Trycksår, demens o konfusion Flashcards Preview

Medicine > Trycksår, demens o konfusion > Flashcards

Flashcards in Trycksår, demens o konfusion Deck (48)
Loading flashcards...
1

Vilka patienter har ökad risk att utveckla trycksår?

Patienter som är stillasittande/liggande. Patienter med inkontinens, malnutrion, nedsatt rörelseförmåga.

2

Varför blir det sår efter långvarigt tryck?

Långvarigt tryck på ett område kan störa blodcirkulationen. Hudområden där ben ligger tätt under huden är speciellt utsatta

3

Ge exempel på hur man kan förebygga trycksår.

Riskbedömning
Inspektion
Tryckavlastning
Lägesänringar
Optimera nutritionsstatus
Håll huden mjuk och torr
och så klart information till pat och anhöriga

4

Vad är den modifierade Nortonskalan?

Hjälpmedel för riskbedömning av hur vida en patient löper hög risk att utveckla trycksår.

5

Vilka sju punkter tas upp på Nortonskalan?

Psykisk status
Fysisk aktivitet
Rörelseförmåga
Födointag
Vätskeintag
Inkontinens
Allmäntillstånd

6

När föreligger ökad risk för
tryckskada enligt Norton?

Vid 20p eller lägre. Mycket aktiv
trycksårsprofylax, skärpt totalomvårdnad.

7

Vad innebär att ett trycksår är grad 1 (Shea)?

Kvarstående röd fläck som inte bleknar

8

Vad innebär att ett trycksår är grad 2 (Shea)?

Skador på epidermis, tex blåsa

9

Vad innebär att ett trycksår är grad 3 (Shea)?

Skador på dermis och/eller subcutis

10

Vad innebär att ett trycksår är grad 4 (Shea)?

Skador på underliggande vävnader djupare än subcutis, tex ben, senor, muskler

11

Hur behandlas ett rent trycksår?

Avlasta sårområdet
Skydda sårkanterna, ex med Cavilon
Omläggning med ex IntraSite gel (hydrogel som rensar lätt nekrotisk vävnad, skapar en fuktig sårmiljö, absorberar överflödig sårvätska)
Täckförband

12

Hur behandlas ett hypersekretoriskt trycksår?

Avlasta sårområdet
Skydda sårkanterna, ex med Cavilon
Omläggning med förband som suger upp vätska, ex Aquacel
Täckförband, ex Tegaderm Foam som också binder vätska

13

Hur behandlad ett infekterat trycksår?

Avlasta sårområdet
Skydda sårkanterna, ex med Cavilon
Omläggning med antiseptisk material, ex Iodosorb som innehåller jod.
Täckförband

14

När ska man sätta in antibiotika p.o vid trycksår?

Vid tecken på infektion, rodnad, svullnad, värmeökning, tilltagande smärta, ökande sekretion, pus. 10 dagar
Vid risk för osteomyelit
Vid osteomylelit. Minst 8 veckor
ODLA!

15

Vad är konfusion?

Snabbt insättande förvirringstillstånd, fluktuerar ofta över dygnet
Påverkat medvetande och nedsatt koncentrationsförmåga
Nedsatt kognitiv förmåga eller nedsatt perceptionsförmåga
Utlösande faktor föreligger

16

Vad infattas i kognitiv förmåga?

t ex minne, orientering, språklig förmåga

17

Ange några faktorer som kan utlösa konfusion hos äldre

Läkemedel
Kroppslig sjukdom (ex Infektion, trauma, urinstämma, operation)
Psykogena faktorer
Miljöfaktorer
Missbruk

18

Hur ser behandlingstrategin ut vid konfusion?

Sätt ut läkemedel som kan öka risken för konfusion (ex antikolinerga)
Leta efter somatisk sjukdom som kan vara orsaken och behandla den
Skapa en lugn och trygg miljö
Läkemedel används vb

19

Hur vanligt är konfusion hos äldre sjukhusvårdade patienter?

c.a 30% drabbas

20

Ange fyra viktiga diff. diagnoser till konfusion

Demens
Delirium Tremens
Depression
Psykos

21

Vilket preparat är bra att använda vb till en konfusorisk patient som har svårt att komma till ro till natten?

Klometiazol (Heminevrin) alt oxazepam

22

Vilket preparat är bra att använda vb till en konfusorisk patient som har svåra utåtagerande och psykiska symptom?

Haloperidol (Haldol) eller Risperidon (Risperdal)

23

Hur länge varar en konfusion?

Oftast går tillståndet över på några dagar men det kan kvarstå längre. Om det kvarstår i månader bör man börja fundera på om det finns en underliggande demenssjukdom.

24

Vad är kriterierna för demens enligt DSM IV?

Minnesstörning plus minst ett av följande symptom: disorientering, språkstörning, praktiska svårigheter, bristande exekutiv förmåga, personlighetsförändring.
Ska påverka pats sociala-/arbetsliv. Duration > 6 månader.

25

Vad är "mild cognitive impairment"?

Nedsatt kognitiv förmåga men som inte uppnår kraven för en demensdiagnos

26

Vilka är de två vanligaste demenssjukdomarna?

Alzheimers sjukdom och vaskulär demens.

27

Ange två psykiska sjukdomar som är vanliga hos patienter med demenssjukdom

Depression och psykotiska symptom.

28

Vad skiljer frontallobsdemens från övriga vanliga demenssjukdomar?

Sjukdomsdebut innan individen blivit "gammal". Symtomen är främst personlighetsförändringar, minnet är mindre påverkat.

29

Vad är den viktigaste behandlingen vid alkoholinducerad demens?

Sluta supa! Kognitiva förmågor återhämtar sig ofta efter en längre tids nykterhet.

30

Vilka viktiga diff.diagnoser har vi till demens?

Subduralhematom, hjärntumör, normaltryckshydrocephalus, infektion i CNS, vitaminbrist, psykisk sjukdom, konfusion, normalt åldrande.

31

Vad bör ingå i status vid en demensutredning?

Somatisk status (inklusive neurologstatus och ortostatiskt blodtryck)
Psykisk status
Neurologisk bedömning med MMT o Klocktest

32

Vilka blodprover bör man ta vid en demensutredning?

Alb, Ca (Hyperkalcemi)
TSH, t4 (hypothyreos)
Homocystein (B12-brist)
Vid misstanke prov för borrelia, syfilis, HIV

33

Vilka undersökningar bör man skicka pat på vid en demensutredning

EKG
CT-skalle

34

Vilka patienter bör man skicka på utvidgad utredning? (kan vara lumbalpunktion, neuropsykologisk testning, MR, CBF, EEG)

< 65 år
Atypiska fall, osäker diagnos
Snabbt förlopp
Uttalade beteende symptom eller konfusionsattacker
Misstanke om Lewy body-demens

35

Hur ofta bör man följa upp patienter med demenssjukdom?

Årligen för att utvärdera behovet av vård och omsorg.

36

Vad indikerar MMT 18-23 p?

Lätt demens, men man måste alltid se till frågorna specifikt och se om det finns någon förklaring till att pat inte klarar en viss typ av frågor
11-17 måttlig, 0-10 svår.

37

Vad i patientens vardag bör man tänka på att diskutera när demenssjukdomen blir svårare?

Bilkörning
Vapeninnehav

38

Vilka läkemedelsbehandling finns att ta till vid vissa demenssjukdomar?

Kolinesterashämmare och Memantin

39

Idag finns tre olika kolinesterashämmare, vilka är de?

Donepezil
Galantamin
Rivastigmin

40

Vilken indikation har kolinesterashämmare?

Lätt/måttlig Alzhemiers sjukdom (alla)
Demens vid Parkinsons sjukdom (rivastigmin)

41

Hur ser processen ut vid insättning av kolinesterashämmare vid demens?

Vid insättning gör MMT o klocktest.
Titrera långsamt upp till fulldos och fråga efter biverkningar.
Efter 3-6 månader med fulldos utvärderas effekten genom nya test, patientens och anhörigas uppfattning. Om effekten är positiv fortsätter man.

42

Hur sätter man ut kolinesterashämmare?

Halvera dosen i 4 veckor, om ingen försämring sätts det ut helt. Ny utvärdering igen om 4 veckor, om försämring sätts läkemedlet in igen.

43

Vad är indikationen för Memantin?

Måttlig/svår Alzheimers sjukdom som ej har tillräcklig effekt av kolinesterashämmare.
Kan ges som monoterapi eller som tillägg.

44

Hur verkar Memantin?

Stabiliserar glutamataktiviteten i NMDA-receptorerna

45

Vilket preparat är första hands val vid depression hos dement patient?

SSRI, bäst studerad vid depression och demens. Mirtazapin kan testas i andra hand eller som tillägg.

46

Vilka Patient-/anhörig organisationer finns för demenssjuka?

Alzheimerföreningen och Demensförbundet

47

Demensutredning kommer i Basal och Utvidgad form, vad ingår i den Basala utredningen?

Strukturerad anamnes inklusive anhöriga
Kognitiva test (MMT)
Bilddiagnostik av hjärnan (CT)
(Vid klinisk misstanke -> prover för neuroborrelios, HIV, neurosyfilis)

48

Patienter som genomgått en Basal demensutredning där diagnos inte fastställts bör genomgå en Utvidgad utredning (görs oftast via minnesklinik eller dylikt). Vad ingår i en sådan?

Neuropsykiatrisk utredning
MR av hjärna
LP och analys av biomarkörer
Funktionell avbildning av hjärna med SPECT