Topisk diagnostik - symtom och syndrom Flashcards Preview

Neurologi > Topisk diagnostik - symtom och syndrom > Flashcards

Flashcards in Topisk diagnostik - symtom och syndrom Deck (37)
Loading flashcards...
1

Ungefär hur många funktionella areor tror vi att vi har i cortex?

Ca 180 (gamla broddmann-areor stämmer, men 97 nya)

2

3 funktioner som finns i
- dominant hemisfär?
- icke-dominant?

- Språk, logik, sekventiellt tänk, rutiner

- Visuospatialt, holistisk förmåga, intuitiv förmåga

3

Då man diagnosticerar en patient neurologiskt, hur ska man gå tillväga?

Topiskt!
Börja med symtom, anamnes och status

1. Centralt/perifert

2a. Centralt:
- Supratentoriellt?
- Infratentoriellt?
- Spinalt?

2b. Perifert
- Neurogent?
- Myogent?

(3. Ev behandling redan i det här skedet)

4. Etiologisk utredning

4

Nämn 2 symtom som alltid talar för supratentoriell skada?

I regel gör kortikala symtom det:
- Afasi
- Neglect
- Homonymt synfältsbortfall

5

Tre typer av neurologiska funktionsstörningar?

- Bortfallssymtom
- Desinhibitionsfenoment
- Retningsfenomen

6

Vad innebär desinhibitionsfenomen?

Bortfall av en inhiberande funktion som normalt finns där. Ex bortfall av hämmande reflexbana, vilket ger:
- spasticitet
- stegrade reflexer etc

7

4 generella nivåer för neurologiska skador, som man kan dela in dem i?

- Supratentoriellt
- Infratentoriellt
- Spinalt
- Perifert

8

När förekommer okorsat hemisyndrom? Varför?

Vid supratentoriell skada.
Inga banor har ännu korsat över = skadesymtom från kontralateral kroppshalva och ansiktshalva.
Ett undantag är dock motorik i ansiktets övre del, då facialis är dubbelinnerverad.

9

Vilka kranialnerver är dubbelinnerverade?

Alla förutom facialis nedre del och trigeminus.

10

3 generella symtom vid supratentoriell skada?

- Okorsat hemisyndrom
- Påverkan på högre funktioner
- Basala ganglie-symtom

11

Vilka generella symtom ser man vid frontallobsskada?

- Personlighetsförändring
- Kognitiva
- Motoriska
- Språkstörning

12

Personlighetsstörningar vid frontallobsskada?

Minskat initiativ, apati, abuli, förändrat omdöme.
Minskad abstraktionsförmåga

13

Kognitiva symtom vid frontallobsskada?

Försämrad koncentration
Sämre minne
Demens om bilateralt

14

Motoriska symtom vid frontallobsskada?

Kontralateralt okorsat hemisyndrom:

- Bortfall av viljemässig motorik
- Ökad tonus (flekterande i övre extremiteter, extenderande i nedre) (detta kommer dock på sikt)
- Reflexstegring

Eftersom att inte alla banor korsar över och fler banor går till proximala delar, är detta mer uttalat distalt.

15

Ett test som är särskilt bra för att testa för central pares?

Grassets

16

Hur är språkstörningen vid frontallobsskada?

Expressiv!

17

Hurdan blir blickparesen vid en supratentoriell skada?

Hur blir blicken vid EP-anfall av högre ögonriktningsdel?

Kontralateral = man tittar mot det skadade hållet.

EP = motsatt. Tittar "bort från" EP-sidan

18

Symtom vid skada på dominant temporallob?

- Verbal minnesstörning
- Impressiv afasi
- Övre kvadrantanopsi

19

Symtom vid skada på icke-dominant temporallob?

- Spatial dysfunktion
- Akustisk agnosi och amusi
- Övre kvadrantanopsi

20

Symtom vid skada på dominant parietallob?

- Kontralat sensibilitetsnedsättning
- Nedre kvadrantanopsi
- Gerstmann syndrom

21

Symtom vid skada på icke-dominant parietallob?

- Kontralat sensibilitetsnedsättning
- Nedre kvadrantanopsi
- Neglect
- Dåligt "topografiskt minne" = påklädningsapraxi
- Anosognosi

22

Symtom vid skada på occipitallob;
- unilateralt?
- bilateralt?

Uni:
- kontralateral homonym hemianopsi
- agnosi

Bil:
Anton syndrom = kan ej tolka syn från någon sida, men förstår inte detta. "Barkblindhet"

23

Symtom vid skada på hypothalamus och hypofys?

- Endokrina störningar
- Störd dygnrytm med narkolepsi
- Förändrade funktioner som aptit, temperatur

- Bitemporal hemianopsi

24

Symtom vid skada på thalamus?

Bortfallen kontralateral sensorik.

Ibland svår smärta (retningsfenomen)

Även kognitiva och motoriska symtom

25

Symtom på skada på basala ganglierna?

Parkinsonism:
- dyskinesi
- rigiditet (alltid) med kugghjulsfenomen
- vilotremor

26

När förekommer korsat hemisyndrom? Varför?

Vid inframtentoriell skada.
Banor till kranialnerver har korsat över (relevant ffa för trigeminus och nedre facialis) + KN slås ut = ipsilat symtom

...men pyramidbanan har inte korsat över än

27

Symtom vid cerebellär skada, generellt?

Ataxi, ipsilateralt.

28

Symtom vid skada på cerebellums mittdel (vermis och flocculus)?

Störning av gång, balans och kroppshållning
Störd VOR, och ffa störd undertryckning av denna.

29

Symtom vid skada på cerebellums hemisfärdel?

Dystaxi i ipsilat extremitet
+ intensionstremor
+ defekt DDK

30

Nämn tre saker ataxi kan bero på?

- Cerebellär skada
- Defekt proprioception
- Defekt signalering; antingen spinocerebellärt, eller cerebro-cerebellärt.