Gynekologi Flashcards Preview

Medicine > Gynekologi > Flashcards

Flashcards in Gynekologi Deck (92)
Loading flashcards...
0

Vad består livmodern ffa av?

Glatt muskulatur, myometrium

1

Chansen för befruktning per ägglossning?

~30%

2

Primär amenorrhea är när mens inte börjat innan ålder?

16

4

Kliniska tecken på PCOS?

 • Oligo- eller amenorrhea
 • Kliniska symtom på ökade androgennivåer (hirsutism, akne) eller labmässigt högt testosteron
 • Anovulatorisk infertilitet
 • Ultraljud: stora ovarier eller multipla foliklar

5

Vilken undersökning krävs för att säkert verifiera akut salpingit?

Lapraskopi. Vid sannolikhetsdiagnos kan man testa med antibiotika.

6

Hur stor är den internationella prevalensen av endometrios?

5-10%

7

Vilka typer av smärta är typiska vid endometrios?

Dysmenorré, dyspareuni och generella långdragna bäckensmärtor.

8

Hur ser den initiala patogenesen ut vid endometrios?

Sönderfallande endometrium följer med vid retrograd blödning ut i bukhålan där cellerna implanterar och initierar en akut inflammation.

9

Vilken metod krävs för att säkerställa diagnosen endometrios?

Lapraskopisk visuell bedömning samt i vissa fall biopsi. Rtg och MR bidrar inget, men UL kan vara nyttosamt om man vill följa cystutveckling.

10

Hur ser den medicinska behandlingen ut av endometrios och vad är dess syfte?

Hormonbehandling i minst sex månader för att inaktivera ovarierna så enometriosen får tid att läka ut. P-piller och gestagener bör om möjligt väljas i första hand. Analgetika bör också vara en del av behandlingen.

11

Hur ser den kirurgiska behandlingen ut av endometrios och vilka indikationer finns för den?

Lapraskopisk exision. Om patienten inte svarar på hormonbehandlingen eller av annan orsak inte klarar av det.

12

Vilken effekt tros kostbehandling ha vid endometrios?

Minska östrogencirkulationen, ex. vegitariskt.

13

Vad är mukopurulent cervicit (MCP)?

Ökade flytningar med gult cervixsekret som uppvisar ökat antal leukocyter.

14

Kliniska symtom som talar för akut salpingit?

Feber, CRP-ökning, MCP samt palpationsömhet över uterus.

15

Vilka är de två viktigaste agens vid akuta salpingiter?

Chlamydia trachomatis och Neisseria gonnorrhoeae (står för ca 30-50%).

16

Vilken medicinsk behandling rekommenderas vid akut salpingit?

Antibiotika som täcker klamydia, anaerober samt fakultiva bakterier.

Exempelvis: Doxycyklin med eller utan Metronidazol; 2x2 i 2 veckor.

Bena notam, partnerundersökning.

17

Komplikation till salpingit vars symtom är smärta under höger arcus?

Periheptait, ofta orsakad av gonokocker eller klamydia.

18

Vad är det första man ska tänka på vid akut buk hos gravida?

ABCDE

Sedan avgöra huruvida kvinnans symtom är gynekologiska.

19

Smärtor och blödning hos kvinna i första trimestern kan vara vad för fenomen som är allvarligt för fostret?

Missfall, 15-20% av alla graviditeter slutar på detta vis innan vecka 12.

20

Differentialdiagnos till ektopisk graviditet hos en kvinna som de facto är gravid?

Corpus luteumblödning.

21

Två gynekologiska diagnoser som kan ge akut buk som inte är kopplat till menstruation?

Sprucken ovarialcysta och adnexatorsion (adnexa är ett samlingsnamn för tuba och ovarier).

22

Vilken differentialdiagnos ska man ha med sig vid dysmenorré hos tonåring?

Endometrios (70% av tonåringarna med dysmenorré har endometrios).

23

Komplikation till salpingit som fått stå en längre period, med symtom som feber och sjukdomskänsla?

Tubo-ovarialabscess.

24

Behandling för en tubo-ovarialabscess?

Inläggning med antibiotika iv, efter ngt dygn ultraljudsledd punktion.

25

Behandling av myomorsakad smärta?

Konservativ med analgetika.

26

Långtidsrisker med PCOS?

Diabetes typ 2, hjärt- & kärlsjukdomar och endometriecancer.

27

Inom gruppen kvinnor med polycystiska ovarier finns det stor variation hur uttalad den hormonella påverkan ter sig. Sant eller falskt?

Sant, det finns ingen klart definierad gräns för PCOS.

28

Vad är kopplingen mellan PCOS och elitidrottare?

Eftersom kvinnor med PCOS har ökade testosteronnivåer kan de bygga muskler enklare, samt att de negativa symtomen går tillbaka vid träning.

29

Behandling av PCOS i normalfallet?

Livsstilsråd så som träning och god kosthållning. Normalvikt håller undan för de allvarligaste långtidskomplikationerna.

30

Differentialdiagnoser vid hirsutism hos kvinnor?

PCOS, CAH, Cushings syndrom samt tumör i binjure eller leydigceller i ovarie.

31

Röda vulvaförändringar beror ofta på vad?

Inflammation med dilatation av små ytliga blodkärl. Detta kan bero på dermatit eller infektion.

32

Vita vulvaförändringar beror ofta på vad?

Hyperkeratos eller pigmentförändringar, så som lichen simplex chronicus, lichen sclerosus och Vulvar Inraepitelial Neoplasi (VIN).

33

Pigmenterade vulvaförändringar beror ofta på vad?

Ofta naevus, melanos, VIN eller malignt melanom.

34

Erosioner och sår vid vulva kan bero på vad?

Flitigt kliande, herpes genitalis, lichen sclerosus eller cancer.

35

Sprickor på vulva kan bero vad?

Kan bero på torrhet eller mekanisk påfrestning, candida, HPV eller lichen sclerosus.

36

Djupa sår på vulva kan bero på vad?

Beror ofta på aftae, lues, Chrones sjukdom eller reaktiv vulvit.

37

Hos post-menopausala kvinnor kan atrofisk vulvit förekomma. Irritationen beror ofta på en vaginit som är orsakad av tarmflora. Vilken behandling brukar hjälpa mot detta?

Lokalbehandling med östrogen.

38

Vid klåda eller sveda i vulva hos unga flickor, vad bör man då ha i åtanke?

Irritation p.g.a. flytningar, som i sin tur ofta är orsakade av bakterier. Ofta från MoS via fingrar. Candida är också ett alternativ.

39

Hur ställs diagnosen bakteriell vaginos? Ett tillstånd som innehåller flytningar, rodnad & sveda i vulva samt samlagssmärtor.

Mikroskopi av våtutstryk.

40

Vad bör man misstänka om man vid mikroskopi av våtutstryk av vaginalsekret från en kvinna med vaginos ser massor med leukocyter samt ngt större som rör sig ryckigt?

Trichomonas vaginalis.

41

Varför är candidainfektioner ovanliga hos prepubertala och postmenopausala kvinnor?

Candida är östrogenberoende.

42

Vid recidiverande och verifierade besvär med candidainfektioner i vulva, vad bör behandlingen bli?

Fluconazol 150 mg 1-2 ggr i veckan i minst fyra veckor.

43

HPV är en mycket vanlig STI som återfinns i epitelceller från cervix och vagina hos kvinnor mellan 16-25 år i hur många procent?

20%

44

HPV orsakar vilken runt könet synlig sjukdom?

Kondylom, som är benigna epitelbildningar. Spontanläker i de flesta fallen.

45

Varför bör man undvika kirurgisk behandling av kondylom i vestibulum?

Eftersom slemhinnan i vestibulum är mkt känslig kan reaktioner i form av kroniska smärttillstånd uppkomma.

46

Vilken Herpes simplex-form ger f.f.a. genital herpes?

Typ 1 & 2 är lika vanliga numera.

47

Hur bekräftas HSV-infektion?

PCR

48

Vid bakterieangrepp mot Bartholins körtlar kan en abscess uppkomma. Vad är behandlingen i.o.m. detta?

Incision och tömning. Antibiotika är inte nödvändigt. Recidiv är vanligt.

49

Vad är skenit och hur behandlas det?

Hinder för mynningen till Skenes körtel, intill uretra, som kan skapa en cysta. Behandlas med incision.

50

Mellan vilka åldrar och med vilken frekvens görs cellprov i.o.m. screening för cervixcancer?

20-60 år, var tredje år.

51

Vilket ovarie ovulerar ffa under de mest fertila åren och varför?

Det högra. Detta ovaries venösa dränage går direkt in i vena cava inferior till skillnad från det vänstra ovariet som tömmer sig i vena renalis sinistra. Det ökade blodflödet i höger ovarie orsakar den högre aktiviteten.

52

Blödning vid kontakt eller coitus är ett vanligt debutsymtom vid cervixcancer. Hur vanligt då? Och vilken annan blödningsform kan förekomma, som dock inte är lika vanlig.

70% Metrorragi

53

Finns det ngt/ngra specifika sena symtom på cervixcancer?

Nej inte direkt. Överväxt på omkringliggande strukturer vid avancerade stadier ev. Exempelvis iliaca-kärlen med perifera ödem som följd.

54

En kvinna med kontaktblödning på cervix eller annat fynd som inger misstanke på cervixcancer, men med normalt cytologiprov skall ändå utredas. Hur då?

* Vaginal inspektion med palpation * Ny cytologi * Riktad kolposkopi med ev. provexcision.

55

Vilken är den vanligaste (75-85%) cervixcancerformen?

Skivepitelcancer som utgår ifrån transformationszonen. Adenocarcinom är nästvanligast på 10-20%.

56

Hur sker spridningen gällande cervixcancer?

Per continuitatem, dvs. direkt spridning i samma kavitet. Såsom vagina, corpus, parametrier, uterus, urinblåsa samt rektum. Sprids också till viss del lymfatiskt. Hematogen spridning är mycket ovanligt.

57

I vilken ålder är det vanligast att få endometriecancer?

Postmenopausalt, således 60-85 år.

58

Hur hög är femårsöverlevnaden i endometriecancer?

ca 75% vilket är högre än de övriga gynekologiska cancerformetna. Detta är ffa för att den här cancerformen oftast hittas i tidigt stadium.

59

Vilken symtombild samt ålder kan man tänka sig där endometriecancer är en plausibel diffdiagnos?

Onormal blödning hos en postmenopausal kvinna, ju äldre desto högre sannolikhet. Andra riskfaktorer är BMI, högt BT, fysisk inaktivitet, infertilitet och få graviditeter.

60

Vid äggstocksförändringar, vad är vanligast hos fertila kvinnor?

Godartade och cystiska.

61

Vilka tre fynd vid, exempelvis, ultraljud gör att en cystisk förändring misstänks vara malign?

* Polycystisk * Tjockväggig (Benigna cystor är enradig cellbild) * Excrescenser (Benigna cystor är helt släta på insidan)

62

Vilka två funktionella ovarialcystor finns det?

Follikelcysta och corpus luteum-cysta.

63

En dermoid(cysta) är vad?

En cysta uppkommen ur en äggcell. Kallas ibland för "tvillingcysta". Absolut vanligast att de är benigna men kan ge upphov till torsion.

64

Vad kallas de cystor som ibland uppkommer hos patienter med endometrios?

Endometrioscystor eller chokladcystor.

65

Vilken undersökning styr handläggningen av en ovarialcysta?

Ultraljud. Benignt utseende samt >50mm i diameter nyttjas expektans och kontroll. Större än 50mm och/eller maligna tecken så är det ett fall för specialist.

66

Två stycken riskfaktorer samt tre skyddande faktorer gällande ovarialcancer?

Riskfaktorer: Nulliparitet och endometrios. Skyddande: P-piller, multiparitet och amning. Antal ovulationer är något tror påverkar risken där ju fler är sämre.

67

Vilka två plasmamarkörer finns för ovarialcancer?

CA-125 samt HE4.

68

Ovarialcancer är oftast symtomfri i tidigt stadium. Vilka symtom kan man vänta sig i ett senare skede?

Diffusa symtom från buk, tarm och urinblåsa.

69

Vilka anatomiska regioner utgör vulva?

Labia minora, labia majora, vestibulum, perineum, mons pubis, klitoris samt Bartholins körtlar.

70

Vid misstanke på vulvacancer, hur handläggs det vidare?

Biopsi från området.

71

Vad är definitionen av spontan abort (missfall)?

En graviditet som spontant går förlorad med utstötning av embryo eller foster före vecka 20. 90% inträffar innan vecka 13.

72

Hur stor del av de upptäckta graviditeterna går till spontan abort?

15-20%, var fjärde kvinna har drabbats.

73

Vanligaste orsaken till ett missfall?

Kromosomala avvikelser anses vara orsaken bakom 49% av missfallen.

74

Vilka fyra är de viktigaste läkemedlen att undvika vid en graviditet för att inte framkalla en abort?

Misoprostol - syntetiskt prostaglandin. Metotrexat - Cytostatikum. Retinoider (Roaccutan). NSAID.

75

Vilka är de två vanligaste symtomen vid ett missfall?

Vaginal blödning och krampartade menstruationsliknande smärtor.

76

Vilket laborativt prov kan användas för att vägleda vid ett misstänkt missfall?

S-hCG ska dubbleras var tredje dag under de 12-14 första graviditetsveckorna. En alltför långsam stegring eller en sänkning talar för en icke-viabel graviditet.

77

Vilken undersökning görs för att skilja mellan ett missfall och en ektopisk graviditet?

Ultraljud.

78

Vilka tre handläggningsalternativ finns vid ett inkomplett missfall?

Expektans, kirurgi (exeres) eller medicinsk behandling (Mifepriston).

79

Vad är definitionen av en ektopisk graviditet?

Implantation har skett på annan plats än livmoderkaviteten.

80

Vilken är den vanligaste lokalisationen för en ektopisk gravidtet?

Tuban (99%).

81

Vanligaste orsaken till ektopisk graviditet?

Tidigare infektioner i lilla bäckenet som påverkat äggledarna på ngt vis.

82

Vilka symtom gör en kvinna till en högriskpatient gällande ektopisk graviditet?

Vaginal blödning, buksmärta, positivt graviditetstest och frånvaro av påvisbar graviditet i livmodern.

83

Varför kan man uppleva skuldersmärta vid intraabdomninell blödning?

Retning av nervus frenicus (innerverar bland annat diafragma).

84

Vad är definitionen av trofoblastsjukdomar?

Det är ett samlingsbegrepp för benigna och maligna tumörer som har sitt ursprung i trofoblastvävnad.

85

Vad är skillnaden mellan en partiell mola hydatiosa och en komplett?

En partiell mola är triploid (två uppsättningar paternella kromosomer från en eller två spermier, samt en uppsättning från oocyten) och en komplett mola är diploid med enbart två uppsättningar paternella kromosomer från en eller två spermier.

86

Vad är handläggningen vid misstanke om mola hydatiosa?

Preoperativt lungrtg. eller CT-thorax (för att utesluta lungmetastaser). S-hCG och tyreoideaprover. Operation (exeres).

87

När ses i regel endometrit? Vilka är de vanliga symtomen?

Endometrit ses vanligen efter någon form av ingrepp i uterus (inlägg, exeres, förlossning).

Vanliga fynd är ökad temp, CRP, purulent flour och ömhet över uterus.

88

Vad är placenta previa? Och när börjar vanligen blödningen vid detta tillstånd?

Placenta previa är när placenta ligger för modermunnen (i olika utsträckning).

Blödning från detta kommer ofta efter vecka 32. Akut sectio om blödning.

89

Vilket tillstånd är infektiöst tillstånd i brösten kan uppkomma 1 vecka efter partus som är 80 % unilateral, oftast övre laterala kvadranten, oftast orsakad av Staphylococcus aureus.

Mastit.

Behandlas med Heracillin.

90

Riskfaktorer för preklampsi?

 • förstföderskor, 25 % upprepas (större risk om ny man)
 • ej vid 2:a graviditeten om inte vid första med samma man
 • ålder (< 20, >35)
 • hereditet (mamma eller syster)
 • hypertoni
 • diabetes
 • kronisk njursjukdom
 • duplex
 • mola
 • polyhydramnios
 • vissa autoimmuna sjkd
 • psykosocialt
 • rökning skyddar!

91

Vid Stress-/ansträngningsinkontinens och delvis vid Trängnings-/urgeinkontinens finns tre behandlingsalternativ. Vilka?

 • lokalt östrogen till postmenopausala
 • bäckenbottengymnastik
 • kirurgi: Burchplastik eller slyngplastik, 80-90 % blir bättre

92

Hur behandlar man bakteriell vaginos?

Metronidazol