WZW Teoria Flashcards Preview

Farmakologia 3 kolos > WZW Teoria > Flashcards

Flashcards in WZW Teoria Deck (37)
Loading flashcards...
1

Interferon α w WZW postacie

1. α-2A i α-2B
2. W postaci preparatów pegylowanych (PegIntron, Pegasys)
3. W badaniach

2

Interferon α w WZW postacie w badaniach

1. Albuferon -> połączenie z albumina-> podawanie raz na 2-4 tyg
2. Lokteron i preparat IFN omega podawane w postaci implantów uwalniających przez 12 tyg subst. czynna

3

Interferon α w WZW stosowanie

1. Leczenie przewlekłego, aktywnego zapalenia wątroby typu B i C
2. Podawany podskórnie lub domięśniowo

4

Działania niepożądane INFalfa

-> często i poważne
1. Zespół grypopodobny (do 6h od zastosowania leku, prawie u wszystkich)
-> można zapobiec podając paracetamol
2. Nasilenie przebiegu dotychczasowych chorób autoimmunologicznych + wywoływanie nowych
3. Zaburzenia neuropsychiatryczne (depresja, myśli samobójcze, agresja, splątanie, drgawki, neuropatia obwodowe)
4. Mielosupresja
5. Retinopatia
6. Ubytek słuchu i szum w uszach
7. Objawy skórne -> rumień, wysypki, zespół Stevensa-Johnsona
8. Tendencja do zakażeń wirusowych np. zapalenia gardła
9. Wzrost ryzyka poronienia

5

Lamiwudyna działanie

1. Analog cytozyny
2. Hamuje zarówno polimeraze DNA HBV jak i odwrotna transkryptazę HIV

6

Lamiwudyna oporność

1. Mutacja polimerazy DNA
2. Krzyżowa z Entekawirem, Emtrycytabiną

7

Lamiwudyna zastosowanie

1. W WZW-B u 44% pacjentów doprowadza do zniknięcia DNA HBV z krwi
-> a u 17% do trwałej serokonwersji w HBeAg

8

Adefowir działanie

1. Acykliczny analog nukleotydu adeninowego
2. Jest fosforylowany do difosforanu
3. Hamuje polimeraze DNA HBV i odwrotna transkryptazę HIV
4. Niektóre szczepy HBV pierwotnie oporne

9

Adefowir zastosowanie

1. Stosowany w postaci diestru-> rozkładany przez esterazy
2. Wdrażany do terapii HIV, obecny w terapii WZW-B
3. Podawanie przez 48 tyg prowadzi do zaniku DNA z krwi 48-72% pacjentów oraz do poprawy obrazu morfologicznego wątroby u 53-64%

10

Adefowir działania niepożądane

-> rzadko
1. Uszkodzenie nerek -> przy dużych dawkach
2. Zaburzenie funkcji mitochondriów -> jak NRTI
1) kwasica metaboliczna
2) stłuszczenie wątroby
3. Embriotoksyczne w badaniach na zwierzętach
4. Nieswoiste -> nudności i wymioty, bóle brzucha, ogólne osłabienie

11

Entekawir działanie

1. Analog nukleozydu guaninowego
2. Hamuje polimeraze HBV -> wszystkie funkcje

12

Entekawir oporność

1. Nie odnotowano
2. Mniejsza skuteczność gdy niewrażliwość HBV na Lamiwudynę

13

Entekawir zastosowanie

1. Przewlekłe WZW-B
2. Nieco bd efektywny niz Lamiwudyna w usuwaniu DNA wirusa z krwi, ale podobna skuteczność w serokonwersji HBeAg

14

Entekawir podawanie

1. Doustny
2. Podawany na pusty żołądek-> pokarm hamuje wchłanianie

15

Entekawir działanie niepożądane

1. Nieswoiste -> nudności i wymioty, bóle i zawroty głowy
2. U zwierząt wzrost zapadalności na nowotwory

16

Tenofowir w WZW

1. NRTI w leczeniu i profilaktyce HIV
2. Skuteczny w zakażeniu HBV

17

Emtrycytabina w WZW

1. NRTI w leczeniu i profilaktyce HIV
2. Skuteczny w zakażeniu HBV

18

Telbiwudyna działanie

1. Nowszy analog nukleozydu timidylowego
2. Inhibitor polimerazy DNA HBV
3. Aktywny wobec szczepów opornych na Lamiwudynę i Adefowir

19

Telbiwudyna działania niepożądane

1. Kwasica mleczanowa
2. Uszkodzenie wątroby
3. Uszkodzenie mięśni i podwyższenie kinazy kreatynowej we krwi

20

Rybawiryna działanie

1. Analog guanozyny
2. Jest fosforylowana przez kinazy komórkowe do aktywnej trifosfopochodnej
3. Niejasny mechanizm działania

21

Ribawiryna możliwe mechanizmy działania

1. Zmniejsza komórkową syntezę trifosforanu guanozyny przez hamowanie IMPDH -> dehydrogenazy monofosforanu inozyny
2. Blokuje czapeczki wirusowego mRNA
3. Bezpośrednio hamuje polimerazę wirusów
4. W przypadku HCV moze zwiększać liczbę mutacji wirusowego RNA -> spadek zdolności do zakazania nowych komórek bez wyraźnego wpływu na replikacje
5. Nasila odpowiedź komórkową na INFα

22

Rybawiryna spektrum działania

1. HCV
2. Wirusy grypy A i B
3. Wirusy paragrypy
4. RSV
5. HIV-1
6. EBV
7. Wirus gorączki Lassa

23

Rybawiryna farmakokinetyka

1. Podawana doustnie z preparatami INF-alfa2A
2. Odpowiedz zależy od genotypu wirusa:
2) genotyp 1-> 40-50%
3) genotypy 2 i 3 -> 75%
3. Gorsza skuteczność u czarnych
4. Gorsza skuteczność u osób z marskością i stłuszczeniem wątroby, cukrzycy

24

Rybawiryna zastosowanie

1. Leczenie RSV
2. Ciężka grypa A i B
3. Gorączka Lassa
4. Zakażenie EBV

25

Rybawiryna działania niepożądane

1. Niedokrwistość hemolityczna (10-20% pacjentów)
-> wprost zależna od dawki leku
-> moze być ciężka
-> zapobiega jej monitorowanie stężenia Rybawiryny we krwi
2. Nieswoiste -> zaburzenia nastroju, depresja, bezsenność, nudności i świąd skory

26

Rybawiryna przeciwwskazania

1. Osoby z anemią
2. Zaawansowana niewydolność nerek
3. Postępująca dlawica piersiowa
4. Ciąża -> silnie teratogenny
-> pacjentki nie powinny planować ciąży do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia

27

Wybiórcze inhibitory proteazy serynowej NS3 wirusa HCV działanie

1. Nowe
2. Proteaza ta odpowiada za cięcie powstającego z translacji wirusowego RNA pojedynczego dużego białka (polyprotein) na wiele białek HCV

28

Wybiórcze inhibitory proteazy serynowej NS3 wirusa HCV zastosowanie

1. Leczenie skojarzone przewlekłego WZW-C wywołanego wirusem z genotypem 1
2. W politerapii z:
1) Peginterferonem alfa
2) Rybawiryna
3) niektórymi inhibitorami NS5B-> polimerazy RNA HCV

29

Działania niepożądane inhibitorow NS3 HCV

-> częste
1. Hematologiczne (anemia, małopłytkowość, limfopenia)
2. Zaburzenia z pp (szczeliny odbytu, świąd okolicy odbytu, nudności i wymioty oraz biegunka)
3. Skórne (świąd i wysypka) -> dość często

30

Inhibitory białka NS5A HCV działanie

1. Białko NS5A bierze udział razem z NS5B (polimerazą) w replikacji wirusa
2. Moze być odpowiedzialne za opornosc na IFN