Nutrition och äldre Flashcards Preview

Medicine > Nutrition och äldre > Flashcards

Flashcards in Nutrition och äldre Deck (30)
Loading flashcards...
1

Hur mycket förändras energibehovet i genomsnitt för en person som är 80 år jämfört med en som är 30 år?

Faller med cirka 1/3, behovet av vitaminer och mineraler är oförändrat!

2

Hur mycket solexponering krävs för att tillgodose vitamin D behovet?

15 min/ dag i solen, händer och ansikte. 10 mikrogram/ dag

3

Hur många procent av det dagliga energibehovet bör komma från fett?

Inte mer än 30%

4

Hur många procent av det dagliga energibehovet bör komma från protein?

cirka 10-15%

5

Hur många procent av det dagliga energibehovet bör komma från kolhydrater?

cirka 55-60%, socker < 10%

6

Hur stort är det dagliga behovet av vitamin C?

cirka 60 mg

7

Vilka symptom/sjukdomar kan man få av brist på vitamin C?

Skörbjugg. Trötthet

8

Vilka symptom/sjukdomar kan man få av brist på vitamin B12?

Anemi, CNS-påverkan, glossit, anorexi

9

Vilka symptom/sjukdomar kan man få av brist på folacin?

Anemi, CNS-påverkan

10

Vilka symptom/sjukdomar kan man få av brist på Thiamin?

Psykos, Wernicke-Korsakoff, påverkan på minnet.

11

Vad är definitionen av malnutrition?

Brist på enskilt näringsämne dvs obalans mellan behov och tillgång

12

Vad står PEM för?

Protein-energimalnutrition

13

Hur yttrar sig PEM i klinik, status och lab?

Trötthet, muskelatrofier (kinder, intercostalt), ödem
Viktnedgång, 5% senaste månaden
BMI<80%
Minskad muskelmassa, armomfång mätes
Minskad underhudsfett (Överarmshudveck mätes med kolipertång)
Lågt albumin o prealbumin

14

Varför är det viktigt att behandla malnutrition?

Förhöjd mortalitet föreligger. Immunförsvaret försämras vid näringsbrist. Sårläkningen blir sämre.

15

Vad är det basala energibehovet / kg

ca 30 kcal/kg kroppsvikt.

16

Vad bör ingå i en utredning om man misstänker malnutrition?

Anamnes
Klinisk undersökning (tecken på malnutrition? Bakomliggande sjukdom?)
Psykiskt status
LAB: Hb, CRP, SR, TSH, Folat, kobalamin, Alb, fler prover baserat på fynd

17

Vilka behandlingsalternativ finns vid PEM? (förutom att behandla en ev bakomliggande orsak)

Specialkost, energiberikad, konsistens
Näringstillskott
Vila före måltid ⇒ ork att äta
Kroppsläge, tid
Hjälpmedel, måltidsmiljö
Oral/bronkialtoalett för pat med mkt slem
Utsättning av läkemedel som kan ge illamående? antiemetika?
Sond/PEG/knapp/ parenteral

18

Ge förslag på bakomliggande orsak till viktnedgång trotsa normalt matintag

Malabsorption
Tillstånd med ökad nedbrytning (ex hypertyreos, malignitet, febersjukdom)
Tillstånd med ökade förluster (ex diabetes, ockult blödning)

19

Ge förslag på bakomliggande orsak till minskat födointag hos äldre

Psykisk orsak (ex depression, demens, anorexi)
Somatisk sjukdom (ex malignitet, KOL, ulcus, dysfagi, dåligt tandstatus, infektion, uremi)
Läkemedel (som ger illamående)

20

Hur många centimeter bör armomfånget vara för män, respektive kvinnor?

Män: 21 cm
Kvinnor: 18 cm

21

Hur tjockt bör underhudsfettet vara för män, respektive kvinnor?

Män: <6mm
Kvinnor: 12mm

22

Med hur många procent ökar det dagliga energibehovet vid feber?

10% / grad feber

23

Vad kan en dietist hjälpa till med om du har en pat med PEM?

Planera måltidernas sammansättning och energiinnehåll samt förändra konsistensen

24

Vad kan en arbetsterapeut hjälpa till med om du har en pat med PEM?

Hitta bra kroppslägen för pat i samband med måltid.
Utvärdera behovet av hjälpmedel

25

Om man ökar äldres energiintag kommer de då inte bara bli feta?

Nej, energin möjliggör ökad fysisk aktivitet. Bibehåller muskelmassan och förmågan till egen rörelse.

26

Vad är de vanligaste orsakerna till PEM?

Psykisk sjukdom
Fysiskt handikapp
Åldersrelaterade förändringar (lukt, smak)
Psykosociala förhållanden

27

Vad är sarkopeni?

Vikten är inom normalområdet men muskelmassan har minskat och fettmassan ökat.

28

Vad är Kakexi?

Inflammatorisk process i kroppen som förbrukar energi och leder till viktnedgång.

29

Ange några kliniska tecken på dysfagi

Hosta i samband med födointag
Dreglande
Sväljer/äter långsamt
Sväljer inte alls
Olika mat ger olika mycket problem

30

Ange några sjukdomstillstånd som orsaka dysfagi

Stroke (även bulbära samt pseudobulbära symtom)
Demens
Tumör (ventrikel, esofagus, pancreas)
Sekundärt efter strålskada
Akalasi
Paradontit, (Gingo)stomatit
Zenkers divertikel