Akut neurokirurgi Flashcards Preview

Neurologi > Akut neurokirurgi > Flashcards

Flashcards in Akut neurokirurgi Deck (52)
Loading flashcards...
1

Hur vanligt är det med skallskador som behöver akut neurokirurgi?
Vilket kön ffa?
3 orsaker

300-500 per år i Sverige (av totalt 20 000 skallskador)

Män
Fallolyckor, trafikolyckor, våld

2

Vad är det som ger upphov till problem vid en blödning i hjärnan?

Tryckstegringen.

3

Beskriv initial kompensationsmekanism vid intracerebral blödning?

Intrakraniell volym konstant.
Vid tillkomst av blod (eller tumör etc) minskar likvorvolym och venös volym genom att det "trycks ut" ur skallkaviteten.
Kallar monroe-kellie-doktrinen

4

Hur varierar kompensationsmekanismen vid intracerebral volymökning, med ålder?

Äldre har mindre hjärna = mer likvor = kan kompensera mer

5

Vilka är de tre faserna på "tryck-volymskurvan" vid intracerebral volymsökning

1. Kompenserad situation = likvor och blod trängs undan = ICP normalt

2. Övergångsfas = kompensationsmekanismerna börjar ta slut. Mer expansion kommer ge tryckstegring.

3. Okompenserad = expansivitet ger kraftig tryckstegring av ICP

6

Symtom vid transtentoriell herniering?

En stor ljusstel pupill ipsilat (pga tryck på KN III)

Sjunkande medvetande

kontralateral hemipares (tryck på cerebral pedunkel)

Ev också infarkt av PCA pga tryck på kärlet

7

Symtom vid foramen-magnum-inklämning (tonsillherniering)?

Andningspåverkan pga tryck på MO

Cushingreflex = högt BP och bradykardi

8

Vad ska man tänka om man har symtom som vid tonsillherniering, men inte samtida symtom av transtentoriell herniering?

Cerebellär blödning!

9

Generellt bra grej att tänka på vid sjunkande medvetandegrad (och ökande RLS)?

Tillkalla narkos! Från typ RLS4 uppåt

10

5 saker att ta med i ett akut handläggande av ett neurotrauma på akuten?

Ytterligare en viktig sak att tänka på?

1. ABCDE
2. Intoxprover
3. Blödningsstatus - PK, APTT, TPK
4. CT (trauma-CT eller CT-hjärna/halsrygg)
5. Tillkalla neurokirurg

Beakta att person med neurotrauma också kan ha halsryggskada!

11

Varför är det farligt för en patient med skallskada att ha lågt blodtryck?

MInskad (>utebliven) perfusion!
CPP = MAP - ICP

Högt ICP kräver högre MAP för att upprätthålla

12

7 saker man ska försöka förebygga, för att förhindra "secondary insults" hos en pat med neurotrauma?

1. Hypotoni (<90 mmHg)
2. Hypoxi (<6 kPa)
3. Högt ICP (>20)
4. Lågt CPP (<60)
5. Hyponatremi (<135)
6. Feber (>38 grader)
7. Kramper

13

5 sätt att sänka ICP?

1. Höj huvudända
2. Hyperventilera
3. Mannitol
4. Narkos
- testa först midazolam
- sedan sövning ev (burst supression)
5. Operation (eller dränage)

14

2 lägen då V-drän är indicerat vid ett neurotrauma? Vad är det?

Intrakraniell tryckmätare.

1. RLS 4 eller högre = då medvetandegrad inte kan följas.
2. Om man ej förväntar att pat kommer kunna vakna / extuberas

15

Vad är en hjärnkontussion?

En skada på hjärnan som oftast orsakas av acceleration/deceleration - typ där man slår i skallen - och som kan liknas vid ett blåmärke på/i hjärnan. Man får en skada som ger blodansamling, och ofta central ichemi och/eller omliggande ödem.

16

Vilka delar av hjärnan skadas normalt/oftast vid kontussion? Varför?

Ffa frontalloberna (undersidorna) och temporalloberna (främre delarna). Detta för att främre och mellersta skallgroparna är ruggliga. Då hjärnan slungas fram/bak till följs av trauma är risken att slå i och skadas här störst.

17

Hur lång kan vårdtiden förväntas bli vid en hjärnkontussion? Varför?

Åtminstone >3 dagar. Skadan progredierar ofta med hjärnsvullnad, och denna är mest uttalad dag 2-3.
= Dumt att skicka hem en sådan patient tidigare än så!

18

Vilken typ av blödning är normalt ett subduralhematom? Vanlig orsak?

Venös. Ofta pga sönderslitna bryggvener - till följd av våld eller kontussion.

Vanligare hos äldre!

19

Radiologiskt utseende för SDH?

Blödningen sprider generellt ut sig längs hela konvexiteten

20

Åtgärd vid akut SDH?

Traumalamblå (operativt), där man öppnar skallben och dura, så att man kan plocka ut koaglet. I vissa fall väntar man med att sätta tillbaka dura och ben, så att hjärnan får svälla av.

21

Varför funkar det inte att bara borra hål på huvudet och tömma ut blodet vid ett SDH?

Generellt gäller för blödningar i huvudet att de på grund av mottrycket i skallen koagulerar fort. Koaglet blir som en gelé, som ej går att tappa ut. Ännu mer logiskt med SDH, som är venös.

22

Hur fungerar kranotomi som behandling, vid trauma som resulterat i terapiresistent ICP? (som alltså inte sjunker)

Man har testat metoden, och det ger fler överlevare, men inte bättre recovery = görs därför sällan.

23

Behandling vid kroniskt SDH?

Ibland kan expektans vara att föredra, då det kan gå i regress.
Expektans om asymtomatisk patient, annars mindre kraniotomi.

24

Varför tenderar kroniska SDH att progrediera?

Ökad fibrinolytisk aktivitet i blodansamlingen tenderar ofta skapa nya blödningar.

25

Tre riskfaktorer för subduralblödning?

* Hög ålder
* Nedsatt koagulationsförmåga
* Sjukdomar som innebär ökad fallrisk

26

3 symtom vid aSDH?

* Kraftig huvudvärk
* Illamående och kräkningar
* Fokalneurologiska bortfall
* Sjunkande medvetandegrad

27

3 symtom vid kroniskt SDH?

* Huvudvärk
* Kräkningar
* Fokalneurologiska bortfall - i regel lateraliserade
* Demens/tilltagande konfusion

Symtomdebut i regel veckor efter skadetillfället, och långsamt progredierande!

Detta är ofta en svår diagnos att ställa kliniskt = DT på vida indikationer!

28

Utredning vid misstänkt SHD?

CT-hjärna!

29

Radiologiskt utseende vid EDH?

Linsform!

30

Symtom vid EDH? (6)

Oftast anamnes på skalltrauma och medvetandesänkning (/-förlust) i samband med detta. Därefter symtomfriepisod, och sedan symtom;
- Sjunkande medvetande
- Huvudvärk
- Kräkningar
- Kramper
- Fokalneurologiska bortfall

- Inklämningssymtom