β-Laktamy 1 Teoria Flashcards Preview

Farmakologia 3 kolos > β-Laktamy 1 Teoria > Flashcards

Flashcards in β-Laktamy 1 Teoria Deck (51)
Loading flashcards...
1

Antybiotyki β-laktamowe punkt działania

1. Hamowanie reakcji transpeptydylacji (krzyżowe wiązania) -> przez wiązania z BIAŁKAMI WIĄŻĄCYMI PENICYLINĘ (PBP)
2. Prowadzi to do śmierci komórki
3. Działają tylko gdy bakteria rośnie lub sie rozmnaża -> leki bakteriostatyczne hamują ich działanie
4. Wykazują efekt bakteriobójczy zależny od czasu

2

Metody zabijania bakterii przez β-laktamy

A) Gram+
-> rozkład peptydoglikanu -> liza osmotyczna bakterii (maja w komórce wysokie ciśnienie osmotyczne)

B) Gram-
1. Nie maja tak wysokiego ciśnienia osmotycznego
2. Antybiotyk przenika przez poryny do przestrzeni periplazmatycznej (często tu β-laktazamy)
3. Samo zahamowanie syntezy peptydoglikanu nie skutkuje liza bakterii gram-
4. Aktywują autolizyny i stymulują powstawanie holin -> wytwarzają dziury w bł. bakterii -> zaburzają gospodarkę jonowa i stanowią kanały dla hydrolaz mureiny wydobywających się z drobnoustroju

-> większa aktywność wobec GRAM+
-> BAKTERIOBÓJCZE
-> tylko niektóre statyczne np. Penicylina G na Enterococcus faecalis

3

Mechanizmy oporności na β-laktamy

1. Wytwarzanie β-laktamaz
1) najczęstszy
2) dotyczy głównie gram-, ale tez gronkowców
3) β-laktamazy hydrolizuja czteroczłonowy pierścień β-laktamowy

2. Mutacja białek PBP -> MRSA, paciorkowce, enterokoki
3. Zaburzenie przedostawania sie leku do PBP
4. Aktywne wypompowywanie leku -> gram-
5. Upośledzenie mechanizmu aktywacji autolizyn i holin-> nie odgrywanie większej roli w praktyce

4

β-laktamazy o rozszerzonym spektrum działania

1. ESBL-> extended spectrum B-lactamases
2. AmpC Pseudomonas czy Enterococcus

5

β-laktamy mechanizm oporności - zaburzenia przedostawania sie leku do PBP

1. Zmniejszenie/ mutacja poryn
2. Jedynie u Gram-
3. Rzadko sam powoduje pełna oporność, ale istotny przy innych mechanizmach
4. Ważny u Pseudomonas -> spadek dostawania sie karbapenemów
-> poryna OprD jest niemal jedyną przez ktora sie przedostają -> mutacja odpowiada za znaczna opornosc

6

Penicyliny budowa

1. Pochodne kwasu 6-aminopenicylanowego

7

Uczulenie na penicyliny

1. Czestość 10% na kuracje (dla całych β-laktamowych 2%)
2. Wstrząs anafilaktyczny 1-5 na 10 tys. głownie po podaniu pozajelitowym-> kilka min do godz po podaniu
3. Przeciwciała IgE przeciw penicylinę zanikają-> po 10 latach u 70%

8

Uczulenie na penicyliny a na inne β-laktamy

1. 10% uczulonych na penicyliny jest tez uczulonych na cefalosporyny 1gen ale tylko 2% na 2 i 3 gen
2. Pacjenci uczuleni na penicyliny sa tez na karbapenemy
3. Alergia krzyżowa nie występuje na monobaktamy
4. Miedzy poszczególnymi rodzajami penicylin występuje krzyżowa alergia

9

Uczulenie na penicyliny - diagnostyka

1. Testy na determinante główna -> benzylopenicyloilpolilizyna (testarpen)
2. Do oceny uczulenia determinanty mniejszej uzywa sie rozcieńczonej Benzylopenicyliny
-> determinanta mniejsza odp za 10% reakcji
3. Łączne użycie Benzylopenicyliny i testarpenu pozwala na wykrycie 83-93% uczulonych

10

Uczulenie na penicyliny testy

1. Wykonuje sie testy skórne: najpierw punktowy a gdy jest negatywny podskórny -> odczyn dodatni gdy >1cm poniżej wątpliwy
-> informuje tylko o 1 typie alergii

2. Gdy wyjdzie negatywna próba skórna ale dodatnia jest historia w wywiadzie -> test prowokacyjny ze wzrastająca dawka leku
3. Gdy wyjdzie dodatnie uczulenie można spróbować odczulać lub podaje sie inny lek

11

Uczulenie na penicyliny wskazania do testu skórnego

1. U każdego komu podaje sie pozajelitowo powinno sie wykonać próbę uczuleniową

12

Przeciwwskazania do testu skórnego na uczulenie na penicyliny

1. Przebycie połówkowego zespołu Stevensa-Johnson
2. Przebycie zespołu Lyella
3. Stosowanie antyhistaminików do 4 tygodni przed
4. Obecność silnego dermografizmu

13

Benzylopenicylina uwagi

1. Inaczej penicylina G
2. Wytwarzana w postaci soli sodowej lub potasowej-> duże dawki mogą zaburzyć równowagę elektrolitowa -> niebezpieczne we wkuciu centralnym -> blisko serca
-> ostrożnie przy niewydolności nerek

14

Benzylopenicylina farmakokinetyka

1. Podanie: domięśniowe lub dożylne
2. Wiąże sie z białkami osocza
3. Db penetruje do większości tkanek oprócz:
1) CNS (przenika w stanie zapalnym)
2) cieczy wodnistej oka
3) płodu
4) mleczka
4. T/12=30 min
-> musi byc podawana 4-6 razy na dobę
5. Metabolizm
1) wątroba 40%
2) nerki -> wydalanie postaci czystej i zmienionej w wątrobie

15

Benzylopenicylina interakcje lekowe

1. Probenecyd -> hamuje cewkowe wydzielanie penicyliny-> zmniejsza jej wydalanie
2. NSAIDs -> to samo, ale słabiej
3. In vitro inaktywuje aminoglikozydy (nie wolno podawać w jednym roztworze), ale in vivo działa synergistycznie

16

Benzylopenicylina prokainowa uwagi

1. Połączenie benzylopenicyliny i prokainy
2. Po omyłkowym wstrzyknięciu do naczynia-> zespół Hoigné

17

Benzylopenicylina prokainowa dawkowanie

1. Wydłużenie czasu rozkładu penicyliny przez prokaine
-> umożliwia podawanie 2x na dobę
2. Moze byc podawana wyłącznie domięśniowo

18

Benzylopenicylina prokainowa zastosowanie

1. Stosuje sie rzadko -> w PL zakaz ambulatoryjnego podawania dzieciom
2. Przed zastosowaniem wskazana jest próba uczuleniowa (obejmuje tez podanie prokainy)

19

Benzylopenicylina benzatynowa

1. Podanie domięśniowe
2. Powoduje powolne uwalnianie
-> można stosować raz na 2-4 tyg
3. Stosuje sie rzadko -> w profilaktyce choroby reumatycznej u dzieci i kile

20

Fenoksymetylopenicylina uwagi

1. Penicylina fenoksymetylowa, penicylina V
2. Kwasooporna sól penicyliny-> do podawania doustnego 2-4 razy dziennie
3. Wchłanianie z pp nie jest całkowicie i nie powinna zastępować innych penicylin w cięższych zakażeniach

21

Fenoksymetylopenicylina zastosowanie

1. Leczenie płonicy
2. Zakażenia GDO

22

Spektrum działania penicylin naturalnych

-> wąski
1. Paciorkowce (S. pyogenes, grupy B, C, G, wrazliwe pneumoniae)
2. Actinomyces
3. Neisseria meningitidis
4. Treponema pallidum
5. Bacillus anthracis
6. Listeria monocytogenes
7. Bakterie beztlenowe -> Clostridium, Bakteroides (oprócz fragilis)

23

Opornosc na penicyliny naturalne

1. Większość gram -
2. Staphylococcus
3. Większość Neisseria gonorrhoeae

24

Zastosowanie penicylin naturalnych

1. Schorzenia paciorkowcowe (angina, plonica, ropnie, róża)
2. Promienica
3. Zakażenia meningokokami-> zwłaszcza ZOMR-> wtedy tylko penicyliny przenikają do CNS
4. Zakażenia niektórymi bakteriami beztlenowymi
5. Wąglik
6. Benzylopenicylina duże dawki w leczeniu zatrucia muchomorem sromotnikowym -> wyparcie toksyn grzyba z połączenia z białkami krwi

25

Działania niepożądane penicylin naturalnych

1. Uczulenia
1) osutka skórna, pokrzywka, rumień
2) gorączka
3) bóle stawów
4) skurcz oskrzeli
5) obrzęk krtani
6) wstrząs anafilaktyczny
2. Hematologiczne:
1) niedokrwistosc hemolityczna
2) małopłytkowość
-> 2 typ alergii
3. Drgawki
-> u pacjentow z padaczka lub niewydolnością nerek
-> benzylopenicylina hamuje GABA A i sprzyja pobudzeniu NMDA
4. Reakcja Jarischa-Herxheimera
5. Zespół Nicolau
6. Zespół Hoigné -> tylko prokainowa
7. Zaburzenia równowagi K+ i Na+ -> duże dawki

26

Zespół Hoigné

1. Po wstrzyknięciu benzylopenicyliny prokainowej dożylnie
2. Patogeneza słabo znana-> sugeruje sie blokowanie małych naczyń w CNS przez wolno rozpuszczające sie kryształki benzylopenicyliny prokainowej
3. Poprawa-> podanie benzodiazepin (Diazepam)

27

Zespół Hoigné objawy

1. Zaczerwienienie skory
2. Wzrost BP
3. Niepokój, splątanie
4. Drgawki
5. Pojawienie sie objawów ogniskowych z CNS -> przemijający charakter

28

Zespół Jarischa-Herxheimera

1. Wstrząsopodobna reakcja po podaniu Benzylopenicyliny
2. Najczęściej podczas leczenia kretkowic np. kiły
3. Mechanizm-> uwalnianie LPS i innych toksycznych substancji z rozpadających sie drobnoustrojów
4. Objawy:
1) gorączka i dreszcze
2) spadek BP
5. Najczęściej przejściowy
5. Zwykle wydają jedynie terapii podtrzymującej

29

Zespół Nicolau

1. Głownie u dzieci
2. Po wprowadzeniu formy domięśniowej do tętnicy
3. Powstanie zatorów spowodowanych kryształkami leku
4. Postępowanie jak w zatorowości

30

Zespół Nicolau objawy

1. Niedokrwienie miejsca wkłucia z martwicą skóry i tk. podskórnej
2. Objawy zatorowe z tętnic kończyn lub krezki

Rzadziej:
3. Uszkodzenie rdzenia kręgowego
4. Leukocytoza
5. Krwiomocz