Arbets o miljömedicin- Luftvägssjukdomar Flashcards Preview

Medicine > Arbets o miljömedicin- Luftvägssjukdomar > Flashcards

Flashcards in Arbets o miljömedicin- Luftvägssjukdomar Deck (44)
Loading flashcards...
1

Ange fem symptom vid KOL

1 Dyspné
2 Hosta
3 Pip i luftvägarna
4 Slem
5 Cyanos
6 Perifera ödem

2

Vad är gränsen för FEV1/VC för KOL-diagnos?

< 0.7 (yngre än 65 år)
< 0.65 (äldre än 65 år)

3

Hur stor del av alla som drabbas av KOL har fått det genom yrkesexponering?

10-20%

4

Vad i arbetsmiljön kan orsaka KOL?

Gaser, damm, rök
(Stendamm, koldamm, bomull, spannmål, svetsrök)

Akut toxisk exponering för nitrösa gaser eller
svaveldioxid

5

Hur utreder vi en misstänkt arbetsrelaterad KOL?

Anamnes, vad arbetar pat med?
Spirometri med revesibilitetstest
rtg pulm
alfa1-antitrypsinbrist

6

Kan en person som utvecklat arbetsrelaterad KOL jobba kvar?

Målet är att man så långt det är möjligt ska jobba kvar men man måste eliminera fortsatt exponering.

7

Ange fyra fyra material som kan ge upphov till Pneumokonios (dammlunga)

Asbest (asbestos)
Kvarts (silikos)
Talk
Hårdmetaller
Koldamm (antrakos)

8

Ge exempel på i vilka produkter asbest kan finnas

Cement
Isolering (rör)
Eternitplattor
Ventilationstrummor

9

Vad är mekanismen bakom utveckling av asbestos?

Asbestfibrerna fagocyteras men kan inte brytas ner utan ger upphov till ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd i lungan. Kan ge: Lungfibros, Mesoteliom, bronkialcancer, pleurit, pleuraplack.

10

Vad är asbestos?

Restriktiv lungsjukdom (lungfibros) orsakad av asbest.

11

Vilka är symptomen på asbestos?

Hosta, icke-produktiv
Dyspné, långsamt tilltagande
Torra slutexpiratoriska rassel som kvarstår efter hosta

12

Hur utreder vi misstänkt asbestos?

Spirometri med reversibilitetstest
Rtg Pulm (oreg förtätningar)
Diffusionskapacitet

13

Vad är silikos?

Pneumokonios orsakad av kvartsexponering (kisel)

14

Ge exempel på yrken i vilka man kan exponeras för kvartsdamm

Gruvarbete
Tunnelborrning
Sandblästring
På gjuterier
I stenbrott och stenkrossanläggningar

15

Vad kan kvartsdamm ge för sjukdomar?

Silikos
KOL
Silikotuberkulos
Lungcancer

16

Vad är symptomen på silikos?

Hosta
Långsam progredierande andnöd
Ibland torra slutexpiratoriska rassel

17

Hur utreder vi en misstänkt silikos?

Spirometri
HRCT
Rtg-pulm

18

Vad kan man se på rtg-pulm vid silikos?

Fibrotiska, förkalkade förändringar i
lunglobernas spetsar.

19

Vad kan man se på HRCT vid silikos?

Konfluerande fibrotiska förändringar och
emfysem

20

Vad är allergisk alveolit?

Immunologisk reaktion mot inhalerat antigen (mögel, djurprotein, bakterier, reaktiva kemikalier)

21

Vad är farmers lung?

Allergisk alveolit orsakad av mögel från hö, halm, säd.

22

Vad är symptomen på akut allergisk alveolit?

Akut form: 4-8 timmar efter exponering
Feber, frossa
Muskelvärk
Trötthet, sjukdomskänsla
Torrhosta
Andfåddhet
Ibland rassel och ronki vid auskultation
Symtomen avklingar snabbt när exponeringen
upphört

23

Vad är symptomen på kronisk allergisk alveolit?

Symtomen kommer smygande
Andfåddhet
Hosta (ofta produktiv), kronisk bronkit
Avmagring
Ev. rassel vid auskultation

24

Bör man fortsätta med sitt arbeta om man utvecklat allergisk alveolit?

Kan inte fortsätta arbeta under samma
förhållanden, åtgärder måste vidtas!

25

Vad står ODTS för?

Organic dust toxic syndrome (inhalationsfeber)

26

Vad är ODTS?

Övergående febrila reaktioner efter exponering för
organisk damm, metallrök och plaströk.
Toxisk inte immunologisk.

27

Vad är symptomen vid ODTS?

Feber, frossa
Muskelvärk
Hosta
Spontan regress inom 2 dygn

28

Hur utreder vi allergisk alveolit?

LAB: Hb, vita, SR, elfores, predisponerade antikroppar
Spiromteri
Rtg-Pulm (interstitiella alveolära infiltrat)

29

Hur ser behandlingen ut vid allergis alveolit?

Miljösanering!
Remiss till Lungmedicin för kortisonbehandling.

30

Vid vilka arbeten är det lämpligt att göra regelbundna spirometriundersökningar?

Yrken där man utsätts för: byggdamm, svetsrök, sotpartiklar, kväveoxide, lantbruk, träindustri, mjöldamm, trädamm, latex, läkemedel, djurhållning

31

Vad har man sett för vetenskapliga samband mellan fukt/mögel och luftvägssjukdomar?

* Förekomst av luftvägssymptom
* Försämring av astma hos barn och vuxna
* Allerisk rhinit och nyinsjuknande i astma
* Ökad förekomst av luftvägsinfektioner hos barn.

32

Vilka huvudtyper av symptom är vanliga i inomhusmiljöer?

* Slemhinne och luftvägssymptom
* Hudsymptom
* Allmänsymptom: trötthet, huvudvärk
* Komfortproblem

33

Nämn fem riskfaktorer för inomhusrelaterade hälsobesvär:

* Bristande/felaktig städning
* Fukt och mögel
* Bristfällig ventilation
* Buller
* Dåliga ljusförhållanden
* Psykosociala faktorer
* Allergener från pälsdjur, kvalster och växter

34

Nämn fem saker som bör ingå i en anamnes vid misstänkta sjukdomar i inomhusmiljö:

* Rökning
* Allergier, Atopi
* Medicinering
* Tidigare sjukdomar
* Inomhusmiljön (växter, pälsdjur, ventilation etc)
* Psykosociala faktorer

35

Nämn fyra undersökningar som bör ingå i en utredning vid misstänkt sjukdom relaterat till inomhusmiljö:

* Pricktest
* Specifika rast
* Lab: TSH, CRP/SR m.m
* Spirometri med reversibilitet
* PEF-mätning
* Lungröntgen

36

Nämn två yrken som exponeras för högmolekylära ämnen som kan leda till luftvägsöverkänslighet?

* Bagare
* Sjukvårdsarbetare

37

Nämn tre yrken som exponeras för lågmolekylära ämnen som kan leda till luftvägsöverkänslighet:

* Plastarbetare - syraanhydrider
* Hårfrisör
* Sprutmålare, lackerare - diisocyanater
* Nagelskulpturer - akrylater

38

Nämn fyra gaser som kan ge toxiskt lungödem:

* Klorgas
* Ammoniak
* Zinkklorid - rökbomber
* Kvävedioxid - ishallar och silos

39

Hur kan man göra för att objektivt mäta samband mellan luftvägssymptom och tid?

* Upprepade spirometriundersökningar
* PEF-mätning, minst 3 veckor
* Upprepade metakolintester

40

Vilka arbeten kräver medicinska kontroller som resulterar i tjänstbarhetsbetyg?

* Metallexponering: bly och kadmium
* Fibrosframkallande damm: asbest, kvarts, syntetiska fibrer
* Härdplaster
* Stor fysisk påfrestning: mast- och stolparbete, rök- och kemdykning, dykeriarbete

41

Varför bedömer man att man behöver tjänstbarhetsintyg för mast- och stolparbete?

* Risk för fall från hög höjd (>13 meter)
* Ofta tung klättring
* Klimatfaktorer (vindkyla)
* Svårt att undsätta vid sjukdom

42

Hur ofta och vad skall ingå i en läkarundersökning vid tjänstbarhetsintyg för mast- och stolparbete?

* Före arbete och sedan årligen
* Fysikaliskt status
* Ortostatiskt prov
* Arbets-EKG, intervall beroende på ålder

43

Vad letar man efter i en läkarundersökning vid mast- och stolparbete?

Medicinska riskfaktorer:
* Syn-, hörsel- och balansrubbningar
* Drogmissbruk
* Hjärt- och kärlsjukdom
* Psykiska besvär

44

Nämn tre grupper av sjukdomar som utgör risk vid dykeriarbete?

* Lungskador
* Skelettsjukdomar
* Öronskador
* Dykarsjuka