CNS-tumörer Flashcards Preview

Neurologi > CNS-tumörer > Flashcards

Flashcards in CNS-tumörer Deck (36)
Loading flashcards...
1

Vilka är de två vanligaste hjärntumörerna hos vuxna?

Gliom - 45%
Meningiom - 15%

2

Hur vanligt är CNS-cancer hos barn?

Näst vanligaste cancersorten, efter leukemi.
Står för 25% av all barncancer.

3

Vilka tre tumörtyper är vanligast intraspinalt?

* Meningiom
* Ependymom
* Schwannom
Ca 1/3 av varje

4

Från vilka organ kommer ffa metastaser till CNS?

Bröst, lunga, hud.

5

Ungefärlig årsincidens för CNS-tumör?
Hur många intraspinala?

Ca 1200/år intrakraniellt.
Ca 100 intraspinala/år.

6

Etiologi till CNS-tumörer? (2)

* Ovanliga genetiska syndrom
* Joniserande strålning mot huvudet

7

Vad beror symtomen på, vid CNS-tumör?

Ffa på tumörväxt och ödem.

8

Vanliga debutsymtom vid CNS-tumör? (4)

* Epilepsi (90% av supratentoriella tumörerna)
* Huvudvärk (30-50%) - ofta med successivt ökande intensitet. Dagligt åtekommande. Vanligt med morgonhuvudvärk.

* Neurologiska bortfallssymtom (beroende på tumörens lokalisation)

* Personlighetsförändring

9

Hur många av de med debut av EP har en intrakraniell tumör?

Ca 4%.

10

Diagnostik vid misstänkt CNS-tumör?

* Neurostatus
* CT-hjärna
* Kompletterande MR (oftast)

Intraspinal tumör = MR
Misstänkt metastas = mer radiologi

Akuta symtom = urakut handläggning!

11

Gliom:
- från vilka celler utgår det?
- tre olika typer?
- växtsätt?
- utseende på röntgen?

Utgår från gliaceller.

Astrocytom, oligodendrogliom, ependymom.

Rund struktur med kontrastuppladdande kant och central nekros.

12

Vid vilken ålder debuter normalt;
- Lågmaligna astrocytom?
- Högmaligna astrocytom?

- 30-40 åå
- 55-60 åå

13

Hur ser man generellt skillnad på gliom och meningiom, på röntgen?

Meningiom utgår ifrån hjärnhinna och växer välavgränsat. Gliom växer invastivt. Rund struktur med kontrastuppladdande kant och central nekros.

14

Vad styr behandlingsstrategi vid CNS-tumör? (4)

* Tumörtyp - benign kan föranleda expektans i vissa fall
* Tumörläge
* Symtom - indicerar operation
* Möjlighet till behandling, generellt

15

Bra behandling mot ödem vid CNS-tumör?

Kortikosteroider. Normalt nedtrappningsschema betapred, till lägsta effektiva dos.

16

Vad är ett neurinom? Ett exempel?

Benignt, mycket långsamt växande tumör, utgående från Schwann-celler.

Acustikusneurinom.

17

Symtom vid acustikusneurinom?

- Neurogen hörselnedsättning på ena örat
- Nedsatt/utebliven kalorisk reaktion, men inga yrselsymtom, då tumören tillväxt så långsamt.

- Ensidig tinnitus

18

Diagnostik vid misstänkt acustikusneurinom?

* Audiologi (påvisa ensidig neurogen hörselnedsättning)
* Kaloriskt prov
* MR med kontrast

19

2 komplikationer till acustikusneurinom?

* Ensidig neurogen dövhet
* Påverkan på trigeminus
* Påverkan på facialis (-pares)

20

På vilka kranialnerver förekommer ffa neurinom?

Vanligast är acustikusneurinom (vestibulära delen av vestibulocochlearis)

* Trigeminus
* Facialis.

21

Hur vanligt är tumörer i nervsystemet, jämför med cancer i övrigt?

10e vanligaste cancersorten i Sverige.
Primära CNS-tumörer 4% av cancerincidensen i Sverige.
Dock 25% av barncancer

22

Vilket kön och vilken ålder är mest benäget att drabbas av CNS-tumör?

Ganska könsneutralt. Lite vanligare hos kvinnor.
Ökande incidens med ökande ålder.

23

Hur stor andel av CNS-tumörer är maligna?

Ca 1/3

24

Vilka är de 2 vanligaste tumörsorterna att spridas inom CNS?

Ependymom och PNET (primitiv neuroectodermal tumör)

25

Är kirurgisk behandling möjlig vid gliom?

Sällan möjligt med radikal exstripation pga invasivt växtsätt. Ofta lokala recidiv.

26

När debuterar normalt gliom grad;
2?
3?
4?

Andra namn för dessa tumörer?

II - lågmalignt gliom
Debuterar normalt runt 30-40 åå

III - anaplastiskt astrocytom; runt 45 åå

IV - glioblastoma multiformae (55-60åå)

27

Vilken malignitetsgrad får hypofysadenom?
Hur ofta är de hormonproducerande?

1.
50-70% av fallen

28

Hur stor andel av meningeom är maligna?

Ca 10%

29

Nämn en CNS-tumörsort som är vanligare hos män, och en som är vanligare hos kvinnor?

Män: högmalignt gliom (anaplastiskt astrocytom/glioblastoma multiformae) - 1,6X

Kvinnor: meningeom - 2X

30

3 generella typer av symtom man kan få vid tumör i CNS?

1. Retningssymtom - EP
2. Trycksymtom (ökat ICP)
3. Lokala symtom - pga destruktion/undanknuffande;
- kognitiva
- ögonsymtom
- bortfall