mcq Flashcards Preview

Basal klinisk teori mindre husdyr > mcq > Flashcards

Flashcards in mcq Deck (213)
1

Hvilken/hvilke parametre kan være ændret pga. fiksering?

1 Det totale leukocyt tal 0
2 Det totale leukocyt tal og antallet af lymfocytter 0
3 Det totale leukocyt tal og antallet af neutrofile 0 granulocytter
4 Det totale leukocyt tal, antallet af neutrofile 2 granulocytter og antallet af lymfocytter

2

Er ændringen i glucose pga. sedering oftest?

1 Lavere end reference intervallet 0
2 Højere end reference intervallet 2
3 Kan både være lavere og højere end reference 0 intervallet
4 Der kan ikke forventes ændring i glucose niveauet 0 pga. sedering

3

En dyrlæge har modtaget en 2 år gammel Boxer med hoste som eneste initielle problem. Hosten er karakteriseret ved at være tør og uproduktiv, der er normal lungelyd ved auskultation og i øvrigt ikke andre fund ved den kliniske undersøgelse.

Dyrlægen skal igang med den diagnostiske planlægning. Hvilket diagnostisk trin skal dyrlægens udredning være målrettet?

1 Bekræfte 0
2 Diagnose 0
3 Lokalisering 2
4 Patofysiologi 0

4

En 12 år gammel Pudel, sterilseret hun, præsenteres i klinikken med en mundhuletumor.

Hvilket spørgsmål er det første, du prøver at besvare i forbindelse med den onkologisk udredning?

1 Om patientens EKG er normalt 0
2 Hvor er det? 0
3 Hvad er det? 2
4 Om hunden har tandsten 0

5

Hvilket blodprøve glas foretrækkes for at foretage koagulations analyse?

1 EDTA 0
2 Citrat 2
3 Serum 0
4 Heparin 0

6

Hvis et sår er inficeret, kan det være en fordel at vente med at lukke såret og behandle såret åbent imens.

I gennemsnit, hvor lang skal man vente før infektionsrisikoen er ubetydelig?

1 døgn 0
2 døgn 0
3 døgn 0
4 døgn 2

7

Rekonstruktions-teknik kan være hjælpsom som et led i behandling af større sår eller ved onkologisk kirurgi. Huden skal helst undermineres dybere end m. panniculus eller til lignende dybde.

Årsagen for at underminere her vil primært være at?

1 Man mindsker tensionen 0
2 Man bevarer hårsækene 0
3 Man slider mindst på instrumenterne 0
4 Man undgår blodkarene 2

8

Kronisk smerte karakteriseres ved flere funktionelle og anatomiske ændringer i nervesystemet. 'Gate koncept' teorien giver en idé over, hvordan disse skabes.

Hvor i kroppen sker 'gate' funktionen teoretisk?

1 Ved nociceptoren 0
2 I dorsalhorn 2
3 I ventralhorn 0
4 I thalamus 0

9

Ved overstimulering af synapser sker der flere ting, der forårsager en opregulering eller overfølsomhed i synapsen til signaler.

Den første unormale effekt af gentaget stimulering af synapsen er?

1 Åbning af NMDA kanaler 2
2 Åbning af AMPA kanaler 0
3 Frigivelse af substans P 0
4 Lukning af kalium kanaler 0

10

Risikoen for anæstesirelaterede kardiovaskulære komplikationer kan bedømmes inden anæstesi.

Hvilket af nedenstående systemer benyttes almindeligvis til bedømmelse af risikoen for kardiovaskulære anæstesirelaterede komplikationer?

1 Karnofskys Performance Scale 0
2 ASA score 2
3 Blodprøvning med bestemmelse af hæmatokrit, 0 hæmoglobin, total protein, glukose og BUN
4 Blodprøvning med fuld serumbiokemi og 0 hæmatologi

11

En del af den kliniske vurdering af patienter forud for anæstesi er at bedømme patienten's body condition score.

Hvilke komplikationer kan forventes hos en overvægtig patient?

1 Hypothermi 0
2 Hypertension 0
3 Hypoventilation og nedsat kardiovaskulær funktion 2
4 Hyperventilation og hypercapni 0

12

Hypotension er en ofte forkommende komplikation hos bedøvede patienter.

Hvad er hovedårsagen til hypotension under anæstesi?

1 Smerter 0
2 Vasodilation som følge af anæstetika 2
3 Tachykardi 0
4 Vasokonstriktion sfa. anæstetika 0

13

Hunde og katte har 4 sæt spytkirtler.
Hvilken af disse kirtler er palperbar under normale omstændigheder?

1 Gl. Sublingualis 0
2 Gl. Zygomaticus 0
3 Gl. Parotis 0
4 Gl. Mandibularis 2

14

Katte mister ofte tænder pga resorptioner uden ejer ved det. Derfor skal dyrlægen undersøge om katten mangler tænder, da kattene ofte har/får flere resorptioner.
Hvor mange kindtænder har katte i hhv over- og underkæben?

1 3 i overkæbe og 3 i underkæbe 0
2 4 i overkæbe og 4 i underkæbe 0
3 4 i overkæbe og 3 i underkæbe 2
4 5 i overkæbe og 4 i underkæbe 0

15

En 11⁄2 år gammel intakt hanhund præsenteres i klinikken med anamnse om hematochezia?
Hvilken del af gastrointestinal kanalen forbindes med hematochezia?

1 Esophagus 0
2 Ventriklen 0
3 Jejunum 0
4 Colon 2

16

En 4 år gammel steriliseret hunkat præsenteres med øget bugomfang på grund af væske i bughulen.
Hvilken af følgende diagnoser er mest sandsynlig ved et non-septisk eksudat?

1 Kronisk leversvigt 0
2 Højresidigt hjertesvigt 0
3 Perforerende duodenalt ulcus 0
4 Felin infektiøs peritonitis 2

17

En 6 år gammel intakt Chihuahua tæve præsenteres med miosis.
Hvilken tilstand giver miosis?

1 Akut Uveitis 2
2 Akut glaukom 0
3 Anvendelse af parasympatolytika 0
4 Irisatrofi 0

18

En komplet øjnundersøgelse omfatter en fluorosinfarvning.
Fluorescin farve test anvendes til følgende?

1 Til at påvise epitheldefekt i cornea 0
2 Til at undersøge perforation af cornea 0
3 Til at undersøge for normal passage gennem 0 canalis lacrimalis
4 Alle ovenstående svar er korrekte 2

19

En kat præsenteres med fokalt hårtab og der mistænkes dermatofytose.
Hvilke parakliniske tests bør prioriteres ved undersøgelsen?

1 Woods lampe og tapetest 0
2 Blodprøve og skrab 0
3 Dermatofytmedie og hårpluk 2
4 Dermatofytmedie og blodprøve 0

20

En 4 år gammel Grand Danois bliver diagnosticeret med symptomatisk dilateret kardiomyopati.
Hvilke EKG-forandringer er mest sandsynlige?

1 Sinustakykardi > 160; Høj R-tak efterfulgt af 2
belastningsmønster med enkelte ventrikel
præmature komplekser.

2 Sinusarytmi, normale R-takker og let venstresidig 0
aksedrejning (MEA mindre end 40 grader)

3 Sinusrytme, 140/min med dybe S-takker i både I 0
og II-afledning. Desuden ses intermitterende
supraventrikulære præmature komplekser.

4 Abnorme QRS-komplekser med bradykardi (

21

Baggrunden for udløsning af anfald hos hunde kan være meget forskelligartet.
Hvad er det primære formål i den indledende diagnostiske plan?

1 At udrede, om den primære årsag til anfaldene er 2
ekstrakraniel eller intrakraniel.
2 At udrede, om den primære årsag til anfald er 0
infektiøs eller non-infektiøs.
3 At udrede, om den primære årsag til anfald er 0
bakteriel eller viral.
4 At udrede, om den primære årsag til anfald er 0
medfødt eller erhvervet?

22

Epilepsianfald hos hunde kan overordnet klassificeres som fokale eller primært generaliserede anfald.
Hvorledes karakteriseres et primært generaliseret anfald?

1 Der ses pludselig anfaldsaktivitet uden forvarsel, 2
hvor anfaldsaktiviteten involverer begge
hemisfærer.
2 Der ses pludselig anfaldsaktivitet uden forvarsel, 0
hvor anfaldsaktiviteten involverer et afgrænset
område af den ene hemisfære.
3 Der ses indledende fokal anfaldsaktivitet, der efter 0
30 sekunder breder sig og involverer begge
hemisfærer.
4 Der ses fokal anfaldsaktivitet uden 0
bevidsthedspåvirkning.

23

Modificeret tørstetest (modified water deprivation test) kan anvendes til at skelne imellem diabetes insipidus og psykogen polydipsi.
Hvilken hormon-trial anvendes efterfølgende for at skelne mellem nefrogen og central diabetes insipidus?

1 Måling af urinvægtfylden efter ACTH stimulation 0
2 Måling af urinvægtfylden efter ADH (vasopressin) 2
administration
3 Måling af urin protein/kreatinin ratio efter ACTH 0
stimulation
4 Måling af urin protein/kreatinin ratio efter ADH 0
(vasopresssin) stimulation

24

Du tilser en 12 år gammel kat der har vomiteret gennem længere tid. Katten har markant forhøjede urea- og kreatininværdier i blodet og en specifik vægtfylde i urinen på 1060.
Du vurderer at katten har?

1 Renal azotæmi 0
2 Prærenal azotæmi 2
3 Postrenal azotæmi 0
4 Renal, præ- eller postrenal lokalisation kan ikke 0 afgøres uden en UPC ratio

25

Under Danske forhold indgår 3 virus sygdomme i kattens kernevaccinationsprogram.

1 Feline leukæmi virus, Feline Rhinotracheitis Virus, 0
og Feline Corona Virus
2 Feline Panleukæmi Virus, Feline Rhinotracheitis 2
Virus, og Feline Calici virus
3 Feline Panleukopeni Virus, Feline Rhinotracheitis 0
Virus, og Chlamydophila felis
4 Rabies, Feline Panleukopeni Virus, og Feline 0
Calici Virus

26

Tarmsygdomme kan på baggrund af kliniske fund groft inddeles i tynd- eller tyktarmssygdomme.
Hvilke kliniske fund ses sjældent hos tyktarmssygdomme ?

1 Vægttab, polyfagi og opkastninger 2
2 Frisk blod i fæces, slim i fæces og tenesmus 0
3 Øget defækationsfrekvens og tenesmus 0
4 Slim i fæces og melæna 0

27

Hypopyon og hyphaema
Begreberne benyttes ved beskrivelse af forandringer i

1 mellemøret 0
2 paranasale sinus 0
3 forreste øjenkammer 2
4 kornea 0

28

En 6 år gammel schæferhund han indbringes mhp. suturering af ikke helende potesår. Patienten er alment vel har pulsfrekvens på 100, respirationsfrekvens på 30 samt rektaltemperatur på 38,9.
Angiv hvilken ASA-klassifikation (Physical status) patienten skal henføres til.

1 ASAI 0
2 ASAII 2
3 ASA III 0
4 ASAIV 0

29


Hvilken af nedenstående faktorer vil ikke reducere forekomsten af SSI ?

1 Afkorte anæstesitid 0
2 Afkorte operationstid 0
3 Afkorte hospitalsophold specielt i intensiv afd. 0
4 Anlægge sår dræn 2

30

Hypoxi kan bl.a. observeres klinisk som cyanose. Hypoxi behandles først og fremmest ved at tilføre ilt.
Angiv iltflow hvis der anvendes nasalt iltkateter mhp at opnå FiO2 på ca 50% eller iltmætning (saturation) på mindst 90%.

1 1-2 ml/kg/min 0
2 5 ml/kg/min 0
3 50-100 ml/kg/min 2
4 5-10 l/kg/min 0

31

Effekten af rene opioide agonister kan antagoniseres.
Hvilket af følgende stoffer er en ren opioid antagonist ?

1 Naloxon 2
2 Flumazenil 0
3 Buprenorfin 0
4 Midazolam 0

32

En 12 år gammel Jack Russel Terrier kastreret hanhund præsenterer i klinikken med nedstemthed, polydipsi og profus diarrhea. Temperaturen er 37,5, Respirationsraten er 40 og slimhinderne er tørre med en kapillærfyldningstid på 2 sekunder. Den biokemiske profil viser azotæmi (forhøjet urea og kreatinin) og urin vægtfylden er 1.055
Hvilken af nedenstående vurderinger er mest korrekt på baggrund af de givne oplysninger ?

1 Patienten har et kronisk nyresvigt med uræmisk 0
syndrom
2 Patienten er dehydreret og har nyresvigt 0
3 Patienten har et akut nyresvigt med uræmisk 0 syndrom
4 Patienten er dehydreret med normal nyrefunktion 2

33

Nyresygdomme
Hvad er det tidligste tegn på glomerulær skade ?

1 azotæmi 0
2 isosthenuri 0
3 proteinuri 2
4 glukosuri 0

34

Feline Lower Urinary Tract Disease (FLUTD)
Hvilket af nedenstående udsagn er korrekt ?

1 Hankatte med obstruktion af de nedre urinveje kan 0
udvikle livstruende hypokalemi
2 Den hyppigste årsag til cystitis hos unge katte er 0
bakteriel infektion
3 Struvit urolither hos katte dannes fortrinsvist i 0
inficeret urin
4 Idiopatisk cystitis er den hyppigste årsag til FLUTD 2

35

Forøget drikkelyst kan være tegn på bl.a. nyresygdom
Drikkelyst betegnes som patologisk når

1 der indtages >10 ml/kg/dag 0
2 der indtages >50 ml/kg/dag 0
3 der indtages >100 ml/kg/dag 2
4 der indtages mere væske end der udskilles som 0 urin

36

Ifølge ejeren, har dennes 9 måneder gamle Labrador Retriever nedsat præstationsevne. Ved undersøgelse findes bl.a. positiv Ortolani test.
Årsagen til den nedsatte præstationsevne er højst sandsynlig

1 meniskskade 0
2 infektion med Neospora sp. 0
3 hofteledsdysplasi 2
4 lumbosakral disk degeneration 0

37

Osteochondrosis
Blandt andre årsager, øges risikoen for at udvikle osteochondrosis af

1 hurtig vækst og oversupplering med kalk i diæten 2
2 hurtig vækst og mangel på kalk i diæten 0
3 hurtig vækst og oversupplering med protein i 0 diæten
4 langsom vækst og mangel på kalk i diæten 0

38

Efter en påkørsel finder du, at patienten har pådraget sig kraniodorsal hofteledsluxation. Du finder ikke andre problemer (f.eks. frakturer).
Hvordan reponeres hoften når patienten er bedøvet?

1 Kraftigt træk i distal retning på benet, med tryk over 0
trochanter major
2 Intern rotation af benet, efterfulgt af distalt træk og 0
til sidst, udad rotation
3 Ekstern rotation af benet, efterfulgt af distalt træk 2
og til sidst, indad rotation af benet
4 Tryk på trochanter major og rotation af benet indad 0
og udad

39

Patellaluxation
Hvilken metode er IKKE velegnet til behandling af medial patellaluxation?

1 Wedge recession trochleoplastik 0
2 Opstramning af fascien medialt 2
3 Flytning af patellasenens tilhæftning 0
4 Osteotomi af femur 0

40

Dermatologi - kliniske præsentationer hos kat. Katte har typisk fire kliniske dermatologiske præsentationsbilleder ved kløe: Hoved og hals ekskoriationer, miliær dermatitis, felin eosinofilt granulom kompleks eller symmetrisk alopeci.
Hvilke af nedenstående sygdomme er typisk forbundet med disse fire kliniske præsentationsbilleder?

1 Follikulær dysplasi og dermatofytose 0
2 Hyperthyreoidisme og paraneoplastisk alopeci 0
3 Hageakne og bakteriel pyodermi 0
4 Ektoparasitær dermatitis og allergisk dermatitis 2

41

Dermatologi - Klassificering af bakterielle pyodermier hos hund
Hvilken af nedenstående sygdomme klassificeres som superficiel (overfladisk) pyodermi?

1 Furunkulose 0
2 Follikulitis 2
3 Callus pyodermi 0
4 Intertrigo 0

42

Dermatologi - Antibakteriel terapi
Hvilken af følgende terapimuligheder anses for førstevalg ved superficiel pyodermi?

1 Antibakteriel shampoo og smalspektret systemisk 2
antibiotikum
2 Bredspektret systemisk antibiotikum og systemisk 0
kløestillende terapi
3 Antifungal shampoo og bredspektret systemisk 0
antibiotikum

43

Dermatologi - Kliniske præsentationer hos hund
Hvilken hudsygdom præsenteres ofte med epidermale collarette dannelser, papler og pustler?

1 Endokrin dermatose 0
2 Malassezia pyodermi 0
3 Staphylococcus pyodermi 2
4 Kutan flanke alopeci 0

44

Larynx parese.
Hvilken af nedenstående patientprofiler beskriver bedst flertallet af patienter med idiopatisk larynx parese ?

1 Gammel, mesocephal hund med stridor 2
2 Ung, brachycephal hund med stertor 0
3 Gammel, dolicocephal hund med stertor 0
4 Gammel, miniature racehund med hoste 0

45

Angiostrongylose hos hund diagnosticeres ofte i Danmark
Hvilke radiologiske forandringer ses hyppigst ved denne sygdom?

1 Peribronkielt mønster i hele lungefeltet 0
2 Mixed pattern i dorso-kaudale lungefelt 2
3 Alveolært mønster i kranio-ventrale lungefelt 0
4 Radiologiske forandringer er sjældne ved 0 angiostrongylose

46

Eosinofil lungesygdom (PIE) hos hund er en relativ sjælden lidelse
Men når PIE diagnosticeres, hvad kan så være den underliggende årsag?

1 Parasitære infektioner 0
2 Medicin induceret 0
3 Idiopatisk - ingen association med andre årsager 0
4 Alle ovenstående 2

47

En hund med manifest højresidig hjertesvigt som følge af pulmonær hypertension præsenteres i klinikken.
Hvordan vil du behandle pulmonær hypertension?

1 Sildenafil 2
2 Dexamethason 0
3 Terbutalin 0
4 Pimobendan 0

48

Inflammatory bowel disease (IBD)
Hvilke af følgende ændringer i et hæmogram er det mest sandsynligt at finde i en ubehandlet hund diagnosticeret med mild lymfoplasmacytær-plasmacytær IBD?

1 normalt hæmogram (indenfor referenceværdierne) 2
2 stress leukogram 0
3 inflammatorisk leukogram 0
4 Lymfocytose 0

49

Hepatologi
Hvad anvendes en galdesyre-stimulationstest til ?

1 evaluere leverfunktion 2
2 evaluere galdeblærens tømningsevne 0
3 evaluere grad af fedtinfiltration i levercellerne ved 0 hepatisk lipidose
4 evaluere evne til at konjugere cholesterol 0

50

Ulcus ventriculi
Hvilke af følgende øger IKKE risikoen for ulcus ventriculi ?

1 Nonsteroidale antiinflammatoriske stoffer 0
(NSAIDS)
2 Protonpumpe inhibitorer 2
3 Cutane mastcelletumores 0
4 Corticosteroider 0

51

Store hunde får ikke sjældent det man kalder en slabfracture på overkæbens 4 . præmolar. Vælger man at fjerne tanden, skal man kende antallet og placeringen af rødderne.
Hvor mange rødder har overkæbens 4. præmolar normalt og hvorledes er de placeret?

1 I alt 4 rødder: 2 mesialt og 2 distalt 0
2 I alt 2 rødder: 1 mesialt og 1 distalt 0
3 I alt 3 rødder: 1 distalt og 2 mesialt 2
4 I alt 3 rødder: 2 distalt og 1 mesialt 0

52

En 8 år gammel Rottweiler, tæve, bliver præsenteret i klinikken pga tiltagende kollaps og synkope ifm korte gåture gennem den sidste måned. Den kliniske undersøgelse og parakliniske udredning erkender, at hunden har en alvorlig hjertetamponade.
Hvilken af følgende svarmuligheder dækker bedst de klinisk fund ved hjertetamponade hos hund?

1 Dæmpede hjertetoner, ascites og svag og hurtig puls X

2 Dæmpede hjertetoner, lungeødem og
hydrothoraks

3 Uregelmæssig og kaotisk hjerterytme,
holosystolisk mislyd og ascites

4 Hyperkinetisk hjerteaktion med udvikling af
venstresidigt kongestivt hjerteaktion f.eks. hoste og dyspnø

53

Doppler-ekkokardiografi anvendes bl.a. til screening for aortastenose hos hund
Hvilken modalitet anvendes ifm bestemmelse af høje trykgradienter ved alvorlige stenoser dvs. måling af høje flowhastigheder over forsnævringen?

1 Farve-Doppler 0
2 Pulsed Wave Doppler 0
3 M-mode skanning 0
4 Continuous wave Doppler 2

54

Hjertet er i stand til at etablere en overlevelsesrytme, hvis den normale pacemaker (sinusknuden) ikke længere er i stand til at aktivere ventriklerne f.eks. ved 3. grads AV-blok
I hvilken hjertefrekvens-leje forventes en ventrikulær eskaperytme (overlevelsesrytme) at ligge hos hund?

1 40-50 slag/min 2
2 20-30 slag/min 0
3 60-70 slag/min 0
4 > 100 slag/min 0

55

En 6 måneder gammel bulldog, han, bliver undersøgt for og diagnosticeret med en medfødt hjertedefekt -moderat ventrikelseptumdefekt (VSD).
Hvor har mislyden ifm VSD maksimal intensitet dvs. hvor høres den tydeligst?

1 Hjertebasis - venstre side af thoraks 0
2 Hjerteapex - venstre side af thoraks 0
3 Kranialt og tæt på sternum på venstre side af 2 thoraks
4 Kranialt og tæt på sternum på højre side af thoraks 0

56

Vaccination mod Rabies er effektiv mhp. at reducere sygdomsudvikling
Et almindeligt Rabies profylakse program er

1 vaccination ved 8 ugers alder og derefter årligt 0
2 vaccination ved 8 ugers alder og derefter hvert 3 år 0
3 vaccination ved 12 eller 16 uger, efter 1 år og 2 derefter årligt eller hvert 3 år afh. af vaccinetype
4 vaccination ved 1 års alder og derefter årligt eller 0 hvert 3. år afh. af vaccinetype.

57

Leptospirose er en infektionssygdom med zoonotisk potentiale.
Hvad er førstevalgsbehandling af hunde med leptospirose?

1 Metronidazol 0
2 Aminoglykosider 0
3 Penicillin G eller ampicillin 2
4 Sulfonamider 0

58

Leptospirose er en infektionssygdom der skyldes spirokæter
Angiv den hyppigste kilde for smittespredningen.

1 Luftbåren dråbe infektion 0
2 Ukendt 0
3 Inficeret urin 2
4 Flåtbåren 0

59

Feber af ukendt oprindelse (FUO). Patienter med FUO kan udredes vha. et 3 trins diagnostisk program.
Trin 1 indledes almindeligvis med

1 immunologiske tests samt knoglemarvsbioptering 0
2 hæmatologi og serumbiokemi samt urinanalyse 2
3 systematiseret ultralydsskanning og 0 finnålsaspirering
4 forsøgsvis medicinering (trial) med relevant 0 medicin

60

Ved Hotz-Celsus operation korrigeres entropion.
Korrektionen udføres ved at

1 fjerne et V-formet fuldvægs stykke af øjenlåget. 0

2 overskære (myotomi) den underliggende m. 0 orbicularis oculi

3 foretage lateral canthotomi 0

4 eksstirpere et elipseformet stykke hud tæt på 2 øjenlågsranden.

61

Hunde med øjenlidelser kan udvise en række gener som bl.a. blefarospasme, epifora og fotofobi.
Hvilken af nedenstående indledende udredningstiltag er mest oplagt til en alment upåvirket hund med historie om tilbagevendende gener fra et øje ?

1 Almen klinisk undersøgelse, vitalfarvning med 0
fluorescein, tonometri, oftalmoskopi.

2 Almen klinisk undersøgelse, vitalfarvning med 2
fluorescein, Schirmers tåretest, oftalmoskopi.

3 Almen klinisk undersøgelse, vitalfarvning med 0
fluorescein, blinkhindeskrab, oftalmoskopi.

4 Almen klinisk undersøgelse, vitalfarvning med 0
fluorescein, tonometri, elektroretinografi.

62

Orale papillomer ses hos unge hunde.
Orale papillomer er karakteriseret ved at være

1 maligne og når de diagnosticeres oftest inoperable 0
2 maligne men kun lokalt invasive og dermed som 0 regel operable
3 benigne og forsvinder som regel af sig selv 2 indenfor 1-2 mdr
4 benigne men lokalt invasive og kræver operation 0 inden de når at blive for store og dermed
inoperable

63

TNM systemet benyttes til sygdomsklassifikation.
TNM systemet benyttes først og fremmest til

1 klassifikation af haltheder 0
2 klassifikation trachealkollaps 0
3 klassifikation af hjertemislyde 0
4 klassifikation af neoplasier 2

64

Thromboembolisme er associeret med flere forskellige lidelser.
Hvilken af følgende lidelser er ikke associeret med thromboembolisme?

1 Hyperadrenokorticisme hos hund 0
2 Glomerulonefritis 0
3 Intestinal lymfangiektasi 0
4 Jern-mangel anæmi 2

65

Klinisk fysiologi
Hvilken af følgende muligheder har størst indflydelse på det onkotiske tryk?

1 Serum albumin koncentration 2
2 Natrium, kalium og klorid 0
3 Blodtryk 0
4 Hydreringsstatus 0

66

Endokrinopathier
Ved hvilken af følgende endokrine lidelser er det mest sandsynligt at se normale leverværdier?

1 Hyperthyroidisme hos kat 0
2 Hypothyroidisme hos hund 2
3 Ureguleret diabetes mellitus hos kat 0
4 hyperadrenokorticisme hos hund 0

67

Diabetisk ketoacidose
Hvilke komplikationer skal der holdes øje med når behandling for diabetisk ketoacidose opstartes med insulin?

1 hyponatriæmi og hypokalæmi 0
2 hypofosfatæmi og hypokalæmi 2
3 hyponatriæmi og hypocalcæmi 0
4 hypofosfatæmi og hypermagnesæmi 0

68

Medroxyprogesteronacetat (MPA)
Hvad bruges MPA til hos hunde?

1 Brunstinduktion 0
2 Brunstudskydelse 2
3 Fødselsinduktion 0
4 Opretholdelse af drægtighed 0

69

Deslorelin anvendes til kemisk at kastrere en hanhund
Hvordan virker deslorelin?

1 Ved at øge androgen koncentrationen i blod 0
2 Ved at blokere effekten af testosteron i testiklerne 0
3 Ved at binde sig til og blokere testosteron 0 receptorer i hjernen
4 Ved at reducere udskillelsen af Luteiniserende 2 Hormon

70

Patienter med såkaldt "dropped jaw" pga. idiopatisk n. trigeminus paralyse kan ikke tygge foder selvom synkereflekser er normale. Der ses savlen, manglende evne til at lukke munden og evt. atrofi af tyggemuskulatur.
Angiv prognosen for ukomplicerede tilfælde af "dropped jaw".

1 God med fuldstændig helbredelse indenfor 6 mdr. 0
2 God med fuldstændig helbredelse indenfor 2-4 uger. 2
3 Reserveret med lav mortalitet på under 0,5% 0
4 Reserveret med mortalitet op til ca. 5% 0

71

Epilepsi er en neurolgiske sygdom der medfører kramper.
Diagnosen epilepsi kan sammen med den kliniske profil stilles når

1 der er set mere end 10 anfald. 0
2 anfaldsfrekvensen er mindst 2 pr. uge 0
3 anfaldsfrekvensen er mindst 2 pr. måned 0
4 der er set mindst 2 anfald. 2

72

Korrekt fordring har en afgørende indflydelse på marsvins helbred.
Optimalt marsvinefoder bør overvejende bestå af

1 artsspecifikt kraftfoder og C-vitamin tilskud
2 bladgrønt og hø 2
3 bladgrønt, hø og D-vitamin tilskud
4 kornblandinger med multi vitamintilskud

73

Du skal lave en foderplan til en hund der ikke vil æde selv. Hvad er det daglige energibehov for en indlagt hund hvis den vejer 9 kg ?

1 250 - 270 Kcal 0
2 290 - 310 Kcal 0
3 340 - 360 Kcal 2
4 440 -460 Kcal 0

74

Fodringsændringer kan anvendes til behandling af urinvejslidelser
I forbindelse med hvilken urinvejslidelse anbefales diæt der blandt andet sænker urin pH ?

1 Calcium oxalat sten i blæren 0
2 Idiopatisk cystitis 0
3 E. coli cystitis 0
4 Struvit sten i blæren 2

75

Hvilken type erythrocyt anvendes primært til at karakterisere en anæmisk tilstand som regenerativ hos hund ?

1 Spherocytter 0
2 Retikulocytter 2
3 Achantocytter 0
4 Schistocytter 0

76

Frakturer plejer at blive behandlet inden for 4-5 dage, men nogle frakturer skal behandles hurtigere.
I hvilken af de nedenstående lokaliseringer skal frakturer behandles hurtigere ?

1 Overkæbe 0
2 Femur og i ribben 0
3 Radius og i rygsøjlen 0
4 Led og rygsøjlen 2

77

Øjets anatomi.
Hvilket udsagn er korrekt om humor aquosus ?

1 Humor aquosus dannes i camera anterior og flyder 0
gennem pupillen til camera posterior, hvor det
resorberes i processus ciliares.
2 Humor aquosus afsondres fra processus ciliares 2
og flyder fra camera posterior til camera anterior,
hvor det resorberes i vener.
3 Humor aquosus afsondres og resorberes i camera 0
anterior, hvor det ernærer cornea indefra.
4 Humor aquosus afsondres fra processus ciliares i 0
camera posterior og ernærer iris fra bagsiden.

78

Palpation af articulatio coxae.
Trochanter majus ossis femoris, som bruges til at lokalisere articulatio coxae med, kan palperes

1 midt på linien mellem de ipsilateralt placerede 0
processer af ala ilii (tuber sacrale og tuber coxae)
2 cranialt på linien mellem apex sacrum og tuber 0
ischiadicum
3 på den midterste trediedel af linien mellem tuber 2
sacale og tuber ischiadicum
4 midt på os femoris 0

79

Articulatio cubiti er et kompliceret led.
Leddet består af mange subunits med hver deres karakteristika. Angiv den korrekte af de 4 beskrivelser.

1 Ledforbindelsen mellem radius og ulna er et 0
ginglymus led (hængselled)
2 Ledforbindelsen mellem humerus og ulna er et art. 0
plana (glideled)
3 Ledforbindelsen mellem humerus og radius er et 0
art. condylaris (kondylled)
4 Ledforbindelsen mellem radius og ulna er et art. 2
plana (glideled)

80

Ifølge ejeren har dennes 8 måneder gamle schæferhund nedsat motionstolerance. Ved undersøgelse findes positiv Ortolani test.
Årsagen til den nedsatte motionstolerance er højst sandsynlig

1 korsbåndsruptur 0
2 infektion med Neospora sp. 0
3 hofteledsdysplasi 2
4 lumbosakral disk degeneration 0

81

Knoglegraft bruges tit ved behandling af frakturer.
Brug af spongiosa som knoglegraft gavner frakturheling fordi den

1 Indeholder antibakterielle komponenter 0
2 Er mekanisk stærk og støtter frakturen 0
3 Indeholder knogleceller og inducerer dannelse af 2 nye
4 Kan ses på røntgenbilleder 0

82

Frakturbehandling kan omfatte komplet anatomisk reduktion af alle fragmenter.
Denne type behandling er

1 kun nødvendigt ved ledfraktur 0
2 irrelevant 0
3 afhængig af fraktur lokalisering og fikserings teknik 2
4 kun nødvendigt ved brug af ekstern fiksering 0

83

Den kliniske diagnose af kraniodorsal hofteledsluxation understøttes af viden om coxofemoral anatomi.
Hvilke tre knoglestrukturer bruges til at bestyrke mistanken om luxation ?

1 Femurkondylerne, trochanter major og crista 0
iliacus
2 Trochanter major, tuber ischiaticum og tuberositas 0
tibiae
3 Tuberositas tibiae, femurkondylerne og trochanter 0
major
4 Cristia iliaca, trochanter major og tuber ischiaticum 2

84

Laparotomi (celiotomi) foretages bl.a. for at foretage undersøgelse af peritonealhulen og abdominale organer.
Eksplorativ laparotomi (celiotomi) hos hanhunde foretages

1 med helt paramedian hudincision og helt 0
paramedian fascie (linea alba) incision

2 med delvis paramedian hudincision og helt median 2
fascie (linea alba) incision

3 med delvis paramedian hudincision og delvis 0
paramedian fascie (linea alba) incision

4 med helt median hudincision og helt median fascie 0
(linea alba) incision

85

Parodontose er meget almindeligt forekommende især hos mindre hunde.
Hvad er ætiologien for parodontose?

1 Autoimmun nedbrydning af den alveolære knogle 0
2 Traume på gingiva 0
3 Bakteriel infektion 2
4 Viral infektion 0

86

Gingivitis er en reversibel tilstand, men kan efterfølges af parodontitis.
Er parodontitis også en reversibel tilstand ?

1Ja 0
2 Nej 2
3 Ja hvis de afficerede tænder holdes rene fremover 0
4 Ja hvis hunden behandles med antibiotika 0

87

Hvad er det fortrukne antikoagulant, når man skal udtage blodprøve til syre/base målinger?

1 Heparin 2
2 EDTA
3 Serum
4 Citrat

88

Negativ QRS-kompleks i 1. afledning er tegn på?

1 Der ses aldrig negativ QRS kompleks på et EKG
2 Sygdom i hjertes højre side 2
3 Sygdom i hjertets venstre side
4 Normalt fund hos hund

89

Hvilken diagnostisk test vil ofte være at foretrukken hos patienter med luftvejssymptomer?

1 Røgten 2
2 CT
3 Hæmatologisk og biokemisk undersøgelse
4 Kikkertundersøgelse af luftvejene

90

Hæmatologisk og biokemisk undersøgelse har hvilke fordele?

1 Underliggende sygdomsprocess kan karakteriseres
2 Anden organsygdom kan udelukkes
3 Baseline værdier kan bruges til monitorering af terapi
4 Alle ovenstående 2

91

Hvor vil CT være foretrukken diagnostisk metode over røgten?

1 Ved akut venstresidig hjertesvigt
2 Ved lobære pneumonier
3 Ved mikrometastaser under 5 mm diameter 2
4 Ved kronisk bronkitis

92

Inspiratorisk stridor er ofte tegn på?

1 Sygdom i øvre luftveje 2
2 Sygdom i nedre luftveje
3 Sygdom i hjerte
4 Det er helt normalt

93

Ved pleurale effusioner vil der typisk ses?

1 Upåvirket respiration
2 Obstruktiv respirationsmønster
3 Restriktivt respirationsmønster 2
4 Obstruktivt-restriktivt respirationsmønster

94

Ved cyanose mistænkes hyppigst sygdomme i?

1 Nares
2 Pharynx
3 Larynx
4 Nedre luftveje 2

95

Røgten er ikke et optimalt diagnostisk værktøj ved?

1 Pleurale effusioner 2
2 Metastaser i lungerne
3 Pneumonier
4 Bronkitis

96

Store hunderacer får sjældent?

1 Pneumoni
2 Tracheal kollaps 2
3 Lungetumorer (metastaser)
4 Larynxparese

97

Brachycephalt syndrom inkluderer ikke?

1 Stenotiske nares
2 Lungefibrose 2
3 Hypoplastisk trachea
4 Elongeret palatum molle

98

Hvilket klinisk tegn hos katte skal altid tages alvorligt?

1 Respiration med åben mund 2
2 Tachypnø
3 Serøst næseflåd
4 Respiration med åben mund er normalt hos katte

99

Vesikulære respirationslyde er stærkest på?

1 Lige stærke ved inspiration og ekspiration
2 Inspriration 2
3 Ekspiration
4 Vesikulær respiration kan ikke høres

100

Hvor stor en del af kroppens væske findes intravaskulært?

1 ca 4%
2 ca 8% 2
3 ca 12%
4 ca 16%

101

Hvilken dehydreringsgrad skal til før mental status påvirkes?

1 5%
2 8%
3 10% 2
4 12%

102

Ved infusion af ca 500 ml plasma opnås følgende volumenforøgelse intravaskulært?

400 ml
500 ml
600 ml X
700 ml

103

Hvilken rækkefølge bør en akut patient undersøges i?

1 Frie luftveje, respiration, kardiovaskulær X
2 Respiration, blødning, nerurologisk undersøgelse
3 Ingen undersøgelse, aflives pga dyreværn
4 Hoved, brystkasse, abdomen

104

Hvilke tre organer prioriteres af kroppen ved hypovolæmisk shock?

1 Lever, nyre, tarm
2 Lever, hjerte, hjerne
3 Hjerte, hjerne, lunger X
4 Hjerte, hjerne, nyrer

105

En 10 år gammel Dobbermann (han) præsenteres i klinikken med tydelige kliniske tegn på dyspnø. En hurtig klinisk undersøgelse og røgtenbillede afslører kongestivt hjertesvigt. Hvad er din tentative diagnose?

1 Dilateret kardiomyopati (HCM) X
2 Hypertrofisk kardiemyopati (HCM)
3 Myxomatøs valvulær sygdom (MVD)
4 Aortastenose

106

Thoraxdræn er induceret når:

1 Der er konstateret ascites
2 Der er perikardial effusion
3 Der ikke er succes ved thorakocentese (gentagen)

107

Thorakocentese er en nyttig procedure i såvel diagnostisk som terapeutisk henseende. Hvilket leje af patienten er kontraindiceret ved udførelse af denne procedure?

1 Rygleje X
2 Venstre sideleje
3 Højre sideleje
4 Brystleje

108

Hvor placeres et thoraksdræn, hvis man ønsker at drænere en pyothoraks?

1 Primært cranialt i thorax
2 Primært caudalt i thorax
3 Primært dorsalt i thorax
4 Primært ventralt i thorax X

109

Cyanotiske medfødte hjertesygdomme resulterer i, at ikke iltet-blod kommer ud i det systemiske kredsløb.
Hvilken af nedenstående medfødte hjertefejl vil ofte resultere i cyanose ?

1 Svær subaortalstenose 0
2 Reverse persisterende ductus arteriosus 2
3 Svær pulmonalstenose 0
4 Ventrikelseptumdefekt med left-to-right shunt 0

110

Hypertrofisk kardiomyopati hos kat resulterer i en fortykket venstre ventrikel med nedsat compliance (nedsat elasticitet) pga koncentrisk hypertrofi og fibrosering.

Hvilket farmakum anses for at være kontraindiceret ved behandling af HCM hos kat ?

1 Pimobendan 2
2 Furosemid 0
3 ACE-inhibitor 0
4 Beta-blokker 0

111

Atrieflimmer er en hyppig og alvorlig supraventrikulær arytmi.
Hvilket af nedenstående farmaka anvendes ikke ved supraventrikulære arytmier ?

1 Digoxin 0
2 Diltiazem 0
3 Atenolol 0
4 Lidokain 2

112

Biomarkører anvendes pga deres diagnostiske og prognostiske aspekter.
Hvilken biomarkør er mest sensitiv mhp at detektere akutte myokardieskader ?

1 Troponin 2
2 Creatin-kinase (hjerte-specifik) 0
3 NT-pro ANP 0
4 NT-pro BNP 0

113

Fiksering af det tredje øjenlåg benyttes ofte som palliativ behandling ved cornealæsioner.
Hvilket af følgende udsagn for denne procedure er korrekt?

1 Suturen skal fikseres til det laterale canthus 0
ligament
2 Suturen skal omfatte hele det tredje øjenlågs 0
strukturer inklusive bulbusvendte mukosa
3 Suturen skal omfatte det tredje øjenlågs brusk, 2
men ikke bulbusvendte mukosa
4 Suturen skal fikseres til periorbita 0

114

Perineal urethrostomi hos katte kan benyttes ifbm iøvrigt terapiresistent nedre urinvejssygdom (FLUTD).
Hvad er den mest almindelige komplikation efter perineal urethrostomi hos kat?

1 Fækal inkontinens 0
2 Striktur 0
3 Rektal prolaps 0
4 Urinvejsinfektion 2

115

Uroabdomen opstår som følge af urinlækage til peritonealhulen.
Uroabdomen diagnosticeres mest specifikt vha

1 Ultralydskanning 0
2 Blodanalyse 0
3 Diagnostisk peritoneal lavage og analyse 2
4 MRI skanning 0

116

Hos patienter med hæmoabdomen kan mængden af blod i abdomen estimeres I forbindelse med diagnostisk peritoneal lavage.
Hvilke tre faktorer indgår i estimatet ?

1 Hæmatokrit i den aspirerede skyllevæske, volumen 0
af den aspirererede skyllevæske, hæmatokrit i
perifert blod

2 Hæmatokrit i den aspirerede skyllevæske, 2
væskevolumen instilleret i abdomen, hæmatokrit i
perifert blod

3 Hæmatokrit i den aspirerede skyllevæske, 0
væskevolumen instilleret i abdomen, total protein i
perifert blod

4 Total protein i den aspirerede skyllevæske, 0
væskevolumen instilleret i abdomen, hæmatokrit i
perifert blod

117

Ekscisions biopsier benyttes som diagnostikum indenfor onkologi.
Ekscisions biopsier benyttes almindeligvis i forbindelse med

1 inflammatoriske carcinomer 0
2 mastcelletumorer 0
3 mindre benigne tumorer 2
4 osteosarkomer 0

118

Felin urolithiasis.
Hvilket udsagn vedrørende struvit urolithiasis hos kat er korrekt ?

1 Struvit urolithiasis hos kat er associeret med 0
urinvejs infektioner
2 Struvit urolithiasis hos kat er associeret med 0
ubehandlede urinvejs infektioner
3 Struvit urolithiasis er den hyppigste årsag til 0
FLUTD hos ældre katte
4 Struvit urolithiasis behandles med en magnesium 2
restriktiv diæt

119

En hundeavler vil gerne have undersøgt sin hund for drægtighed.
Hvilket udsagn om drægtighedsbestemmelse er korrekt ?

1 Palpation kan bruges til at detektere drægtighed 0
fra 3 uger efter ovulation.
2 Ultralydsscanning kan bruges til at stille en 0
drægtighedsdiagnose fra dag 17 efter ovulation,
med visualisering af fosterets hjerteslag fra dag 35.
3 Røntgen kan kun bruges efter forbening af de 2
føtale knogler
4 Prolaktin er et drægtigheds-specifikt hormon, der 0

120

For hund og kat benyttes omsættelig energi (metaboliserbar energi) til vurdering af energibehov.
Hvad er omsættelig energi ?

1 Bruttoenergi i foder - (energi i urin 0
varmeproduktion)
2 Bruttoenergi i foder - (energi i fæces 0
varmeproduktion)
3 Bruttoenergi i foder - (energi i fæces energi i urin) 2
4 Bruttoenergi i foder - (energi i fæces energi i urin 0 varmeproduktion)

121

Hepatologi.
Hvilken af følgende værdier er mest specifik for skade på leverceller ?

1 Gamma-glutamyltransferase (GGT) 0
2 Alanin transaminase (ALT) 2
3 Aspartat transaminase (AST) 0
4 Alkalisk phosphatase (ALP) 0

122

Giardiasis.
Hvad er den hyppigste præsentation for hunde inficeret med Giardia ?

1 Vomitus 0
2 Tyndtarmsdiarre 2
3 Tyktarmsdiarre 0
4 Anorexi 0

123

For hvilken af følgende lidelse er polyuri/polydipsi IKKE et primært symptom ?

1 Hypothyroidisme 2
2 Diabetes mellitus 0
3 Hypercalcæmi 0
4 Hyperadrenocorticisme (Mb. Cushings) 0

124

Vitamin K mangel.
Hvad er det primære symptom ved vitamin K mangel ?

1 Diarre 0
2 Bradycardi 0
3 Akut nyresvigt 0
4 Koagulopati 2

125

Hvilken af nedenstående patientprofiler beskriver bedst patienter med idiopathisk larynx parese?

1 Ældre, lille brachycephal hund 0
2 Ung, brachycephal kat 0
3 Ung, stor dolichocephal hund 0
4 Gammel, mesocephal hund 2

126

Felin calici virus (FCV) og felin herpes virus (FHV) er bl.a. årsager til felin influenza.
Hvilket af nedenstående udsagn er korrekt ?

1 FCV og FHV kan ikke overleve udenfor værten 0
2 FCV overlever relativ kort tid udenfor værten og 0 FHV relativt lang tid udenfor værten
3 FCV overlever relativ lang tid udenfor værten og 2 FHV relativt kort tid udenfor værten
4 FCV og FHV kan maksimalt overleve 24 timer 0 udenfor værten

127

Hvilken diæt vil du anbefale til en hvalp der er diagnosticeret med portosystemisk shunt?

1 Højprotein, moderat fedt og moderat kulhydrat, 0
2 Lavprotein, højt fedt og lavt kulhydrat 0
3 Højprotein, lavt fedt og moderat kulhydrat, 0
4 Lavprotein,moderat fedt og moderat kulhydrat, 2

128

Perioperativ antibiotika profylakse (PAP) benyttes til at nedsætte risikoen for postoperative sårinfektioner.
Hvilken af følgende PAP strategier er optimal ?

1 PAP påbegynder 24 timer inden OP start og slutter 0
24 timer efter OP afslutning
2 PAP påbegyndes 1 time før OP start og afsluttes 2
ved OP afslutning
3 PAP påbegyndes ved OP afslutning og afsluttes 0
48 timer efter OP afslutning
4 PAP påbegyndes så tidligt på OP dagen som 0
muligt og afsluttes ved OP afslutning

129

Granulationsvæv er en del af den naturlige sårhelingsproces.
Granulations væv

1 komplicerer sårheling og bør altid fjernes som led i 0
sår debridement
2 er som regel inficeret og der bør behandles med 0
antibiotika
3 har høj infektionsresistens 2
4 øger cicatricens styrke 0

130

Epilepsi er en neurologisk sygdom karakteriseret ved spontane, ensartede og gentagne anfald.
Hvilket af nedenstående udsagn vedr. epilepsis neuroanatomiske lokalisering er korrekt ?

1 Epilepsi har ekstrakranial oprindelse 0
2 Epilepsi har altid intrakranial oprindele 2
3 Epilepsi har både intra- og ekstrakranial oprindelse 0
4 Epilepsi har i svære tilfælde også ekstrakranial 0 oprindelse

131

Horners syndrom er et kompleks af kliniske fund af neuropatologisk oprindelse.
Hvilken af nedenstående sygdomsprofiler ses ved Horners syndrom ?

1 Miosis, enophtalmus, ptosis, fremfald af tredje 2
øjenlåg
2 Mydriasis, enophtalmus, ptosis, fremfald af tredje 0
øjenlåg
3 Mydriasis, exophtalmus, ptosis, epifora 0
4 Miosis, exophtalmus, epifora, hyphaema 0

132

Cricothyrotomi.
Cricothyrotomi anvendes

1 ved thoraxempyem 0
2 som alternativ til akut nødtracheotomi 2
3 ved trachealkollaps 0
4 ved traumatisk diafragma hernie 0

133

Suturmønstre kan have forskellige egenskaber.
Suturmønstrene ad modum Lambert eller Cushing er

1 appositionerende 0
2 aflastende 0
3 everterende 0
4 inverterende 2

134

Hvorledes vil du ASA-klassificere flg. patient: En 8 år gammel labrador retriever, intakt han, diagnosticeret med ruptur af det forreste korsbånd. Hunden findes ved den kliniske undersøgelse rask og blodprøverne er upåfaldende.

ASA 1 X

ASA 2E

ASA 3

ASA 4

135

Hvilke stofgrupper anvendes oftest til epidural analgesi/anæstesi på hund og kat?

Ketamin og diazepam

Alfa-2-adrenerge agonister

Lokalanalgetika sammen med opioider X

NSAIDs

136

Monitorering af forskellige parametre under anæstesi er nødvendig for at evaluere anæstesiforløbet og evt. tilpasse dette. Hvilke parametre er mest præcise, når det gælder vurderingen af anæstesi-dybden?

Hjerte- og pulsfrekvens

Pulsstyrke og blodtryk

Øjenposition, øjenrefleks og kæbetonus X

Respirationsfrekvens og –dybde

137

Hyperalgesi ses ofte hos patienter med kroniske smerter. Hyperalgesi er bedst beskrevet som:

En overreaktion til et smertefuldt stimulus X

En mangelfoldig respons til smerter

En øvet tolerans til analgesiske midler

En overreaktion til en stimulus der normalt ligger under smertegrænsen

138

Et centralt koncept i behandling af patienter med kroniske smerter er multimodale terapi. Multimodal terapi kan bedst beskrives som?

En kombination af forskellige medicinsk og ikke-medicinsk behandlinger X

Brug af høje doser af opioider

Vægttab plus NSAIDs

Brug af den anti-inflammatorisk behandling der er på mode

139

En hund kommer ind til ovariehysterektomi (sterilisation). Klipning/barbering af operationsstedet foretages bedst

Mindst 24 timer før operation.

Om aftenen inden operation

6 timer før operation

Umiddelbart før operation X

140

Ved aseptik forstås

En kirurgirelateret sårinfektion

Metoder og rutiner der modvirker krydskontamination ved kirurgi X

Brugen af antibiotika til at modvirke sårinfektioner

En skade eller tilstand, der påføres patienten som led i behandlingen

141

Til analyse af de cellulære komponenter i blodet (hæmatologiske analyser) anvendes bedst

EDTA-stabiliseret fuldblod X

EDTA-stabiliseret plasma

Citrat-stabiliseret fuldblod

Heparin-stabiliseret fuldblod

142

Ved blodprøvetagning er det væsentligt at patienten er rolig, da ophidselse kan påvirke flere blodparametre – hvilke(n) af disse parametre er følsom for kortvarig ophidselse?

Total protein

BASP

Glucose X

Alle ovenstående

143

En 10 år gammel intakt labrador-han præsenteres i klinikken da ejeren synes den urinerer mere end den plejer. Hvordan defineres Polyuri?

Urinproduktion over 1-2 ml/kg/døgn

Urinproduktion over 8-10 ml/kg/døgn

Urinproduktion over 20-25ml/kg/døgn

Urinproduktion over 40-50 ml/kg/døgn X

144

Hvilken opsamlingsmetode er mest optimal at anvende når man skal foretage en bakteriel undersøgelse af urinen hos hund?

Midtstråleurin

Urin opsamlet ved katerisering

Urin opsamlet ved cystocentese X

Alle ovenstående metoder kan anvendes lige godt

145

Hyperbilirubinæmi ses ikke ved flg. lidelse?

Cholangitis

Hæmolyse

Hepatisk lipidose

Portosystemisk shunt X

146

Hvad betyder dysphagi?

Dårlig ånde

Svært ved at æde X

Hævelse i oropharynx

Smerte fra mundhulen

147

Hvilken undersøgelse er den vigtigste at foretage, når du har en patient med halitosis?

Røntgen af molarerne

Visuel grundig mundhuleundersøgelse X

Klinisk kemisk blodprøve.

Afklaring af fodertype

148

Epilepsi er kendetegnet ved

Minimum 1 anfald af ekstrakraniel oprindelse

Minimum 2 anfald af ekstrakraniel oprindelse

Minimum 1 anfald af intrakraniel oprindelse

Minimum 2 anfald af intrakraniel oprindelse X

149

Epileptiske anfald er resultatet af neuroners abnorme elektriske fyring i hjernen. Hvilken struktur er primært involveret?

Medulla oblongata

Cortex cerebri X

Cerebellum

Pons

150

Holter-monitorering ”24-timers EKG-overvågning” hos Doberman med dilateret kardiomyopati er især anvendelig til at erkende

Ventrikulær arytmi X

Atrieflimmer

Sinus arytmi

Tredje-grads AV-blok

151

En fransk bulldog bliver opereret for brachycephal syndrom. Hvilken anatomisk struktur vil ikke korrigeres ved denne type af operation?

Stenotiske nares

Elongeret palatum molle

Paralytisk larynx X

Everterede sacculi

152

En diegivende tæve begynder at udvise aggressivitet overfor omgivelserne. Hvordan vil du karakterisere denne form for aggressivitet?

Føderelateret aggression

Omdirigeret aggression

Besidder aggression

Maternel aggression X

153

Leptospirose er en en velkendt zoonose. Følgende udsagn om leptospirose er sande på nær?

Leptospirose overføres fra hunde til mennesker ved kontakt med inficeret urin.

Leptospirose overføres fra hunde til mennesker især efter kontakt til sårsekreter. X

Det er vigtigt at anvende handsker for at beskytte sig selv når der undersøges patienter mistænkt for leptospirose

Leptospirose forårsages af flere serovarer

154

En 6 år gammel kastreret hankat præsenteres i klinikken med anamnese om stranguri og hæmaturi af ca. 2 dages varighed. Det sidste døgn er der ikke set urin fra katten. Ved præsentation i klinikken er katten moribund og har bradykardi (puls ca. 60 / min). Diagnosen obstruktiv FLUTD stilles. Hvad er sandsynligvis årsagen til kattens bradykardi?

Hypokalæmi

Hyperkalæmi X

Hyponatræmi

Hypernatræmi

155

En kat kommer ind til dyrlægen efter at være faldet ned fra 3. sal. Den bløder fra et sår lateralt på halsen samt ud af munden. Katten er moribund ved ankomst til dyreklinikken og har takykardi. Pulsstødet virker svagt. Hvad er det første du vil gøre?

Lægge kompression på blødningen så katten ikke risikere at forbløde X

Give smertestillende medicin samt væske iv.

Give adrenalin og atropin for at understøtte hjerteaktion

Sikre frie luftveje

156

En 2 år gammel kat præsenteres i klinikken med ikterus. Hvilke hovedkategorier kan ikterus inddeles i i forbindelse med formulering af den diagnostiske plan?

Lever eller pankreas

Præ-hepatisk eller post-hepatisk

Præ-hepatisk, hepatisk eller post-hepatisk X

Anæmi eller leverlidelse

157

En 6 år gammel hunhund præsenteres i klinikken med blod i urinen (hæmaturi) og pollakiuri (hyppig urinering). Hvilken sygdomsproces er den mest sandsynlige?

Sygdom i nedre urinveje X

Generelt øget blødningstendens

Tumor i vagina

Sygdom i øvre urinveje

158

Hvad er den mest sandsynlige årsag til rent transudat i bughulen?

Blødning i bughulen

Neoplasi i bughulen X

Hypoalbuminæmi/hypoproteinæmi

Infektion i peritoneum (septisk peritonitis)

159

Øget indtagelse af vand hedder polydipsi (PD). Vi kalder det polydipsi når hunden drikker?

Mere end 10 ml/kg i døgnet

Mere end 100 ml/kg i døgnet X

Mere end 2 ml/kg i døgnet

Mere end 10 ml/kg i timen

160

Hvordan betegnes urinvægtfylden (VF) fra en hund hvis den måles til 1.010?

Hypostenuri

Isostenuri X

Hyperstenuri

Normostenuri

161

En hund præsenteres med anamnese om diarré. Hvilket klinisk symptom karakteriserer sædvanligvis ikke tyktarmsdiarré?

Vægttab X

Blodtilbageblanding (frisk blod)

Hyppig afføring

Tenesmus/hård mave

162

En hund præsenteres i klinikken da ejer har set den kaste op flere gang. Hvilket af disse kliniske symptomer og observationer kan hjælpe med at skelne om det er vomitus eller regurgiation ejeren har set?

Indhold af foder i materiale

Kvalme hos hunden X

Mængden der produceres

Tidspunkt i forhold til fodring

163

Hunde og katte med leversygdom (hepatopati) kan præsenteres med forskellige symptomer. Hvilket af disse symptomer forbindes sædvanligvis ikke med sygdom i lever og galdegange?

Øget ædelyst X

Udspilet abdomen (organomegali)

Koagulationsforstyrrelser

Neurologiske symptomer

164

Hvilke hovedkategorier inddeles kramper i, i forbindelse med formulering af den diagnostiske plan?

CNS/PNS

Intrakranialt/Ekstrakranialt X

Medfødt/erhvervet

Infektiøst/Non-infektiøst

165

En 10 år gammel Dobberman han præsenteres i klinikken med tydeloge kliniske tegn på hjertesvigt. En hurtig klinisk undersøgelse afslører en tydelig systolisk mislyd, der ydermere kan palperes ved at lægge fingre på thoraxvæggen. Hvordan kan mislyden klassificeres på den klassiske skala fra I-IV ud fra din kliniske undersøgelse?

Grad III

Grad IV

Grad V X

Grad VI


Bonus info efter svar:
Grad III: Høres højt

Grad IV: Høres lige så højt som hjertelyd

Grad V: Snurren

Grad VI: Høres

166

Hvilet af følgende kliniske tegn vil man ofte forbinde med sygdom i næsehulen?

Stridor (piben)

Hoste

Stertor (snorker) X

Dyspnø (Besværet vejrtrækning)

167

Hvad er det fortrukne antikoagulant når man skal udtage blodprøve til syre/base målinger?

EDTA

Citrat

Serum

Heparin X

168

Nogle blodparametre analyseres på serum og andre på plasma - hvad er forskellen på disse to komponenter?

Serum er plasma der har været frosset

Serum er plasma minus koagulationsfaktorerne X

Plasma indeholder alle blodcellerne

Plasma indeholder de hvide blodlegemer

169

Du skal som en del af anæstesiproceduren ilægge et venekateter på en kat. Hvor gør du det lettest?

V. cephalica X

V. jugularis

V. femoralis

V. facialis

170

ASA-klassifikation benyttes til?

Vurdering af anæstesi X

Vurdering af sårheling

Vurdering af blødningstendens

Vurvering af halthed

171

Hvor mange procent hunde aflives (2011) på grund af adfærdsproblemer?

uner 1%

1-10%

10-20%

20-30% X

172

Billeder dannet med Computer Tomografi (CT) er dannet ved hjælp af?

Røgtenstråler X

Magnetisk resonans

Ultralydsbølger

Radiobølger

173

Følgende udsagn om bivirkninger ved vaccination er sande på nær hvilket ene udsagn?

Bivirkninger ved vaccination af hund og kat er forholdsvis sjældne

Bivirkninger ved vaccination af hund og kat forekommer forholdsvis hyppigt X

Vaccination af katte har været associeret med forekomst af bløddelssarkomer hos nogle katte

Intranasale vacciner kan forårsage nysen og hoste

174

Modificerede levende vacciner

Replikerer ikke i værten

Forårsager en humoral immunrespons men ingen nævneværdig cellemedieret immunrespons

Må ikke gives mens dyret er i behandling med anthelmintika

Giver hurtig beskyttelse og forårsager en god celle-medieret immunrespons X

175

Røgtenrør konverterer elektrisk energi til både varme og røgtenstråler. Hvor stor en del af denne energi konverteres til varme?

Mindre end 1%

Ca. 10 %

Ca. 50%

Mere end 90%

176

Røntgenbilledet (abdominaloptagelse) er undereksponeret, men konturen af organerne kan svagt erkendes. Hvad skal der ændres ved eksponeringen, for at røntgenbilledet bliver optimalt?

kV skal sættes op

kV skal sættes ned

mAs skal sættes op

Benyt svagere forstærkningsfolier

177

Hvad er forstærkningsfoliernes funktion?

Beskytter filmen mod røntgenstråler

Beskytter filmen mod lys

Udsender lys, som sværter filmen

Forstærker kassetten mod stød og slag

178

Aktiviteten af Basisk phosphatase (BASP, også benævnt alkalisk phosphatase, ALP) ønskes bestemt i en serumprøve fra en 5 måneder gammel hund. Hvilket udsagn er korrekt?:

BASP er ofte forøget hos unge voksende dyr i forhold til udvoksede dyr

BASP varierer ikke med dyrets alder

BASP er ofte lavere hos unge, voksende dyr i forhold til udvoksede dyr

BASP måles ikke hos hunde

179

En 5 år gammel huskat, kastreret, han, præsenteres akut til vagthavende dyrlæge i klinikken. Den er akut nedstemt og ved den kliniske undersøgelse har katten svagt gule slimhinder. Hvilken paraklinik undersøgelse kan bekræfte, om katten har ikterus?

Biokemisk profil

Urinundersøgelse

Hæmogram

Ultrasonografisk undersøgelse af lever og galdeblære

180

Stress-leukogram er bl.a. karakteriseret ved mild?

Leukocytopeni med venstreforskydning

Lymfocytose og neutropeni

Eosinofili og monocytopeni

Leukocytose og lymfopeni

181

Hypovolæmisk shock behandling med et krystalloid er hvilken dosis hos hund?

5-10mL/kg

40-50mL/kg

80-90mL/kg

Ingen (man kan ikke behandle hypovolæmisk shock med et krystaloid)

182

En kastreret huskat, han 5 år præsenteres i klinikken med symptomer på ”Feline Lower Urinary Tract Disease” (FLUTD). Hvilket af nedenstående kliniske tegn ses sædvanligvis ikke hos katte med FLUTD?

Pollakiuri

Hæmaturi

Stranguri

Polyuri

183

Årsager til akut lungeødem inkluderer ikke?

Chordae tendineae-ruptur

Atrieflimmer

Iatrogen volumenbelastning (f.eks. excessiv væsketerapi)

Hjertetamponade

184

Svag puls ses sædvanligvis ikke ved?

Feber

Aortastenose

Shock

Dilateret kardiomyopati

185

Kliniske tegn ved hjertetamponade resulterer ikke i?

Dæmpede hjertetoner

Stase i jugularvener

Hypotension

Systolisk mislyd

186

Den hyppigste årsag til stertor hos hund er sædvanligvis?

Sygdom i laryngs

Sygdom i pharyngs

Sygdom i trachea

Sygdom i bronkier

187

I en kerne vaccinations program for alle Danske hunde burde der vaccineres mod følgende sygdomme?

Hundesyge, parvovirus diarre, smitsom lever betændelse, parainfluenza og leptospirose

Hundesyge og parvovirus diarre alene

Hundesyge, parvovirus diarre, og Canine Adenovirus-1

Hundesyge, parvovirus diarre, smitsom lever betændelse, og leptospirose

188

Følgende er angivet som årsager til vaccinationssvigt på nær:

Endoparasittært behandling med et præparat indeholdende fenbendazole

Utilstrækkelig værtsrespons pga. immunosuppression

Utilstrækkelig værtsrespons pga. feber

Uhensigtsmæssig håndtering af vaccinen

189

Som en del af en standard præanæstesiologiske undersøgelse bør patientens hydreringsgrad evalueres og dette gøres bedst ved?

Evaluering af hudelasticitet og slimhinders fugtighed

Evaluering af urins vægtfylde

Palpation af puls mhp. frekvens og styrke

Måling af patientens blodtryk

190

En 4 år gammel blandingshund, steriliseret hunhund præsenteres med pludseligt krampeanfald. Hvilken af nedenstående tilstande er sædvanligvis ikke årsag til kramper?

Hypoglykæmi

Vestbulære læsioner

Hypokalæmi

Hepatisk encephalopati

191

Klipning af operationsstedet foretages bedst?

Mindst 24 timer før operation

Om aftenen inden operation

6 timer før operation

Umiddelbart før operation

192

Fulguration er en betegnelse, der benyttes i forbindelse med?

Urinvejskirurgi

Anæstesi

Hæmostase

Pancreassygdomme

193

I en kerne vaccinations-program for alle danske katte burde der vaccineres mod følgende sygdomme?

a. Felin panleukopeni, felin herpesvirus, og felin calicivirus
b. Kattesyge alene
c. Felin panleukopeni og felin rhinotracheitis
d. Felin panleukopeni, felin leukæmi virus, felin influenza

194

Hvilket af følgende udsagn om vaccination med Bordetella bronchiseptica-vacciner er ikke korrekt?

a. Sygdom forårsaget af B. bronchiseptica er ofte livstruende og det er
derfor vigtigt at vaccinere hunde og katte inden ophold på pension
b. Det er optimalt at revaccinere dyrene en uge inden potentiel smitte
c. Der findes en intranasal B.bronchiseptica vaccine
d. Vaccinen kan forårsage symptomer fra de øvre luftvej

195

Højresidigt hjertesvigt resulterer ikke i?

a. Jugular stase
b. Ascites
c. Lungeødem
d. Hydrothoraks

196

Efter veloverstået anæstesi skal din patient, en 3-årig intakt han labrador retriever, ekstuberes, hvornår gør du dette?

a. Når iltmætningen er over 95%
b. Når der er tegn på tilbagevendende synkerefleks
c. Når patienten ligger i brystleje
d. Så snart der er slukket for anæstesigassen

197

Hvilke vævstyper tager mest skade af røntgenstrålerne?

a. Stærkt differentieret væv
b. Udifferentieret væv
c. Lige meget for alle vævstyper
d. Vævet tager ikke skade

198

Et ultralydsbillede i B-mode (Brightness mode) viser?

Amplitude af de reflekterede stråler som et gråskala-billede

Områder med bevægelse i væv som et farveskala-billede

Frekvensen af de reflekterede lydbølger som et farveskala-billede

Bevægelse langs en valgt linje som en funktion af tid

199

Serum galdesyre-koncentrationen kan være væsentlig at vurdere ved leverlidelser. Hvilke(n) præanalytiske faktor(-er) kan have indflydelse på denne værdi?

a. Manglende faste x
b. Ophidselse af patienten
c. Sedation
d. Alle ovenstående

200

Ringers-acetat har?

a. Højere hydrostatisk tryk end plasma
b. Samme osmotisk tryk som plasma
c. Samme onkotisk tryk som plasma
d. Samme blodtryk som plasma

201

En 12 år gammel intakt Labrador han præsenteres i klinikken med akut hæmoabdomen. Hvilken af nedenstående væskebehandlinger vil være mest passende at give?

a. Kolloider til hypotensivt blodtryk
b. Kolloider til supranormalt blodtryk
c. Krystalloider til hypotensivt blodtryk
d. Krystalloider til supranormalt blodtryk

202

En 1 år gammel kat præsenteres i klinikken med fri væske i thoraks. Den har takypnø og trækker vejret gennem åben mund og med fremstrakt hals. Hvilket ICS (inter costal space) er det mest optimale indstikssted for denne procedure?

a. Omkring 7. ICS dorsalt
b. Omkring 7. ICS ventralt
c. Omkring 10. ICS dorsalt
d. Omkring 10. ICS ventralt

203

En fransk bulldog bliver opereret for brachycephal syndrom. Hvilken anatomisk struktur vil ikke korrigeres ved denne type af operation?

a. Everterede sacculi
b. Stenotiske nares
c. Elongeret palatum molle
d. Paralytisk larynx

204

En 5 år gammel hund med pyothoraks har fået isat thoraksdræn bilateralt. Hvad er den største komplikationsrisiko ved thoraksdrænage?

a. Hæmothoraks
b. Allergisk reaktion mod drænet (lateksallergi)
c. Infektion
d. Pneumothoraks

205

En hund mistænkes for at lide af hypothyreoidisme. Hvilke blandt følgende test-kombinationer er den mest hensigtsmæssige at anvende?

a. CK, ASAT, Cortisol
b. ACTH-stimulationstest
c. Thyroxin (T4), Thyrotropin (cTSH)
BASP, Galdesyre

206

En 12 år gammel kat præsenteres med afmagring trods god spiselyst. Hvilke af nedenstående er ikke korrekt?

a. Katten kunne lide af diabetes mellitus
b. Katten kunne lide af hyperthyreoidisme
c. Katten kunne lide både af hyperthyreoidisme og diabetes mellitus
d. Ingen af ovenstående er korrekte

207

Hvilket af følgende ses hyppigt hos tæver med pyometra?

a. Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS)
b. Diabetes Mellitus
c. Forsøg til opkast uden resultat
d. Hepatisk lipidose

208

Hvilken af nedenstående muligheder er den hyppigste årsag til larynx parese hos hund?

a. Idiopatisk
b. Immun-medieret
c. Endokrint (Hypothyreoidisme)
d. Endokrint (Hypoadrenocorticisme)

209

Hvad anbefales ikke profylaktisk for mavedrejning?

a. Fodring med flere små måltider over dagen
b. Fodring fra hævet madskål
c. At undgå stress i forbindelse med fodring
d. Begrænset motion omkring fodringstidspunkt

210

Hvilket klinisk symptom indikerer GI lidelse hidrørende fra tyndtarmen?

a. Vægttab
b. Dyschezia
c. Slim i afføringen
d. Små mængder afføring

211

Ved EKG-undersøgelse findes en høj og tynd P-tak samt et negativt QRS kompleks i I, II, III afledning. Hvad indikerer disse fund?

a. Højresidig hjerteforstørrelse
b. Biventrikulær hjerteforstørrelse
c. Venstresidig hjerteforstørrelse
d. Venstresidigt grenblok

212

Megaesophagus ses som sequela til flere systemiske lidelser. Hvilken lidelse forbindes ikke med megaesophagus?

a. Hyperadrenocorticisme
b. Hypothyroidisme
c. Hypoadrenocorticisme
d. Myasthenia gravis

213

En hund kommer ind i klinikken med hjertesvigt. Hundens ejer fortæller, at den har haft hoste gennem nogen tid. Hvornår har denne hund med hjertesvigt hyppigst haft hoste?

a. I kold luft
b. Efter motion
c. Om natten
d. Om morgenen