Akut neurologi Flashcards Preview

Neurologi > Akut neurologi > Flashcards

Flashcards in Akut neurologi Deck (29)
Loading flashcards...
1

Ca 25% av patienterna på medicinakuten är "neurologiska". Vad söker de ffa för?

Yrsel, huvudvärk, domningar/parestesier

2

För att snabbt få en känsla för om en akutpatient är "neurologisk" kan man göra ett väldigt riktat neurostatus. Vad bör ingå i denna snabba initiala "scan"?

* Pupillreaktion
* Ögonrörelser
* Nackstyvhet
* Motorik och sensorik

Det viktigaste är dock anamnesen.

3

Hur vanligt är det att en neurologisk orsak ligger bakom en medvetslös pat?

Sällsynt primärt neurologiskt!
80-90% av medvetslösheterna beror på metabola faktorer; droger/läkemedel/diabetes etc

4

Nämn 3 neurologiska orsaker till medvetslöshet?

* Status EP (även posttiktal medvetslöshet efter EP-anfall)
* Blödning - ex SAB
* Expansiv process med inklämning till följd.

5

Vad är BTKA?

Bilateralt toniskt kloniskt anfall = "grand mal-anfall"

6

Vad ska man tänka på vid fokalneurologiskt symtom till följd av EP-anfall?

Kvarstående fokalneurologi kan förekomma i posttiktal fas!

7

Definition för status epilepticus?

Två eller fler anfall utan återställd vakenhet/medvetande mellan anfallen

ELLER pågående anfallsaktivitet 30 min eller längre

I praktiken definieras det som kontinuerliga anfall i minst 5 minuter, eller 2 eller fler anfall utan återhämtning mellan.

8

När sätter man in behandling vid status EP?

Så fort som möjligt - ju längre tid det går, ju svårare blir det att bryta
(ex pga minskning av GABA-receptorer)

9

Hur många av de med status epilepticus-anfall saknar tidigare känd EP?

Mortalitet vid status?

Hälften.

10-20%

10

Akut behandling av status epilepticus?

Behandlingstrappa:
1. Bensodiazepiner
- Stesolid IV, 10 på 2 min
- Lorazepam (Ativan) annat alternativ

2. Fosfenytoin (pro-epanutin) 20mg IV/kg
- 1500mg IV bra generellt mått, på 10 min.

3. Om anfallet ej bryts inom 20 min efter (2):
Sövning (=kontakta narkos)
- inläggning på IVA
- EEG-övervakning, där man vill söva till burst supression, och hålla sig där i minst 24h

> Minska sedan successivt sövning - se om EP kommer tillbaka.

11

Hur verkar pro-epanutin?

= fosfenytoin = progrug till fenytoin, som gör massa saker
- Modulerar vNa och vCa
- Hämmar calciumflöde
- Ökad NaK-ATPase-aktivitet

12

Hur bör man utreda en patient som kommer in med förstagångsEP (och nu är opåverkad)?

Går ut på att leta underliggande orsak:
* Blodprover
* Radiologiskt (CT/MR)
* LP vid misstanke på CNS-infektion

* Försök få vittnesanamnes

13

Hur bör man utreda en patient med känd EP, som kommer in pga anfall (nu opåverkad)?

* Luska i vad som hänt
* Läkemedelsanamnes - tagit dem? - Ev koncentrationsbestämning
* Drog- och alkoholanamnes

14

4 orsaker till spontan SAB?

- Brustet aneurysm (75-80%)
- AVM
- Tumör
- Dissektion i carotis/vertebralis
- Arterit

15

Om en CT är blank vid misstänkt SAB kan man i vissa fall med lite säkherhet ändå utesluta SAB? När då?

CT gjord inom 6h, och granskad av kompetent neuroradiolog. Dock stor diskussion kring detta.

CT + LP kan vara bra, då man då samtidigt kan utesluta andra orsaker.

16

Utredning vid misstänkt stroke?

* Blodprover ("akuta strokeprover")
- Även blödningsprover för att utesluta kontraindikationer till trombolys

* CT - blödning/ischemi
* EKG
* NIHSS

(Angio inför ev trombektomi)

17

Behandling av ischemisk stroke?

* Uppladdning med trombyl 300-500mg
(sedan 75-160 mg dagligen)

* Trombolys - inom 4,5h, vis NIHSS 6 eller mer

* Ibland också: trombektomi
NIHSS 6 eller mer, och ocklusion tillräckligt proximalt
(trombolys ges då innan)

18

Behandling av hemorragisk stroke?

* Akut kontakt med neurokirurg!
* Sänk blodtryck - labetalol + furix

19

Tidsgräns för trombektomi vid stroke?

<6h
Förutom vis basilaristrombos, då <24h.

20

Vilka saker ingår i NIHSS?

* Vakenhet
* Orientering
* Ögon
- motorik
- synfält
* Pares
- Facialis
- Arm v och h
- Ben v och h
* Ataxi
* Språk
- Afasi
- Dysartri
* Känselbortfall
* Neglect

21

Vilka tre kategorier kan sinustrombos delas in i ?

(efter vanlighet)
1. Aseptisk (pga koagulationsrubbning)

2. Idiopatisk

3. Septisk (pga infektion i bihålor, öron, hud, meninger etc)

22

Typiska symtom vid sinustrombos?

* Huvudvärk - typiskt att det ej går över
* Medvetandesänkning
* Staspapill
* Fokalneurologier (ibland) - kramper

Vid trombos i sinus cavernosus: smärta bakom ögat, exophtalmus.

23

Utredning vid misstänkt sinustrombos?

* CT-angio (eller venös DT/MR)
* Koagulationsprover

24

Behandling av sinustrombos?

* Heparin + Waran
eller NOAK. Lång behandling

* Om sekundärt till infektion: Antibiotika.

* Om medvetandepåverkan / progress:
* Trombolys (ovanligt)

25

Utredning vid misstänkt meningit?

LP - på vida indikationer. Skyndsam handläggning.

OBS - så länge inte tecken på fokalneurologi, eller annat som kontraindicerar (blödningsrisk/medvetslöshet)

26

Hur ser följande ut vid bakteriell resp. viral meningit:

* Likvor, visuellt?
* LPK?
* Albuminkvot spinalt/blod?
* Glukoskvot?
* Laktat?

Likvor:
- b: grumlig
- v: klar

LPK:
- b: hög, ffa poly
- v: lätt förhöjd, ffa mono

Alb:
- b: hög kvot
- v: lätt förhöjd kvot

Glukoskvot
- b: <0,6
- v: >0,6

Laktat
- b: >1,9
- v: <1,9

27

Handläggning vid meningit?

* Antibiotika
* Steroider
* Vid medvetandesänkning: kontakt med NK för ev drän

28

Utredning vid misstänkt viral encephalit?

* Akut CT/MR-hjärna!
* LP

29

2 neurologiska sjukdomar som kan ge andningspåverkan?

* GBS
* Myastenia gravis

i bägge fall pga svår muskelsvaghet

Misstänk andningspåverkan vid muskulär svaghet - och testa för det!