Diabetes Flashcards Preview

Medicine > Diabetes > Flashcards

Flashcards in Diabetes Deck (32)
Loading flashcards...
1

Vad är basbehandlingen av diabetes typ 2

Livsstilsförändringar och Metformin.

2

Vad är gränserna i blodsocker för diabetes vid fastande?

Glukos >= 7 mmol/L

3

Vad är gränserna i blodsocker för diabetes efter glukosbelastning, kapillärt och venöst?

Kapillärt glukos >= 12.2
Venöst glukos >= 11.1

4

En välinställd diabetiker skulle man vilja ha under vilket värde på HbA1c?

HbA1c < 48

5

Vid behandling med metformin, ökar då risken för hypoglykemier?

Nej, metrformin ökar insulinkänsligheten men inte insulinnivåerna

6

Vilka effekter ha Metformin på glukosomsättningen?

Metformin ökar insulinkänsligheten vilket leder till minskad glukosnybildningen i levern och ökat glukosupptaget i musklerna?

7

Ange den vanligaste biverkningen av metformin.

Gastrointestinala besvär, magsmärtor och diarré.

8

Varför är kombinationen metformin och dålig njurfunktion inte bra?

Metformin elimineras via njurarna så dålig njurfunktion leder till ackumulering. Metformin minskar leverens förmåga att omvandla laktat till glukos och det leder till risk för utveckling av laktatacidos.

9

När bör patienter ta en paus i sin metforminbehandling?

Vid risk för försämring av njurfunktionen. Ex: Inför röntgenundersökningar med jodkontrast. Vid sjukdom som medför risk för dehydrering.

10

En medelålders patient som gjort livstilsförändringar och står på metformin men som ej uppnår målvärdet för HbA1c, vad skulle du lägga till för preparat?

Insulinfrisättare. En sulfonureid eller en Meglitinid.

11

Vad är verkningsmekanismen för Akarbos?

Hämmar spjälkningen av disackarider i tarmen och leder till sämre och långsammare upptag av glukos från maten.

12

Vilken biverkan gör att Akarbos inte är ett så vida använt preparat?

Kvarhållna kolhydrater i tarmen ger gasspänning och flatulens.

13

Vad indikerar ett c-peptidvärde på <0.3 nmol/L

Att patienten har otillräcklig egen insulinproduktion.

14

Finns det risk för hypoglykemier vid behandling med GLP-1receptoranaloger?

Nej, ökar insulin sekretionen men effekten avtar i takt med att blodsockret sjunker.

15

För vilka patienter är GLP-1receptoranaloger ett bra tillägg när basbehandlingen(livstil och metformin) inte räcker till?

Patienter med egen insulinproduktion men med hög insulinresistens och BMI >35. Ökar sekretionen av eget insulin, ger minskad aptit och långsammare tömning av magsäcken.

16

Hur verkar DPP-4-hämmare?

Minskar nedbrytningen av GLP-1 genom sin hämmning av enzymet DPP-4. Leder till ökad insulinfrisättning.

17

DPP-4-hämmare används framför allt till en viss grupp av patienter, vilka och varför?

Patienter där det är väldigt, väldigt viktigt att undvika hypoglykemier för att inte orsaka olyckor. Ex: yrkeschaufförer.

18

Hur verkar SGLT-2-hämmare?

Hämmar återtransporten av glukos från njurens distala tubuli till blodbanan.

19

Typ 2 diabetiker ligger ofta högt blodsocker på morgonen, hur behandlar vi detta på bästa sätt?

NPH-insulin till natten. Högre insulinnivåer under natten hindrar levern från att dra igång glukoneogenesen.

20

Hur ska vi ändra behandlingen om en typ 2 diabetiker med NPH-insulin till natten får nattliga hypoglykemier?

Byt till långverkande insulinanaloger, Lantus eller Levemir, som har en flackare absorptionskurva och ger ett jämnare upptag.

21

Nämn någon situation då patientens insulinbehov ökar.

Vid infektion. Vid operation, Vid behandling med stereoider.

22

Hur beräknar vi grovt insulinbehovet för en typ 1 diabetiker?

0,5-0,8 E/kg kroppsvikt och dygn. Börja med 20% som snabbverkande till varje måltid och 40% som långverkande.

23

Var går gränsen för hur lågt blodsocker man får ha? Nämn ett enkelt sätt att höja det fort.

Glukos < 4 mmol/L. 3-4 druvsockertabletter, 1 dl juice/söt saft eller mjölk.

24

För vilka typ 2 diabetiker är det bra att lägga till NPH-insulin direkt om inte basbehandlingen räcker till?

Yngre patienter då terapisvikt är vanligt på insulinfristättande preparat efter några år.

Till äldre då de kan vara mer känsliga mot nsulinfristättande preparat.

25

När en typ två diabetiker behöver NPH-insulin till natten, hur intitierar man behandlingen på bästa sätt?

Starta med 10E till natten och titrera upp dosen tills fasteblodsockret ligger mellan 5 och 6 mmol/L

26

För typ 2 diabetiker där man vill starta tvådosbehandling med mixinsulin, ge förslag på lämplig tillvägagångssätt.

Starta med 6E mininsulin till frukost och middag och titrera upp tills fasteblodsocker ligger mellan 5 och 6 mmol/L

27

Vad är typ-1 respektive typ-2 diabetes?

Typ-1: destruktion av betaceller, vilket ger insulinbrist
Typ-2: minskad insulinfrisättning från pancreas, ökad glukagonfrisättning från pancreas, ökad insulinresistens perifert, ökad hepatisk glukosproduktion

28

Om en medelålders patient med adekvata motionsvanor och ingen direkt övervikt insjuknar i typ-2 diabetes, vilken allvarlig sjukdom får inte missas?

Sjukdomar i exokrina pancreas, ffa pancreascancer.

29

Vilka endokrineffekter får man av en hypoglykemi?

Adrenalin och glukagon ökar glukosnivåerna direkt.
Kortisolutsöndring ökar glukosnivåer på sikt.

Patienter med höga glukosvärden på morgonen kan antingen vara underbehandlade eller överbehandlade och har haft hypoglykemi under natten. Rekylglukos ska enbart behandlas med långsam terapi.

30

I modern diabetesbehandling, vilken roll har motion och kost?

Ingen särskild. Motion har ingen effekt på hårda endpoints (död, AMI). Detta gäller för patienter som redan har diagnosen, motion är positivt vad det gäller protektiv effekt av insjuknande.

31

Verkningsmekanism för metformin?

Ökar insulinkänsligheten i muskler och fettväv och minskar glukossekretion i levern.

32

Medicinska tillstånd som är kontraindikationer till Metformin?

Grav hjärtsvikt, respiratorisk insufficiens med acidosbenägenhet samt grav perifer ischemi. Alla dessa är tillstånd med ökad laktatproduktion vilket är en negativ synergi med Metformin.