Antibiotika Flashcards Preview

Medicine > Antibiotika > Flashcards

Flashcards in Antibiotika Deck (55)
Loading flashcards...
1

Vad är målet för STRAMA?

Att bevara möjligheterna till effektiv antibiotika
behandling.

2

Hur verkar betalaktamantibiotika?

Betalaktam blockerar PBP (pencillin binding protein) vilket ger en defekt bakterievägg och bakterien autolyserar och dör.

3

Ange tre resistensmekanismer mot betalaktamantibiotika.

1. Produktion av betalaktamas vilket bryter ner betalaktamringen.
2. Produktion av membranprotein så att betalaktamantibiotika inte når fram till cellväggen.
3. Förändrar PBP så att betalaktamantibiotika inte kan binda in.

4

Ange fyra antibiotikagrupper som verkar på ribosomerna och påverkar bakteriens proteinsyntes.

Makrolider, tetracykliner, aminoglykosider och fucidinsyra

5

Ange en antibiotikagrupp som verkar genom att hämma bakteriens folsyrasyntes.

Trimetoprim/Sulfa

6

Ange fyra antibitikagrupper som verkar genom att hämma bakteriens nukleinsyresyntes.

Kinoloner, rifampicin, nitroimidazol och nitrofurantoin.

7

Vad innebär en antibiotikas biotillgänglighet?

Fraktionen (%) av läkemedlet som når blodbanan
i oförändrad aktiv form.

8

Ange tre antibiotikagrupper vars huvudsakliga elimination sker via njurarna.

De flesta beta-laktam antibiotika (undantag ceftriaxone). Aminoglykosider. Glykopeptid antibiotika (Vancomycin)

9

Vad är MIC-värdet?

Minsta koncentration av antibiotika som krävs för att hämma tillväxt av bakterier.

10

Har betalaktamantibiotika tidberoende eller koncentrationsberoende avdödning?

Tidberoende. Tid över MIC avgör hur effektiv behandlingen är.

11

Vad är definitionen för en förkylning?

Infektion som ger symtom från både näsa, bihålor, farynx, larynx och ibland även bronkerna.

12

Hur länge varar en förkylning i genomsnitt?

7-10 dagar

13

Vilka besvär ingår i diagnosen i ÖLI?

Akut otit, purulent rinosinuit, tonsillit och laryngit.

14

Vilka besvär ingår i diagnosen i nedre luftvägsinfektion?

Akut bronkit, pneumoni och pleurit.

15

Hur många förkylningar per år är genomsnittet för ett yngre förskolebarn?

6-12 st

16

Vilken bakterie är den vanligaste orsaken till akut otitis media?

Pneumokocker.

17

Vilka kliniska tecken styrker en säker akut otitis media?

Purulent sekretion och/el
perforerad/chagrinerad trumhinna eller
buktande, ogenomskinlig, färgförändrad, orörlig trumhinna.

18

I vilka fall av säker akut otitis media bör vi avstå antibiotikabehandling?

Barn mellan >1 år och <12 år utan komplicerande faktorer

19

Vilket antibiotika är förstahandsvalet vid akut otitis media?

Penicillin V
Barn: 25mg/kg x 3 i 5 dagar.
Vuxen 1.6g x 3 i 5 dagar.

20

Hur behandlar vi recidiv av akut otitis media?

PcV alternativt amoxicillin i tio dagar

21

Vilket antibiotika väljer vi till en penicillinallergiker med akut otitis media?

Erythromycin

22

Hur många procent av fallen av akut faryngotonsillit/tonsillit är orsakade av bakterier?

30-40%, den vanligste bakterien är GAS

23

Som hjälp vid utredning av akut faryngotonsillit/tonsillit kan man ta till centorkriterierna, vilka är de?

Feber>38,5 grader
Ömmande käkvinkeladeniter
Beläggningar på tonsillerna (hos barn räcker rodnade, svullna tonsiller)
Frånvaro av hosta

24

Om alla fyra centorkriterier är uppfyllda vad är då sannolikheten för att det rör sig om en streptokockorsakad akut faryngotonsillit/tonsillit?

Om alla 4 kriterierna finns är sannolikheten att
Det är streptokocker cirka 50%

25

Hur många centorkriterier skall vara uppfyllda innan vi går vidare med ett snabbtest för GAS?

3-4 st. Patienten skall inte heller ha symtom från flera lokaler, det inger misstanke om virussjuka.

26

Vilket antibiotika väljer vi för att behandla akut faryngotonsillit/tonsillit om snabbtestet var positivt?

Kåvepenin i 10 dagar

27

Med hur många dagar förkortas symptomdurationen när man behandlar GASpositiv tonsillit med antibiotika?

1-2,5 dygn

28

Hur många dagar tar det i regel minst för en bakteriell rinosinuit att utvecklas?

10 dagar.

29

Ange fyra kliniska tecken som har högt diagnostisk värde för bakteriell rinosinuit.

1. Ensidig värk över käkhålan med
tryck eller värk mot överkäkständer
2. Ensidig purulent snuva
3. Vargata i näsan
4. Illaluktande sekret
(Pneumokocker, H. Influenze)

30

Vilket antibiotika är förstahandsval för behandling av bakteriell rinosinuit

Kåvepenin 1,6 g x3 eller 25mg/kg x3 i 7 dagar