Hydrocephalus Flashcards Preview

Neurologi > Hydrocephalus > Flashcards

Flashcards in Hydrocephalus Deck (25)
Loading flashcards...
1

Vilka är de 2 generella typerna av hydrocephalus? Hur stor andel utgör respektive sort?

* Kommunicerande hydrocephalus (ex NPH) - 80%

* Icke-kommunicerande (obstruktiv) hydrocephalus - 20%

2

Vad är NPH?

Normaltrycks hydrocephalus. En typ av kommunicerande hydrocephalus där ventriklarna vidgas pga för mycket CSF, men det intrakraniella trycket ändå förblir normalt.

Orsaken är okänd.

Detta är den vanligaste typen av hydrocepahlus hos vuxna.

3

Orsaker till kommunicerande hydrocephalus? (3)

* SAB
* Trauma
* ABM
* Idiopatiskt

iNPH är det klart vanligaste hos äldre

4

Orsaker till icke-kommunicerande hydrocephalus? (2)

* Tumör
* Cysta
- ex monroi-cysta
* Akveduktstenos
* Lushka/magendie-obstruktion
* Blödning
* Medfödd missbildning

5

3 akuta symtom på ökat intrakraniellt tryck?

* Medvetandesänkning
* Huvudvärk
* Illamående/kräknin

6

3 mer kroniska symtom på ökat intrakraniellt tryck. Ett exempel på sjukdom där detta ses?

* Gångstörning
* Urininkontinens
* Demens

7

Hurdan är gångstörningen vid NPH?

Bredspårig gång med släpande fötter, tårna vinklade utåt. Kort steglängd, och långsam gång. Frysning vanlig. Falltendens bakåt. Ibland ökad armpendling.

8

Diagnostik vid misstänkt hydrocephalus? (primär metod, samt en annan?)

Primärt: CT/MR

ÖVRIGT:
* ICP-mätning
* Testtappning av LP och jämförelse av gångförmåga innan och efter. Kallas "CSF tap test". De med god effekt har god effekt av shuntop.

* CSF-dynamik genom NaCl-infusion - ju högre tryckstegring man får av ICP, ju högre motstånd (sämre compliance)

* Isotopcisternografi - kolla CSF-strömmar mha isotop.
* Kolla metabola förändringar i periventrikulär vävnad (perfusion, CSF-markörer etc)

9

Vad syns på CT/MR av någon med hydrocephalus? (3)

* Vidgade ventriklar
* Lateralventriklarnas temporalhorn syns
* Ödem runt ventriklarna.

10

Behandling av hydrocephalus? (2)

* Shunt
* Ventrikulocisternotomi

Givetvis åtgärd av ev bakomliggande orsak

11

Vart kopplas en hydrocephalus-shunt?

Primärt ventrikuloperitoneal = till fri bukhåla.

Sekundärt ventrikuloatrial = till höger förmak.

12

Vad är ventrikulocisternotomi? När kan detta vara användbart?

Koppling av shunt från tredje ventriklen till prepontina cisternen. Utförs vid stopp i akvedrukten, t ex akveduktstenos / Epifys-tumör

13

3 möjliga komplikationer vid shuntkirurgi?

* Infektion
* Stopp i dränage
* För mycket dränage > slit ventricle syndrome
* Subduralblödning
* Sekundär EP

14

2 tillstånd som kan ge upphov till vidgade ventriklar?

* Hydrocephalus
* Cerebral atrofi

15

Vad är sunset eye sign?

Ses hos barn med förhöjt ICP - 40% av de med obstruktiv hydrocephalus. Orsakas av "uppåt-blickpares"
= tecken på akut ICP-stegring

16

Fram till vilken ålder får man ökande huvudomfång vid hydrocephalus?

ca 1 år. Sedan har skallbenet slutits.

17

Några neuropsykiatriska symtom vid iNPH?

* Sänkt vakenhet
* Sämre koncentrationsförmåga
* Sämre kognitiva förmågor och intelektuella förmågor
* Sämre problemlösning
* Sämre exekutiva förmågor.

18

Hur brukar urinbesvären bli vid iNPH?

Urgency - med eller utan inkontinens. Ca 60% inkontinenta - mer eller mindre frekvent.

19

Utöver symtomtriaden vid iNPH, finns det några andra viktiga neurologiska symtom som förekommer?

* Paratoni (vanligt!)
* Fokalneurologier (ca 1/3)
* Positiv babinksi

20

Vilket är det vanligaste första symtomet vid iNPH?

Gångstörning (hos ca 1/3)-

21

Krav för diagnosen iNPH?

Diagnosen sätts på symtom + radiologi + ICP.

ICP <18 mm Hg

Evans index >0,3
(EI = (avstånd mellan latventriklars kanter apikalt / avståns hjärnans kanter temporalt)

Dessutom bekrävtad intakt kommunikation för CSF, på rtg.

22

2 prediktiva undersökningar vid ställningstagande till shuntkirurgi?

* CSF-dynamik med NaCl-inflöde och mätning ICP.

* CSF test tap
eller ELD (extended lumbal drainage)

23

Vad är vanligast hos barn resp vuxna,
kommuniverande / icke-kommunicerande hydrocephalus?

Barn = obstruktiv

Vuxna = kommunicerande

24

Vad är symtomatisk kongenital hydrocephalus?

En hydrocephalus som uppståt i barndomen med väldigt lindriga symtom, men sedan förvärras i vuxen ålder.

25

Vad är ventrikelmegali?

Förstorade ventriklar utan symtom. Dessa patienter följs upp!