embriologija kratka ponovitev Flashcards Preview

Veterinary Science > embriologija kratka ponovitev > Flashcards

Flashcards in embriologija kratka ponovitev Deck (138)
Loading flashcards...
1

kaj je embriologija?

¸je veda, ki obravnava razvoj posameznega organizma

2

kaj ej ontogeneza?

nastajanje razvoj
- fetalni
- postfetalni

- perinatalno obdobje
- obporodno obdobje
- postnatalno obdobje

3

kaj je progeneza? kaj spada k progenezi?

nastanek zrelih spolnih celic
- gametogeneza
- fertilizacija

4

embriologoija razdelitev v ožjem pomenu

- zgodnje embrionalno obdobje ali blastogeneza
- prehodno obdobje
- poznoi embrionalno obdobje

5

kdo je utemeljitel embriologije?

- aristotel
- kopho
- leonardo da vinci

6

pomembni ljudje v embriologiji v 17.st

- William Harvey
- Regnier der Graaf
- Antonie Van Leeuvenhoek
- Ludwig Wihelm von Bishoff

7

kaj je preformacijska teorija?

potomci so popolnoma predoblikovani v splni celici enega od staršev

- animalkulizem
- ovizem

8

opiši epigenezo. Kateri zakoni veljajo zanjo?

razvoj organizma iz zigoti, pri katerem se zaporedno oblikujejo organi in deli, ki niso predoblikovani

Baerrovi zakoni

9

kaj spada k gametogenezi?

spermatogeneza
oogeneza

10

iz kej izvirajo primordialne klične celice (praspolne celice) in kaj naselijo?

- iz endoderma kavdalne stene rumenjakove vrečke
- naselijo zasnove razviajjočih se gonad

11

naštej faze spermatogeneze

1. faza množitve spermatogonijev
2. obdobje rasti spermatocitov
3. faza zoritve - meioza
4. spermiogeneza

12

katere faze imamo pri spermiogenezi?

1. faza golgijevega aparata
2. faza kape
3. akrosomalna faza
4. zoritvena faza

13

opiši proces kapacitacije.

- semenčica pridobijo zmožnost oploditve ( pride do vrste biokemijskih sprememb na semenčicah)
- zoritev morfološko presojamo po položaju citoplazemske kaplje

14

kaj se zgodi z semenčicami v nadmodku?

- dobijo sposobnost gibanja
- dobijo oploditveno sposobnost

15

opiši biokemijske spremembe semčic pri procesu kapacitacija

-spremembe v metabolizmu
-spremembe posameznih lastnosti membrane -> izražati se začnejo molekule pomembne za proces prepoznavanja med oploditvijo
-proces stabilizacije membrane

16

opiši faze oogeneze

1. faza množitve oogonijev
2. obdobje rasti
prvo obdobje
drugo obdobje
3.faza zoritve - meioza
- zaustavitev v diflotenu profaze 1
- zaustavitev v metafazi 2

17

opiši zoritev jajčne celice

1. jedrna zoritev
- segregacija hormonov

2. citoplazemska zoritev
- prerazporeditrev organelov
- dianmika citoskeleta
- molekulska zoritev

18

opiši zgradbo zrele jajčne celice

1. jedro (30 mikrometrov)
2. citoplazma
- idioplazma
- devtoplazma

19

opiši količina in razporeditev rumenjaka

KOLIČINA RUMENJAKA
- oligolecitalna jajčna celica (sesalci)
- mezolecitalna (ribe, dvoživke)
- polilecitalna (ptiči, plazilci)

RAZPOREDITEV RUMENJAKA
- izolecitalna (enakomerna)
- telolecitalna (polarna)
*animalni pol
*vegetativni pol

20

naštej ovojnice jajčne cleice

- plazmamembrana (priamrna ovojnica)
- zona pelucida
* ptič: rumenjakova ali periovtelinska ovojnica
- terciarne ovojnice
*po oploditvi nastanejo
*sesalci v glavnem nimajo
*galertna ovojnica (pes, konj, kunec)

21

iz akterih plasti je pri ptičih terciarna ovojnica jajčne celcie?

- perivitelinska lamina
-beljak
- lupine membrane
- apnenčasta lupina
- jajčna kutikula

22

naštej faze spolnega kroga

- proestrus
FSH
- estrus
LH --> ovulacija
-metestrus
rumeno telo --> progesteron
-diestrus
razkroj rumenega telesa
-anestrus

poznamo poliestrične, diestrične, monoestrične živali

23

katera 2 tipa ovulacije poznaš?

- spontana ovulacija
- izvana ovulacija

24

glede na število ovuliranih foliklov imamo

- unipare živali (en folikel)
- multipare živali

25

kaj spada v zgodnji embrionalni razvoj?

- kapacitacija
- oploditev
- spremembe v jajčni celici
- difertenciacija spola (genetski ali kromosomski spol)
- potovanje jajčne celice po jajcevodu
- lahko tudi partenogeneza, fenomen zadržane oploditve, embriotemnija
- brazdanje opoljene jajčne celice
- levitev blastocist
- podaljševanje blastociste
- embrionalni premor
- implantacija
- gastrulacija?

26

kaj je oploditev?

združitev moške in ženske spolne celice nastane zigota
- oploditev poteče v jajcevodu (isthmus), pri ptičih v magnumu jajcevoda

27

kako dosežemo gibanje semčeca?

- hitri proces
*aktin kinaza A ( aktivirata jo Ca2+ in od bikarbonata odvisna adenilat ciklaza) --> polarizacija aktina v citoplazmi
*gelsolin blokiran
- počasni proces
*sprememba vzorca gibanja

28

kako semenčece pride do jajčne celice

- med corono radiato se prerine s hiperaktivnim gibanjem
- vezava semenčeca na receptorje na z. pelucidi
- akrosomalna reakcija ->razgradi se zona pelucida
- semenčece vstopi v perivitelinski prostor
- semnečece se združi z notranjo ajjčno memebrano
- mikrovili oibdajo glavo spermija
- moški in ženski pronuklsu - haploidni celici
- podvojitev deednega materiala
- jedrni oojnici obeh se združita - dve diploidni celici

29

kaj je akrosomalna reakcija

- sprostitev vsebine akrosoma z eksocitozo
- sprostijo se akrozin proteolitični encim, hialuronzidaza

30

spremembe v jajčni celici

- aktiviacija jajčne celice in preprečitev polispermije

1. hitri blok
- vdor Na+ ionov --> depolarizacija membrane

2. sekundarni blok
- trimerni protein GQ --> aktivira fosfolipazo C --> cepi fosfatidil inozitol difosfat na inozitol-3-fosfat in diacilglicerol
- eksocitoza kortikalnih zrnc (Ca, inozitol-3-fosfat)
- pride do odstranitve receptorjev na zoni pelucidi, membrana se utrdi, vezava vode , perivitalinski prostor nabrekne, razmaknitev, cepljenje povezav med zono pelucido in membrano oocita --> semenčice ne more skozi z. pelucido

3.diacilglicerol
- Protein kinaza C --> Na/H antiporter --> večji pH v citoplazmi j. celice --> signal za stimulacijo delitve --> pobeg sekundarnih oocitov iz metafaze druge mejotske delitve

4. višji Ca2+
- pomaga pri dokončanju 2.mejotske delitve