FIZIOLOGIJA PREHRANE - 1.delni izpit -3.del Flashcards Preview

Veterinary Science > FIZIOLOGIJA PREHRANE - 1.delni izpit -3.del > Flashcards

Flashcards in FIZIOLOGIJA PREHRANE - 1.delni izpit -3.del Deck (297)
Loading flashcards...
1

kaj so rudninske snovi (rudnine) ali tudi mineralne snovi (minerali, elementi)?

- Ko v postopku weendske analize od surovega pepela odštejemo primesi (pesek, glina) dobimo čisti pepel, ki
predstavlja anorganske snovi v vzorcu.

- Te anorganske snovi, so prisotne v krmi in v živalskem organizmu in so esencialne hranljive snovi,

- V živalskem telesu najdemo skoraj vse znane anorganske snovi, vendar imajo le nekateri določene in
poznane funkcije v telesu, druge pa so prisotne le zato,
ker so sestavina krme.

2

Število mineralov, ki so nujno potrebni za živali?

- , še ni dokončno določeno

7 MAKROELEMENTOV
(v telesu živali jih je več kot 50 mg/kg)
– kalcij,
fosfor,
magnezij,
natrij,
kalij,
klor,
žveplo,

15 MIKROELEMENTOV
(v telesu živali je vsakega manj kot
50 mg/kg)
– železo,
jod,
cink
, baker,
mangan,
kobalt,
molibden,
selen,
krom,
kositer,
vanadij,
fluor,
silicij,
nikelj
in arzen.

ULTGRAMIKROELEMENTI
*v telesu živali so prisotni v sledovih
* za njih vedo da so, en vemo pa ali so potrebni v organizmu ali ne in kakšni so njihove vloge

- aluminij, arzen, barij, berilij, kadmij, krom, kobalt,
bor, svinec, litij, živo srebro, molibden, nikelj, srebro,
stroncij, kositer, antimon, vanadij, talij, titan

3

KEJ SO PRISOTNI MINERALI v organizmu.? v kakšni obliki?

- v različnih telesnih tkivih in tekočinah
- praviloma v značilnih koncentracijah (ozke meje ) in v različnih spojinah.

4

kako je s koncentracijo mineralov?

- se mora gibati v ozkih
mejah, da se ohrani:
*funkcionalna in strukturna integriteta tkiv
*in zagotovi ustrezna rast, proizvodnja,
zdravje in reprodukcija živali.

5

ali dane spoznamo že vse esencialne rudninske snovi?

- ne
- saj jih je veliko potrebnih v
zelo majhnih količinah ali pa so v krmi navadno prisotne v takih količinah, da do pomanjkanja v praktičnih pogojih
reje ne pride.

6

potrebbe po mineralih

- dnevnih potreb živali po
mineralih v utežnih enotah, računano na celodnevni obrok.
*ovira: ugotavljanje dejanskih količin
dnevno zaužite krme

- kriterij, ki določa količino
potrebnih mineralov v enoti suhe snovi obroka (g ali mg/kg).

7

od katerih dejavnikov je odvisna potrebna količina mineralov?

- od vrste krme oziroma od spojine, v kateri
se nahajajo,
- vrste in kategorije živali,
- fiziološkega stanja,
- količine drugih mineralov in
- snovi, ki lahko omejijo njihovo absorpcijo in izkoristek
- namen uporabe

8

navajanje potreb po mineralih pri različnih komitejih

- minimalne potrebe
*najmanjše količine, ki še zagotavljajo ustrezno preskrbljenost

- povprečne količine,
* ugotovljene na osnovi več kriterijev

9

kaj povzroči spremembo
koncentracije mineralov v tkivih ali telesnih tekočinah.?
psoledica?

- dolgotrajnejše pomanjkanje,
- nepravilno razmerje
- ali presežki mineralov

- Nastanejo:
* biokemične spremembe oziroma motnje v
poteku fizioloških procesov,
* lahko pa pride tudi do strukturnih sprememb tkiv in organov

10

od česa je odvisna sto'pnja sprememb v organizmu če pride do spredmenjene količine mineralov?

ali se lahko organitzem brani kako pred temi spremembeami?

- od elementa,
- trajanja njegovega pomanjkanja ali presežka
- vrste, starosti in drugih značilnosti živali.

- imajo organizmi številne homeostatske
mehanizme, s katerimi lahko odložijo ali zmanjšajo nastanek motenj.

11

kateri amkroelementi imajo posebno vlogo v patologiji prehrane?

kakšno?

Ca, P, Mg, Na in K, S

- Trdnost kosti, uravnavanje ozmotskega pritiska, pH reakcija + pufrske
lastnosti telesnih tekočin
- Veliko v obroku: redko vidimo intoksikacije razen zastrupitve s soljo
- Visoka konc, mineralov , slabši izkoristek drugih elementov ---> motnje v proizvodnji in reprodukciji
- do problemov pride če imamo pomanjljivo in neuravnoteženo preskrbo z minerali

12

kateri elementi morajo biti v ravnovesju? !!!

Ca - P,
K - Mg - Na,
Fe - P,
Ca - Zn

13

kalcij in fosfor

· Funkcija - neločljiva od vit D + parathormona in kalcitonina = regulacija

· Največ v kosteh v obliki hidroksiapatita =
trdnost
14

pomanjkanje kalcija

- Kronično pomanjkanje Ca: rahitis pri mladih živalih, stare živali: osteomalacija (krave molznice, breje krave)
- Poporodna mrzlica: akutna, pomankanje kalcija, pojavlja po porodu

15

vloga Ca ionov

· Ca ioni = kontrakcija mišic, prevodnost živčnih dražljajev, nevromuskularna občutljivost,

16

vsebnost Ca in P v različni krmilih?

- Anorganski fosfor ne dodajamo zaradi osnaževanja okolja z iztrebki
- 68% kalcija se resorbira iz hrane


- Paša
OK.
v zeleni travi ga je dovolj, dodati je treba pašnim živalim lizalne kamne (sol)

- Travna silaža
cca. OK
pri siliranju se ne izgubi veliko Ca in P, tako da je dovolj

- Koruzna silaža
ni ni
nima elementov, le škrob ima

- Dobro seno
načeloma OK
če je res dobro seno, je načeloma dovolj

- Slabo seno
pomanjkanje P
seno ki ga kosimo kasneje, primankuje fosforja, ker fosfor je v mladih rastlinah.

- Lucerna
veliko Ca, malo P
veliko Ca (10x več kot trava) (veliko Ca lahko problem pred porodom, -pride do poporodna mrzlica -premalo kalcija ),

- Žita
*malo Ca, P vezan na fitinsko kislino
*prežvekovalci: mikrobi razgradijo vez med fosforjem in fitinsko kilsino; monogastrične živali: fosfor izkoristljiv zaradi te vezave le okoli 40% - zato v krmo prašičev in perutnino dodajamo encim fitazo, ki razgradi to vez

- detelja
veliko kalcija

17

voluminozna krma s travinaj in Ca/P

- če ta sestavlja pretežni
del obroka za prežvekovalce, vsebuje praviloma ustrezne količine kalcija

- Izkoristek kalcija iz voluminozne krme še ni v celoti raziskan. -->razlikujejo norme, ki jih uporabljajo v različnih državah za določitev potreb po kalciju pri
prežvekovalcih.

18

kej je malo kalcija?

- v koruzni silaži,
-žitih
- v rastlinskih beljakovinskih koncentratih

19

kako je z izkoristkom kalcija iz krme?
kdaj je manjši izkoristek?

- Če je količina kalcija v obroku majhna oziroma ni večja, kot znašajo potrebe živali,
odstotek absorbiranega kalcija iz različnih vrst krme velik, - 68% izkoristek tega elementa

- Najboljša, kar okoli 90%, pa je absorpcija kalcija iz
mleka pri mladih živalih.

- na višku laktacije manjši
izkoristek kalcija (17-19 % pri ovcah)
- in 26 % pri visoko produktivnih kravah (lucernino seno)

-->majhna absorpcija kalcija pri teh živalih v
poporodnem obdobju povezana z obvezno mobilizacijo kalcija iz kosti, kar zmanjša količine, ki jih je potrebno
zagotoviti s krmo

20

torej koliko je naspolšno absorbcija kalcija iz krme?

30-50%

21

Koncentracija fosforja v voluminozni krmi?
od česa ej odvisna?

- močno niha

- od količine razpoložljivega fosforja v tleh,
- vrste in starosti rastlin t
- od klimatskih razmer

22

kako je s staranjem rastlin in ravnijo fosforja?

- S staranjem rastlin se raven fosforja v travinju močno
zmanjša, zlasti v času sušnih obdobij.

- Običajno vsebuje manj fosforja seno, ki se pospravi v kasnejši fazi vegetacije, kot travna silaža ali paša

23

absorbciaj fosforja iz voluminozne krme

- absorpcija fosforja iz
voluminozne krme pri prežvekovalcih od 64 do 86 %,
ne glede na to, ali gre za svežo ali konzervirano krmo.

24

vsebnsot Ca v žitih

- manj kot 1g v kg sušine.
- največ v ječmenu in ovsu, najmanj v koruzi, pšenica je vmes

25

rastlinski beljakovinski koncentrati in raven kalcija

- so revni s kalcijem. (izjema ogrščične tropine)
- 2 in 4 g/kg suhe snovi

26

katera krmial vsebuejjo precej kalcija?

- pesni rezanci (6,0-7,5g/kg),
- največ pa:
* ribja moka in
* drugi beljakovinski koncentrati živalskega izvora (50-100 g/kg).

27

vsebnost P v žitih in njihovih stranskih proizvodih (krmen moke, otrobi)

- vsebujejo precejšne količine fosforja
- 2,7 in 4,3 g/kg računano na suho snov.

- Večina tega fosforja (50-80 %) je vezanega na fitinsko kislino (fitati) in ga lahko prežvekovalci dobro izkoristijo
*absorbcija 78 in 81 %)

-neprežvekovalci:
Izkoristek fitinskega fosforja je pri prašičih le 20 do 45%, pri piščancih pa med
25 in 50 %.
*Ugotavljajo, da lahko majhne količine fitaze v običajni dieti
iz žit in rastlinskih beljakovinskih koncentratov v veliki meri
zadovoljijo potrebe po fosforju pri vseh kategorijah
prašičev v rasti

28

ali lahko zanesljivo sklepamo na raven
preskrbljenosti živali s Ca in P?

Glede na izločene količine kalcija in fosforja z urinom
in blatom ne moremo zanesljivo sklepati

29

Deficitarna prehrana s fosforjem

- značilne spremembe na
sprednjih nogah jagnjeta

30

Poporodna mrzlica - puerperalna pareza

- Neposredno povezana s pomankanjem kalcija
- Spada med metabolne ali presnovna bolezen (Obolenja ki se pojavljajo, pri visoko produktivnih živalih)


· Molznice v intenzivni reji po porodu - zelo veliko kalcija izločijo v kolostrum= hipokalcemija + hipofosfatemija

· Nesposobnost zadostitve povečanim potrebam po Ca = izgube z mlekom
· Kljub povečani resorbciji iz črevesja = hipokalcemija

· Motnja v nagli aktivaciji regulacijskih mehanizmov = vit D + hormoni

· Parathormon = sinteza aktivne oblike vit D3 v ledvicah = resorbcija Ca iz črevesja + mobilizacija iz kosti
- Parat hormon: izplavla kalcij iz kosti za potrebe mleka. Molznice pa preveč mleka proizvajajo in tako ne zadostuje niti kalcij iz kosti niti iz krme. Žival po porodu obleži. Rabi infuzijo.


· Posledica hipokalcemije = motorična paraliza - koma