Inflammatoriska sjukdomar i PNS Flashcards Preview

Neurologi > Inflammatoriska sjukdomar i PNS > Flashcards

Flashcards in Inflammatoriska sjukdomar i PNS Deck (10)
Loading flashcards...
1

Nämn 3 inflammatoriska PNS-sjukdomar?

* GBS - guillain barre syndrome

* CIDP - kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati

* MMN - multifokal motorisk neuropati

2

Vad är GBS?

Autoimmunt angrepp på perifera nerver och nervrötter som leder till demyelinisering och perifera symtom. I 2/3 av fallen kopplat till infektion - och uppkommer då <6 v efter den.

3

Etiologi vid GBS?

Ofta till följd av infektion:
- Campylobacter
- Mononukleos
- Mycoplasma
- CMV
- Vaccinationer

4

Symtom vid GBS?

* Slapp symmetrisk tetrapares - kan progrediera upp till 4v. Ofta från perifer till proximal.

* Påverkad sensorik, men mer bevarad än motorik

* Ofta kranialnervspåverkan
* Ofta autonom påverkan

På sikt risk för andningsförlamning

5

Diagnostik vid misstänkt GBS?

Anamnes och status.

Neurografi: visar förlängd överledningshastighet och konduktionsblockad

LP - hög albuminkvor

6

Behandling vid GBS?

IVIG / plasmaferes

Ofta respiratorvård

7

Prognos vid GBS?

80% Symtomfria efteråt
<5% dör

8

Symtom vid CIDP? Förlopp?

Symmetrisk proximal och distal para-/tetrapares

Sällan kranialnervpåverkan

Alltså DDx till GBS, men påverkar ffa ryggmärgen, och förlöper långsammare.

9

Behandling vid CIDP?

Steroider,
IVIG

10

Symtom vid MMN? Förlopp?

Assymetriskt bortfall av motorik (ej sensorik) i ffa övre extremiteter, ibland även nedre. Väldigt långsamt progredierande. Ger atrofi från distalt till proximalt.

= DDx till ALS. MMN är väldigt långsam, och vanligare i övre extremiteter.