fiziologija prehrane drugi delni izpit Flashcards Preview

Veterinary Science > fiziologija prehrane drugi delni izpit > Flashcards

Flashcards in fiziologija prehrane drugi delni izpit Deck (328)
Loading flashcards...
1

kaj je prebavljivost?

- Del krme (oziroma hranljivih snovi krme) se prebavi, to je razgradi
do stopnje enostavnih molekul in absorbira.
- je lastnost hranljive snovi ali skupnih hranil v krmilu
ali krmil, združenih v obroku

2

kaj se zgodi z hrnljivimi snovmi krme ki se ne prebavijo in absorbirajo?

izločijo s z blatom

3

kaj je količina prebavljenih hranljivih snovi?

Razlika med količino hranljivih snovi v zaužiti krmi in količino teh
snovi v blatu,

4

kaj nam pove prebavljivost?

kolikšen delež zaužitih hranljivih snovi, krmila ali obroka se v
prebavilih živali lahko prebavi in absorbira

5

s čim navajamo prebavljivost?

s koeficientom prebavljivosti (kp)

6

kaj je koeficient prebavljivosti?

število, ki nam pove kolikšen delež (odstotek) nekega krmila (hranljive snovi) se lahko
prebavi.

7

kako ugotovimo prebavljivost?

- biološki poskusi na živalih - in vivo določanje prebavljivostti:
*klasični prebavljivostni poskus
*prebavljivostni poskus z indikatorjem
- izdelajo se različne tabele

8

s katerimi analizami ne moremo zanesljivo ugtavljati prebavljivosti?

s kemičnimi analizami

9

s katerimi psokusi je uspelo dokazati da
obstajajo pri analizah kakovosti sena neposredne povezave med
količino beljakovin v senu in prebavljivostjo teh beljakovin

s primerjalnimi poskusi

10

kdaj je potreben poseben pristop ko ugotavljamo prebavljivost?
kakšne so posebnosti?
kako torej izmeremo prebavljivost ak?

- kadar ugotavljamo pravo prebavljivost
posameznih aminokislin

- Kot vzorec za ugotavljanje izločene aminokisline pa ne moremo
uporabiti izločenega blata.
*ak v blatu ni več oz. jo je bistveno manj kot jo je žival zaužila ker v debelem črevesju beljakovine (tudi našo zaužito ak) razgradijo do amoniaka
*Iz amonijaka mikroorganizmi sintetizirajo sebi lastne aminokisline, tudi aminokislino, ki jo v poskusu spremljamo.
*V blatu so lahko velike količine te aminokisline mikrobnega izvora
* torej: Mikroflora v tankem in debelem črevesju sintetizira svoje aminokisline. Aminokisline ki jih analaiziramo v blatu ne moremo vedeti ali je produkt neprebavljivosti ali pa produkt mikroflore

--> Podatek o količini z blatom izločene aminokisline za izračun njene
prebavljivosti zato ni uporaben

- v prebavljivostnem poskusu moramo zbirati in analizirati vsebino, ki izteka na
koncu tankega črevesa.
*v konec tankega črevesa, pred slepim
črevesom, vstavimo fistulo (ileocekalno fistulo) in preko nje zbiramo
vzorec.

11

od česa je odvisna prebavljivost krmila oz. hs v krmilu?

- kemične sestave krmila (hranljive snovi)
*vlaknine
*belajkovine
- živalske vrste
- starosti živali
- količine zaužite krme
*če veliko pojemo - slabša pebavljivost
*torej velik obrok je slabše prebavljiv
- priprave (predhodne obdelave) krmil
*veliksot delcev

12

katere HS so za vse živalske vrste dobro prebavljive?

- BDI oz. topni OH
- SB
- SM

13

kateri mikroelement ima slabo prebavljivost in koliko?

- Mn
- 1%

14

Koliko procentov imajo zelo dobro prebavljive snovi?

80% in več

15

katera je najslabše prebavljiva organska snov?
ali jo lahko organizem, brez pomoči organizmov sam razgradi?

- SV
- Ne

16

ali hranljive snovi medsebojno vplivajo na prebavljivost krmila?

- ja, vsaka nova komponent ki jo dodamo vpliva na prebavljivost ostalih komponent

17

pri prebavljivosti katere HS pride do največ razlik med živalskimi vrstami?

v prebavljivosti surove vlaknine

18

kako je s prebavo SV pri različnih živalih?

prežvekovalci:
- prebava v predželodcih je usmerjena nas SV

monogastrične živali:
- v želodcu in tankem črevesju se SV en prebavlja
- v debelem črevejsju pride do delne po obsegu različne razgradnje SV
*odvisno od volumna debelega črevesja

19

kdo ima večji voluemn debelega črevesja? starejše ali mlajše živali?

starejše živali

20

kaj spreminja prebavljivost SV in tudi ostalih HS?

- razlike v zaužiti količini SV v krmilu ali obroku
- razlike v kemični sestavi SV v krmilu ali obroku

21

kdaj je pri rastlinski krmi vsebina celic dostopna prebavi?
zakaj?

- ko je celuloza oz. surova vlaknina razgrajena
- ker so rastlinske celične stene v največji
meri sestavljene iz celuloze oz. surove vlaknine

22

Prebavljivost organske snovi obroka v odvisnosti od koncentracije
surove vlaknine je za živalsko vrsto ?

- razmeroma konstantna
vrednost.
- Prebavljivost organske snovi obroka se zmanjša za vsak dodatni %
surove vlaknine (SV):
*prežvekovalci: 0,81
*konjL: 1,26
*prašič: 1,68

23

kje je večji učinek surove vlaknine na prebavljivost vseh hranljivih snovi pri kravi, prašiču, konju?
zakaj?

- pri prašiču
- ker se pri njemu prebavljivost organske snovi obroka zmanjša za vsak dodanti % surove vlakne za 1,68 ; pri prežvekovalcih pa npr. le za 0,81

24

kaj ej bolj prebavljivo: koruza ali bučne pogače oz. oves?

koruza

25

kako si po prebavljivosti (od najbolj prebavljive) org. snovi sledijo trave različne starosti (razvojne stopnje)

torej kako je s prebavljivostjo trave in zakaj ej temu tako?

- zelo mlada trava
*dobra za prežvekovalce
- mlada trava
- pred cvettenjem
- v cvetenju
- zrelo seme
- po cvetenju
*dobra za konje in osle
- po izpadu semenja

starejša kot je trava manj je prebavljiva, ker se ji poveča delež SV

26

kdaj ni bistvene razlike v prebavljivosti krmil pri prežvkovalcih?

- če le-ta vsebujejo med 18 in 26 % surove vlaknine v suhi
snovi.

27

ali je mlada trava tudi za prašiče dobro prebavljivo krmilo?

da

28

zakaj imajo Stare plemenske svinje in odrasli merjasci večjo možnost za boljšo prebavo SV?

KER imajo večji volumen prebavil

29

kaj ne vpliva bistveno na prebavljivost HS?

- Pasma živali
- brejost

30

pri kateri živalski vrsti so ugotovljene povezave med količino zaužite krme in
prebavljivostjo.
povej to povezavo.

- prašič
- govedo
*še močnejši vpliv

- S povečanjem količine zaužite
krme se poslabša prebavljivost hranljivih snovi zaradi hitrejšega
prehoda skozi prebavila. Pri velikih količinah se zmanjša za največ 2
- 3 %.