fiziologija - energetski metabolizem in termoregulacija Flashcards Preview

Veterinary Science > fiziologija - energetski metabolizem in termoregulacija > Flashcards

Flashcards in fiziologija - energetski metabolizem in termoregulacija Deck (81)
Loading flashcards...
1

Kako v telesu nastaja energija?

Pri oksidacijskih procesih ( oksidacija hranilnih snovi)

2

Kaj se zgodi pri oksidacijskih procesih?

- nastaja energija, ki se skladišči v energetsko bogatih spojinah
- energija se sprošča kot toplota, ali pa se porablja pri delu.
- nastaja tudi CO2, H2O in drugi končni, energetsko brezvredni produkti razgradnje.

3

Katere vrste kalorimetrije poznaš?

1. direktna
- mejenje toplote, ki se sprošča iz organizma
2. indiretktna
- izračun produkcije toplote iz razmerja respiratornih plinov

4

Kako lahko izmerimo in izračunamo energetsko vrednost snovi?

- Energetsko vrednost snovi lahko izmerimo s sežigom v kalorimetru.
- razlika v temperaturi vode pred sežigom in po njem

5

Kako je zgrajen kalorimeter?

- iz masivne kovinske bombi
- iz vžigalnega sistema, ki se nahaja v kisikovi atmosferi v bombi
- iz snovi kateri merimo energetsko vrednost
- druga kovinska posoda napolnjena z vodo, v katero je potopljena bomba.

6

Povej definicijo za kalorijo.

1 kalorija, je tista količina toplote, ki segreje 1g vode za 1 C

7

Katera enota je po SI določena za izražanje energetske vrednosti?

Joule.

8

Kaj pravi Hessov zakon?

Osvobojena energija pri kateremkoli oksidacijskem procesu je odvisna od:
- substanc, ki reagirajo
- končnih produktov, ki nastanejo.

Ni pa odvisna od:
- okolja
- vmesnih reakcij

Zato so energetske vrednosti hranilnih snovi ( razen beljakovin!) enake pri meritvah v fizioloških razmerah in v kalorimetrični bombi.

Pri beljakovinah pride do razlike predvsem na račun:
- UREE
- drugih produktov metabolizma beljakovin, ki se izločajo iz organizma, ne da bi se dokončno oksidirali

9

Kako se lahko določi intenzivnost energetskega metabolizma?

1. direktna kalorimetrija
- z merjenjem toplote, ki se iz organizma sprošča
2. indirektna kalorimetrija
- izračun produkcije toplote iz razmerja respiratornih plinov.

10

Na kakšne načine se lahko sprošča toplota iz organizma?

- s sevanjem
- s kondukcijo
- s konvekcijo
- z evaporacijo

11

Kja je kondukcija?

Kondukcija je neposreden prenos toplote s predmeta na predmet zaradi razlik v temperaturi.

stoječa žival: majhna- večinoma z zrakov
ležeča žival: velika

12

Kaj je radiacija?

Raadiacija je oddajanje toplote v obliki elektromagnetnih valov.

13

Kaj je konvekcija?

Konvekcija je oddajanje toplote v zrak okoli telesa.
Okoli organizma nastajajo tokovi zraka, ki odnašajo toploto, ker se ogreti zrak okoli telesa dviga, nadomešča pa ga hladnejši.

14

Kaj zmanjšuje in kaj pospešuje konvekcijo?

zmanjšuje: dlaka oz. oblačila
pospešuje: veter

15

Kaj je evporacija (izparevanje)

Evporacija je oddajanje toplotne energije na račun izhlapevanje vode s površine telesa. porablja se energija.

glavni način oddajanja toplote pri toplokrvnih živalih

Ločimo:
a) nevidno perspiracijo = izparevanje majhnih količin vode, ki izpari takoj ko se izloči
b) znojenje = pojavi se pri višjih temperaturah okolja

16

Katerim zahtevam mora zadovoliti fiziološki kalorimeter?

1. možnost merjenja oddane toplote pri različnih temperaturah okolja
2. ne sme biti akumolacije CO2
3. omogočeno mora biti merjenje vpliva hrane in dela oziroma gibanja na metabolične procese.

17

opiši prve poskuse v zvezi z merjenjem produkcije toplotne energije pri žialih.

- Lavoisierin Laplace
- merjenje količine vode, nastale ob topljenju ledu okoli posode v kateri je bila poskusna žival

- ta kalorimeter ima omejeno uporabo -> meri oddajo toplote ob temperaturi okolja okoli 0C
- s tem kalorimetrom lahko izačunamo količino toplote, ki jo odda žival na osnovi fizikalnih zakonitosti.:
1. Specifična toplota
2. specifična talilna toplota

18

Kaj je specifična toplota?

specifična toplota je tista količina toplote, ki jo je potrebno dovajati nekemu telesu ali snovi, da se njegova temperatura spremeni za 1 C.

19

Kolikšna je specifična toplota ledu?

specifična toplota ledu je 2,093 kJ/KgK

20

Kaj je specifična talilna toplota?

Specifična talilna toplota je količina toplote, ki jo moramo na tališče segretemu telesu dovajati, da se stali.

21

Kolikšna je specifična talilna toplota ledu?

specifična talilna toplota ledu je 334,880 kJ/kg

22

Kolikšna je količina toplote, ki se porabi za taljenje ledu?

je vsota specifične toplote in specifične talilne toplote.

enačba:
Q=m(ledu) x c (specifična toplota) X dT (temperatura ledu v okolici poskusne živali oz. razliak md tmeperaturo ledu in 0 C) + m(ledu) x qt (specifična talilna toplota

Q= m x c x dT + m x qt

23

Opiši adiabatni kalorimeter.

- je toplotno izoliran prostor
- toplota, ki jo odda organizem se zbira tako, da ogreva vodo, ki kroži znotraj prostora
-količino toplote ki jo odda organizem izračunamo iz razlike v temperaturi vode pred vstopom v kalorimeter in po izstopu iz njega.
- izparjeno vodo zbiramo v posebni posodi s H2SO4,ki veže higroskopsko vodo.
- tehnično zahtevna, draga metoda.

24

Opiši gradientni kalorimeter.

- temelji na merjenju oddaje toplote iz termalnega vira
-termalni vir je zaprt v oklep in je obdan z gradientno plastjo, ki meri tok toplote
-če gradientna plast v celoti pokriva komoro, meri celotno toploto oddano iz notranjsoti komore, ne glede na:
položaj živali
velikost komore
oblike komore
- poznani so razlika v temperaturi plasti, njena debelina in toplotna kondukcija
-izralunana vrednsot je tok toplote ( J/s)
-enostavnejši kot adiabatni kalorimeter
-rezultate dobimo hitreje.

25

Kako se lahko določi obseg energetskega metabolizma in zakaj?

- iz razmerja izmenjave respiratornih plinov. In sicer z ugotavljanjem porabe kisika in nastajanjem CO2 v določenem času.

zakaj?: ker živalski organizem zagotavlja vse svoje energetske potrebe iz oksidacije.

26

kako lahko merimo porabo 02 in nastanek CO2?

- izvajanje v komorah v katere namestimo žival
- s pomočjo maske, povezane z napravo za merjenje
- s pomočjo trahealne kanile, povezana z napravo za merjenje

27

Kako se opravi analiza plinov?

-kemijsko
-volumetrijsko
ali
- monometrijsko

28

katere so metode direktne kalorimetrije?

- so zapletene in težje izvedljive
1. adiabatni kalorimeter
2.gradientni kalorimeter
3. kalorimeter po Lavoisierju in Laplacu (prvi poskusi)

29

Opiši metode indirektne kalorimetrije.

- enostavnejše
- se na široko uporabljajo
-warburgov aparat: uporablja pri tkivih, celicah in celičnih organelih
- imamo metode zaprtega in metode odprtega kroga

30

Naštej metode indirektne respiratorne kalorimetrije

1. komora po Lavoisierju.
- za manjše živali in krajše poskuse
-poraba 02 in nastanek CO2 začne motit normalne funkcije organizma

2. komora po Regnaultu in Reisetu
- Je metoda zaprtega kroga
-zaprt prostor, v njem se nahaj poskusni osebek
- meri se poraba kisika, ki se oddaja v komoro iz rezervoarja.
- CO2 in H20 se vežeta na adsorbentno snov

3. Atwer-Rosa-Benedictov respiratorni kalorimeter
- je metoda zaprtega kroga
- je videti kot opremljena soba.
-merjenje energetsakega metabolizma pri ljudeh

4. Benedict- Rothov spirometer
-metoda zaprtega kroga
- Meritve pri ljudeh
- kisik se skozi amsko ali trahealno aknilo pri živalih vdihuje iz spirometra
-sistem zaklopk usmerja izdihani zrak do adsorbensa za CO2.
- poskus traja 6 min

5. metode odprtega kroga
- zrak ali kiIsk se vdihuje iz atmosfere ali tanka
- izdihani zrak se analizira in izpusti v atmosfero.
- Douglasova vreča: namesti se na hrbet poskusne osebe ali živali. V njej zbiramo zrak v različnih fizioloških razmerah. Vzorec zraka iz vreče analiziramo (koliko O2 in koliko CO2). Iz razlik med sestavo atmosferskega zraka in zraka v vreči izračunamo porabo 02 in CO2