Smärta Flashcards Preview

Medicine > Smärta > Flashcards

Flashcards in Smärta Deck (44)
Loading flashcards...
1

Vad är definitionen av långvarig smärta?

Smärta som varat i 3-6 månader eller mer. Smärta som kvarstår längre än förväntat.

2

Ange tre preparatgrupper som är bra vid behandling av nociceptiv smärta

Paracetamol. NSAID. Opioider. (Kortison)

3

Ange två preparatgrupper som är bättre vid behandling av neuropatisk smärta

Tricykliska antidepressiva och antiepileptika.

4

Vid behandling med paracetamol bör man ta interaktion med ett annat vanligt läkemedel i beaktande, vilket och varför?

Warfarin. Kan ge förstärkt effekt av warfarin och då leda till ökad blödningsrisk.

5

Varför ska man undvika att behandla febriga barn med ASA?

Det föreligger en risk för utveckling av Reye's syndrom.

6

ASA ökar blödningsbenägenheten, hur då?

Binder irreversibelt till trombocyterna och hindrar trombocytaktivering.

7

Vilka två stora grupper av COX-hämmare finns?

NSAID och coxib

8

Varför ska man vara försiktig med att kombinera SSRI eller kortiokosteroider med NSAID?

Ökad risk för GI-blödningar.

9

Varför har NSAID så bra effekt mot mensvärk?

Hindrar produktionen av prostaglandiner som stimulerar kontraktioner i livmoderns myomerium.

10

När är behandling med diklofenak kontraindicerad och varför?

När patienten har allvarlig hjärt- kärlsjukdom. Man har sett en ökad förekomst av nya vaskulära händelser.

11

Användning av coxiber har begränsad subvention, när får man skriva ut dessa med förmån?

Till patient med stor risk för magtarmblödningar.

12

När är behandling med coxiber kontraindicerad?

När patienten har allvarlig hjärt- kärlsjukdom.

13

Ange en biverkan vid lokal behandling med NSAID i gelform.

Risk för brännskada vid solexponering av det smorda området.

14

Glukosamin mot smärta vid lätt till måttlig artros ingår ej längre i förmånen, varför inte?

Visade sig inte vara bättre än placebo vid en ny undersökning.

15

Vilka patienter ska absolut inte ha glukosamin och varför?

Skaldjurallergiker, glukosamin utvinns ur räkskal.

16

Ange två olika svaga opioider.

Kodein och Tramadol

17

Ange tre starka opioider.

Morfin, oxykodon och fentanyl.

18

Varför är de svaga opioiderna svaga?

Det finns ett effekttak och när man når det får man inte bättre smärtlindring trots högre dos. Ett sådant tak finns inte för de starka opioiderna.

19

Vid behandling med någon form av opioid ska man alltid få något annat, vadå?

Laxerande medel för att motverka förtoppning.

20

Hur mycket morfin kan man ge till en smärtpåverkad patient innan andningsdepressionen sätter in?

Smärta driver på andningen så, så länge patienten fortfarande har ont och inte är sederad kan man långsamt och försiktigt ge mer morfin.

21

Ange tre biverkningar som kan uppstå vid opioidbehandling.

Andningsdepression. Illamående och kräkning. Förstoppning. Förvirring.

22

Kodeinpreparat är alltid kombinerade med något annat, vadå och varför?

Kombineras med ASA eller Paracetamol då det får betydligt bättre effekt då.

23

Vissa patienter har ingen effekt av kodein som smärtbehandling, varför inte?

Kodein måste omvandlas till morfin i kroppen för att ha en verkan, den här omvandlingen är inte tillräckligt effektiv hos vissa individer.

24

Tramadol skall inte användas till äldre, varför inte?

Risk för konfusion.

25

Varför ska man helst inte ge Tramadol till en patient som har SSRI eller TCA?

Ökad risk för krampanfall. SSRI och TCA sänker kramptröskeln och det gör även Tramadol. Tillsammans med SSRI ökar också risken för serotonergt syndrom.

26

Vad kan man ta till vid tolerensutvecklig mot starka opioider då man inte önskar gå upp högre i dos?

Opioidskifte, byte till en annan stark opioid.

27

Vid behandling med en depåopioid behöver man också ha en kortverkande opioid att ta till vid smärtgenombrott, hur hög bör den dos vara?

1/6 av dygnsdosen.

28

Ketogan har en stor fördel och en stor nackdel jämfört med de andra starka opioiderna, vilken?

Fördel: Måste ej dosanpassas efter njurfunktionen.
Nackdel: Mycket hög beroendepotential.

29

När man övergår från i.v till p.o behandling med starka opioider måste man gå upp i dos för att få samma analgetiska effekt, varför?

Första passage metabolismen genom levern efter absorption från tarmen gör att mindre mängd når ut systemiskt.

30

Vad är viktigt att tänka på när man vill övergå från smärtbehandling med Fentanylplåster till opioider p.o?

Plasmakoncentrationen halveras först efter 17 h, ta bort plåstret på kvällen och sätt in p.o att starta dagen efter i reducerad dos.

31

Hur ofta byter man Fentanylplåster?

Var 3:e dag.

32

Ett problem med plåster är att man ofta underskattar styrkan i plåstret. Hur stor dygnsdos morfin motsvarar 25 μg/h fentanylpåster?

80 mg morfin

33

Ange tre fördelar och tre nackdelar med opioidplåster.

Fördelar: Stabil plasmakoncentration, Oberoende av GI-kanalen, enkel användning.
Nackdelar: Lång halveringstid, stor risk för överdosering, dyrt.

34

Vad är förstahandsvalet vid behandling av trigeminusneuralgi?

Karbamazapin

35

Vag är förstahandsvalet vid behandling av postherpetisk neuralgi och diabetesneuropati?

Gabapentin eller TCA, amitriptylin

36

När man sätter in behandling med amitriptylin börjar man med 5mg till natten, varför till natten?

För att minska dagtrötthet, amitriptylin har sederande effekt.

37

Vad är förstahandsvalet vid central neuropatisk smärta efter stroke?

Amitriptylin.

38

Vad är förstahandsvalet vid central neuropatisk smärta efter ryggmärgskada?

Pregabalin

39

För långvarig smärta som har sin grund i förändrad smärtmodulering där nociceptiv eller perifer neurogen komponent ej föreligger, vad bör behandlingen riktas in på?

Psykologiska och sociala konsekvenser. Information, fysisk aktivitet och KBT för att nå en förbättrad funktions- och aktivitetsförmåga.

40

Varför bör man undvika NSAID till patienter med nedsatt njurfunktion?

NSAID minskar produktionen av prostaglandiner som ger en vasodilatation njurens afferenta arterioli och därmed ökad GFR. Minskad mängd prostaglandiner ger minskat GFR.

41

När bör man börja nedtrappning av smärtbehandling med opioider?

När behovet av extradoser är mindre än 2 ggr/dygn

42

Hur lägger man upp ett uttrappningsschema för opioider?

Minska med 10-50% av ursprungsdosen varje vecka.

43

Vid hur liten opioiddos kan man sätta ut hela dosen rakt av?

10-20 mg/ dygn av morfin eller oxykodon kan sättas ut helt i ett steg.

44

Vad avgör avgör om uttrappningshastigheten av en opioid måste minskas?

Uppkomst av utsättningssymptom som frossa, muskelvärk, svettning. Mot dessa besvär ges kortverkande opioid.