CMV Teoria Flashcards Preview

Farmakologia 3 kolos > CMV Teoria > Flashcards

Flashcards in CMV Teoria Deck (36)
Loading flashcards...
1

Gancyklowir działanie

1. Acykliczny analog guanozyny
2. Wymaga potrójnej fosforylacji do pełnej aktywacji
3. Hamuje polimerazę DNA
4. Po wbudowaniu do DNA powoduje przedwczesne zakończenie jego syntezy
5. Pierwsza fosforylacja -> katalizowana przez kinazę wirusową (UL97)

2

Gancyklowir spektrum działania

1. CMV-> in vitro działa 100 razy silniej niż Acyklowir
2. HSV-1 i HSV-2
3. VZV
4. EBV
5. HHV-6
6. KSHV

3

Gancyklowir oporność

1. Delecja lub mutacja genu kinazy aktywujące lek (UL97)
2. Rzadziej mutacja wirusowej polimerazy DNA -> moze wystąpić oporność krzyżowa z Cydofowirem i Foskarnetem

4

Gancyklowir zastosowanie

1. Wszystkie postacie zakażenia CMV (i.v. często w skojarzeniu z Foskarnetem lub immunoglobulina przeciw CMV)
2. Podawany długotrwałe u pacjentow z AIDS zmniejsza ryzyko wystąpienia mięsaka Kaposiego
3. Leczenie retinitis spowodowanego przez CMV
-> podawany równocześnie i.v. i we wstrzyknieciach do ciała szklistego lub implantu

5

Gancyklowir farmakokinetyka

A) Drogi podania
1. Doustnie (wchłania się w 15%)
2. Dożylnie
3. Implanty do oka
4. Wstrzyknięcia do ciała szklistego

B) Przenikalność do CNS: 50%

6

Działania niepożądane Gancyklowiru

-> głownie gdy i.v.
1. Mielosupresja
2. Objawy neurologiczne (splątanie, drgawki, bezsenność)-> rzadziej
3. Neuropatia obwodowa
4. Uszkodzenie wątroby
5. Odklejanie sie siatkówki u pacjentow z retinitis
6. Niespecyficzne
1) nudności i wymioty
2) biegunka
3) gorączka
4) zaczerwienienie skory
5) bóle głowy
7. Wykazane tylko na zwierzętach

7

Działania niepożądane Gancyklowiru na zwierzętach

1. Właściwości zaburzające spermatogenezę
2. Teratogenność
3. Karcynogenność
-> dane na ludziach są niejednoznaczne

8

Walgancyklowir działanie

1. Ester L-walylowy Gancyklowiru (miesznina dwóch izomerów optycznych)

9

Walgancyklowir farmakokinetyka

1. Podlega szybkiemu metabolizmowi w jelitach i wątrobie do leku macierzystego
2. Większa biodostepność od Gancyklowiru po podaniu doustnym (60%)
3. Powinien byc zażywany z pożywieniem

10

Walgancyklowir zastosowanie

1. Leczenie retinitis spowodowanego CMV u pacjentów z AIDS
2. Profilaktyka zakażenia CMV u biorców przeszczepów

11

Walgancyklowir działania niepożądane

1. Takie same jak Gancyklowir

12

Cydofowir działanie

1. Analog nukleotydu cytydylowego
2. Fosforylowany do aktywnej postaci 2-krotnie przez kinazy komórkowe
3. Działa jako inhibitor polimerazy DNA, po wbudowaniu do DNA powoduje przedwczesne zahamowanie jego syntezy

13

Cydofowir spektrum dzialania

1. CMV
2. HSV-1 i HSV-2
3. VZV
4. EBV
5. HHV-6
6. KSHV
7. Adenowirusy
8. Poxviridae
9. Polyomavirus
10. Papillomavirus

14

Cydofowir oporność

1. Zaobserwowano tylko in vitro -> klinicznie nie stanowi problemu
2. Ma charakter krzyżowy z Gancyklowirem -> nie dotyczy Foskarnetu

15

Cydofowir zastosowanie

1. Leczenie retinitis spowodowanego zakażeniem CMV
2. Terapia zakażeń adenowirusami -> testowany

16

Cydofowir drogi podania

1. Droga podania: dożylna
2. Nie podaje sie do ciała szklistego bo je uszkadza

17

Cydofowir farmakokinetyka

1. Przenikanie do CNS: słabe
2. Wydalanie: przez nerki, na drodze aktywnego wydzielania cewkowego
3. Długi okres półtrwania -> zwłaszcza aktywny metabolit (Difosforan Cydofowiru)

18

Cydofowir uwagi kliniczne

1. Dawkowanie powinno być dostosowane do klirensu
2. Nie powinno się podawać pacjentom z niewydolnością nerek znacznego stopnia
3. Podaje sie przy db nawodnieniu
4. Probenecyd hamuje cewkowe wydalanie-> podaje sie je razem -> zmniejsza to nefrotoksyczność

19

Cydofowir działania niepożądane

1. Nefrotoksyczność
2. Objawy oczne (uveitis, spadek ciśnienia w gałce ocznej)
3. Kwasica metaboliczna
4. Neutropenia (nawet u 15% chorych)
5. U zwierząt: embriotoksyczność i karcynogenność (rak sutka) -> brak weryfikacji u ludzi
6. Dodatkowo działania niepożądane Probenecydu

20

Nefrotoksyczność Cydofowir

1. Proporcjonalnie do dawki
2. Zmniejsza ją nawodnienie i podanie Probenecydu
3. Zwiększa podanie Foskarnetu i innych leków nefrotoksycznych

21

Probenecyd działania niepożądane

1. Nudności lub wymioty
2. Zaczerwienienie skóry

22

Foskarnet działanie

1. Kwas fosfonomrówkowy
2. Bezpośrednio hamuje polimerazę DNA i RNA a także odwrotna transkryptazę
3. Nie wymaga aktywacji

23

Foskarnet spektrum działania

1. CMV
2. HSV-1 i HSV-2
3. VZV
4. EBV
5. HHV-6
6. KSHV
7. HIV-1

24

Foskarnet oporność

1. Punktowa mutacja polimerazy DNA -> wirusy oporne na Foskarnet są tez oporne na Gancyklowir i Cydofowir
2. Mutacje odwrotnej transkryptazy HIV-1

25

Foskarnet farmakokinetyka

1. Przenika do CNS-> 43-67% stężenia we krwi
2. Krótki biologiczny okres półtrwania
3. Deponuje sie w kościach na wiele miesięcy
4. Wydalanie: nerki -> przed każda infuzją należy dostosować dawkowanie do klirensu kreatyniny

26

Foskarnet drogi podania

1. Głównie dożylna
2. Rzadziej we wstrzyknieciach do ciała szklistego

27

Foskarnet zastosowanie

1. Leczenie retinitis, colitis i esophagitis o etiologii CMV
2. Terapia zakażeń VZV i HSV opornych na leczenie Acyklowirem
3. Długotrwałe podawanie -> zapobieganie nawrotom mięsaka Kaposiego u pacjentów z AIDS

28

Foskarnet działania niepożądane

1. Nefrotoksyczność
2. Zaburzenia elektrolitowe (spowodowane nefrotoksycznością)
3. Owrzodzenie żołędzi penisa -> duże stężenie w moczu działa drażniąco
4. Dolegliwości z pp (nudności, wymioty)
5. Niedokrwistość
6. Zaburzenia neurologiczne
7. W badaniach na zwierzętach

29

Foskarnet zaburzenia elektrolitowe

1. Hipokalcemia lub hiperkalcemia
2. Hipofosfatemia lub hiperfosfatemia
3. Hipomagnezemia
4. Hipokaliemia

30

Foskarnet nefrotoksyczność

1. Ryzyko zmniejsza db nawodnienie oraz podanie leku powoli
2. Ryzyko zwiększa równoczesne stosowanie nefrotoksycznych preparatów
3. Pentamidyna znacznie zwiększa ryzyko ciężkiej hipokalcemii