Neuromuskulära sjukdomar Flashcards Preview

Neurologi > Neuromuskulära sjukdomar > Flashcards

Flashcards in Neuromuskulära sjukdomar Deck (44)
Loading flashcards...
1

Vad ingår i en motorisk enhet?

En nervcell, dess axon, och den muskel som innerveras av den!

2

Hur vanliga är egentligen neuromuskulära sjukdomar?
Vilka drabbas?

I sig är sjukdomarna ovanliga, men tillsammans är det en vanlig grupp - drabbar ca 100 / 100 000 (alltså 1/1000).
Kan drabba alla åldrar!

3

Vanliga symtom vid neuromuskulära sjukdomar? (3)

Muskelsvaghet
Muskelatrofi
Uttröttbarhet

...medför i sig nedsättning av funktioner.

4

Hur vanligt är det med muskelvärk bland neuromuskulära sjukdomar?

Förekommer hos 50% av patienterna - dock är neuromuskulär sjukdom så klart ovanlig anledning till muskelvärk!

Uppkommer pga felbelastning etc till följd av svaghet

5

2 symtom på underventilering?
Hur ser det ut på blodgas?

Trötthet - både dag och morgon
Morgonhuvudvärk!

Stegrat pCO2, men normal pO2

6

Varför ger underventilering sig känna just nattetid?

Vid neuromuskulär sjukdom har man påverkan på diafragmamuskulatur.

* Större andningsarbete då man ligger ned
* Andningsdrive sänkt under sömn

7

Vart får man normalt atrofi vid inklussionskroppsmyosit?

* Ventralt på lår
* Fingerflexorer
* Även svalgmuskulatur

8

Vad är limb girdle-dystrofi (skulder-bäckengördel-dystrofi)? Symtom

Mutation i membranprotein i muskelceller, eller protein som förankrar i ECM. Ger destruktion samt omvandling av muskulatur till bindväv och fett. Atrofi i:
1. Bäckenmuskulatur
2. Lårmuskler
- Dessutom pseudohypertrofi av vad
3. Skuldror och överarmar > vingscapula

9

Vad är bakgrunden till utveckling av cavusfot? Vad innebär detta?

Syns vid polyneuropati, om det debuterar i barnår, under tillväxt:

Det är kortare till flexorer än extensorer, varför man får en successiv flektion > omformar skelettet och drar ihop det

= innebär alltså debut i barndom!

10

Vilka generella neurologiska symtom ser man vid neuromuskulär sjukdom? (4)

* Muskelsvaghet
* Muskelatrofi
* Slapp pares
* INGEN KÄNSELSTÖRNING!

11

Generell diagnostik vid misstänkt neuromuskulär sjukdom?

* Anamnes och status
* Muskelenzymer (CK, myoglobin, transaminaser) - normala enzymer utesluter inte!
* Neurofysiologi
* Muskelbiopsi
* Genetisk testning

12

Nämn 2 sjukdomar som drabbar:
- nedre motorneuron?
- ändplattor? (1)
- muskler?

NMN:
- ALS
- SMA

Axon/ÄP:
- GBS
- CMT (och annan polyneuropati)

- Myastenia Gravis

Muskler:
- Muskeldystrofi
- Myopati
- Myosit

13

Myastenia Gravis:
- Hur vanligt är det?
- Vilka åldrar?
- Könsfördelning?

Ca 10-20/100.000
Alla åldrar
2X vanligare hos kvinnor

14

Symtom vid myastenia gravis?

Utröttbarhet! Normaliseras vid vila.
Varabilitet, där det blir värre ju längre dagen går.

15

Tre hörnpelare i diagnostiken av myastenia gravis?

* Neurofysiologisk testning - EMG
* Mätning av antikroppar mot AChR
* Tensilon test: pat får läkemnedel som blockerar ACh-esteras - blir då bättre!

16

Behandling vid myastenia gravis? (3)

* AChEi (Mestinon) - kramp vid överdos, så viktigt att hitta terapeutisk dos.
* Immunmodulerande (prednisolon/IVIG/plasmaferes/azatioprin)

* Thymektomi - oavsett om det finns thymom eller ej. Man tänker att det finns AChR-epitoper på thymus som ger molecular mimicry = tar bort för att förhindra.

17

Prognos vid myastenia gravis?

God!
Många är symtomfria efter 3-5 år!

18

Vad är dystrofia myotonika?

En AD-nedärvd sjukdom med maternell expektans (större risk för förvärring vid nedärvning från modern) som beror på för många CTG-repeats i DMPK-gen.

Det för långa mRNAt ger problem i produktion av proteiner i muskelceller;
- kloridkanaler = gör det svårare för muskelceller att släppa in kloridjoner = störd depol-repol = svårare att slappna av
- insulinreceptorer = ger upphov till diabetes

19

Symtom vid dystrofia myotonika? (både muskulära och systemiska)

* Oförmåga att styra muskelaktivering - då aktivering väl sker (frivilligt) är det svårt att avsluta den.
* Muskelsvaghet, atrofi
- barn får hängande (öppen) mun
- typisk atrofi i ansiktet

Dessutom systemsymtom:
- Hjärna: subkortikal påverkan, vilket ger apati, abuli, störd kognition
- Öga: katarakt
- Hjärta: retledningshinder
- Endokrin: diabetes
- GI

20

Statustest vid misstänkt dystrofia myotonica?
Övrig diagnostik?

Percussion myotonica = slå på thenarmuskulatur > tummen kommer flektera.

Anamnes och status, gentest

(neurofysiologi och muskelbiopsi är möjliga alternativ, men används mycket mindre)

21

Vad måste man tänka på vid grå starr hos nån under 50?

DYSTROFIA MYOTONICA!

22

Vad innebär kongenital myopati?

Myopati = sjukdom i muskelvävnad. I detta fall mutation i kontraktila proteiner = svaghet, men ingen atrofi. Symmetrisk och icke-progressiv.

23

Vad är myosit?

Inflammation i muskelvävnad med nedbrytning av muskelfibrer > kraftigt ökat CK.
Akut debut!

24

Handläggning vid misstänkt myastenia gravis, där pat har påverkad sväljförmåga/andningsfunktion?

AKUT remiss till neurolog!

25

Handläggning av myalgi med stegrat CK / paretisk svaghet, i primärvården?

Neurologremiss!

26

Epidemiologiskt om ALS:

- Vanligare hos kvinnor/män?
- I vilken ålder brukar det debutera?
- Incidens?

3X vanligare hos män

40-70 år

2-3/100 000

27

Vad är ALS?

En förhårdning (skleros) av laterala delar av ryggmärgen.

Uppkommer till följd av att nervceller i motoriska cortex, hjärnstam och ryggmärg dör.

Ger upphov till förlorad innervation av skelettmuskulatur, vilket ger muskelatrofi.

Symtom både från förlust av NMN och ÖMN.

28

Vanliga symtom vid ALS, där man bör misstänka sjukdomen?

* Progredierande distal svaghet
* Talsvårigheter
* Sväljsvårigheter

* Fascikulationer
* Stegrade reflexer
* Atrofi

...med bevarad sensibilitet!

29

Två andra namn för ALS?

MND - motor neuron disease

Lou Gehrigs Disease

Maladie du Charcot

30

Nämn 2 ställen där muskelatrofi är särskilt tydligt vid ALS?

* Thenarmuskulatur
* Vecket mellan tumme och pekfinger