delni izpit fiziologija prehrane Flashcards Preview

Veterinary Science > delni izpit fiziologija prehrane > Flashcards

Flashcards in delni izpit fiziologija prehrane Deck (369)
Loading flashcards...
1

kaj je EPPHO. katero opremo ima? naštej naloge

enota za patologijo prehrane in hiegieno okolja
- je del nacionalnega veteirnarskega inštituta

- laboratorij za kemijsko analizo krme
- laboratorij za mikrobiološ'ko preiskavo krme

- Opravlja delo za potrebe UVHVVR (prej VURS) pri nadzoru zdravstvene ustreznosti krme (monitoring krma)
• Pripravlja strokovne podlage za zakonske in podzakonske akte s področja krme
• Izdeluje ekspertize s področja varnosti krme
- upravlja delo nacionalnega referenčnega laboratorija
*za tkiva živlaskega izvora v krmi
*za mikotoksine
*za težke kovine
*za dodatke krmi

2

NA KAJ VSE LAHKO VPLIVA PREHRANA?
kakšne vrste prehrana živali je pomembna?

- na zdrastveno stnaje
- na proizvodnjo
- na reprodukcijo živali
- zfravje potrošnikov preko živil živalskega izvora

pomembna je ustrezna, pravilna, zdravstveno neoporečna hrana

3

kaj je naloga veterinarja in kaj je anloga živinorejca

- Veterinar ima vlogo zagotoviti zadostno količino visokovrednih in varnih živil živalskega izvora za ljudi

- Živinorejci: uravnavanje in izbira obroka živali

4

kakšno je najvažnejše vprašanje v prehrani?

Kolikšne so kvantitativne in kvalitativne potrebe živali po energiji in hranilnih snoveh in na kakšen način jih lahko zadovoljimo.

5

kakšen je namen vetrianrstva v povezavi s prehrano?

– zagotavljanju zdravstvene ustreznosti krme ter skrbi za zdravstveno ustreznost krme;

– zagotavljanju zdravstvene ustreznosti vode za napajanje živali in skrbi za zdravstveno ustreznost vode za apajanje;

- pomembna je varnost (ni pesticidov, antibiotikov, mikotoksinov..) --> za to skrbi veteirna
- za kvaliteto hrane skrbi kmetijska stroka

6

naštej še nekaj ostalih namenov veterinarstva

– varovanju in izboljševanju zdravja živali;

– zaščiti zdravja živali pred kužnimi in drugimi boleznimi;

– ugotavljanju ter diagnosticiranju bolezni in zdravljenju bolnih živali;

– zagotavljanju ukrepov za varstvo prebivalstva predzoonozami,

- zagotavljanju zdravstvene ustreznosti surovin in živilživalskega izvora,

- zaščiti živlai pred mučenjem in nepravilnim ravnanje

- izobraževanje ljudi

7

opši pojem prehrana

- interdisciplinarna veda,
- izkorišča znanja iz področja kemije, anatomije, fiziologije in biokemije oziroma definira in razlaga fiziološka in biokemična dogajanja v organizmu živega bitja v odnosu do okolja.

- spoznava , opisuje in razlaga procese v oskrbi celic v organizmu s potrebnimi oblikami in količinami kemičnih snovi (metabolitov) za optimalen potek biokemičnih reakcij v presnovi

- izredno velik gospodarski pomen ima

8

kaj je cilj gospodarsko pomembnih živlai?

- Čim več proizvesti v čim krajšem času in s čim manj stroški

9

povej nekaj odprtih vprašanj v prehrani

- potrebe živali po energiji in hranilnih snovi in dejavniki ki na njih vplivajo

- preučevanje metabolnih poti in emtabolizem hranilnih snovi

- medsebojni odnosi in vplivi različnih hrnailnih snovi - vpliv na zdravje in proizvodnjo

- novi viri HS
*Stranski proizvodi; tropini po stiskanju olja, žuželk so nov vir beljakovin za živali, namesto soje in ribje moke


- laboratorijske metode

10

razvoj prehrane. opiši

-relativno mlada veda (100-150 let ima znanstveni status)

- nomadi
*šli za pašo
*soline- prve korekcije obrokov

-hipokrat
*energetski aspekt hrane (otroci več toplote proizvajajo, več hrane rabijo)
*osnova klinične prehrane (vitkejši dlej časa živijo)

- obodbje izkušenj
*religija, praznoverje, tabuji
*posebno klanej živlali - Kosher klanje

- obdobje energije
*respiracijske komore

- obdobje mineralov
*jod in golšavost,
* železo in anemija,
*baker potreben za izkoriščanje železa,
*mineralna struktura kosti in zob – kalcij...

-obdobje vitmainov
*1930-40 : prepoznani vsi vitamin
*sok limone za preprečitev skorbuta

-obdobje standardov
*tabele
*škrobne enote NRC

-obdobje aminokislin
*esencialne

- odbdobje dodatkov
*več kot 300 v EU danes

- obdobje biotehnologije
*genetske spremembe

-obdobje kvalitete
*ISO standardi,
*HACCP (high analysis critical control point)

-obdobje varnosti
*prepoved mesno-kostne moke
*prepoved nutritivnih antibiotikov
*označevanje GSO

11

Čemu so služili nutritivni antibiotiki?
kdaj so jih prepovedali?

- služili so za prirast v obdobju selitve od mame pri prašiču in perutnini
- leta 2006 jih prepovedali

12

kdaj najdemo aflatoksine v mleku?
kaj je tudi aflatoksin?

- če žival to poje
- predstavlaj vleiko ekonomsko škodo
- je tudi bojni strup in kancerogena substanca

13

kaj je RASFF

- the Rapid Alert System for Food and Feed.
- Enables information to be shared efficiently between its members and provides a round-the-clock service to ensure that urgent notifications are sent, received and responded to collectively and efficiently.
- Vital information exchanged through RASFF can lead to products being recalled from the market. A
- RASFF database. It gives public access to summary information about the most recently transmitted RASFF notifications as well as search for information on any notification issued in the past.
- Preliminary annual report

14

kaj so hranljive snovi?

- snovi, ki so potrebne za potek vseh fizioloških ali biokemikemičnih procesov in reakcij v organizmu
- živlai jih dobivajo iz okolja
- lahko so vir energije, gradbeni material ali učinkovine, ki sodelujejo v življenskih procesih
- moremo vedeti prisotnost HS v naravi in kakšno funkcijo imajo v organizmu

15

za kaj so potrebne hranljive snovi?

- da organizem vzdržuje svoje osnovne življenske funkcije, raste, dela, proizvaja in se razmnožuje.

16

kako poimenujemo prehrano človeka in kako prehrano živlai?

človeka: hrana (food)
žival: krma (feed)

17

kaj je zauživanje (konzuamcija) krme?

prvi neposredni kontakt med organizmom živlai in hrnaljivimi snovmi krme

18

opiši prebavo

- nadalje približa hranljive snovi organizmu

- prebavljive hranljive snovi se iz prebavil vsrkajo(absorbirajo) v kri in se prenašajo po organizmu

- v tkivih in organih potekajo procesi presnove
(metabolizma), procesi, v katerih organizem iz hranljivih snovi izkorišča energijo, preoblikuje jih ter vgrajuje v tkiva in organe v procesih rasti in razvoja ali v enega od koristnih izločkov.

19

opis prebave na kratko

delovanje prebavnih encimov, razgradnja in nato resorbcija, ki ji sledi metabolizem ali presnova.

20

kdja se an različne načine izločijo hrnaljive snovi?

- ko so izrabljene
-ali če jih organizem ni sposoben izkoristiti

21

kje se nahajajo izločki prebave (urin, blato)

v sistemu tla-rastlina- žival-človek

22

kaj je presnova?

- je skupek (kompleks) kemijskih ali biokemijskih reakcijv organizmu
- anabolične in katabolične reakcije v različnih celicah organizma

23

kaj so presnovki ali metabo0liti?

več tisoč različnih kemijskih snovi, organskih inanorganskih, ki se neprestano spreminja in reagira v milijardah različnih anaboličnih in kataboličnih reakcij v različnih celicah organizma.

24

kdo oskrbuje cleice z metaboliti?

krma oz. hranljive snovi v njej.

25

koliko procentov dohodka kmetijstva predstavljajo proizvodi, ki jih pridobimo z rejo živali?

70-80%

26

koliko procentov stroškov 40 do 70 % stroškov polne lastne cene živinorejskih
proizvodov predstavlja krma ?

40-70%

27

kaj vse je odvisno od prehrane?

- količina proizvodov
- kakovost proizvodov
- učinkovitost mišičnega tkiva (delo, šport)
- 'plodnost plemskih samcev in samic
-sposobnost preživetja novorojenih živali
- zdravstvenos tanje živlai
-življenska doba živlai
- gospodarnost prireje

28

kaj je memtabolomika?

- molekularne metode s katerimi določamo metabolite, s čimer smo dokalali, da se je neka HS razgradila

29

ali narava vpliva na prehrano?

-ja. razlika je v prehrani če je sušno ali namočeno leto

30

primer obogatenen namenske hrane?

- jajca z lanenin semenom so obogatena z omega 3