fiziologija 4 kolokvij Flashcards Preview

Veterinary Science > fiziologija 4 kolokvij > Flashcards

Flashcards in fiziologija 4 kolokvij Deck (249)
Loading flashcards...
1

kaj je sistolični ali udarni volumen srca?

- je količina krvi, ki jo srce iztisne v eni sistoli
- volumen krvi, ki ga srce iztisne in gre po telesu
- količina krvi, ki se iztisne v krvni obtok ob sistoli prekata
(razlika med končnim diastoličnim in končnim sistoličnim volumnom)

2

kaaj je končni diastolični volumen?

- volumen prekatov na koncu diastole, tik pred srčno sistolo
- odvisen od tega koliko časa se lahko srce polni

3

kaj je končni sistolični volumen?

- volumen srca an koncu sistole
*kljub iztiskanju krvi ob sistoli prekata, se ta nikoli ne izprazni do konca, manjša količina krvi ostane v njem
- kakšen bo ta volumen je odvisno od aktivnosti srca
*normalno: 50ml
*ojačano delovanje: volumen se zmanjša

4

kaj je minutni volumen?
kakko ga izračunamo?

- je količina krvi, ki jo srce prečrpa v eni
minuti

- MV= sistoličen oz. udarni volumen srca x frekvenca srva

5

kako lahko merimo minutni volumen?

- neposredno metodo (kirurška-krvava)
- posrednimi metodami (kemične, dilucijske)

6

OPIŠI kirurške metode merjenja MV

uporaba merilcev pretoka krvi
(vstavimo jih v aorto; groba metoda-uporaba predvsem v primeru poskusov na živalih);

7

opiši Kemične metode merjenja MV

- Uporaba: pri živalih in ljudeh
- temeljijo na direktnem Fickovem principu

8

OPIŠI FICKOV PRINCIP

- je osnova za posredno metodo meritve MV;
- če lahko izmerimo arterijsko in vensko koncentracijo snovi in če je mogoče določiti količino prevzema ali osvobojene količine snovi, ki jo zasledujemo lahko
izračunamo MV srca
- pri uravnovešeni porabi O2 oz. nastajanju CO2, je količina O2 ki se veže v pljučih ali količina CO2 osvobojena v eni minuti, enaka količini O2, ki se je vezala na hemoglobin ali volumnu CO2, ki je anstal v istem času

9

Določanje MV na osnovi določanja O2:

- Količino O2, vezanega v pljučih izračunamo s formulo:
* (volumen kiska v vdihanem zraku - volumen kiska v izdiahnem zraku) x minutni volumen ventilacije
- Količina O2 v krvi znaša:
* (konc. kiska v arterijski krvi - konc. kiska v venski krvi ) x minutni volumen
- Če predpostavimo, da sta vrednosti količine O2 v pljučih in količina O2 v krvi enaki:
je minutni volumen:
* konc. kiska v arterijski krvi - konc. kiska v venski krvi / (volumen kiska v vdihanem zraku - volumen kiska v izdiahnem zraku) X minutni volumen ventilacije

10

Fickov princip določanja MV: primer:

– vsak L krvi, ki preide pljuča prevzame 40 ml O2
– poraba O2 v pljučih je 200 ml/min
– 200/40=5; 5L vsako min. mora preiti pljučno
cirkulacijo, da se absorbira 200 ml O2
– pretok skozi pljuča je torej 5L krvi (merilo za MV)

11

MV oz. srčni pretok je enak porabi česa?

O2

12

tehnična izvedba kemične metode merjenja minutnega volumna srca

– meritev MV pljučne ventilacije
– koncentracija O2 v vdihanem in izdihanem zraku
(oksimeter), ter v arterijski in venski krvi
– venozna kri iz desnega prekata ali A. pulmonalis in arterijska kri
– vrednosti vstavimo v formulo in izračunamo MV srca
- Podobno lahko določimo MV z merjenjem CO2

13

opiši indirektni fickov princip

žival vdihne točno določeno
količino nevtralnega plina (npr. N2O); izmeri se koncentracija v krvi in izdihanem zraku

14

opiši Dilucijske metode merjenja MV

- temeljijo na določanju stopnje razredčitve (dilucije) v kri vbrizganega indikatorja
- indikator vbrizgamo i.v. ali v desni preddvor s katetrom
– kanulirati je potrebno arterijo
– jemanje vzorcev krvi v kratkih časovnih presledkih
– določanje koncentracije barvila v krvnih vzorcih
- dobimo apraboliščno krivuljo, ki ponazarja spremmbo konc. barvila v določenem časovnem obdobju

15

katere indikatorje za dilucijske metode merjenja MV poznaš?

koloidna barvila:
*Evansovo modrilo,
*cardio-green,
*serumski albumini označeni z radioktivni
izotopi

16

kkao je z dilucijsko krivuljo in konc. barivla, če injeciramo 5mg barvila

- barvilo v arterijski krvi pojavi približno 3s po injiciranju
- najprej konc. barvila anrašča,
- maks konc. barvila pri približno 6-7 s
- konc. barvial začne naglo padat, ker se začnejo snovi (barvilo) izločat , vendar ne pade na ničlo
- konc. barvila se dlje časa ustavi na določeni vrednosti
* vzrok: ponovno vračanje barvila s krvjo skozi srce v arterijski obtok

17

kaj naredimoda določimo kdaj bi se krivuččlja supustila na ničplo pri dilucijski metodi?

- padajoči del krivulje ekstrapoliramo do
abscise
- tako lahko ocenimo precej točno čas, potreben da srce odstrani vse vbrizgano barvilo
- izračun povprečne konc. barve v mililitru krvi v času trajanja krivulje
- izračunamo MV

18

kakšn je SV (ml) in MV (L) za konja, govedo, pes?

konj
SV: 852
MV 29

govedo:
SV: 580
MV: 34,8

pes: 14
SV: 1,4
MV:

19

kako se kri giba skozi ožilje?

neprekinjeno

20

kako je z arterijami - sistola, diastola?

- so elastične žile
- v sistoli se razširijo in del energije krvi se shrani kot potencialna energija v stenah arterij
- v diastoli: tlak v arterijah pada, žile se
ožijo in njihova energija prehaja v kinetično
energijo za gibanje krvi v diastoli

21

kaj je pokazal mariot?
mariotov poskus

- prikazal pomen elastičnosti žil za
kontinuiran pretok
- hitrost toka krvi proti kapilaram vedno počasnejši
- izkoriščanje akumulirane energije (zožanej sten), ko tlak pade

POSKUS:
- V posodo se da raztopina
- not dali 2 cevki
*elastična
*steklena
- ugotavlajli kaj se edogaja v diastoli, ko ni tlaka
*steklena cevka: raztopina neha iztekat
*elastična cevka: tok še zmeraj kontinuiran

22

od česa je odvisna hitrost gibanja krvi?

- delovanja srca oz. pulzne oscilacije
- stanja v krvnih žilah
*v aorti je hitrost največja v času sistole, v času diastole pa pada
- oddaljensot od srca
*hitrost v velikih venah in aorti največja, v kapilarah pa najmanjša

23

kaj je volumenska hitrost?

je količina krvi, ki preteče v
časovni enoti skozi krvno žilo določenega premera

24

kaj je linearna hitrost?
kako jo izračunamo?

-je hitrost, s katero kri oziroma delec krvi preide pot med dvema mestoma v žili

-izračunamo jo iz podatka o volumenski hitrosti po formuli:
V1=Vv / P

25

opiši ludvigov poskus

- krvav način
- je merilec pretoka
- narkotizirana žival
- preparacija A. carotis
*sem not se vstavi napravo
- en rezervoar je napolnjen z Ringerjevo
raztopini, drug pa z oljem
- kri gre v cev in izpodriva olje, to Ringerjevo raztopino potiska po A. carotis
- nagel obrat plošče: zamenjava rezervoarjev
- olje se3daj izpodrinilo kri v obtok
- posoda spet zavrtela --> ciklično te spremembe poanvljale
- Iz podatkov o številu in času polnjenj se izračuna količina krvi, ki je v določeni časovni enoti prešla skozi A. carotis (volumenska hitrost)

26

kaj je ateroskleroza?

otrdevanje žil --> žila ni več elastična, to zavira pretok

27

kateri dve hitrosti ločimo pri merjenju hitrosti pretoka krvi?

- volumensko hitrost
- linearno hitrost

28

Metode merjenja pretoka krvi-modernejše metode

- Aparature na principu merjenja spremembe temperature
- elektro magnetni merilec pretoka
- ultrazvočni merilec

29

opiši aparature na principu merjenja spremembe temperature

- Segrevanje izpreparirane žile na enem koncu in merjenje T na drugem koncu;
* temp. razlika je sorazmerna količini tekočine, ki preide skozi žilo.
to je vprašljivo

- Termična (ogrevana sonda) sonda nameščena v žilo - hlajenje merimo s termoelementom ;stopnja hlajenja je sorazmerna količini krvi, ki preide skozi žilo

30

opiši elektro magnetni merilec pretoka

- merjenje pretoka krvi v intaktni žili
- pojav indukcije
- meri an aorti tik pri scu ali pa pri podgani na abdominalni aorti
- namestit je treba direktno na žilo
- žila je 'postavljena v magnetno polje, ker se v krvi anhaja vleiko anbitih delcev, se pri gibanju teh skozi amgnetno polje pojavi indukcijski tok
- indukcijski tok zaznamo z ustreznima aparatom
- električna napet5ost je sorazmerna pretoku krvi