Epilepsi Flashcards Preview

Neurologi > Epilepsi > Flashcards

Flashcards in Epilepsi Deck (85)
Loading flashcards...
1

Mål vid farmakologisk behandling av EP hos vuxen?

Anfallsfrihet - dock inte till priset av allvarliga biverkningar

2

Vad bör undersökas inför insättning av farmakologisk EP-behandling? Hur följs detta sen?

Blodstatus, njurstatus, leverstatus.

Ingen anledning att regelmässigt följa detta sen, om pat mår bra (förutom felbamat...)

3

Generellt tillvägagångssätt vid insättning EP-lkm?

Långsam upptitrering. Lägsta effektiva dos!

4

Ett bra preparat som man inte vill ge till kvinnor i fertil ålder?
Om man ändå måste ge det, vad gäller då?

Valproat.

Isf nogrann info om terratogenitet. Om graviditet: folsyra 5mg/dag under första trimestern, och före den.

5

Att tänka på vid behandling av äldre med EP-läkemedel?

* Interaktionsrisk!
- med andra antiepileptika
- med antikoagulantia!
- med naturmedel!

6

Hur många som behandlas för EP uppnår långtidsremission?

3/4

7

Hur lång anfallsfrihet vill man ha innan utsättningsförsök av EP-medicin? Undantag?

3-5 år (2 år hos barn)
Undantag om strukturell skada - då ej sannolikt att man kan sätta ut.

8

Återfallsrisk vid utsättning av EP-läkemedel?

35%. Störst risk första året.

9

Hur många hjälps ej av farmakologisk EP-behandling?
Vad gör man då?

1/4.
Man bör testa 2 prep i adekvat dos. Har det gjorts = ingen idé att testa mer.

Remiss till EP-enhet för alternativ behandling.

10

Varför används diazepam ej som EP-profylax? Vad används det för?

Pga stor risk för tolerans, och för att trötthet är en vanlig biverkning.

För att bryta akuta anfall

11

Bra läkemedel vid absenser hos barn, som ffa är bra vid just absenser?

Vanliga bv?

Etosuximid.

GI-symtom, trötthet, huvudvärk

12

Att tänka på vid behandling med felbamat?

svåra biverkningar - aplastisk anemi och levernekros = måste följas med prover

13

Varför används inte fenobarbital mer som profylaktisk EP-behandling?

Billigt och bra, men biverkningar begränsar (somnolens, kognitionsstörning, utslag)

14

När kan Gabapentin och pregabalin vara särskilt bra?

Vid leverbesvär - metaboliseras ej hepatiskt!

15

Vad ska man tänka på angående karbamazepins koncentraion?

Ställs in först efter ca 3v pga egen induktion av sin metabolism.

16

Biverkningar av karbamazepin?

Trötthet, yrsel, dubbelseende, ackomodationssvårigheter

17

Vilka EP-tillstånd är lamotrigin bra vid?

Alla förutom myotona och atoniska anfall!

18

2 saker att tänka på vid behandling med Valproat?

* Levermetabolism
* Terratogent - helst ej hos fertila kvinnor!

19

Möjliga biverkningar av valproat? (4)

* Tremor
* Viktuppgång
* Trombocytpåverkan
* Terratogent

20

Ett EP-anfall är inte automatisk indikation att pat ska till sjukhuset. I vilka fall är det dock viktigt att pat kommer till sjuikhus?

* Upprepade anfall
* Långvarig anfall
* Skadar sig under anfall
* Sannolikt ej känd EP

21

Vad krävs för att ställa EP-diagnos?

* Två eller fler oprovocerade anfall, med >24h mellanrum.

* Ett anfall med samma risk för nytt anfall, som efter 2 oprovocerade anfall, såsom vid;
- fokal process med EEG-förändring

* Typiskt EP-syndrom

22

Vad är den neurofysiologiska definitionen av EP?

Abnorma, repetetiva synkrona urladdningar i kortikala nervceller - som ger symtom.

23

Vilka 2 typer av generaliserade EP-anfall finns det?

* Primärt generaliserad
* Sekundärt generaliserad

24

3 exempel på primärt generaliserade EP-anfall?

* Toniskt-kloniskt anfall
* Myoklont anfall
* Absens

25

EP-epidemiologi;

- Hur många (%) har haft ett EP-anfall under de senaste 6 mån?

- När är incidensen som störst?

- Könsskillnad för EP?

0,5%

Barn <10, samt äldre >60

Lite vanligare hos män (1,2X)

26

Vad är livstidsrisken att drabbas av ett BTKA?

10%

27

Hur stor andel av alla EP-patienter, globalt, behandlas?

25%. 75% saknar behandling.

28

Etiologisk skillnad mellan fokala och generaliserade anfall?

Fokala anfall beror i större utsträckning på strukturella problem (skador, tumörer etc), medans generaliserade i större utsträckning beror på obalans mellan hämmande och exciterande mekanismer.

29

Vad är ett akutsymtomatiskt EP-anfall? Exempel på orsak? (3)

Provocerat anfall.

* Strukturell skada
- trauma
- blödning

* Infektion
* Metabolt
* Abstinens

30

Hur artar sig ett fokalt anfall i SMA?

Fäktarställning + tittar åt det hållet.

Fäktarställningen och blicken riktas ifrån anfallsfokuset!