Neuropsykologi Flashcards Preview

Neurologi > Neuropsykologi > Flashcards

Flashcards in Neuropsykologi Deck (14)
Loading flashcards...
1

Hur definieras neuropsykologi?

Vetenskapliga studier av sambanden mellan psykologiska förmågor - och hjärnans strukturer och processer.

Därmed även hur skador på hjärnan artar sig, psykologiskt.

2

Vad är Lurias tre block?

Luria var neuropsykolog i Sovjet.
1. Hjärnstam - vakenhet
2. PTO - analys
3. Frontallob - utförande

3

3 användningsområden för neuropsykologi?

1. Finns tecken på skada, utifrån beteende/kognition?

2. Pat har känd skada - hur påverkar det psykologiska funktioner?
- karaktärisering
- arbetsförmåga
- intyg och utlåtanden etc
- LSS-hjälp

3. Följa progress och utvärdera

4

Uppmärksamhet kan delas upp i 3 saker, vilka?

* Aktiv vakenhet
* Passiv vakenhet
* Vigilans

5

Ge ett exempel på bristande passiv uppmärksamhet?

Neglect.

6

Vad är anomisk afasi?

Afasiform med selektiv svårighet att finna ord. Kan ses i efterförlopp efter stroke, vid förbättring.

7

Vad är anosognosi?

I vilken kognitiv domän ligger felet om man har neglect?

Bristande sjukdomsinsikt.

Bristande affekt.

8

Nämn några sätt att testa språkförmåga hos en pat?

* Kommunikation
* Repetition
* Benämningstest
* Läsa-skriva
* Ordspråk, likheter etc

9

Hur kan man testa affekt hos en pat?

Skattningsskador.

10

2 exempel på problem pga visuospatial defekt?

* Agnosi
* Apraxi
* Spatial desorientering

11

Hur kan man testa någons visuospatala förmåga?

Rita av figur på fri hand.
Fråga om byggnation av IKEA-möbler etc

12

Vart sitter skadan om man har nedsatt...
- episodiskt minne?
- semantiskt minne?
- procedurminne?

- inkodningsförmåga av minne?

EPISODISKT: mediala temporalloben

SEMANTISKT: kortikalt

PROCEDUR: striatum

INKODNING: uppmärksamhetssvikt

13

Hur kan man testa någons;
- episodiska minne?
- semantiska minne?
- korttidsminne?
- långtidsminne?

EPISODISKT: ordlistor, bilder etc

SEMANTISKT: allmänbildning

KORT- & LÅNGTID: RAVLT

14

Vad är intentionalitet? Vilken kognitiv domän?

Typ motivation. Brist = abuli.

Exekutiv funktion!