Principles Of Sample Collection Flashcards Preview

Basal klinisk teori mindre husdyr > Principles Of Sample Collection > Flashcards

Flashcards in Principles Of Sample Collection Deck (72)
1

Hvad skal vi altid overveje inden vi laver en diagnostisk test?

Ændrer testen på resultatet
Er vi klar til at tage konsekvensen af testens resultat?

2

Hvad kan påvirke resultatet?

Præ-analytisk variation (før maskinen)
Analytisk variation (i maskinen)
Post-analytisk variation (efter maskinen)

3

Patientens alder har betydning ifm:

- BASP (ALKP) værdierne i unge, voksende dyr er højere end reference, og skyldes knogleaktiviteten i forbindelse med væksten
- Serum protein er ofte lav hos unge dyr
- Serum-phosphat er ofte forøget hos unge dyr

4

Greyhounds har højere...

... hæmatokrit end andre hunderacer

5

Et vigtigt element i at reducere præanalytisk variation er at patienten forberedes korrekt til prøveudtagningen. Patienten skal være:

- Fastet
- Rolig
- Ikke sederet/anæsteseret
- Ikke får anden medicinering

6

Hvilke værdier i blodprøven kan ændre sig hvis patienten ikke er fastet?

- Glukose (stiger)
- Triglycerid (stiger)
- Cholesterol (kan stige)
- Galdesyre (stiger)
- TLI (stiger)
- alpha-amylase, ALAT, ASAT, bilirubin og calcium (kan stige)

7

Hvilke værdier i blodprøven kan ændre sig hvis patienten er urolig/ophidset/bange?

- Leukocytose
- Polycytæmi (hest)
- Hyperglykæmi
- Forøgelse af CK
- Ukorrekt blodudtagning (tilblandinger, begyndende koagulation, hæmolyse)
NB: HUSK AT NOTERE HVIS DYRET ER PÅVIRKET UNDER PRØVEUDTAGELSEN!!!!!!!!!!!!!!

8

Hvilke værdier i blodprøven kan ændre sig hvis patienten er sederet/anæsteseret?

- Hyperglykæmi (ved alfa-2 agonister)
- Øget hæmatokrit
- Ændret syre-base balance

9

Nogle gange kan en blodprøve være hæmolyseret dvs erythrocytterne er gået i stykker og derved har frigivet bl.a. hæmoglobin, kalium, jern, phosphat og CK til blodet. Årsager til hæmolyse?

- Immunmedieret hæmolytisk anæmi
- Blodparasitter
- Forkert udtagning
- Forkert transport/opbevaring

10

Hvad er vigtigt ved udtagning af blodprøver?

- At blodet udtages i de korrekte glas
- At glasset er fyldt korrekt

11

EDTA-stabiliseret fuldblod anvendes til...

... hæmatologiske analyser!

12

Citrat-stabiliseret plasma anvendes til...

... koagulationsanalyser

13

Plasma og serum anvendes til...

.. klinisk kemi, serologi, hormoner

14

Urinprøver bør opsamles i...

... sterile beholdere og undersøges indenfor ½-1 time

15

Hæmogrammet

The Complete Blood Count! (CBC)

16

CBC består af:

- Total protein
- Erythrogram
- Leukogram
- Thrombogram

17

Forøget total protein ses ved:

- Dehydrering
- Kronisk antigen stimulering med hypergammaglobulinæmi

18

Nedsat total protein ses ved:

Proteintabende lidelser i:
- Nyrer
- Lever
- Tarm
- Kronisk blodtabsanæmi (PCV lav)
- Kraftigt akut blodtab

19

Basisprofiler for mindre husdyr

- Hæmatologi
- Biokemi

20

Hæmatologisk basisprofil for mindre husdyr

Hæmatokrit (PCV):
- Hæmoglobin
- Erythrocyttal (RBC)
- MCV
- MCHC
Leukocyttal (WBC):
- Leukocyt-differentialtælling
Thrombocyttal (PLT)

21

Biokemisk basisprofil for mindre husdyr

Total protein
Albumin
Globulin (protein-albumin)
Urea
Creatinin
ALAT
ALKP
Glucose

22

Organprofil, nyrer
(påvisning af nyreinsufficiens)

- Urinundersøgelse
- Urea
- Creatinin

23

Organprofil, lever
(påvisning af levercellebeskadigelse)

- ALAT
- ASAT
- BASP
- GGT
- SDH, GLDH

24

Organprofil, lever
(påvisning af leverfunktion)

- Galdesyrer

25

Organprofil, pancreas
(påvisning af pancreatitis)

- Amylase
- Lipase
- Urea
- Urin undersøgelse
- Calcium
- Albumin

26

Organprofil, mave-tarm

- Fæces undersøgelse
- Undersøgelse af vomitus
- Albumin
- Protein

27

Organprofil, muskler

- CK
- ASAT
- LDH

28

Hvad er normal glukose niveau?

Under 6 mmol glukose er normalt.
Nyretærsklen er 12 mmol glukose

29

Hvad skal man huske ved sederede dyr?

De bliver hyperglykæmiske så snart man sederer dem - de har altså IKKE diabetes!

30

Proteinniveau vs. alder

Proteinniveauet stiger med alderen!

31

Fosfatniveau vs. alder

Fosfat falder med alderen!
Tegn for knogleaktivitet

32

Hvilket medikament er især forstyrrende for en blodprøve?

Glucocorticosteroider!!!!!
Der går op til 3 uger før tingene er normale igen!

33

Hvad sker der med hestens blodprøver hvis den er fastet?

Heste reagerer på faste ved "ikterisk" udseende blodprøver, men de har altså IKKE ikterus!

34

En 5 år gammel huskat, kastreret, han, præsenteres akut til vagthavende dyrlæge i klinikken. Den er akut nedstemt og ved den kliniske undersøgelse har katten svagt gule slimhinder. Hvilken paraklinik undersøgelse kan bekræfte, om katten har ikterus?

Biokemisk profil X

Urinundersøgelse

Hæmogram

Ultrasonografisk undersøgelse af lever og galdeblære

35

Hvilken/hvilke parametre kan være ændret pga. fiksering?

Det totale leukocyt tal

Det totale leukocyt tal og antallet af lymfocytter

Det totale leukocyt tal og antallet af neutrofile granulocytter

Det totale leukocyt tal, antallet af neutrofile granulocytter og antallet af lymfocytter X

36

Er ændringen i glucose pga. sedering oftest?

Lavere end reference intervallet

Højere end reference intervallet X

Kan både være lavere og højere end reference intervallet

Der kan ikke forventes ændring i glucose niveauet 0 pga. sedering

37

Hvilket blodprøve glas foretrækkes for at foretage koagulations analyse?

EDTA

Citrat X

Serum

Heparin

38

Hvad anvendes en galdesyre-stimulationstest til?

evaluere leverfunktion X

evaluere galdeblærens tømningsevne

evaluere grad af fedtinfiltration i levercellerne ved hepatisk lipidose

evaluere evne til at konjugere cholesterol

39

Hvad er det fortrukne antikoagulant, når man skal udtage blodprøve til syre/base målinger?

Heparin X

EDTA

Serum

Citrat

40

Hæmatologisk og biokemisk undersøgelse har hvilke fordele?

Underliggende sygdomsprocess kan karakteriseres

Anden organsygdom kan udelukkes

Baseline værdier kan bruges til monitorering af terapi

Alle ovenstående X

41

Biomarkører anvendes pga deres diagnostiske og prognostiske aspekter. Hvilken biomarkør er mest sensitiv mhp at detektere akutte myokardieskader?

Troponin X

Creatin-kinase (hjerte-specifik)

NT-pro ANP

NT-pro BNP

42

Hvilken af følgende værdier er mest specifik for skade på leverceller?

Gamma-glutamyltransferase (GGT)

Alanin transaminase (ALT) X

Aspartat transaminase (AST)

Alkalisk phosphatase (ALP)

43

Til analyse af de cellulære komponenter i blodet (hæmatologiske analyser) anvendes bedst

EDTA-stabiliseret fuldblod X

EDTA-stabiliseret plasma

Citrat-stabiliseret fuldblod

Heparin-stabiliseret fuldblod

44

Ved blodprøvetagning er det væsentligt at patienten er rolig, da ophidselse kan påvirke flere blodparametre – hvilke(n) af disse parametre er følsom for kortvarig ophidselse?

Total protein

BASP

Glucose X

Alle ovenstående

45

Hvad er det fortrukne antikoagulant når man skal udtage blodprøve til syre/base målinger?

EDTA

Citrat

Serum

Heparin X

46

Nogle blodparametre analyseres på serum og andre på plasma - hvad er forskellen på disse to komponenter?

Serum er plasma der har været frosset

Serum er plasma minus koagulationsfaktorerne X

Plasma indeholder alle blodcellerne

Plasma indeholder de hvide blodlegemer

47

Aktiviteten af Basisk phosphatase (BASP, også benævnt alkalisk phosphatase, ALP) ønskes bestemt i en serumprøve fra en 5 måneder gammel hund. Hvilket udsagn er korrekt?:

BASP er ofte forøget hos unge voksende dyr i forhold til udvoksede dyr X

BASP varierer ikke med dyrets alder

BASP er ofte lavere hos unge, voksende dyr i forhold til udvoksede dyr

BASP måles ikke hos hunde

48

Stress-leukogram er bl.a. karakteriseret ved mild?

Leukocytopeni med venstreforskydning

Lymfocytose og neutropeni X

Eosinofili og monocytopeni

Leukocytose og lymfopeni

49

Serum galdesyre-koncentrationen kan være væsentlig at vurdere ved leverlidelser. Hvilke(n) præanalytiske faktor(-er) kan have indflydelse på denne værdi?

Manglende faste x

Ophidselse af patienten

Sedation

Alle ovenstående

50

En hund mistænkes for at lide af hypothyreoidisme. Hvilke blandt følgende test-kombinationer er den mest hensigtsmæssige at anvende?

CK, ASAT, Cortisol

ACTH-stimulationstest

Thyroxin (T4), Thyrotropin (cTSH)
BASP, Galdesyre X

51

Hvad anvendes BASP til?

primært ved vurdering af kolestase (galdegangsstenose)

52

Hvorfor er BASP (ALKP) værdierne i unge, voksende dyr højere end reference?

skyldes knogleaktiviteten i forbindelse med væksten

53

Hvad skal foruden BASP være forhøjet før det peger på en hepatisk årsag?

• Hvis BASP er forhøjet, men GGT er normal, så peger det på en ikke-hepatisk årsag til forhøjet BASP – f.eks. knoglesygdom.
• Hvis både BASP og GGT er forhøjet, peger det på en hepatisk årsag, f.eks. kolestase (galdevejsobstruktion).

54

Hvad er bilirubin en parameter for?

Leverfunktion

55

Hvad er RBC?

En optælling af det faktiske antal af røde blodlegemer pr. mængde blod. Både stigninger og fald indikerer unormale forhold.

56

Hvad måler Hgb, hæmoglobin?

oxygenbærende protein i blodet.

57

Hvad måler hæmatokrit eller packed cell volumen (PVC)?

måler procentdelen af røde blodlegemer i en given mængde fuldblod.

58

Hvordan defineres anæmi?

• Lav PCV/hæmatokrit
• Absolut nedsat antal erythrocytter
• Lav hæmoglobin koncentration (hypochromasi)

59

Hvad er de kliniske tegn på anæmi?

• Akut nedstemt
• Blege slimhinder
• Tachypnø/dyspnø
• Takycardi

60

Hvordan karakteriseres regenerativ anæmi?

Polychromasi => reticulocytose (umodne celler, der stadig indeholder RNA fragmenter).
Polychromasi ses som en blanding af rød- og blåfarvning pga. RNA rest.

61

Hvor stor en procentdel af erythrocytterne skal være polychromatiske før vi kan sige at den er regenerativ?

>20% af cellerne skal være polykromatiske for alvorlig regenerativ anæmi.

62

Hvornår begynder dyrene at regenerere deres blod? (hvornår ses maksimal respons på et blodtab)

• Hunde: 5. dagen
• Katte: 4. dagen (PCV

63

Hvis der ses macrocytære, hypokrome erythrocytter er der tale om....

regenerativ anæmi

64

Hvis der ses normocytære, normokrome erythrocytter er der højest sandsynligt tale om...

nonregenerativ anæmi (som regel)

65

Hvis der ses microcytære, hypochrome erythrocytter er der tale om...

jernmangel!

66

Hvis anæmien er regenerativ (knoglemarvs respons) kan det være tegn på:

- Hæmolyse
- Blodtab
- (Jernmangel)

67

Hvis anæmien er non-regenerativ (ingen knoglemarvs respons) kan det være tegn på:

- Nedsat produktion
- Systemisk sygdom
- Jernmangel

68

Ændringer i leukocyttal opdeles normalt i mønstre, som vil lette fortolkningen. Hvilke mønstre drejer det sig om?

o Stress leukogram
o Fysiologisk leukocytose
o Inflammatorisk leukogram

69

Hvad skyldes et stress leukogram?

øget endogen kortikosteorider.

70

Hvad kan forårsage endogen stigning i kortikosteorider og dermed stress leukogram

Hyperadrenocorticisme

71

Ved blodprøvetagning er det væsentligt, at patienten er rolig, da ophidselse kan påvirke flere blodparametre – hvilke(n) af disse parametre er følsom for kortvarig ophidselse?

Total protein

ALAT

Leukocyttal

Alle ovenstående X

72

Serum galdesyre-koncentrationen kan være væsentlig at vurdere ved leverlidelser hos hunde. Hvilke(n) af nedenstående kan have stor indflydelse på denne værdi?

Alle nedenstående

Sedation

Manglende faste X

Ophidselse af patienten