Antibiotika Flashcards Preview

Medicine > Antibiotika > Flashcards

Flashcards in Antibiotika Deck (55)
Loading flashcards...
1

Vad är målet för STRAMA?

Att bevara möjligheterna till effektiv antibiotika
behandling.

2

Hur verkar betalaktamantibiotika?

Betalaktam blockerar PBP (pencillin binding protein) vilket ger en defekt bakterievägg och bakterien autolyserar och dör.

3

Ange tre resistensmekanismer mot betalaktamantibiotika.

1. Produktion av betalaktamas vilket bryter ner betalaktamringen.
2. Produktion av membranprotein så att betalaktamantibiotika inte når fram till cellväggen.
3. Förändrar PBP så att betalaktamantibiotika inte kan binda in.

4

Ange fyra antibiotikagrupper som verkar på ribosomerna och påverkar bakteriens proteinsyntes.

Makrolider, tetracykliner, aminoglykosider och fucidinsyra

5

Ange en antibiotikagrupp som verkar genom att hämma bakteriens folsyrasyntes.

Trimetoprim/Sulfa

6

Ange fyra antibitikagrupper som verkar genom att hämma bakteriens nukleinsyresyntes.

Kinoloner, rifampicin, nitroimidazol och nitrofurantoin.

7

Vad innebär en antibiotikas biotillgänglighet?

Fraktionen (%) av läkemedlet som når blodbanan
i oförändrad aktiv form.

8

Ange tre antibiotikagrupper vars huvudsakliga elimination sker via njurarna.

De flesta beta-laktam antibiotika (undantag ceftriaxone). Aminoglykosider. Glykopeptid antibiotika (Vancomycin)

9

Vad är MIC-värdet?

Minsta koncentration av antibiotika som krävs för att hämma tillväxt av bakterier.

10

Har betalaktamantibiotika tidberoende eller koncentrationsberoende avdödning?

Tidberoende. Tid över MIC avgör hur effektiv behandlingen är.

11

Vad är definitionen för en förkylning?

Infektion som ger symtom från både näsa, bihålor, farynx, larynx och ibland även bronkerna.

12

Hur länge varar en förkylning i genomsnitt?

7-10 dagar

13

Vilka besvär ingår i diagnosen i ÖLI?

Akut otit, purulent rinosinuit, tonsillit och laryngit.

14

Vilka besvär ingår i diagnosen i nedre luftvägsinfektion?

Akut bronkit, pneumoni och pleurit.

15

Hur många förkylningar per år är genomsnittet för ett yngre förskolebarn?

6-12 st

16

Vilken bakterie är den vanligaste orsaken till akut otitis media?

Pneumokocker.

17

Vilka kliniska tecken styrker en säker akut otitis media?

Purulent sekretion och/el
perforerad/chagrinerad trumhinna eller
buktande, ogenomskinlig, färgförändrad, orörlig trumhinna.

18

I vilka fall av säker akut otitis media bör vi avstå antibiotikabehandling?

Barn mellan >1 år och <12 år utan komplicerande faktorer

19

Vilket antibiotika är förstahandsvalet vid akut otitis media?

Penicillin V
Barn: 25mg/kg x 3 i 5 dagar.
Vuxen 1.6g x 3 i 5 dagar.

20

Hur behandlar vi recidiv av akut otitis media?

PcV alternativt amoxicillin i tio dagar

21

Vilket antibiotika väljer vi till en penicillinallergiker med akut otitis media?

Erythromycin

22

Hur många procent av fallen av akut faryngotonsillit/tonsillit är orsakade av bakterier?

30-40%, den vanligste bakterien är GAS

23

Som hjälp vid utredning av akut faryngotonsillit/tonsillit kan man ta till centorkriterierna, vilka är de?

Feber>38,5 grader
Ömmande käkvinkeladeniter
Beläggningar på tonsillerna (hos barn räcker rodnade, svullna tonsiller)
Frånvaro av hosta

24

Om alla fyra centorkriterier är uppfyllda vad är då sannolikheten för att det rör sig om en streptokockorsakad akut faryngotonsillit/tonsillit?

Om alla 4 kriterierna finns är sannolikheten att
Det är streptokocker cirka 50%

25

Hur många centorkriterier skall vara uppfyllda innan vi går vidare med ett snabbtest för GAS?

3-4 st. Patienten skall inte heller ha symtom från flera lokaler, det inger misstanke om virussjuka.

26

Vilket antibiotika väljer vi för att behandla akut faryngotonsillit/tonsillit om snabbtestet var positivt?

Kåvepenin i 10 dagar

27

Med hur många dagar förkortas symptomdurationen när man behandlar GASpositiv tonsillit med antibiotika?

1-2,5 dygn

28

Hur många dagar tar det i regel minst för en bakteriell rinosinuit att utvecklas?

10 dagar.

29

Ange fyra kliniska tecken som har högt diagnostisk värde för bakteriell rinosinuit.

1. Ensidig värk över käkhålan med
tryck eller värk mot överkäkständer
2. Ensidig purulent snuva
3. Vargata i näsan
4. Illaluktande sekret
(Pneumokocker, H. Influenze)

30

Vilket antibiotika är förstahandsval för behandling av bakteriell rinosinuit

Kåvepenin 1,6 g x3 eller 25mg/kg x3 i 7 dagar

31

Hur länge kan hostan kvarstå vid akut bronkit?

2-3 veckor, ibland ännu längre.

32

När bör man gå in med antibiotikabehandling till en patient med akut bronkit som sedan tidigare är lungfrisk?

Det finns ingen dokumenterad effekt för antibiotikabehandling vid akut bronkit.

33

Vid pneumoni använder man CRB-65 för att göra en allvarlighetsbedömning hos vuxna patienter, vad står förkortningen för?

Confusion – (nytillkommen)
Respiration ≥ 30/min
Blodtryck syst <90 mmHg
syst eller ≤60 mmHg diast.
Ålder ≥ 65 år

34

Pneumokocker är den vanligste patogenen vid pneumoni, vilket antibiotika behandlar man med?

Penicillin V i 7 dagar
Vuxna: 1-2 g x 3
Barn: Pc V 25mg/kg x3

35

Vilket antibiotika väljer man vid misstanke om atypisk pneumoni?

Erytromycin eller  Doxycyklin

36

Vilka tre frågor vill du ha svar på för ställningstagande till antibiotikabehandling vid misstänkt KOL-exacerbation?

Förekomst eller förvärring av dyspné?
Ökad mängd sputum?
Ökad sputumpurulens?

37

Vilka två antiobiotika är förstahandsval vid KOL-exacerbation?

Amoxicillin och Doxycyklin.
OBS! Växelbruk hos en och samma patient!

38

Hur ställer vi diagnosen akut bronkit?

Klinisk diagnos, ta ej CRP.
Tidigare lungfrisk patient med hosta < 21 dagar, ofta förgåtts av symptom på ÖLI. Med eller utan produktiv i hosta. Med eller utan bilaterala biljud på lungorna

39

Vad definerar en okomplicerad UVI?

Samhällsförvärvad nedre UVI hos person med normala urinvägar

40

Vilka symptom skvallrar om cystit?

1. Akut insättande sveda vid miktion, dysuri
2. Urinträngningar
3. Ökad miktionsfrekvens

41

Vilken är den vanligaste patogenen vid nedre UVI?

E.coli orsakar 78% av UVI hos kvinnor och 54% av UVI hos män.

42

Ange fyra diff.diagnoser till nedre UVI hos kvinnor

Uretrit orsakad av STI, oftast Klamydia.
Vulvo-vaginit orsakad av candida
Atrofisk slemhinna (östrogenbrist)
Överdriven underlivs hygien

43

Ange de två förstahandsvalen av antibiotika vid okomplicerad nedre UVI hos kvinnor.

Pivmecillinam (Selexid®) 200 mg 1 x 3 i 5 dagar
Nitrofurantoin (Furadantin®) 50 mg x 3 i 5 dagar

44

Ange minst två antibiotika val vid UVI hos män

Bactrim 2x2 i 7 dagar
Ciprofloxacin 500 mg x2 i 7 dagar

Selexid 400mg x3 i 7 dagar
Furadantin 50 mg x3 i 7 dagar
Cedax 400 mg x2 i 7 dagar

45

Ange de två antibiotika man skall använda vid komplicerad UVI samt vid pyelonefrit.

Bactrim 2 x 2
Ciprofloxacin: 500 mg x 2
Behandlingstid 7-14 dagar

46

När ska man behandla asymtomtisk bakteriuri?

Hos gravida kvinnor på grund av ökad
risk för pyelonefrit.

47

Hur många patienter med okomplicerad nedre UVI blir symptomfria på en vecka utan behandling?

Ca 30 %

48

Vilket patogen orsakar erysipelas och hur behandlar vi?

Streptokocker, vanligen GAS.
Bensyl-Pc 1-3gx3 iv tills feberfri och sedan kåvepenin 1-2 g x3 i 10 d
Om lindrigt fall, bara kåvepenin.

49

Furunklar och karbunklar har samma patogen, vilket och vilket antibiotika behandlar man med?

Staf.aureus.
Små kan få självläka speciellt om ingen allmänpåverkan eller lympadenit föreligger.
Vid behov av antibiotika i 10.14 dagar med
T. Heracillin 750mg-1gx3
Undivik helst incisioner då det kan leda till ful ärrbildning och oftast inte påskynda utläkningen.

50

Vilket antibotika är förstahandsvalet vid erythema migrans?

PcV, Kåvepenin 1 g x 3 i tio dagar till vuxna

51

Vad gäller angående antibiotikabehandling vid svårläkta bensår?

Endast indicerad vid erysipelas, odlingsfynd av
streptokocker grupp A, allmänpåverkan,
feber och spridd infektion.

52

Vad är förstahandsvalet vid behandling av icke-svår impetigo?

Tvål och vatten, tillägg med klorhexidin, om det inte hjälper så rekommenderas lokalbehandling med retapamulin x2 i 5 dagar.

53

Vad är indikationen för antibiotikabehandling med Heracillin vid impetigo?

Vid utbredd och/eller progredierande impetigo,
ofta den bullösa formen, samt vid impetigo som inte svarat på lokalbehandling.

54

Vad är förstahandsvalet av antibiotika vid meningit?

Cefotaxim 3 g x3-4 i.v. + ampicillin 3gx3-4 i.v.
Alt. Meropenem 2 gx3 i.v. som monoterapi

55

Ange två rekommenderade antibiotika val vid sepsis med oklar bakteriell genes

Bensylpenicillin 1-3g x3 i.v.
Garamycin 4,5 mg/kg x1 i.v