Neurooftalmologi Flashcards Preview

Neurologi > Neurooftalmologi > Flashcards

Flashcards in Neurooftalmologi Deck (34)
Loading flashcards...
1

Nämn 3 afferenta skador som bara påverkar ena ögat?

* Opticusneurit
* AION (anterior ischemisk optisk neuropati)
* Retinal artär(grens)ocklusion

2

Vad är skillnaden mellan AION och en retinal artärocklusion?

AION är inflammatoriskt betingad, som leder till ischemi i grenar (av a. ciliaris post) som försörjer synnerven.
= ischemi pga inflammation, som vaskulit.

CRAO: Infarkt i central retinalartär, orsakad av propp - ofta från carotis int. =tromboembolisk händelse.

3

Vilken sjukdom är opticusneurit starkt kopplad till?

MS - pga detta i 50% av fallen.

4

Hur yttrar sig en opticusneurit?

Snabb debut, inom minuter till halvtimme:
- Nedsatt synskärpa
- Centralt synfältsdefekt + nedsatt färgmättnad centralt
- Smärtor bakom ena ögat, ffa vid ögonrörelser.

- Ofta papillödem
- RAPD

5

Diagnostik vid misstänkt opticusneurit? Behandling?

* Retinoskopi
* MR

Kortison!

6

Vad är AION? Symtom?

Anterior ischemisk optisk neuropati.
En inflammatorisk händelse (vaskulit) som ger ischemi i de grenar som försörjer synnerven (grenar av a. ciliaris post.) - oftast vid synnervens huvud.

* Akut påkommet monokulärt synfältsbortfall
- total blindhet
- afferent pupilldefekt
* Papillödem

7

Vilka drabbas ffa av AION? Koppling till annan sjukdom?

Äldre (>70).
Jättecellsarterit = Således även PMR

8

Synnerven dör ju fort vid ischemi. Varför behandlar man en AION?

För att förhindra fler inflammatoriska events.

9

Vad är central retinal artärocklusion? Orsak? Symtom?

Infarkt i centrala retinalartärer, som ofta beror på propp från carotis interna.

Om övergående = amarosis fugax
Permanent = blindhet + afferent pupilldefekt

10

Vad är retinal artärgrensocklusion? Orsak? Symtom?

Som CRAO, men propp i en gren.
Ger synfältsbortfall i synfältets övre/nedre del! Visst överlapp pga kärlteckning.

11

Hurdant blir synfältsbortfallet vid retrochiasmal afferent påverkan? Nåt undantag?

Binokulärt = bortfall av samma del av synfältet på bägge ögonen.

Förutom vid stroke djupt medialt occipitalt - då monookulärt ipsilateralt bortfall.

12

Vad är "pie in the sky?" Vart sitter problemet? När kan det uppstå? Vad måste man tänka på?

Synfältsbortfall av kvadrant/åttondel av synfältet högt upp. Påverkan på Meyers loop i temporalloben. Kan förekomma vid EP-kirurgi = viktigt att kolla innan.

CAVE bilkörning! Ser inte skyltarna.

13

Varför sparas oftast en del av synfältet, centralt, vid en occipital infarkt?

För att macula har väldigt stor occipital representation = krävs förstörelse av stor del av occipitalcortex för att detta ska slås ut. Dock blir synen så klart mindre skarp där.

14

Definiera;
- Versions
- Vergance

Versions: konjugerade ögonrörelser
Vergance: Dyskonjugerade

15

Ge ett exempel på fysiologiskt dyskonjugerade ögonrörelser?

Skelning då man fokuserar på nåt nära.

16

Hur kan man kliniskt testa sackader?

Genom att växla synfokus, men det är svårt.
Lättare med optokinetisk nystagmus

17

Hur påverkas optokinetiskt nystagmus-test vid PSP?

Vertikal nystagmus försvinner.

18

Hur styrs sackader?

(om man vill titta vänster):
signal från höger FEF
> korsar till pontint blickriktningscentrum kontralat
> signal till samma sidas adducent
> överkorsning vid FLM till kontralateral III

19

Hur styrs följerörelser?

Komplicerat. Inblandade delar är:
* FEF
* Pons
* Cerebellum
* Kranialnerver

20

Vilken ögonmuskel gör följande:
- Abducerar?
- Höjer abducerat öga?
- Sänker abducerat öga?

ABD: Lat. rectus
H: Sup. rectus
S: Inf. rectus

21

Vilken ögonmuskel gör följande:
- Adducerar?
- Höjer adducerat öga?
- Sänker adducerat öga?

Add: medial rectus
H: Inf. oblique
S: Sup. oblique

22

Vilka ögonmuskler styrs av;
- KN 4 (Trochlearis)?
- KN6 (Abcudens)?
- KN3 (occulumotorius)?

Trochlearis: Sup oblique
Abducens: lat rectus
Occulumotorius: alla andra

23

Åt vilket håll tittar man vid skada på blickriktningscentrum i form av;
- Stroke?
- EP-anfall?

Stroke = Mot skadan - "Deviation conjugee". Detta försvinner ganska fort, men blickparesen kvarstår.

EP = Från fokuset.

24

Hur yttrar sig INO?
Hur kan man diffa ischemi vs inflammation?

Långsam adduktion av ögat dit FLM är "på väg".
= absuktionsnystagmus i andra ögat
= dubbelseende en liten stund.

Ischemi = ingen adduktion alls
Inflammation = långsam adduktion

25

Vilket tillstånd bör man tänka på vid;
- Abducenspares?
- Påverkan på flera KN, sekventiellt?
- Extern oftalmopares?

Abducenspares = förhöjt ICP

Flera KN = infiltrativ process / neuroborrelios

EO: Dystrofia myotonika

26

Vad gäller generellt om man träffar en patient med isolerad påverkan på bara en KN? Undantag?

Generellt beror det då på vaskulär lesion, vilket spontanläker = pat kan gå hem, och komma på återbesök. viktigt att utesluta allt annat, så att det verkligen är isolerad skada.

Undantag är Occulumotoriuspåverkan, OM MYDRIASIS FÖRELIGGER. Bara ptos och ögonmuskelpåverkan = pat kan gå hem. Samtidig mydriasis = akut kontakt NK

Ett annat undantag är abducenspares, som kan vara tecken på förhöjt ICP.

27

Om occulumotoriuspåverkan med ljusstel mydrasis, vad ska man tänka på då, och varför? Hur skiljer sig patofysiologin här från bara ptos + ögonmotilitetsproblem?

PoCA-aneurysm tills motsatsen är bevisad.

I occulumotorius löper pupillära motorfiber perifert och dorsalt, medans de andra löper centralt.
De centrala fibren kan påverkas av vaskulär lesion (sån som självläker), men i ett sånt fall påverkas ej pupillära fiber. Pupillära fiber påverkas bara vid tryck utifrån, och det mest sannolika att trycka här är ett bakre kommunikantaneurysm!

= Akut NK-kontakt

28

Varför kan abducenspares vara ett tecken på förhöjt ICP?

Abducens är lång och smal = långt förlopp i hjärnan = känslig för tryckstegring.

29

Anatomi bakom pupillreflex?

Input i retinal gangliecell > bilateralisering av signal där ena korsar i chiasma, och andra fortsätter på sin sida
> pretektal olivkärna bil > NEW
> därifrån i occulumotorius, via ganglion ciliare, till pupill.

Dessutom uppåtgående kontroll från ciliospinalt center (beläget mellan C8 och Th2), via superior cervial ganglion.

30

Vad är RAPD? Lokalisation på skada?

Relative afferent pupillary defect.
Här finns ett afferent problem, som gör att signalerna går långsammare, men ändå funkar. Märks bara vid swingning light test - där bägge pupiller då kommer växa när man går från friska till RAPD-ögat.

Tyder på afferent skada, innan chiasma
= retina eller opticusnerv.