fiziologija prehrane vaje 2.kolokvij Flashcards Preview

Veterinary Science > fiziologija prehrane vaje 2.kolokvij > Flashcards

Flashcards in fiziologija prehrane vaje 2.kolokvij Deck (130)
Loading flashcards...
1

ali iz organskih snovi lahko ven dobimo energijo?

ja

2

kako dobimo bruto energijo?

če zažgemo krmo
*100%
*določimo v kalorimetru
*kar smo pojedli

3

katere vrste energije v povezavi s prehrano poznaš ? naštej.

- Bruto energija (BE) (100%)
- energija blata (30%; velika variabilnost 18-50% )
- Prebavljiva energija (PE) (70%)
- energiaj seča in plinov (Seč: 5%; plini 8% (metan, izdihani) Skupno 10%)
- presnovljiva (metabolna) energija (ME) (60%)
- toplotna energija (20%)
- neto energija (20-50% Produktivne živali: boljšo neto izkoristljivost E)
*neto energija za prirejo
*neto energiaj za vzdrževanje

4

kaj je prebavljiva energija?

*70%celotne energije
*kar smo resorbirali
100% telesne rezerve
*bruto energija minus energija v blatu

5

kaj je Presnovljiva oz. matabolna energija ?

*prebavljiva energija minus energija seča in plinov (prežvek. Metan)
*To energijo organizem izkoristi za delo, prirast, vzdrževanje toplote, reprodukcijo..

6

kako dobimo neto energijo?

metabolna energija - toplotna energija

7

za kaj gre Največ zaužite organske snovi obroka ?

- za zagotavljanje energije za: delo, prirast, prirejo

8

za kaj je pomembno da poznamo energijsko vrednost obroka?

– Izračun in zagotavljanje ustreznih obrokov (različne vrste/kategorije živali)
– Zagotavljanje ustrezne količine E – kombiniranje različnih krmil
----> Normativi, priporočila

9

Ocenjevanje energijske vrednosti krme
PREŽVEKOVALCI

Sistem na osnovi:
– Neto Energije za Laktacijo (za molznice) NEL
– Metabolne (presnovljive) Energije (za goveje pitance) ME

Upoštevanje razlik v izkoristljivosti E v različne namene:
– Vzdrževanje
– Sproščanje in nalaganje telesnih rezerv
– Rast plodu v maternici
– Za nalaganje v mleko
– Za nalaganje beljakovin in maščob v prirastu

Uporaba rezultatov Weendske analize

Sistem razvili v Nemčiji in na Nizozemskem.
V Sloveniji od l. 2000

10

formula: Ocena BRUTO energijske vrednosti

BE (MJ/kg) = 23,9 x g SB + 39,8 x g SM + 20,1 x g SV + 17,5 x g BDI

11

formula: Ocena METABOLNE (presnovljive) energije

ME (MJ) = 31,2 x g PSM + 13,6 X g PSV + 14,7 X g OPOS + 2,34 X g SB

12

kaj je OPOS?

ostanek prebavljivih organskih snovi
(POS – PSM - PSV)

13

kako izračunamo prebavljive HS?

pomnožimo s koeficientom prebavljivosti

14

IZRAČUN PRESNOVLJIVOSTI Q

q (%) = ME/BE x 100

15

Izračun neto energije za laktacijo (NEL)

- Enačba po Van Esu: NEL=kl x ME
- kl = 0,6 x (1 + 0,004 x (q – 57))
- NEL = 0,6 x (1 + 0,004 x (q – 57)) x ME

16

kaj je kl?
napiši enačbo za kl in njeno razlago

= koeficient izkoriščanja ME za nalaganje v mleko oz. za laktacijo (l = laktacija)


kl = 0,6 x (1 + 0,004 x (q – 57))

Pri presnovljivosti (q) 57, se ME za prirejo mleka izkorišča 60% (kl = 0,6).
Za vsako enoto presnovljivosti se učinkovitost izkoriščanja ME za prirejo mleka spremeni za
0,4 % (v enačbi: 0,004)

17

Potrebe po E za kg mleka v odvisnosti
od vsebnosti maščobe v mleku


% maščob Orientacijska vrednost,
v mleku MJ NEL
3,0 2,77
3,5 2,97
4,0 3,17
4,5 3,37
5,0 3,57

18

kaj je MLEČNA KONTROLA KRAV MOLZNIC?

- Kontrola proizvodnje mleka: sestava in
količina mleka, zdravje vimena, koliko je somatskih celic v mleku
- Kontrola reprodukcije
*da je čim več laktacij, čim bolj je vse redno
- Pomoč rejcem: dobijo priročnik

- izvaja se 1x mesečnlo

19

zakaj je mlečna kontrola krav molznic pomemban za veterinarje?

- vsaj enakovreden pogovor s kmetom
- prepoznavanje napak v reji
- svetovanje glede spremembe obroka
(individualno/splošno)
- Patologija v prehrani je povezana z patologijo v zdravju
- Zdravstveno stanje krave molznice se izraža v spremenjeni sestavi mleka


- posledično: manj zdravstvenih težav v reji,
boljša proizvodnja, boljše počutje živali, večji
prihodek za kmeta in večje zaupanje v stroko

20

Kako se vzorči za mlečno kontrolo?

• Individualni vzorci /bazenski vzorec
• 1x mesečno (izmenično med jutranjo ali
večerno molžo)
• Pred molžo se zberejo krave na del molzišča
• Vime se očisti
• Nastavi se napravo za molzenje
• Začetek molže
• Na molzne enote se naštima kolektorje
• Mleko se nabira v vzorčevalnem kontejnrčku
*tekom cele molže se notri po kaplicah nabira mleko. Na koncu dobimo bolj homogen vzorec na ta način
• prelije 30 ml mleka v sterilen lonček + tableta za stabilizacijo mleka
• Vzorec se vzame tudi iz bazenskega vzorca (tam kjer je mleko spravljeno)
• Vzorce se ustrezno označi in pošlje v analizo
* Vzorci se analizirajo po referenčni metodi AT4 od 2004 dalje
• Rezultate dobi rejec

21

kako se molze krave?

- Pred molžo se zberejo krave na del molzišča
- Vime se očisti
- Nastavi se napravo za molzenje
- Začetek molže
- Aparat pove koliko krave se zmolze

22

kaj vse je zapisano na mlečni karti?


- ID številka krave - ušesna
- ime krave
- pasme krave
- mleko kg
- tolšča %
- mlečne beljakovine %
- laktoza %
- SŠSC ali skupno št. Somatskih celic
*pove o zdravju vimena do 100.000 je idealno
- rezultati prejšnje mlečne kontrole (da lahko primerjamo)
- št. Teličkev, ki jih je imela krava oz. št. Laktacije posamezne krave
- podatki za tekočo laktacijo
* Kdaj se je začela zadnja laktacija (datume telitve)
* dni po telitvi oz. čas trajanja laktacije
* Namolženi kg mleka, povprečje maščob in povprečje beljakovin v celi in standardni
laktaciji.
- Reprodukcijski status krav
* Zadnja osemenitev (ni nujno da je breja)
* Bik s katerim je bila nazadnje osmenjena (republiška št. Bika - ločena je tudi po pasmah, ime bika)
* Dnevi brejosti (se šteje od zadnje osemenitve)
- bazenski vzorec
*Stanje reje na dan mlečne kontrole
- Ocena gospodarnosti prireje
mleka:
Kg mleka na KRMNI DAN
* Kg mleka enega dne/št. vseh krav
(tudi presušene!) – daljša presušitev od 50-70 dni slabša gospodarnost reje
*Kg mleka na MOLZNI DAN: Kg mleka enega dne/št. krav v laktaciji
- parametri plodnosti na kmetiji
*indeks osemenitve
*dni do 1. osemenitve
*dni med osemenitvami

23

kako so po številkah označene pasme krav?

01 – RJAVA PASMA
02 – LISASTA PASMA
03 – ČRNO BELA PASMA
05 – CIKASTA PASMA
15 – RED HOLSTEIN
29 – JERSEY
99 - KRIŽANEC

24

kako se ponavadi označuje krave?

z osem mestno številko označene

25

kolikšno je povporečje kg mleka/dan?

20-25kg mleka/dan

26

kolikšen je % mlečne maščobe ?

3-5%

27

kolikšen je procent mlečnih belajkovin?

3,2-3,8%

28

kolkišne je procent laktoze?
opiši malo laktozo - kako vpliva na mleko?

- mlečni sladkor, okoli 4,5%
*po navadi to kar konstantno,
*laktoza vpliva na produkcijo mleka,
* nižje vrednosti sum obolenja vimena

29

kolikšno mora biti skupno št. somatskih celic v mleku?

- do 100.000 je idealno
- sprejemljivo do 200.000, kar je nad 500.000 je sum vnetja vimena

30

kolikšno mora biti razmerje maščobe/belajkovine?

1,1-1,5