Seizures Flashcards Preview

Basal klinisk teori mindre husdyr > Seizures > Flashcards

Flashcards in Seizures Deck (33):
1

Akutte anfald/kramper skal inddeles efter...

... extrakraniel oprindelse eller intrakraniel oprindelse

2

Kramperne kan kun være epilepsi hvis primærproblemet sidder...

... intrakranielt!

3

Ekstrakranielle årsager til kramper
(IKKE epilepsi)

Hypocalcæmi
Hypoglykæmi
Toksisk påvirkning (herunder også stivkrampe)
Allergi
Luftveje/cardiogent
Anæmi
Hyperthyroidisme
Renale lidelser
Hepatopati

4

Hvordan afgører man om der er tale om epilepsi?

Man "rule out"er (r/o) alle de ekstrakranielle årsager!

5

Hvordan r/o de extrakranielle årsager til kramper?

Klinisk undersøgelse (auskulation af hjerte fx)
Blodprøver (hæmatologi og biokemi, thyroideastatus)

6

Hvad er definitionen på epilepsi?

En tilstand, der kendetegnes ved gentagne anfald (2 eller flere) af intrakraniel oprindelse
Anfaldet er den kliniske manifestation af abnorme elektriske udladninger fra en gruppe neuroner i hjernen

7

Kliniske tegn ved epilepsianfald

Pludselige og forbigående symptomer (ca. 2 min) som kan være:
- Bevidsthedsændringer
- Motoriske symptomer (kramper)
- Sensoriske forstyrrelser
- Autonome symptomer (opkast, savlen)
- Psykiske symptomer (adfærdsændring, fx aggressivitet)

8

Epileptiske anfald er ofte...

... ens fra gang til gang hos det enkelt dyr

9

Hvorfra i hjernen udløses kramper?

Cerebral cortex (hjernebarken)

10

Epilepsi kan inddeles i...

... symptomatisk/strukturel epilepsi (kendt ætiologi) og idiopatisk epilepsi (ukendt ætiologi)

11

Hvornår kan epilepsi siges at være idiopatisk

Når intrakraniel patologi ikke kan påvises (ved scanninger, prøver osv.), og extrakranielle faktorer er udelukkede -> VI BRUGER ALTSÅ UDELUKKELSESMETODEN!

12

Intrakraniel patologi ved symptomatisk epilepsi efter DAMNIT V

Degerativ
Anomalier (medfødte)
Metabolske (medfødt hydrocephalus)
Neoplasi
Inflammatoriske, infektiøse, immunmedierede
Trauma (blødning)
Vaskulære (blodprop eller blødning)

13

Hvilke redskaber har vi til at påvise symptomatisk epilepsi?

- Neurologisk undersøgelse (klinisk)
- Hjernescanning (CT, MRI, ultralyd)
- Rygmarvsvæske/cerebrospinalvæske (tappes og tjekkes for infl. celler)
- Post mortem obduktion

14

CT-scanning står for...

... computed tomography

15

MRI-scanning står for...

... Magnetic Resonance Imaging

16

Afhængig af startstedet og udbredelsen kan epilepsi inddeles i...

... fokalt anfald eller generaliseret anfald

17

Fokalt anfald

Den elektriske aktivitet er isoleret til et fokalt område i hjernen
Udtrykkes ved fx kramper i det ene øje eller i ét ben, forben osv.

18

Generaliseret anfald

Påvirker hele hjernen
Giver et massivt anfald hvor hele dyret kramper

19

Fokalt anfald med sekundær generalisering

Starter fokalt men udvikler sig derefter til et generaliseret anfald

20

Tonisk anfald

"Stive ben"

21

Klonisk anfald

Kramper

22

Hvornår skal vi vælge at behandle patienten?

Forringer det livskvaliteten?
Hvor ofte og hvor kraftige anfald?
Fokalt -> generaliseret?
Aggressivitet
Ejers ønske
Ophobede anfald (risiko for status epilepticus)
Alvorlige bivirkninger efter anfald (blindhed, forvirring, neurologiske forstyrrelser)

23

Hvor mange anfald skal dyret have om året før der bør behandles?

> 8 anfald om året

24

Status epilepticus

Et længerevarende anfald som vi har svært ved/ikke kan få dyret ud af igen. Det er farligt!
(SILAS!)

25

Ved behandling mod epilepsi skal der foretages halvårlig kontrol med blodprøver, hvorfor?

Hænger sammen med bivirkninger i forbindelse med medicineringen

26

Baggrunden for udløsning af anfald hos hunde kan være meget forskelligartet. Hvad er det primære formål i den indledende diagnostiske plan?

At udrede, om den primære årsag til anfaldene er ekstrakraniel eller intrakraniel. X

At udrede, om den primære årsag til anfald er infektiøs eller non-infektiøs.

At udrede, om den primære årsag til anfald er bakteriel eller viral.

At udrede, om den primære årsag til anfald er medfødt eller erhvervet?

27

Epilepsianfald hos hunde kan overordnet klassificeres som fokale eller primært generaliserede anfald.
Hvorledes karakteriseres et primært generaliseret anfald?

Der ses pludselig anfaldsaktivitet uden forvarsel, hvor anfaldsaktiviteten involverer begge hemisfærer. X

Der ses pludselig anfaldsaktivitet uden forvarsel, hvor anfaldsaktiviteten involverer et afgrænset område af den ene hemisfære.

Der ses indledende fokal anfaldsaktivitet, der efter 30 sekunder breder sig og involverer begge hemisfærer.

Der ses fokal anfaldsaktivitet uden bevidsthedspåvirkning.

28

Epilepsi er en neurolgiske sygdom der medfører kramper. Diagnosen epilepsi kan sammen med den kliniske profil stilles når...

der er set mere end 10 anfald.

anfaldsfrekvensen er mindst 2 pr. uge

anfaldsfrekvensen er mindst 2 pr. måned

der er set mindst 2 anfald. X

29

Epilepsi er en neurologisk sygdom karakteriseret ved spontane, ensartede og gentagne anfald. Hvilket af nedenstående udsagn vedr. epilepsis neuroanatomiske lokalisering er korrekt ?

Epilepsi har ekstrakranial oprindelse

Epilepsi har altid intrakranial oprindele X

Epilepsi har både intra- og ekstrakranial oprindelse

Epilepsi har i svære tilfælde også ekstrakranial oprindelse

30

Epilepsi er kendetegnet ved

Minimum 1 anfald af ekstrakraniel oprindelse

Minimum 2 anfald af ekstrakraniel oprindelse

Minimum 1 anfald af intrakraniel oprindelse

Minimum 2 anfald af intrakraniel oprindelse X

31

Epileptiske anfald er resultatet af neuroners abnorme elektriske fyring i hjernen. Hvilken struktur er primært involveret?

Medulla oblongata

Cortex cerebri X

Cerebellum

Pons

32

Hvornår vil man vælge at behandle en epileptisk hund?

Hvis der ses...
> 8 anfald om året
alvorligegeneraliseredeanfald
ophobedeanfald
aggressivitetifm.anfald

33

Idiopatisk epilepsi kendetegnes ved, at?

Årsagen til patientens anfald ikke kan påvises X

Årsagen til patientens anfald skyldes hjertesygdom

Årsagen til patientens anfald er dehydrering

Årsagen til patientens anfald er neoplasi i hjernen