Yrsel Flashcards Preview

Neurologi > Yrsel > Flashcards

Flashcards in Yrsel Deck (57)
Loading flashcards...
1

Nämn 4 principiella faktorer inblandade i balans (som motverkar yrsel)?

Syn
Proprioception
Vestibulär afferens
Centralt koordinerande system = lillhjärnan

2

Definiera Vertigo?

Känsla av rörelse (rotatorisk) utan extern stimulering
eller känsla av förvrängd kroppsrörelse vid normal huvudvridning

3

Vad är oscillopsi?

Upplevelse av att omvärlden gungar i takt med att man flyttar huvudet
= fel i blickfixation = fel i VOR

4

Viktiga anamnestiska frågor vid yrselutredning?

* Är yrsel huvudsymtom?
* Hur började det? förlopp?
* Vad utlöser? Förbättrar? Spontant?
- inkl relation till kroppsläge
* Associerade symtom?
* Trauma? Infektion?

5

Vad ska man tänka vid yrsel associerat med huvudvärk och konstig känsla i ögonen?

Migrän!

6

Vad är viktigt att tänka på i status av patient med yrsel, generellt?

KÖR PÅ - bli inte rädd själv. Ibland viktigt att provocera, även om det är obehagligt, för att inte missa nåt.

7

Vad bör ingå i status av yrselpatient?

Testa
- ortostatism
- neurologiska bortfall
- cerebellär påverkan (gångataxi etc)
- baksträngar (proprioceptiv afferens där)

- HINTS
- Öron: lokalstatus och hörsel

= Summering av status:
1. Allmänstatus
2. Neurostatus
- fokalneurologi
- kranialnervspåverkan
- cerebellär påverkan
- proprioceptiv påverkan

3. Ögonstatus
4. Öronstatus

8

Vad ska man tänka på vid kräkningar och problem med gång hos akut yrselpatient?

Cerebellär blödning, tills motsatsen är bevisad

9

Vad talar patologiskt HIT för?
Bakgrund till detta?

Alternativ om HIT ej kan utföras?

Perifer skada/problem.
Normalt går signaler från vestibularis, via vestibulär kärna i pons till;
- motsatta sidans abducens
- samma sidas occulumotorius
(vestibulära organet aktiveras på den sida man rör sig emot).

Alternativ är kalorisk stimulering

10

4 lägen då en nystagmus alltid är av central genes?

1. Rent vertikal
2. Rent rotatorisk
3. Förändrande karaktär och frekvens vid blickriktning åt olika håll
4. Dyskojugerad

11

Vad indikerar en patologisk skew?

Central skada

12

Vilken kombination av HINTS talar för central skada?

Negativt HIT
Nystagmus av central typ
Positiv skew

13

3 yrselanledningar som behöver akut anläggning av
- central genes?
- perifer genes?

central:
- obstruktiv hydrocephalus
- blödning/infarkt i lillhjärna/hjärnstam
- hs-tumör

perifer
- labyrintit
- vestibularisneurit
- BPPV
- akut demyeliniserande neuropati (ex GBS)

14

Åt vilket håll slår nystagmus vid perifer skada?

Bort från lesion (eller längs retad båggång)

15

När är följerörelser av ögon påverkade; vid central/perifer skada?

Hur kan detta testas?

Central. Märks i form av upphämtande sackader

Kan ex testas med VOR cancellation (tummar framför sig > snurra)

16

Varför kan inte rotatorisk perifer yrsel förklaras av vaskulär orsak?

För att ge detta hade skada krävts på både främre och bakre båggång på samma sida, och dessa har olika blodtillförsel.

17

Hur snabbt debuterar vestibularisneurit? Symtom?

Akut debut med yrsel, illamående och kräkningar.
Beror på påverkan av främre och lateral båggång

18

Hur kan man kliniskt skilja BPPV på bakre vs lateral båggång?

Lateral ger rent horisontell nystagmus
Bakre ger nystagmus med viss rotatorisk komponent

19

Utredning vid misstänkt lateral BPPV?

Head roll test

20

Vad är parinaud syndrom?

"Dorsal midbrain syndrome"
orsakas av kompression av tectum = ger supranukleär vertikal blickriktningsstörning.
Triad aav
- blickriktningsstörning uppåt
- pupiller slutar svara på ljus, men svarar på stimuli
- convergence-retraction nystagmus

Beror oftast på tallkottskörtel-patologi (tumör)

21

Hur många % av yrselfallen utgörs av cerebellär infarkt? Risker?

1%

Inklämning, obstruktiv hydrocephalus
= akut handläggning

22

Om man ber en patient blunda och "gå på stället"; hur går då en patient med:
- Stroke
- Vestibulära problem

- åt sidan
- rotatoriskt

23

Behandling vid cerebellär infarkt?

Ev kirugisk behandling / likvordränage

24

Vilken är den vanligaste orsaken till otogen yrsel? I vilken ålder är denna som vanligast?

BPPV
>60 år.

25

Vid BPPV - utlöses yrseln om man ligger på den sjuka/friska sidan?

Yrsel utlöses ofta om den sjuka sidan är nedåt.

26

Om man gör Dix-Hallpike vid misstänkt BPPV, men pat ej får nystagmus, vad ska man tänka då?

DH kan vara positivt även i avsaknad av nystagmus, om pat blir yr, illamående och duration stämmer!

27

behandling vid;
- bakre BPPV?
- lateral BPPV?

Både akut och på sikt

Bakre:
- Epleys manöver
- Semonts manöver

Pat fortsätter med semont ca 2ggr per dag i ca 2v, eller till symtomfrihet

Lateral:
- BBQ rotation

28

Hur kan man i status skilja vestibularisneurit från cerebellär infarkt?

* Mindre grad av gångstörning vid VN
* HINTS
* Falltendens - här enbart i MOTSATT riktning jmf nystagmusen. Vid cerebellär infarkt åt bägge håll

29

I vilken ålder är de flesta patienterna med vestibularisneurit?

Yngre och medelålders.

30

Misstänkt patofysiologi bakom vestibularisneurit?

Reaktivering av latent HSV > inflammation i vestibularis
> skillnad i signalintensitet mellan de olika balansorganen = hjärnan tolkar som rotation