Neurokirurgi Flashcards Preview

Neurologi > Neurokirurgi > Flashcards

Flashcards in Neurokirurgi Deck (26)
Loading flashcards...
1

Förklara följande begrepp: ICP

Intrakraniellt tryck. Hålls normalt konstant, pga god autoreglering, men kan sättas ur spel vid skada, och öka vid ex expansivitet. Det är förhöjt ICP som leder till störst komplikationer, då skallen är ett "stängt rum".

Monroe-Kellie doktrinen: om nåt ska expandera, sker det på bekostnad av dde andra komponenterna.

Normalt intrakraniellt tryck är 10 mm Hg

2

Förklara följande begrepp: Compliance

Compliance avser hur stor förändring i tryck man får vid förändring i volym, intrakraniellt. Begreppet avser alltså förmågan för intrakraniella rummet att INTE få ett ökat tryck, vid ökad volym. Detta görs normalt genom att likvor och venöst blod minskar.

3

Förklara följande begrepp: Tryck/volymkurva

Denna kurva avspeglar hur det intrakraniella trycket ökar vid ökande volym (expansivitet) i 3 steg;
1. Kompenserat: likvor och blod trängs undan = ICP hålls nära normal

2. Övergångsfas: kompensationsmekanismerna börjar ta slut

3. Okompenserat: Kompensationsmekanismer slut. Volymsökning = stor tryckökning

4

Förklara följande begrepp: CPP

Cerebralt perfusionstryck.
CPP = MAP - ICP.

Detta tryck är det som driver blodet genom hjärnan, eftersom att det är skillnad i tryck mellan tillförande artärer och avförande vener. Venerna har samma tryck som ICP, eftersom de är tunna och går så nära.

Normalt CPP = 60-80 mmHg

Normalt regleras CPP genom autoregulation, och hålls normal. Vid patologiska processer kan dock CPP bli allt för beroende av MAP, och för att bibehålla CPP vid ex intrakraniell blödning (med ökat ICP) vill man därför inte att MAP sjunker för lågt.

5

Vilka metoder används för att sänka ICP?

1. Höj huvudända
2. Hyperventilering (effekt i timmar)
3. Mannitol (snabb, men kortvarig effekt)

4. Narkos (sänker metabolism)
5. Sövning
6. Likvordränage (V-drän / Shunt)

6

Vilken färg har färskt blod på CT?

Vitt (då det är mer högattenuerande än vatten)

7

Redogör för initiala symtom vid subarachnoidalblödning?

* Åskknallshuvudvärk
* Utstrålning till nacke, med nackstyvhet (efter ca 3-12h)
* Illamående, kräkning
* Ljus- och ljudkänslighet
* Medvetandesänkning

Sällan fokalneurologi!
Plötsligt insjuknande typiskt!

8

Redogör för handläggning vid subarachnoidalblödning?

* CT (och om det behövs LP) för att bekräfta
* Därefter CT-angio (eller konventionell angio) för att hitta felet (ofta brustet aneurysm)
* Därefter ingrepp
- Endovaskulärt (coiling)
- Stjälkligatur

Innan ingrepp:
- Smärtlindra
- Cyklokapron
- Nimotop ges ofta redan här

9

Redogör för komplikationer/risker vid subarachnoidalblödning?

1. Risk att dö: första blödningen har 1/3 dödlighet. Av de 2/3 som överlever blir 1/3 bra, 1/3 ok, 1/3 vegetativa.
Mortalitet efter andra och tredje blödning 50% resp 90-100%.

2. Re-blödning: störst risk närmaste dagarna

3. Cerebral vasospasm (man tror att blodet irriterar. Drabbar 1/3. Ffa 4-15 dagar efter aneurysmruptur)

4. Hydrocephalus (hos ca 10%)

10

Varför är en expansiv process i bakre skallgropen ett akut neurokirurgiskt remissfall? (2)

Expansivitet i bakre skallgropen ger tryck på hjärnstammen, vilket leder till andningspåverkan, cushings-reflex och sänkt medvetande = mycket farligt

Om ingenting görs åt dessa saker har man inte länge kvar att leva.

Vid expansivitet i bakre skallgropen kan symtombilden initialt ofta vara lindrig, men man kan sedan få en snabb försämring!

=
1. Mer hotande bild redan vid mild tryckökning = snabb försämring
2. Väldigt allvarligt = kraftig medvetandesänkning

11

Nämn 2 generella och 2 fokala symtom på intrakraniell tryckstegring?

Generella:
* Medvetandesänkning
* Huvudvärk
* Illamående/kräkningar

Fokala:
* Inklämningssymtom;
- Stor ljusstel pupill
- Kontralateral hemipares

* Beroende på lokalisation, ex
- Påverkat tal
- Hemipares

12

Nämn 2 typer av hydrocephalus, och den behandlingsformen som kan tillämpas för respektive typ?

* Kommunicerande hydrocephalus (för mycket produktion/för lite resorption; 80%)
- ex NPH
- sekundärt till trauma, SAB eller meningit, eller idiopatiskt

- Behandlas med shunt, sedan kontrollerande uppföljning


* Icke-kommunicerande (stopp i flödet; 20%)
- pga tumör, blödning eller cystbildning etc.

- Övervakning
- Ventrikeldrän/shunt (elektivt/akut)
- Här viktigare med behandling av bakomliggande orsak.

13

Vad bör ingå i initial diagnostik och övervakning av en patient med allvarlig skallskada? (RLS >3)

1. ABCDE
2. Grovneurologi + RLS
3. Blödningprover
4. Intoxprover

5. CT: hjärna/halsrygg/trauma
6. Kontakt med neurokirurg

Övervaka sedan:
* blodtryck
* pOX
* ICP
* elektrolyter
* temp
(detta för att undvika secondary insults)

14

Vilken är den vanligaste primära hjärntumören hos vuxna?

1. Gliom (45%) - vanligaste intracerebrala, och mest maligna.
(ffa glioblastom)

2. Meningiom (15%) valigaste benigna.

3. Hypofysadenom (10%)

15

Vad skiljer barns hjärntumörer från vuxnas vad avser lokalisation?

Barns hjärntumörer sitter i högre utsträckning i bakre skallgrop (hälften i lillhjärna/hjärnstam). De vanligaste är:
- Astrocytom (var som i CNS)
- Hjärnstamsgliom
- Medulloblastom (lillhjärnan)
- Ependymom

16

Nämn 3 orsaker till intracerebral blödning?

* Spontan (ffa pga hypertoni) - då ffa djupa perforantartärer från MCA

* Trauma

* Ruptur av aneurysm
* AVM

* Koagulationsrubbningar
* Amfetaminmissbruk

17

Vilka intracerebrala hematom kan vara aktuella för kirurgisk behandling?

"Varje fall måste bedömas individuellt:". Hög indikation vid
- Yngre och frisk patient
- Medvetandepåverkan
- Misstanke om bakomliggande aneurysm/kärlmissbildning
- Lokaliserat kortikalt/subkortikalt/cerebellärt

Hos äldre som antingen har bevarad vakenhet, eller inklämningbild, är det inte indicerat.

18

Varför bör en patient med en expansiv process i temporalloben (ex kontusion) övervakas på IVA även om hon/han är vaken?

Kontusion medför stor expansion med ödem etc. Vid påverkan på temporalloben kommer denna att expandera > kan leda till uncusherniering > påverkan på occulumotorius och sänkt vakenhet
= även om man är vaken just nu, kan vakenhet snabbt sjunka, och situationen kan bli hotande!

19

Vad ska ingå i ett status riktat mot att diagnosticera ryggmärgspåverkan?

* Grov kraft proximalt och distalt övre och nedre extremiteter
* Reflexer
* Spasticitet
* Känsel för vibration resp stickningar i dermatom!
* Blåsanamnes
* Smärtanamnes (rizopati)

20

Vilken är förstahandsundersökning vid misstanke på intraspinal process med ryggmärgspåverkan, och hur snabbt bör undersökningen göras?

MR!

Vid snabb symtomutveckling = "utomordentligt skyndsamt"

I övrigt, fort. Akut remiss.

21

Vilka 2 typer av hydrocephalus finns? Hur vanliga är respektiva?

* Kommunicerande (80%)
- här ingår NPH

* Icke-kommunicerande/obstruktiv (20%)

22

Orsaker till kommunicerande resp obstruktiv hydrocephalus? (2 styck)

KOMM:
- Idiopatiskt
- Sekundärt till SAB, trauma, meningit


OBSTR:
- Tumör
- Cystbildning
- Blödning

23

Typiska symtom vid NPH?

* Gångstörning: bredspårig gång med tår vinklade utåt. Långsamt, hasande. Dessutom obalans med falltendens bakåt.

* Urininkontinens
* Demens

24

Diagnostik vid misstänkt hydrocephalus? (3 olika alternativ)

* CT/MR

* LP med tryckmätning och provtappning - test av gång före och efter

* Isotopcisternografi (mätning av CSF-strömmar med isotop)

Även ögonundersökning för ev staspapill bra!

25

Behandling vid hydrocephalus, generellt?

* Shunt (ibland akut med v-drän) - 80-85% förbättras.

* Ventrikulocisternotomi - vid akveduktstenos (bypass från 3e ventrikeln till prepontina cisternen)

* Behandling av bakomliggande orsak vid obstruktiv hydrocephalus.

26

5 möjliga komplikationer vid shuntläggning för behandling a hydrocephalus?

* Mekaniskt
* Infektion
* SDH
* Över- eller underdränage
* Epilepsi