. externus n. laryngeus superior

Bagflade af lobi:
-vagina carotica
-gll. parathyroidea
-m. longus colli

17

Angiv glandula thyroideas 3 fikseringslag

-Visceralfascie: Sammenhængende med lamina media fascia cervicalis
-Løst bindevævslag: med kar og gll. parathyroidea
-Capsula fibrosa

18

Angiv gl. thyroideas kar

A. thyroidea superior, inferior et ima
V. thyroidea superior, media et inferior
Lnn. cervicales profundi

19

Beskriv struma, hyper- og hypofunktion og thyroideacancer

Struma: Iodmangel, forstørrelse af kirtel
Hyperfunktion: Struma, exopthalmus, hårtab
Hypofunktion: Lille, tyk og svær mental retardering
Thyroideacancer: Hæshed, synke- og åndedrætsbesvær

20

Angiv gll. parathyroideas funktion

At producere parathyroideahormon
Hæver blodets indhold af calcium

21

Angiv gll. parathyroideas relationer

Bag lobi: Gl. thyroidea
Aa. thyroidea superior et inferior

22

Angiv gll. thyroideas placering

Sidelapper: Midt på cartilago thyroidea
Nedre pol: 5.-6. trachealring