Diagnostik av medvetslös patient Flashcards Preview

Neurologi > Diagnostik av medvetslös patient > Flashcards

Flashcards in Diagnostik av medvetslös patient Deck (16)
Loading flashcards...
1

Beskriv stegen i RLS

1. Normal
2. Slö/oklar
3. Mycket slö/oklar

4 - 8. Medvetslös

2

Vad gör man åt smärta på de olika RLS-nivåerna?

1-3: Avvärjer
4: lokaliserar, men avvärjer inte (hand över mittlinje/över haknivå)

5: undandragande rörelse (vrider bort ansikte / drar hand från kroppen)

6: stereotyp böjrörelse (dekortikering)

7: stereotyp sträckrörelse
(decerebrering)

8: ingenting

3

Hur hänger RLS ihop med skadelokalisation?

Ju högre siffra, ju längre caudalt i hjärnstammen sitter skadan
3 - diencephalon
6- högt mesencephalon
7 - mesencephalon

4

Hur smärtstimulerar man perifert resp centralt?

Perifert: penna på nagelbädd (4 extremiteter)
Centralt: finger i käkvinkel

Viktigt att fortsätta ett tag, för reaktionen kommer långsamt.

5

Vilka tre saker bygger GCS på? Poängsystem?

Motorisk reaktion vid smärta (6-0 poäng)

Verbal förmåga (5-0 poäng)

Ögonrörelser (4-0 poäng)

Total max 15 poäng. Ju lägre, ju sämre.

6

Hur påverkas andningsmönster av hjärnstamsskada på olika nivåer?

Mer rubbat ju längre caudalt skadan sitter.

- Diencephalon: cheyne stokes

- Mese: neurogen hyperventilering

- Pons: apnéperioder

- Mellan Pons och MO: klusterandning med väldigt långa apnéperioder

7

Vilka kranialnerver testas vid;
- Belysning av pupill?
- Dolls eye?
- Kornealreflex?
- Svalgreflex?

- Ljus: opticus (2) och occulumotorius (3)

- Doll: vestibulocochlearis (8), abducens (6), occulumotorius (3)

- Korneal: trigeminus (5), facialis (7)

- Svalg: glossopharyngeus (9), vagus (10)

8

Vad måste man tänka på vid fynd av EN stor ljusstel pupill?

Inklämning! temporallob trycker på occulumotorius

9

Hur kan man testa sympatiska fiber i hjärnstammen?

Smärtstimulera > ger normalt bilateral pupilldilatation

10

Vad bör ingå i neurologisk status av medvetslös patient?

* Vakenhet - RLS
* Andningsmönster
* Pupiller
- storlek
- ljusreflex
- dilatation vid smärta?

* Ögonrörelser - Doll's eye
* Reflexer - kranialnerver

11

Hur kan man tänka topiskt vid diagnostik av medvetslös patient?

Kör VAPÖR och leta fokala fynd samtidigt. Försök nivåbestämma. Sedan

* Normala hjärnstamsreflexer:
- Med fokala fynd = strukturell supratentoriell skada

- Utan fokala fynd = metabol orsak sannolik

* Onormala hjärnstamsreflexer = strukturell infratentoriell skada

12

Hur stor andel av medvetlösheter orsakas av metabol respektive strukturell orsak?

Metabol: 60%
Strukturell: 40%

13

3 vanligaste metabola orsakerna till medvetslöshet?

- Droger
- Alkohol
- Hypoglykemi

14

2 vanligaste strukturella orsakerna till medvetslöshet?

- Vaskulärt
- Trauma

15

Hur bestäms att någon är hjärndöd om den inte varit uppkopplad till respirator/annat?

Bortfall av andning/cirkulation så länge att man med säkerhet kan säga att hjärnans funktioner är utslagna.

Praktiskt:
- hjärtljud?
- andningsljud?
- pupillreflex

16

Hur bestäms att någon är död om den är uppkopplad för andning/cirkulation?

2 neurologiska undersökningar med minst 2h emellan.

Krav:
* Reversibla orsaker och intox uteslutna!
* Orsak klarlagd, och det är en orsak som kan ge hjärndöd. Ej process i bakre skallgrop!

Vid klinisk undersökning;
* Ej spontanrörelse från KN
* Inga KN-reflexer
* Ingen bradykarditendens vid carotismassage
* Ingen spontanandning