Vaccination Flashcards Preview

Basal klinisk teori mindre husdyr > Vaccination > Flashcards

Flashcards in Vaccination Deck (42)
1

Hvad er vacciner?

Præparater fremstillet af biologisk materiale som administreres for at producere eller forstærke en immunologisk respons mod en bestemt sygdom
Fx virus, bakterier, cancer, Rickettsier, Mykoplasma, Antigener, toksiner, svampe, protozoer

2

Den ideale vaccine

Adm. via ruter der ligner naturlig infektion
Optages nemt af antigenpræsenterende celler til videre bearbejdning
Kan stimulere antigenspecifikke T og B lymfocytter
Inducere persisterende hukommelse

3

Vaccinationsruter

- Subkutant
- Intramuskulært
- Intradermalt
- Intranasalt
- Intraperitonealt
- Peroralt

4

Vaccinetyper

- Infektiøse
- Levende attenuerede (mono/multi)
- Rekombinante (mono/multi)
- Non-infektiøse
- Dræbte (mono/multi)
- Rensede og syntetiske "subunit" vacciner
- Recombinant protein vacciner
- Plasmid DNA vacciner

5

Vacciners virkning

Stimulation af immunrespons:
Humoralt
Cellemedieret
Slimhinder

6

Humoralt immunrespons

Antistofproduktion når makrofager præsenterer antigen til B-lymfocytter og plasmaceller:
IgM, IgG, IgA, IgE

7

Levende attenuerede vacciner

Lavere antigen indhold
Replikation finder sted
Efterligner naturlig infektion
Større humoralt respons
En enkelt dosering hos immunokompetente individer er tilstrækkelig

8

Dræbte vacciner

Større indhold af antigen
Ingen replikation
Indeholder ofte adjuvans
Kortere humoral respons sammenlignet med levende attenuerede vacciner
Efterligner ikke naturlig infektion og har ringe CMI
Skal gives flere gange

9

Adjuvans

Indgår i dræbte vacciner
Stimulerer makrofager til bedre optagelse af antigen
Kan forårsage bivirkninger

10

Kernevacciner

Beskytter de fleste dyr mod sygdomme som der er en reel risiko for at komme i kontakt med
Beskytter mod patogener med høj morbiditet og høj mortalitet
Forholdet fordele-risici er højt!

11

Eksempler på kernevaccinationer hos hund

Hundesyge (Distemper)
Parvovirusdiarre (Canine Parvovirus Enteritis)
Smitsom leverbetændelse (Hepatitis Contagiosa Canis (Canine Adenovirus type 1)

MLV DHP vaccine (DistemperHepatitisParvovirus)

12

Leptospirose

Zoonose forårsaget af flere serovarer
Risiko for infektion i DK
10-30 humane tilfælde i DK/år
4 vacciner til hund
Giver ikke kryds mod andre serovarer
Relativt allergene
Lav fordel-risici ratio :(

13

Eksempler på kernevaccinationer hos kat

Kattesyge = Feline panleukopeni = Feline parvovirus
Katteinfluenza: Feline Rhinotracheitis (herpesvirus), Feline Calicivirus

14

Immunprofylakse af hvalpe og killinger

Alle hvalpe og killinger skal immuniseres med kernevacciner

15

Er dosis af vaccine afhængig af hvor meget dyret vejer?

NEJ! Det er ligemeget om hunden vejer 1 kg eller 60 kg, der skal det samme til for at fremprovokere et immunrespons

16

Systemiske reaktioner mod vacciner

Type I hypersen.
Type II hypersen.
Type III hypersen.
Type IV hypersen.
Immunosuppression
Vaccine virulens
Kontamination af produktet
Mangelfuld beskyttelse/effekt

17

Non-specifikke reaktioner

- Anoreksi
- Nedstemthed
- Feber
- Ømhed som starter i tilslutning til vaccinationen og varer 24-36 timer
- Varierer fra mild til behandlingskrævende
Skyldes immunrespons på vaccine, eksponering til toksiner, adjuvans toxicitet

18

Type I hypersensibilitetsreaktion (anaphylaxis)

Interaktion mellem antigen og mastceller eller basofilt bundet IgE
Forårsager degranulation med frigørelse af vasoaktive aminer og produktion af inflammatoriske mediatorer og cytokiner

19

Behandling af type I

Kardiovaskulært eller anafylaktisk shock forekommer hos alle arter
Kræver 24-48 timers monitorering
Multiple doser af corticosteroider, antihistaminer og adrenalin

20

Vaccineinducerede type I reaktioner hos hund

Hud (51%): Urticaria på ansigt/ører
GI (40%): Vomitus m/u diarre
Luftveje (6%): Dyspnø/cyanose
Cardiovaskulær/anafylaktisk shockHud (51%): Urticaria på ansigt/ører
GI (40%): Vomitus m/u diarre
Luftveje (6%): Dyspnø/cyanose
Cardiovaskulær/anafylaktisk shock

21

Vaccineinducerede type I reaktioner hos kat

GI (66%): Vomitus m/u diarre
Luftveje (22%): Dyspnø/cyanose
Hud (12%)
Anafylaktisk shock (0,26%)

22

Type II hypersensibilitetsreaktion (cytotoksisk type)

Antistofmedieret celledestruktion
Fagocytose af cellebundne antigener
- Thrombocytopeni set efter vacc. med MLV hundesyge vacciner
- Anæmier er set efter MLV parvovacciner (da virus har affinitet til erythrocytter

23

Type III hypersensibilitetsreaktion (immunkompleksmedieret)

Antigen/antistof immunkomplekser udløser komplementkaskaden
- "Blue eye" set efter vacc. med MLV CAV1, skyldes corneaødem associeret med postvaccinale antigen/antistof komplekser i cornea, forbigående

24

Type IV hypersensibilitetsreaktion (cellemedieret)

Encephalitis set ved rabiesvacciner fremstillet på nervevæv
Polyradiculoneuritis
Forbigående akut LMN paralyse

25

MLV calici eller herpesvacciner kan give kliniske sygdomme efter...

... 4-9 post-vaccinelt

26

Polyarthropati (feline limping syndrome) kan forekomme efter vaccination med...

... MLV calici vaccine

27

Hvilke vacciner har været associeret med feber, nedstemthed, anoreksi, led og ryg smerter? Og hvor længe efter vaccination?

c. psittacii vacciner
7-21 dage efter vaccination

28

Utilstrækkelig inaktivering af dræbte vacciner eller reversion til virulente former med MLV produkter:

Rabies tilfælde efter vacc. med rabies vaccine
Encephalitis set efter hundesygevaccine

29

Lokale reaktioner efter vaccination

- Hævelser
- Granulomer (benigne) (rabies, CDV kombi vacciner)
- Fokale nekroser (rabies)
- Lokal alopeci
- Abscesser (kontamination?)

30

Under Danske forhold indgår 3 virus sygdomme i kattens kernevaccinationsprogram.

Feline leukæmi virus, Feline Rhinotracheitis Virus,
og Feline Corona Virus

Feline Panleukæmi Virus, Feline Rhinotracheitis
Virus, og Feline Calici virus X

Feline Panleukopeni Virus, Feline Rhinotracheitis
Virus, og Chlamydophila felis

Rabies, Feline Panleukopeni Virus, og Feline
Calici Virus

31

Vaccination mod Rabies er effektiv mhp. at reducere sygdomsudvikling. Et almindeligt Rabies profylakse program er...

vaccination ved 8 ugers alder og derefter årligt

vaccination ved 8 ugers alder og derefter hvert 3 år

vaccination ved 12 eller 16 uger, efter 1 år og derefter årligt eller hvert 3 år afh. af vaccinetype X

vaccination ved 1 års alder og derefter årligt eller hvert 3. år afh. af vaccinetype.

32

Leptospirose er en infektionssygdom med zoonotisk potentiale. Hvad er førstevalgsbehandling af hunde med leptospirose?

Metronidazol

Aminoglykosider

Penicillin G eller ampicillin X

Sulfonamider

33

Hvilket af følgende udsagn om vaccination med Bordetella bronchiseptica-vacciner er ikke korrekt?

Sygdom forårsaget af B. bronchiseptica er ofte livstruende og det er derfor vigtigt at vaccinere hunde og katte inden ophold på pension

Det er optimalt at revaccinere dyrene en uge inden potentiel smitte

Der findes en intranasal B.bronchiseptica vaccine

Vaccinen kan forårsage symptomer fra de øvre luftvej

34

I en kerne vaccinations-program for alle danske katte burde der vaccineres mod følgende sygdomme?

Felin panleukopeni, felin herpesvirus, og felin calicivirus X

Kattesyge alene

Felin panleukopeni og felin rhinotracheitis

Felin panleukopeni, felin leukæmi virus, felin influenza

35

Følgende er angivet som årsager til vaccinationssvigt på nær:

Endoparasittært behandling med et præparat indeholdende fenbendazole

Utilstrækkelig værtsrespons pga. immunosuppression

Utilstrækkelig værtsrespons pga. feber

Uhensigtsmæssig håndtering af vaccinen

36

I en kerne vaccinations program for alle Danske hunde burde der vaccineres mod følgende sygdomme?

Hundesyge, parvovirus diarre, smitsom lever betændelse, parainfluenza og leptospirose

Hundesyge og parvovirus diarre alene

Hundesyge, parvovirus diarre, og Canine Adenovirus-1 X

Hundesyge, parvovirus diarre, smitsom lever betændelse, og leptospirose

37

Leptospirose er en en velkendt zoonose. Følgende udsagn om leptospirose er sande på nær?

Leptospirose overføres fra hunde til mennesker ved kontakt med inficeret urin.

Leptospirose overføres fra hunde til mennesker især efter kontakt til sårsekreter. X

Det er vigtigt at anvende handsker for at beskytte sig selv når der undersøges patienter mistænkt for leptospirose

Leptospirose forårsages af flere serovarer

38

Felin calici virus (FCV) og felin herpes virus (FHV) er bl.a. årsager til felin influenza. Hvilket af nedenstående udsagn er korrekt ?

FCV og FHV kan ikke overleve udenfor værten

FCV overlever relativ kort tid udenfor værten og FHV relativt lang tid udenfor værten

FCV overlever relativ lang tid udenfor værten og FHV relativt kort tid udenfor værten X

FCV og FHV kan maksimalt overleve 24 timer udenfor værten

39

Leptospirose er en infektionssygdom der skyldes spirokæter. Angiv den hyppigste kilde for smittespredningen.

Luftbåren dråbe infektion

Ukendt

Inficeret urin X

Flåtbåren

40

Hvor mange gange skal hvalpe og killinger vaccineres?

Mindst 2-3 gange med 3-4 ugers mellemrum:
- 8-9 uger gl.
- 12 uger gl.
- 14-16 uger gl.
Revaccination 1 år senere

41

Leptospirose er en en velkendt zoonose. Følgende udsagn om leptospirose er sande på nær?

Leptospirose overføres fra hunde til mennesker ved kontakt til inficeret urin

Leptospirose forårsages af flere serovarer

Det er vigtigt at anvende handsker for at beskytte sig selv når der undersøges patienter som mistænkes for leptospirose X

Leptospirose overføres fra hunde til mennesker især gennem sårsekreter

42

Følgende er mulige årsager til mangelfuld beskyttelse efter vaccination på
nær?

Eksponering til en felt-stamme af agens som vaccinen ikke beskytter imod

Forkert håndtering eller administration af vaccinen

Hypotermi eller feber

En lav antistof-titer overfor sygdommen inden vaccination X