Pediatrik - Kirurgi Flashcards Preview

Medicine > Pediatrik - Kirurgi > Flashcards

Flashcards in Pediatrik - Kirurgi Deck (57)
Loading flashcards...
1

Varför är det viktigt med ett fullständigt status hos ett barn med akut buk?

För barn förlägger ofta smärtan till magen oavsett genes. Således bör ett fullständigt status alltid göras på ett barn för att ej missa ngt.

2

Vad undersöker man utöver buken hos ett barn med akuta buksmärtor?

* AT: Smärtpåverkad, dehydrering, ikterisk, hudkostym.
* Vitala parametrar: Temp, Saturation, Puls, AF
* Yttre genitalia: Epididymit, Torsion, Morgagnis hydatid
* Lungor: Pneumoni
* MoS: Tonsilit, Otit
* Höftleder

3

Vilken är den vanligaste orsaken till akut buk som kräver kirurgisk åtgärd?

Appendicit

4

Vilken är den vanligaste diagnosen när ett barn inkommer med akut buk?

ÖLI/Otit

5

Hur räknar man ut mängden vätska som ett barn över 1 år behöver om det fastar?

Vikt 10 kg: 100 ml/kg upp till 1000 ml
Vikt 11-20 kg: 1000 ml + 50 ml/kg upp till 1500 ml
Vikt >20 kg: 1500 ml + 20 ml/kg

6

Vilken vätska väljer man till fastande barn till underhållningsbehandling?

5% glukos med elektrolyter

7

Hur många procent viktnedgång motsvarar måttlig dehydrering?

5%

8

Hur många procent viktnedgång motsvarar svår dehydrering?

10%

9

Vilka statusfynd kan man förvänta sig vid måttlig dehydrering?

Minskad urinmängd, torra slemhinnor, insjunken fontanell, halonerade ögon, nedsatt hudturgor.

10

Vilka statusfynd kan man förvänta sig vid svår dehydrering?

Ytterligare minskad urinmängd (ibland anuri), påverkat AT, irritabel eller somnolent, takykardi, perifert kall, insjunkna och torra ögon.

11

Definitionen av isoton dehydrering?

P-Na: 130-149 mmol/L

12

Definition av hypoton dehydrering?

P-Na: <130 mmol/L

13

Definition av hyperton dehydrering?

P-Na: >150 mmol/L
eller
P-Na: 145 mmol/L och P-Cl: >115 mmol/L

14

Vid isoton dehydrering, vilken vätska bör ordineras och hur?

Ringer-Acetat 12.5 ml/kg/h i 4h.
Vid utebliven effekt kan detta upprepas plus underhållsbehandling.

15

Vid hypoton dehydrering, vilken vätska bör ordineras och hur?

Ringer-Acetat 12.5 ml/kg/h i 4h.
Vid utebliven effekt kan detta upprepas plus underhållsbehandling.

16

Vid hyperton dehydrering, vilken vätska bör ordineras och hur?

NaCl (9mg/ml) 12.5 ml/kg/h i 4h.
Uppvätskningen bör ske långsamt (36-48h för att minska risken för hjärnödem).

17

Barn som inkommer med chockbild, hur ordineras vätskebolus?

20 ml/kg Ringer-Acetat på 30 minuter.

18

Om du vill ge en vätskebolus till ett barn, hur ordineras detta?

10 ml/kg Ringer-Acetat på 30 minuter.

19

Om du vill ordinera volymexpanderare till ett barn, vilken väljer du?

Albumin (50 mg/ml), vid chock kan det ges i omfattningen 20 ml/kg.

20

Hur smärtlindrar du ett barn med akut buksmärta som ska fasta?

>3 månader: Paracetamol 15 mg/kg p.o./i.v.
>1 år: 15-20 mg/kg p.o./i.v.

Morfin: 0.05-0.15 mg/kg p.o./i.v. +övervakning.

Vid stensmärta ges NSAID.
(ALLA BARN MED AKUT BUK SKA SMÄRTLINDRAS. DET FINNS INGA EVIDENS FÖR ATT DETTA PÅVERKAR HANDLÄGGNINGEN)

21

I vilken ålder är appendicit vanligast?

10-25 år, medianålder 21.

22

Vad är den fysiologiska förklaringen till smärtvandring?

Den initialt diffusa smärtan är den som uppkommer från den inflammerade appendix, vandringen och fokuseringen är när peritonit utvecklas lokalt.

23

Differentialdiagnoser vid smärta i höger fossa?

Appendicit, lymfadenit, testistorsion, bråck. (finns fler såklart...)

24

Vilken radiologisk undersökning är golden standard vid appendicit, men vilken brukar man använda på barn (inte samma)?

CT har ett högt prediktivt värde.
Ultraljud brukar dock vara adekvat hos barn för att undvika CTs stora stråldos.

25

Vad är indikationen för antibiotika post-operativt vid appendicit?

Om appendiciten är perforerad eller det har bildats en appendicitabcess bör man ge antibiotika tills AT har normaliserat (1-2 veckor)

26

Vilket laborativt värde brukar vara högt tidigt vid en appendicit?

LPK; CRP stiger senare.

27

Vad är kremasterreflexen?

När m. cremaster drar upp sin kopplade testikel in mot kroppen. Kan bland annat utlösas genom att stryka på insidan av låret ner mot knät.

28

Vad är retentio testis och hur handläggs det?

När ena eller båda testiklarna inte har vandrat ner i scrotum. Bedöms vid 6 månaders ålder av barnurolog. Behandlingen är kirurgisk.

29

Vilka symtom kan man förvänta sig hos en pubertal gosse som har testistorsion?

Scrotala smärtor och vasovagala reaktioner (kräkningar). Samt rodnat och svullet scrotum med en uppdragen testikel.

30

Om man inte kan utesluta testistorsion på akuten, vad bör man göra då?

Akut operation.
Ultraljud kan inte utesluta torsion och fördröjer bara handläggandet.

31

Vad förväntar du dig att se när du lyser genom scrotum med en ficklampa hos en gosse med testistorsion?

En icke ljusgenomsläppande svullnad.

32

Om du genomlyser ett scrotum hos en 2-10 år gammal gosse med molande smärtor i scrotum och du ser en blå kula, vad bör du misstänka?

Torkverad Morgagnis hydatid.

33

Vad är pylorusstenos?

Förträngning av nedre magmunnen (pylorus) pga hypertrofi och hyperplasi av glatt muskulatur.

34

När debuterar vanligen en pylorusstenos?

Vid 3-8 veckor, oftare hos pojkar.

35

Vilken elektrolytrubbning är vanligast hos patienter med pylorusstenos och varför?

Barnet kräks oftast intensivt och förlorar således ffa saltsyra (HCl) vilket resulterar i kloridbrist. pH blir också drangerad vilket ger kompensatoriskt lågt K.

Hypoklorem hypokalem metabol alkalos

36

Vilken bilddiagnostisk metod används för att diagnostisera en pylorusstenos?

Ultraljud

37

Hur behandlas en pylorusstenos?

Operation (Pyloromyotomi).

38

Vid tillstånden gastroschis, omfalocele och diafragmabråck finns alltid ett annat tillstånd också, vilket? Och vilken komplikation är man rädd för?

Malrotation är tillståndet, volvolus är komplikationen. Symtomen är gallfärgade (senare blodtillblandade) kräkningar med distenderad buk och morfinresistenta buksmärtor.

Malrotation är symtomgivande hos 1 av 1000 levande födda.

39

Hur diagnostiserar man malrotation?

Ultraljud eller CT-BÖS.

40

Vid ljumskbråck hos flickor kan man ibland hitta en struktur som inte är tarm i bråcksäcken, vilken?

Ovarium.

41

Symtom vid ljumskbråck hos barn?

Resistens, obehag och sveda i ljumsken. Vid incarceration får barnet ihållande smärta och kräkningar.

42

Varför opererar man alla ljumskbråck på barn?

För dessa växer inte bort och operationerna är framgångsrika.

43

Både gastroschisis och omfalocele opereras förhållandevis omgående när de upptäcks. Men vad är gastroschisis och omfalocele? Vilket har bäst prognos?

De är orsakade av bukväggsdefekt som gör att tarm eller bukorgan prolaberar ut. Gastroschisis har ingen bråcksäck medan omfalocele har amnion som bråcksäck.
Gastroschisis har bättre prognos (1år överlevnad på 90% vs 30-70%).

44

Om man hos en gosse på 6 månader som inkommer till BVC för kontroll av retentio testis lyckas få ner testikeln i scrotum och den stannar kvar där efter att man hållit kvar den i 30 sekunder. Vad kallas detta tillstånd?

Retraktil testikel.
Beror på stark kremasterreflex, det kan dock utveckla sig till en retentio testis med tiden.

45

Vad är en ektopisk testikel?

Testikeln är rent nivåmässigt nedvandrad men det har skett utanför den normala nedvandringsvägen och testikeln kan således hittas utanför scrotum, t.ex. på lårets insida.

46

En 1 år gammal pojke remitteras till barnkirurgiska mottagningen för svullnad av vänster sida av scrotum. Svullnaden har funnits i ca 3 månader. Pappan berättar att svullnaden varierar under dagen. Pojken verkar inte ha några besvär.
Vad är detta? När skall det behandlas och hur?

Hydrocele. Vid genomlysning bör utfyllnaden transillumineras.
Om det kvarstår vid 2 års ålder bör kirurgisk behandling övervägas.

47

Ileokolisk invagination blir sannolikt utlöst ofta av vad?

Viroser, ofta rotavirus.

48

Vilka symtom kan man förvänta sig hos ett barn med ileokolisk invagination?

Buksmärtor och kräkningar i intervaller. Mellan intervallerna kan barnet vara helt opåverkad. (Barnet är också ofta under 1 år, huruvida detta är ett symtom kan man dock diskutera. Men jag orkar inte skriva en fråga på det).

49

Hur diagnostiserar man ileokolisk invagination?

Ultraljud eller kolonrtg.

50

Hur handlägger man och behandlar ileokolisk invagination?

Barnet skall läggas in fastande för smärtlindring och vätska. Behandlingen är reponering med antingen kontast (hydrostatisk) eller luft (pneumatisk) via rektum.

51

Utöver urinodling vid diagnostik av UVI, hur nivådiagnostiserar man en UVI hos barn?

Pyelonefrit: >38.5°C, CRP >20 mg/L
Cystit: <20 mg/L

52

Vad kan man få för ytterligare information medelst ultraljud av urinvägarna vid en UVI?

Hydronefros, dilaterat njurbäcken, parenkymskada, avflödeshinder.

53

Fimosis är fysiologiskt vid födseln. Hur många har kvar det vid pubertetsstart?

ca 1%

54

Hirschsprungs sjukdom innebär aganglionos rektalt med varierande sträcka oralt. Vilka symtom kan man vänta sig hos en patient som har denna sjukdom?

Ingen faecesavgång första dygnet. Barnet har också distenderad buk och gallfärgade kräkningar.

55

Vilka symtom ska ett barn INTE uppvisat för att du ska kunna skicka hem denne efter trauma mot skallen?

Medvetslöshet, längre amnesi, illamående, kräkningar, krampanfall eller konfusion. Om något av detta uppvisas bör barnet läggas in för observation.
CT görs på bred indikation.

56

Vid diarré kan det vara bra att ge vätskeersättning. Hur ordineras detta?

75 ml/kg på 4h.

57

Diarréer som gått i mer än 14 dagar ska utredas som en långvarig diarré. Vilka är de vanligaste frågeställningarna?

Celiaki, IBD, födoämnesintolerans.