Cerebrovaskulär sjukdom Flashcards Preview

Neurologi > Cerebrovaskulär sjukdom > Flashcards

Flashcards in Cerebrovaskulär sjukdom Deck (57)
Loading flashcards...
1

Vilka 4 saker ingår i begreppet CVS?

* Stroke
* TIA
* Sinustrombos
* Tyst cerebral sjukdom

2

Vad bör man tänka på vid oklar stroke hos yngre?

Sinustrombos. Även mer ovanliga orsaker, då detta i större utsträckning drabbar yngre.

3

Stroke är en klinisk diagnos. Definition?

Akut insättande störning av hjärnans funktioner som varar >24h eller leder till döden, där orsaken inte troligt är annan än vaskulär.

4

Definition av TIA?

Neurologiska symtom från hjärna/retina, som varar <24h, och förmodas orsakas av ischemi.

5

Vilka kärl bör man misstänka problem med vid;
- Supratentoriella symtom?
- Infratentoriella?

- Supra: carotiskärlen
= ACA & MCA

- Infra: vertebrobasilariskärlen (förutom PCA)

6

Vilket av de större kärlen är oftast stroke-drabbat? Andel?

MCA. ca 75%

7

Symtom vid mediainfarkt?

* Kontralateralt motoriskt borfall - ffa arm.
* Central facialispares
* Kontralat sensoriskt bortfall
* Homonym hemianopsi
* Påverkade högre funktioner
- Dominant: agrafi, alexi, afasi, apraxi
- Icke-dom: visuospatialt, kroppsuppfattning, neglect

8

Symtom vid ACA-infarkt?

* Kontralat motoriskt bortfall - ffa ben
* Kontralat sensoriskt bortfall
* Expressiv afasi

9

Vilka delar av CNS innerverar PICA?

Inferiora cerebellum
Laterala medulla

10

Symtom vid PCA-infarkt?

Karaktäristiskt:
- Isolerad kontralateral homonym hemianopsi!

- Ibland även sensoriskt och motoriskt

11

Vilket kärl innerverar thalamus?

PCA

12

Typiska symtom vid påverkan på vertebrobasilarisområdet? (4)

* Sänkt medvetandegrad
* Ipsilat KN-symtom
* Ipsilat cerebellum-symtom
* Kontralat motoriska och sensoriska symtom
* Förändrad andning

13

Symtom vid Wallenbergs syndrom?
Orsak?

KN 5 8 9 10
+ sympatiska fiber
+ spinothalamicus

* Förlorad ansiktskänsel ipsi
* Yrsel, nystagmus
* Svalgpares och heshet
* Kräkning, hicka
* Horner syndrom ipsilat
* Bortfall av smärta/temp kontralat

Orsakas av PICA-infarkt, ex pga vertebralisdissektion

14

Åtgärd vid Wallenbergs?

1. övervaka - med TTX
2. PPI
3. Operativt?

15

5 symtom vid bilateral hjärnstamsskada (som ej är motoriska/sensoriska)

Varför viktigt att veta?

Åtgärd?

* Sänkt vakenhet
* Förändrat andningsmönster
* Påverkan på sympaticus
= pin point-pupiller
* Patologisk dolls eye
* Stegrade reflexer

syns ej på CT.
Beställ DT-angio vid misstanke.
Trombolys vid basilaristrombos är livräddande

16

Symtom vid lakunär infarkt?

Bara påverkan på känsel och/eller motorik;
Inte högre funktioner!

17

Generellt diagnostiskt förlopp vid stroke?

1. Liknar det nåt kärlområde
2. Uteslut DDX
3. Beställ CT/MR för att diffa ischemisk vs blödning
4. Behandla

5. Bakomliggande orsak?
bestäm därefter 2nd-profylax

18

Skillnad på CT och MR vid akut strokediagnostik?

MR kan påvisa färsk ischemi!

19

4 ddx till stroke?

* EP - ffa posttiktal svaghet
* Hjärntumör ("känner av sina symtom för första gången")
* Metabol/toxisk
- glöm ej hypoglykemi!
* Inflammatorisk/infektiös

20

Vilka saker ingår i begreppet "cerebrovaskulär sjukdom"?

Stroke
TIA
Sinustrombos
Cerebral kärlsjukdom

21

Definiera minor stroke

En typ av mildare stroke, med mildare symtom, som dock persisterar >24h.
Generellt NIHSS 0-4

22

Vad är medelåldern för insjuknande i CVS? Hur stor andel är <65?

75 år.
20% - då ofta bakomliggande orsak.

23

Vilka är de 4 vanligaste orsakerna till ischemisk stroke?

1. Kardiell emboli (30%)
2. Storkärlssjukdom (25%)
3. Lakunär infarkt (20%)
4. Övrigt (25%)

24

Hur stor del av cardiac output mottar hjärnan i vanliga fall?
Normal blodtillförsel till hjärnan?

15-20%, i vila.

50ml/100g
= 0,5ml/g

25

Definiera:
- oligemi
- penumbra

Oligemi: ca 25ml/100g (alltså hälften av normalt). Hjärnceller överlever

Penumbra: 10-20ml/g. Cellerna överlever en viss tid. Dessa man vill rädda!

26

Vilken är den viktigaste riskfaktorn för ischemisk stroke?

4 andra?

Hypertoni! Risken ökar med 35% vid 140mmhg jmf 130!

* Rökning
* Alkohol
* Hjärtsjukdom
* Hyperlipidemi
* Diabetes

27

Hur diagnosticeras stroke?

Klinisk diagnos - akut insjuknande i fokala neurologiska symtom

* Misstänk detta, och kärlområde
* Uteslut DDX
* DT för att verifiera och diffa ischemisk vs blödning.

Efter detta fastställs bakomliggande orsak, och konsekvenser bedöms etc.

28

Vad får man absolut inte glömma i stroke-anamnes?

Tidpunkt för debut!

29

Status vid misstänkt stroke?

* Neurostatus
* Hjärta, carotider, blodtryck
* NIHSS

30

Viktiga labprover vid misstänkt stroke?

PK, APTT
TnT
SR - uteslut bakomliggande orsak (ex vaskulit)
B-glukos