Neurologi Flashcards Preview

Medicine > Neurologi > Flashcards

Flashcards in Neurologi Deck (28)
Loading flashcards...
0

Vad är en epilepsiaura?

Sensorisk uppfattning som kommer "innan" själva anfallet. Beroende på var detta är varierar aurans karaktär. Således, ett fokalt epileptiskt anfall som inte syns.
- abdominell, rädsla, smak, lukt, visuellt, etc.

1

Vad kallas det EEG-mönster som är patognomont för infantil spasm?

Hypsarrytmi.

2

Vad står SUDEP för och hur vanligt är det?

Sudden Unexpected Death in Epilepsy.
2-9/1000 hos svår terapiresistent EP.

3

Vilka tre typer av huvudvärk finns?

Spänningshuvudvärk
Migränhuvudvärk (vaskulär huvudvärk)
Tumörhuvudvärk

4

Klassiska karaktäristika för tumörhuvudvärk?

Morgonhuvudvärk, eller huvudvärk som väcker patienten.
Svår, långdragen huvudvärk.
Fria intervall kan förekomma.
Associerade symtom: kräkningar (utan illamående), dubbelseende, respiratoriska symtom, ep, neurologiska bortfall.

6

Vad är de sex kriterierna för demens?

Minnesnedsättning
Försämring av andra kognitiva funktioner
Klar sänkning från tidigare prestationsnivåer
Nedsättning av emotionell kontroll/motivation/socialt beteende
Symtomen ska ha funnits i minst 6 månader
Ej samtidigt som konfusion

7

Vilka tre lokaler är klassiska för lakunära infarkter?

Capsula interna
Thalamus
Hjärnstammen

8

Vilken anatomisk struktur i hjärnan drabbas oftast när stroke drabbar en ung person?

Cerebellum

9

Vilka två strukturer upprätthåller medvetandet?

1. Cortex cerebri: Inhyser kognitiva funktioner
2. RAS (reticular activating system): Upprätthåller vakenhet

10

Vilka tre etiologier för medvetandesänkning finns det?

1. Påverkan av cortex cerebri bilateralt
2. Påverkan av RAS bilateralt
3. Påverkan av 1 och 2 samtidigt

11

Vilka två geneser finns det till medvetandesänkning?

1. Strukturell: Lokaliserad skada i CNS
2. Metabol: Diffus påverkan av CNS (brist på energi, näring eller intox, infektion etc)

12

Vilka undersökningar anses vara speciellt informativa vid medvetandesänkta patienter?

1. Anamnes
2. Cirkulation
3. Medvetandegrad (RLS)
4. Andningsmönster
5. Pupiller
6. Ögonmotorik
7. Motorik
8. Övrigt ur rutinnervstatus

13

Beskriv RLS-skalan.

1. Vaken
2. Slö eller oklar
3. Mycket slö eller oklar
MEDVETSLÖS NEDAN:
4. Lokaliserar smärta men avvärjer ej
5. Drar sig undan smärtstimulering
6. Stereotyp böjrörelse (Decorticerad)
7. Stereotyp sträckrörselse (Decerebrerad)
8. Ingen smärtreaktion

14

Cheyne-Stokes andning är episoder av hyperventilation som följs av episoder av apné. Var är skadans lokalisation vid den här typen av andning?

Supratentoriellt.
Det respiratoriska centrat i diencephalon har nedsatt funktion varvid en överreaktion av det medullära centrat observeras. pCO2 driver andningen.

15

Hur är relationen mellan ljusreflexen och metabol påverkan på CNS?

Ljusreflexen är mycket resistent mot metabol påverkan. Vid helt ljusstela pupiller talar det således starkt för en strukturell skada.

16

Definition av TIA?

Transitorisk ischemisk attack. Symtomatiskt: fokal neurologi som går i regress inom 2 timmar. Synbortfall är klassiskt.

Misstänk alltid FF och carotisembolier.

17

Efter hur lång tid efter en SAH blir LP en tillförlitlig undersökning?

>12 timmar.

18

Efter hur lång tid ser man en ischemisk stroke på CT-skalle?

>24 timmar

19

Vanligaste orsaken till ansiktsförlamning (hos vuxna)?

Okänd orsak (70%), sk Bells pares. Föregås ofta av en virusinfektion.
(Hos barn står borrelios för 50%)

20

Vilka kvadranter påverkas av central respektive perifer ansiktsförlamning?

Central: Kontralaterala nedre kvadranten
Perifer: Ipsilaterala nedre och övre kvadranten.

21

Vad är Ramsey-Hunts syndrom?

Varicela-Zoster otit med facialispares.

22

Vanligaste agens hos både vuxna och barn att ge meningit?

Borrelia burgdorferi

23

I vilka tre kategorier brukar tremor delas in?

Vilotremor
Postural tremor
Intentionstremor

24

Fascikulationer ses ibland efter hårt arbete. Vid vilka två andra symtom ska man misstänka sjukdom?

Vid samtidig muskelsvaghet eller atrofier ska motorneuronsjukdom misstänkas (ALS).

25

Vid Myasthenia gravis bör man bilddiagnostik undersöka vilket organ för vad?

Tymus då det är vanligt med samtidig tymushyperplasi (80%) eller tymom (10%).

26

Hur behandlas myasthenia gravis?

Kolinesterashämmare.

27

Hur behandlas Akut inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (AIDP), också kallad Guillain-Barrés syndrom (GBS)?

Behandling med högdos immunglobuliner intravenöst (IVIG) 0,4 g/kg kroppsvikt/dag under 5 dagar ger snabbare remission av symtom, mindre behov av respiratorvård och förkortad intensiv- och sjukhusvård.

28

Vad är MS (multipel skleros)?

Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet (CNS). MS är en demyeliniserande sjukdom i den vita substansen men redan tidigt föreligger även axonal skada och lesioner i djup grå substans och hjärnbarken.