Förlossning Flashcards Preview

Medicine > Förlossning > Flashcards

Flashcards in Förlossning Deck (34)
Loading flashcards...
1

Vad är volymen samt vikten av uterus i normalläge?

Vikt ca 120g
Volym ca ca 100 ml

2

Vad är volymen samt vikten av uterus vid en fullgången graviditet?

Vikt ca 1 kg
Volym ca 6 L

3

Vad kallas de enstaka, oregelbundna (och helt normala) kontraktioner som kan förekomma i uterus under tidig graviditet?

Braxton-Hicks kontraktioner.

4

Vilket hormon har den mest centrala funktionen i styrningen av värkarbetet?

Oxytocin, exakt mekanism är dock ej känd.

5

Vilka är de fyra P man brukar tala om som påverkar en förlossnings förlopp?

Passage: Den hårda (bäckenet) och mjuka (Uterus, Cervix och bäckenbotten) kanal genom fostret skall ta sig.
Passenger: Fostrets storlek och bjudning.
Power: Kontraktionsstyrka och bukpress.
Psyche: Moderns inställning

6

Riskfaktorer för värksvaghet?

- Inneliggande innan fas 1.
- Förstföderska
- Kort moder (<150cm)
(Finns säkert fler)

7

Vad måste man tänka på för att undvika RDS hos ett foster som kommer födas prematurt?

Behandla med Betapred x 2 innan förlossning för att se till att lungorna mognar. Mognaden av lungorna innebär att skynda på bildandet samt frisättning av surfaktant.

8

Mellan vilka veckor definieras det som extremt prematura foster?

22+0 - 27+6

9

Mellan vilka veckor definieras det som prematura foster?

28+0 - 36+6

10

Mellan vilka veckor definieras det som fullgånget foster?

37+0 - 41+6

11

Mellan vilka veckor definieras det som överburet foster?

42+0 och mer.

12

Vad tittar man rutinmässigt på vid ett Buk-UL hos en gravid kvinna för att värdera fostret?

Fosters läge, hjärta samt mängden fostervatten.
Mängden fostervatten används som en indirekt markör för placentas funktion och flödet i navelsträngen.

13

Hur många procent av fostren ligger i huvudbjudning respektive sätesbjudning?

Huvudbjudning: 96%
Sätesbjudning: 3%
(Övriga: 1%)

14

Vad ingår i Latensfasen eller Fas 0 i en förlossning?

Förlossningen har börjat, men kontraktioner/värkar kommer oregelbundet. Denna fas kan pågå ett par timmar till något dygn.

15

Vad ingår i Öppningsfasen eller Fas 1 i en förlossning?

S.k. aktiv förlssning. Regelbunda värkar, var 3-5e minut, med en duration på 30-90 sekunder. Leder fram till att cervix blir helt utplånad.

16

Vad ingår i Utdrivningsfasen eller Fas 2 i en förlossning?

Från det att cervix är utplånad tills barnet är framfött är fas 2.

17

Vad ingår i Efterbördsfasen eller Fas 3 i en förlossning?

Från det att barnet är fött tills placenta med hinnor är födda. Placenta bör ha avgått inom en timme efter att fas 2 är över.

18

Vilka är de tre kriterier skall vara uppfyllda för att en förlossning anses aktiv?

1. Regelbundna, smärtsamma sammandragningar (3-4/10 minuter)
2. Vattenavgång
3. Cervix utplånad och modermunnen öppen 3-4 cm.

19

Varför är det viktigt att försäkra sig om att fostrets huvud är fixerat i bäckenet vid vattenavgång?

Detta minimerar risken för framfallen smådel, ffa. navelsträng men också händer och fötter.

20

Om det föreligger "tjockt mekonium" i vattenavgången, vad finns det då ökad risk för?

Asfyxisutveckling och mekoniumaspiration hos fostret. En sådan förlossning bör övervakas noga.

21

Med hur mycket dilateras modermunnen per timme under en normal förlossning?

1 cm

22

Vad innebär att det föreligger ett fördröjt öppningsskede under en förlossning?

Att dilatationen av modermunnen sackar efter ca 2-3 timmar.

23

Hur ska värkarna vara för att en förstföderska ska ombedas att komma in till KK?

3-4 värkar på 10 minuter med en duration på ca 60 sekunder.

24

Hur ska värkarna vara för att en omföderska ska ombedas att komma in till KK?

2 värkar på 10 minuter.

25

Vilken form av övervakning bör startas så snart som möjligt när en kvinna kommer in till förlossningsavdelningen med syfte att föda?

CTG

26

Vad är den första praktiska åtgärden vid värksvaghet?

Amnitomi om denna ej har brustit. Inom en timme efter detta kopplas oxytocindropp.

27

Vad är målet med oxytocindropp?

Att uppnå 4 värkar/10 minuter med en duration på minst 60 sekunder.

28

Vilken rutinmässig åtgärd genomförs för att minska risken för post-partumblödning?

10 IE av oxytocin. Kombineras vanligtvis med uterusmassage.

29

Kronisk fosterafyxi kan uppstå sekundärt till sänkt hjärtfunktion hos fostret, vilka tillstånd innefattas av detta?

Kongenital hjärtmissbildning, tvillingtransfusionssyndrom och fosterarytmi.

30

Kronisk fosterasfyxi kan uppstå sekundärt till fetal anemi, vilka tillstånd innefattas av detta?

Rh-immunisering, infektion, fetomaternell transfusion samt hemoglobinopati.