HIV 1 Teoria Flashcards Preview

Farmakologia 3 kolos > HIV 1 Teoria > Flashcards

Flashcards in HIV 1 Teoria Deck (34)
Loading flashcards...
1

Leczenie przeciwwirusowe w zakażeniu HIV kiedy i zasady

1. Gdy liczba limfocytów T CD4+ jest mniejsza niż 350/mm3
2. Stosuje sie w tym samym czasie 3-4 leki
1) jest to tzw. HA-ART (Highly Active AntiRetroviral Therapy = wysoko aktywna terapia antyretrowirusowa)
2) polepsza to skuteczność i zapobiega rozwojowi oporności

2

Efektywnosc terapii anty HIV

1. Podatność terapii zależy od szczepu wirusa -> położenia geograficznego i typu
2. HIV-2 jest pierwotnie niewrażliwy na NNRTI i mniej podatny na leczenie Enfuwirtydem
3. Niektóre HIV-1 wykazują większa oporność na leki -> terapie cechuje duża zmienność miedzyosobnicza
4. Podczas terapii moze dojść do rozwoju oporności na podawane preparaty

3

Enfuwirtyd działanie

1. Syntetyczny peptyd
2. Wybiórczo łączy sie z białkiem gp41 glikoproteiny otoczki HIV -> stabilizuje go i zapobiega zmianom jego konformacji
3. Zapobiega to wnikaniu HIV do komórki

4

Enfuwirtyd oporność

1. Znaczenie kliniczne trudno oceniane ale została opisana
2. Zależy od mutacji gp41
3) nie występuje opornosc krzyżowa z innymi lekami

5

Enfuwirtyd podawanie i zastosowanie

1. Podawany we wstrzyknieciach podskórnych w leczeniu skojarzonym zaawansowanego AIDS

6

Enfuwirtyd działania niepożądane

1. Reakcje w miejscu wstrzyknięcia -> prawie u wszystkich chorych (ból, obrzęk, guzek, zaczerwienienie skóry)

Rzadziej:
2. Neuropatia obwodowa
3. Zaburzenia snu
4. Depresja
5. Gorączka
6. Bóle stawów
7. Eozynofilia
8. Zapalenie płuc i inne powikłania infekcyjne
9. Objawy uczuleniowe (0,5% pacjentów)

7

Marawirok działanie

1. Antagonista receptora chemokinowego CCR5
2. Z CCR5 łączy się gp120 wirusa przy wnikaniu do komórek -> jest konieczne do wniknięcia wirusa do komórki-> alternatywnie moze sie przyłączyć do CXCR4
3. Przed zastosowaniem warto zrobić testy tropizmu wirusa zeby zweryfikować czy CCR5 bierze udział w wnikaniu

8

Marawirok oporność

1. Przestawienie sie wirusa na CXCR4 -> tzw. wirusy X4

9

Działania niepożądane Marawiroku

Często:
1. Nieswoiste
1) zaburzenia z pp (nudności i wymioty, bóle brzucha, wzdęcia i zaparcia)
2) zawroty i bóle głowy
3) bezsenność
4) zaburzenia smaku
2. Skurcze mięśniowe
3. Parestezje

Rzadko:
4. Drgawki i poważne zaburzenia neurologiczne
5. Niedokrwienie mięśnia sercowego

10

Wikriwirok

1. Lek o działaniu jak Marawirok

11

Pleryksafor

1. Odwracalny antagonista CXCR4
2. Nie sprawdził sie w leczeniu zakażenia HIV
3. Za to okazał sie db lekiem uwalniającym komórki macierzyste ze szpiku do krwi
4. Pozwala to na ich pobranie i wykonanie autoprzeszczepu u pacjentów z chłoniakiem lub szpiczakiem plazmocytowym

12

Ibalizumab

1. Przeciwciało monoklonalne przeciw CD4
2. Nie uposledza odporności
3. Blokuje oddziaływanie CD4 z gp120 i wejście wirusa do komórki
4. Jest w 3 fazie badań klinicznych -> obiecujące wyniki

13

NNRTI ogólnie działanie

1. Łącza się bezpośrednio z odwrotną transkryptazą HIV-1 w innym miejscu niz przeznaczone dla trifosfonukleotydow
2. Allosterycznie hamują jej aktywność
-> nie potrzebują aktywacji do działania

14

NNRTI ogólnie spektrum działania

1. Tylko HIV-1 -> nie sa aktywne wobec HIV-2

15

NNRTI ogólnie oporność

1. Moze rozwijać sie szybko w czasie terapii -> zwłaszcza gdy sa stosowane samodzielnie
2. Zależy od pojedynczych mutacji -> K103N i Y181C
3. Skutkuje to opornością na działanie całej grupy
4. Inne mutacje (L1001, Y188C, G190A) -> odpowiadają tylko za oporność na wybrane NNRTI (Newirapina, Efawirenz)

16

NNRTI typowe działania niepożądane

1. Nieswoiste -> brzuszne, ze skory -> zaczerwienienie, wysypki
2. Rzadziej poważne skórne -> zespół Stevensa-Johnson
3. Interakcje -> przez metabolizm cyt. P450, zwłaszcza izoformy CYP3A4

17

NNRTI działanie na CYP3A4

1. Inhibitor: Delawirdyna
2. Induktor: Newirapina
3. Mieszane: Efawirenz

18

Delawirdyna farmakokinetyka

1. Penetracja z pp: dobra
2. Penetracja do CNS: słaba
3. Silnie wiąże się z białkami osocza

19

Delawirdyna interakcje z innymi lekami

1. Inhibitor CYP3A4 i innych cyt. P450
2. Przez to Indynawir lub Sakwinawir stosowane razem z Delawirdyną mogą być dawkowane rzadziej (2 zamiast 3 razy/dobę)

20

Delawirdyna działania niepożądane

1. Objawy skórne: zaczerwienienie skóry (18%), rzadko rumień wielopostaciowy czy zespół Stevensa- Johnsona
2. Nieswoiste: bóle głowy, nudności i wymioty, ↑ poziomu aminotransferaz we krwi
3. W modelach zwierzęcych teratogenna

21

Efawirenz farmakokinetyka

1. Penetracja z pp: 45%
2. Penetracja do CNS: zła
3. Silnie wiąże się z białkami osocza
4. Pokarm bogaty w tłuszcze ↑ wchłanianie z pp -> na tyle że może spowodować zatrucie -> podaje się go na pusty żołądek
5. Długi okres działania

22

Efawirenz interakcje z innymi lekami

1. Induktor i inhibitor CYP3A4

23

Efawirenz działania niepożądane

1. Z CNS
2. Zmiany skórne (30%) -> zaczerwienienie, wysypka
3. Nieswoiste -> nudności i wymioty, biegunka, ↑ aminotransferaz
4. Krystaluria
5. ↑ stężenia cholesterolu we krwi o ok 20%
6. Teratogenny -> microphthalmia, anencephalia

24

Efawirenz działania niepożądane z CNS

-> u ok. 50% pacjentów
-> zwykle przemijają po miesiącu stosowania

1. Zawroty głowy
2. Bezsenność
3. Koszmary senne
4. Bóle głowy
5. Splątanie
6. Niepamięć
7. Pobudzenie
8. Dysforia,
9. Omamy

25

Newirapina farmakokinetyka

1. Penetracja z pp: bardzo dobra
2. Penetracja do CNS: 45%
3. Długi czas działania

26

Newirapina dodatkowe zastosowanie

1. Leczenia skojarzonego zakażenia HIV1
2. Podawana w pojedynczej dawce matce z AIDS na początku porodu w połączeniu z 3-dniową terapią noworodka -> ↓ ryzyka zakażenia HIV

27

Newirapina interakcje z innymi lekami

1. Induktor CYP3A4
2. Nasila działanie Amprenawiru, Lopinawiru, Sakwinawiru, Efawirenzu

28

Newirapina działania niepożądane

1. Zmiany skórne
2. Uszkodzenie wątroby (4%)
3. Nieswoiste: bóle głowy, senność, gorączka, nudności

29

Newirapina działania niepożądane -> zmiany skórne

1. Zaczerwienienie skóry (17%, zapobiega mu stopniowe zwiększanie dawki w czasie 14 pierwszych dni)

Rzadko:
2. Rumień wielopostaciowy
3. Zespół Stevensa-Johnsona
4. Toksyczna nekroliza naskórka

-> gdy duże nasilenie zmian należy odstawić

30

Newirapina działania niepożądane -> uszkodzenie wątroby

1. U 4% pacjentów
2. Częściej przy dużej liczbie limfocytów T, kobiet i u zakażonych HBV i HCV
3. Opisano pojedyncze przypadki piorunującego zapalenia wątroby