Rättsmedicin-Trubbigt våld Flashcards Preview

Medicine > Rättsmedicin-Trubbigt våld > Flashcards

Flashcards in Rättsmedicin-Trubbigt våld Deck (48)
Loading flashcards...
1

Vad innebär att våldsverkan kan ge direkta skador?

Skadan uppstår på inverkansstället

2

Vad innebär att våldsverkan kan ge indirekta skador?

Skada uppstår på annat/andra ställen i kroppen till följd av deformering i och med impact moment.

3

Vad avgör hur stor skada ett trubbigt förmål orsakar på kroppen?

Energimängden som överförst från föremål till kropp, energin beror på massan och hastigheten. E= (mv2)/2

4

Vid samma våld, varför blir det lättare blåmärken på vissa ställen jämfört med andra?

Vävnaden är olika eftergivlig på olika ställen, det blir lättare blåmärken där vävnaden är hård under huden (ben)

5

Varför tar det ofta timmar innan ett blåmärke syns efter våld?

De extravaserade blodkropparna måste hinna diffundera ut till kroppsytan

6

I vissa vävnader uppstår blåmärken nästan momentant, vad är karakteristisk för dem?

Rikt vaskulariserade kroppsdelar med lucker bindväv och underliggande ben (ansiktet)

7

Efter slag mot hjässan kan ofta en bula kännas men det blir inget blåmärke, varför?

Den strama subkutana vävnaden hindrar de extravaserade blodkropparna från att diffundera ut till kroppsytan.

8

Ge förslag på vad som kan avgöra hur stort ett blåmärke blir

Underhudsvävnadens karaktär
Vaskulariseringen i området
Kärlens fragilitet
Koagulationsförmågan

9

Vad är senila echimoser?

De hematom som äldre kan få trots mycket ringa trauma
Äldre har skörare kärl, ofta mindre subkutant fett och står också ofta på blodförtunnande.

10

Vilka färger går ett blåmärke igenom innan det är borta?

Blått/rött- brunt-grönt-gult

11

Varför är det svårt att åldersbestämma blåmärken?

Elimineringen beror på flera faktorer, blödningens storlek, områdets vaskularisering

12

Vad är sk sänkningshematom?

Tyngdkraften påverkar blödningen och gör att ett blåmärke uppstår på annan lokalisation är där våldet träffade.

13

Hur kan man ofta (men inte alltid) skilja krossår och skärsår åt?

Krossår har ofta ojämna kanter och förbinds i botten av vävnadsbryggor (nerver o kärl)

14

På vilka delar av kroppen uppstår krossår framförallt?

Där ben ligger tät under huden.

15

Vad är decollement?

Subkutan hålighet fylls av söndertrasad fettväv och blod.

16

Hur uppstår decollement?

Tangiellt våld som förskjuter huden i förhållande till underliggande muskulatur, mellanliggande fettväv slits sönder.

17

Vad är en skalperingsskada?

Huden, ibland även delar av underhudsvävnaden, slits loss från djupare vävnadslager men hänger fast i ena kanten. Uppstår vid tangiellt våld.

18

Hur kan våld mot nacken ge upphov till hematom kring ögonen?

Om frakturer åstadkommits i främre skallgropen kan blodet rinna ner till ögonlocken.

19

Frakturer i ansiktet kan vara livshotande, hur då?

Risk för livshotande blödning och/eller blodaspiration

20

Vad är en impressionsfraktur i skallbenet?

Våldet överförs till en liten yta på skallen och leder till att en del av skallbenet trycks in, kan vara en tydlig avbild av våldsföremålets träffyta (stansfraktur)

21

Vad är en globusfraktur i skallen?

Våldet träffar en stor yta av skallen och den blir tillplattat, cirkulära brottlinjer korsade av radiära brottlinjer (spindelnät)

22

Vad är en ringfraktur i skallen?

Fraktur som löper genom squama ossis occipitalis, framför pyramiderna, genom sella turcica eller översta delen av clivus. Ej förenlig med liv.

23

Hur kan en ringfraktur i skallen uppkomma?

Axial belastning där halskotpelaren trycker in den centrala delen av skallbasen.
Våld mot hakans undersida så att traktionen leder till att den centrala delen av skallbasen slits av.

24

Linjära skallfrakturer kan leda till döden på många sätt, ange tre

Skada på blodkärl
Laceration av hjärnhinnor och hjärna
Blodaspiration
Intrakraniell infektion
Traumatisk epilepsi pga hjärnskada

25

Ange tre traumatiska blödningstyper som kan uppstår efter våld mot huvudet, icke intracerebrala.

Epiduralhematom
Subduralhematom
Subarachnoidal blödning

26

När blödningen upphört spontant i ett subduralhematom, vad händer då med blödningen?

Kan resorberas
Kan förstoras (oklart hur)
Kan organiseras och bli en sk kroniskt subduralhematom

27

Vilket typ av våld är vanligaste orsaken till att bryggvenerna parasagitellt brister och ger ett subduralhematom?

Våld som ger hastighetsförändring av huvudet och transversell rotation, hjärnans tröghet gör att hjärnan förskjuts i skallen och bryggvenerna belastas

28

Vad är hjärnkontusioner?

Småblödningar i hjärnbarken på toppen av vindlingarna kombinerad med tunn subarach blödning i området

29

Varför får man inte contre coup skador vid våld framifrån mot huvudet?

Occipitallberna glider mot det släta tentoriet tros vara förklaringen.

30

När uppstår hjärnkontusioner på samma sida som våldsinverkan?

Huvudet är i vila men fritt rörligt när det träffas av våldet

31

När uppstår hjärnkontusioner på motsatt sida som våldsinverkan? (contre coup)

Huvudet befinner sig i rörelse och bromsas hastigt upp pga våldet.

32

Hur kan de små kontusionsblödningarna i hjärnan leda till döden?

Kring kontusioner uppstår oftast ödem om detta blir utbrett ökar det intrakraniella trycket.

33

Vad är gliding contusions?

Blödningar i hjärnbarken i djupet av vindlingarna kombinerat med blödningar subkortikalt i den vita substansen. Oftast nära falxkanten. Uppstår vid tangiell rotation av hjärnan.

34

Vad är traumatisk purpura cerebri?

Tätt lagrade små blödningar i den vita substansen. Uppstår vid höggradig deformering av hjärnan.

35

Vilken typ av skada uppstår typisk vid shaken baby syndrom?

DAI. diffuse axonal injuries. Tänjning och ruptur av axoner, drabbas ffa proximala hjärnstammen och corpus callosum. Leder till permanet koma.

36

Hur kan primära hjärnstamskador uppstå?

I samband med frakturer som förlöper in i foramen magnum.
Till följd av vinkelacceleration av huvudet.

37

Ange fyra sätt på vilket delar av hjärnan/hjärnstammen kan herniera i samband med kraniell expansiv process

1. Gyrys cinguli kan pressas ner under falxkanten.
2. Mediala delen av temporalloben kan pressas ner mellan storhjärnspedunkeln och tentoriumkanalen
3. Mesencephalon kan förskjutas nedåt i tentoriumslitsen
4. Delar av lillhjärnstonsillerna kan pressas ner i foramen magnum.

38

Ange två sätt på vilka direkta skador mot halsen kan leda till döden

Asfyxi pga blodaspiration eller luftvägsobstruktion till följd av bödning eller ödem
Rupturer i carotis communis eller interna kan ge trombutveckling med cerebral embolisering

39

Hur kan en ryggmärgsskada ha uppstått trots att halskotpelaren är intakt?

Ryggmärgen kan i traumaögonblicket ha slungats mot kanalens vägg.
Kanalen kan ha deformerats i traumaögonblicket men sedan återtagit sitt ursprungsläge.

40

Vad är "hanged man's fracture"?

Dubbelsidig fraktur på axisbågens främre del.

41

Vilket allvarligt tillstånd kan uppstår om ett stort antal revbens frakturer uppstår?

Flail chest, bröstkorgen förlorar sin stabilitet vilket leder till paradoxal andning och andningsinsufficiens.

42

Vilka individer kan ha våra intrathorakala skador trots att bröstkorgen är intakt?

Barn och unga vuxna, de har en mjukare bröstkorg.

43

Vilka skador kan uppstår vid fraktur på sternum?

Arteria mammaria interna kan brista.
Hjärtat och de stora intrathorakala kärlen kan skadas.

44

Vad är den vanligaste lokalisationen för en traumatisk aortaruptur och varför?

Övergången mellan arcus och a.decendens. A.decendes är fixerad vid kotpelaren, när hjärta och övre delen av aorta förskjuts utsätts detta område för slitning.

45

Vilka skador kan leda till hemoperikardium?

Skador på hjärtat
Skador på de intraperikardiella delarna av aorta och vena cava.
Skador på a.pulmonalis och lungvener (ovanligt)

46

Vilka skador kan leda till hemothorax?

Skador på interkostalartärer, mammarartärer, lungor, mediastinala kärl, skador på hjärtat i samband med pericardlaceration.
Skador på lever och mjälte i samband med diafragmaruptur.

47

Vilka två typer av bäcken frakturer kan uppstå vid våld mot bäckenet?

Bäckenrandfraktur och Bäckenringfraktur.

48

Varför är bäckenringfraktur så fruktad?

Stor risk för livshotande komplkation (stor retroperitoneal blödning, fettembolism)